Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

10.1 Sølvberget KF

10.1.1 Rådmannens tilrådning

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 13. august 2019. Det vises til kapittel 10.1.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble tilskuddet til Sølvberget KF for 2019 fastsatt til kr 64,495 mill. (ekskl. tilskudd på kr 150.000 til ICORN). Foretaket blir i 2019 kompensert for lønnsoppgjøret i 2019, som videreføres i 2020, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for lønnskompensasjon er samlet tilskudd til foretaket på kr 65,743 mill. i 2019.

I foretakets budsjettforslag inngår det et basistilskudd i 2020 på kr 65,743 mill. Foretaket anmoder om en økning i tilskuddet som kompensasjon for økte kapitalkostnader på kr 0,41 mill. og økte kostnader knyttet til biogass på kr 0,20 mill. i 2020. Foretaket legger videre til grunn en økning i driftsrammen for å ivareta bibliotekdrift på Rennesøy og Finnøy på henholdsvis kr 2,015 mill. og kr 2,375 mill. Dette gir et samlet tilskudd på kr 70,743 mill. i 2020.

Sølvberget KF har videre foreslått en investeringsramme i 2020 på kr 2,5 mill. Dette inkluderer investeringer i datautstyr/programvare på kr 0,5 mill., samt meråpent bibliotek på Rennesøy og Finnøy, og oppgradering av biblioteklokaler på totalt kr 2,0 mill. Investering i meråpent bibliotek vil innebære økt tilgjengelighet til biblioteket og en automatisering av bibliotektjenesten, tilsvarende dagens tilbud i Stavanger. Det vises til kapittel 10.1.2. for en redegjørelse for investeringsbudsjettet.

Rådmannen har i konsolidert budsjett for 2020 lagt til grunn at foretaket tilføres kr 2,485 mill. for å ivareta bibliotekdrift i Rennesøy og Finnøy. Dette er basert på kostnader som tidligere er ført på de aktuelle funksjonene i Rennesøy og Finnøy. Dette utgjør kr 1,905 mill. mindre enn foretakets forslag til konsolidert budsjett for 2020. Rådmannen foreslår å øke foretakets budsjettramme med kr 1,0 mill. i 2020, som kompensasjon for økte gass- og kapitalkostnader, samt kostnader som ikke er fanget opp i konsolidert budsjett. Dette gir en samlet budsjettramme på kr 69,228 mill. (kr 65,743 mill. + kr 2,485 mill. + kr 1,0 mill.). I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

Det legges til grunn at det foretas en detaljert gjennomgang av konsolidert budsjett tidlig i 2020. Dersom ikke alle kostnader er henført til rett funksjon, vil det foretas tekniske budsjettjusteringer mellom kommunekassen og foretaket i forbindelse med behandling av tertialrapporter i 2020. Forslag til konsolidert budsjett vil også ses i sammenheng med etableringen av meråpent bibliotek i Rennesøy og Finnøy, med tilhørende endring i ressursbehov.

Forslag til vedtak:

1. Overføringene til Sølvberget KF for 2020 fastsettes til kr 69,228 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

2. Det godkjennes et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på kr 2,5 mill. i 2020, herunder en låneramme på kr 1,96 mill.

3. Forslag til drifts- og investeringsrammer for 2020-2023 anses som retningsgivende ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

10.1.2 Forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023

1. Sølvbergets virksomhet

Formål

Sølvberget KF er et kommunalt foretak i Stavanger kommune. Foretakets hovedformål er å forestå driften av Stavanger bibliotek og kulturhus. Fra 01.01.2020 overtar Sølvberget KF driften av bibliotekene på Rennesøy og Finnøy.

Virksomheten

Sølvbergets virksomhet består av lovpålagt bibliotektjeneste, program- og gallerivirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider og ulike digitale tjenester, Kapittelfestival, Kiellandsenter og flere utviklingsprosjekt. Etter ombygging og store omlegginger i 2017 er bibliotekvirksomheten på Sølvberget fordelt på fire etasjer. I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og barnehager, fengselsbibliotek, Kvernevik skolebibliotek og Madla bibliotek. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune og med ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere.

Sølvberget har per 01.08.2019 68 ansatte fordelt på 66 årsverk.3 årsverk er knyttet til prosjekt. Sølvberget KF leier kulturhuset, unntatt kinoen, av Stavanger eiendom.

Sølvbergets hovedmål

  • Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet til å svare på de spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at de hadde. Vi skal stimulere til nysgjerrighet og refleksjon.
  • Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for stadig nye generasjoner.
  • Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers av økonomiske, aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig ressurs som kan videreutvikles gjennom deltagelse og aktiv formidling.
  • I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser med høye dører og vide porter større enn noen gang. Sølvberget skal preges av nærhet og romslighet slik at vi kan møte innbyggerne der de er og gi dem arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Prioriterte oppgaver og framtidsutsikter 

I 2019 har Sølvberget vært involvert i arbeidet med kommunesammenslåingen. 7. februar ble organiseringen av den nye kommunen vedtatt av prosjektrådmannen, og folkebibliotekene I Finnøy og Rennesøy ble organisert under Sølvberget KF. Dette vedtaket vil ha betydning for Sølvberget sin økonomi i 2020 og i årene framover. Sølvberget ønsker å være med på å videreutvikle bibliotektjenestene og sikre gode tilbud til publikum og sørge for at innbyggerne i Nye Stavanger får gode tjenester. Samarbeidet med innbyggertorgene blir viktige for å få til gode møteplasser som også tilbyr kultur og litteraturopplevelser for innbyggerne i Rennesøy og Finnøy. Sølvberget KF har som mål å sikre innbyggerne på Rennesøy og Finnøy gode bibliotektjenester.

Madla bibliotek skal flyttes over i andre lokaler i Amfi Madla. Tidsplanen for dette arbeidet styres av utleiers planer for ombygging av kjøpesenteret. Selv om dette prosjektet ikke vil ha en avgjørende betydning for budsjettet, så vil det kreve kompetanse og faglige ressurser fra Sølvberget på innredning og etablering i de nye lokalene.

Det er grunn til å tro at de økonomiske rammene vil bli strammere i årene framover, og at samtidig som Sølvberget utvikler framtidens bibliotek og kulturhus, må det ses på ulike tiltak for omstilling og effektivisering av driften. I den forbindelse er tiltakene fra Nasjonal bibliotekstrategi viktige. Nasjonalbiblioteket har tatt en førende rolle i arbeidet med å etablere en nasjonal, digital infrastruktur. Bibliotekenes tilgang og mulighet til å drive utlån av digitale medier er basert på prøveordninger. Dagens løsninger er dyre og midlertidige.

Nasjonalbiblioteket har evaluert bibliotekstrategien for perioden 2015-2018. Evalueringen viser at bibliotekene har blitt de møteplassene som strategien la opp til.

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med ny nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-2023. Sølvberget har vært på innspillsmøter i forbindelse med strategien. Denne strategien bli viktig for den videre utviklingen av bibliotekfeltet.

2. Forslag til driftsbudsjett for perioden 2020-2023

Forutsetninger

Basistilskuddet fra Stavanger kommune er satt til kr 65,743 mill., som er basert på faktisk tilskudd for 2019. Det forutsettes at Sølvberget i tillegg får dekket merutgifter som følge av lønnsoppgjør slik som tidligere. Dette gjelder også for pensjonskostnader og AFP.

Sølvberget har investeringer i 2018/2019 som fører til økte rente- og avdragsutgifter på driftsbudsjettet. Investeringene er gjort for å finansiere etableringen av Kiellandsenteret, Noe av dette ble kompensert i forrige HØP, men det gjenstår fortsatt udekkede finanskostnader. Beløpet går ned mot slutten av perioden siden noen av de gamle låneavtalene løper ut. Kostnadsberegningen er basert på låneperiode på 10 år for lån tatt opp før 2017 og 15 år for lånet som er blitt tatt opp etter 2017. Sølvberget har ta opp 3,5 millioner i november 2018 av den bevilgede finansieringsrammen på 9,710 mill og restbeløpet 6,210 mill i 2019. Disse to lånene pådrar Sølvberget betydelige finanskostnader i 2020.

Redegjørelse for basisbudsjettet

Sølvbergets drift består hovedsakelig av lovpålagt bibliotektjeneste, inkludert programvirksomhet og aktiviteter knyttet til dette. Den største utgiften er utvilsomt lønnskostnader. I tillegg er det betydelige kostnader knyttet til utgifter til husdrift (husleie, renhold, vakthold og energi), men også faste leieinntekter. Andre store driftsutgifter er innkjøp av medier, arrangement, markedsføring og IKT-drift. Sølvberget får refundert moms og deler av kostnadene til husdrift fra SF Kino.

Økt driftsramme i Nye Stavanger

Åpningen av Kiellandsenteret i februar 2019 markerte slutten på en rekke ombygginger i Sølvberget og har vært i full drift siden. Kiellandsenterets driftsbudsjett ligger pr. dags dato på 1 million kroner. Det er noe usikkerhet knyttet til hvorvidt dette vil holde etter åpningen i februar 2019. Dette kan vi tallfeste bedre etter Kiellandssenteret er satt i ordinært drift, og derfor må vi komme tilbake igjen til dette i neste HØP.

Sølvberget har nå publikumsaktiviteter i 4 etg, i tillegg til en kafé, Salongen. Byggeprosjektet har åpnet huset ytterlige for publikum, med betjening i flere etasjer. Dette medfører også økte kostnader til husdrift, som lønn, vakthold og renhold. I tillegg har Bystyret den 26.11.18 fattet følgende vedtak om konvertering fra natur- til biogass: “Stavanger kommune konverterer sine gassanlegg fra naturgass til biogass fra og med 01.01.2019. Driftskonsekvensene dekkes av den enkelte virksomhet.” Dette har Sølvberget ikke blitt kompensert for og har doblet kostnadene til gass.

ICORN (Internasjonalt nettverk for forfulgte forfattere) har sitt hovedkontor i Stavanger, på Sølvberget. ICORN ekspanderer i takt med at verden blir farligere for forfattere, journalister og kunstnere. Det er viktig at Stavanger forblir en viktig støttespiller i dette internasjonale arbeidet. 2019 har vært et godt år for Friby Stavanger og ICORN med fremtredende rolle nasjonalt og internasjonalt. Sølvberget og ICORN vil ha eget stand under Bokmessen i Frankfurt i oktober og vise fram organisasjonen, Norge og ikke minst Stavanger i en av verdens viktigste forlagsmesse. ICORN sin økonomisk ramme stått på stedet hvil i de siste 10 årene og er moden for en generell styrkning.

Nye Stavanger kommune innebærer en ny bibliotekstruktur med Sølvberget, Madla, Rennesøy og Finnøy. Den nye bibliotekstrukturen og kostnadene knyttet til samdrift er basert på faktiske tall som er innhentet fra øykommunene.  En utvidelse av aktiviteten og en økning i organisasjonen, slik prosjektrådmannen sitt vedtak fra 7. februar innebærer, medfører at Sølvberget må tilføres midler for å kunne opprettholde bibliotekdrift på Rennesøy og Finnøy. Det må også gjøres investeringer i meråpent bibliotek for å gjøre bibliotekene mer tilgjengelig og for å få en bedre ressursutnyttelse.

Sølvberget ønsker å sette opp følgende tiltak med økt driftsramme som følger:

Tall i hele 1000 20202021 20222023 
Rammetilskudd gjeldende HØP -65 743 - 65 743  - 65 743  - 65 743   
Forslag til nye tiltak: Rennesøy-2 015 -2 015 -2 015 -2 015  
Forslag til nye tiltak: Finnøy -2 375 -2 375 -2 375 -2 375  
Forslag til nye tiltak: biogass -200 -200 -200 -200  
Kompensasjon for framtidige finanskostnader -410 -110  
Forslag til økt rammetilskudd -70 743 -70 443-70 333 -70 333  
Last ned tabelldata (Excel)

Note: Tiltakene er oppført i uprioritert rekkefølge.

Da ser forslaget til driftsbudsjett, med den økte rammetilskuddet i planperioden 2020-2023, ut som følger:

 Driftsbudsjett 2020‐2023 2020202120222023
 (tall i hele 1000)    
 Basistilskudd fra kommunen -65 743-65 743-65 743-65 743
 Forslag til nye tiltak  -4 590-4 590-4 590-4 590
 Kompensasjon for framtidige finanskostnader-410-11000
 Andre inntekter -3 389-3 389-3 389-3 389
 Refusjoner -6 427-6 427-6 427-6 427
 Eksterne midler -3 768-3 773-3 758-3 023
 ICORN (uten kommunens tilskudd)-9 040-9 040-9 040-9 040
 Sum inntekter-93 367-93 072-92 947-92 212
 Lønnsutgifter 48 50548 50548 50548 505
 Driftsutgifter 31 17231 17231 17231 172
 ICORN9 0409 0409 0409 040
 Sum utgifter88 71788 71788 71788 717
 Brutto driftsresultat-4 650-4 355-4 230-3 495
 Finanstransaksjoner 4 8504 5554 4303 695
 Finanstransaksjoner (renteinntekter)-200-200-200-200
 Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 6504 3554 2303 495
 Netto driftsresultat0000
 Interne finanstransaksjoner0000
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0000
Last ned tabelldata (Excel)

3. Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2020-2023

Forutsetninger og tiltak

Sølvberget har hatt store investeringer i de siste årene. Det gjelder både sluttføring av Nye Sølvberget, nytt biblioteksystem og Kiellandsenter. I årene framover er det bare lagt opp til noen mindre investeringer, som vi regner med å finansiere med låneinntekter fra Renaa og noe bruk av egne midler. Årlig sum til innkjøp av datautstyr og programvare er videreført fra forrige HØP.

Derimot må vi sette av midler til å oppgradere både i Rennesøy og Finnøy for meråpent bibliotek med portal, RFID brikker og arbeidsinnsats til å legge RFID brikker i samtlige medier i filialene i Nye Stavanger. For brukerne vil dette bety en økt tilgjengelighet til biblioteket også utenfor åpningstidene, samt en automatisering av bibliotekstjenester. På den denne måten får brukerne samme tilbudet slik det er i Stavanger i dag.

 Investeringsbudsjett 2020‐2023 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
 (tall i hele 1000) 2020 2021 2022 2023 
 Datautstyr, programvare 500 500 500 500 
 Meråpent bibliotek på Finnøy og Rennesøy og oppgradering av biblioteklokaler 2000    
 Årets finansieringsbehov 2500 500 500 500 
 Finansiert slik:         
 Låneinntekter -440 -440 -440 -440 
 Annen finansiering -60 -60 -60 -60 
 Behov for nye lån 1960 
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til vedtak

Styret for Sølvberget KF behandlet forslag til handlings- og økonomiplan 13.08.2018. Styret fattet slikt vedtak:

  1. Styret for Sølvberget KF tilrår styret å godkjenne forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 for Sølvberget KF.

Driftsrammen utvides med ytterligere kr 5 mill for året 2020.

 Driftsbudsjett 2020‐2023Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
 (tall i hele 1000) 20202021 20222023
 Rammetilskudd gjeldende HØP -65 743 - 65 743  - 65 743  - 65 743  
 Forslag til nye tiltak: Rennesøy-2 015 -2 015 -2 015 -2 015 
 Forslag til nye tiltak: Finnøy -2 375 -2 375 -2 375 -2 375 
  Forslag til nye tiltak: biogass -200 -200 -200 -200 
 Kompensasjon for framtidige finanskostnader -410 -110 
 Forslag til økt rammetilskudd -70 743 -70 443-70 333 -70 333 
Last ned tabelldata (Excel)

Note: Tiltakene er oppført i uprioritert rekkefølge.

Da ser forslaget til driftsbudsjett, med den økte rammetilskuddet i planperioden 2020-2023, ut som følger:

 Driftsbudsjett 2020‐2023 2020202120222023
 (tall i hele 1000)    
 Basistilskudd fra kommunen -65 743-65 743-65 743-65 743
 Forslag til nye tiltak  -4 590-4 590-4 590-4 590
 Kompensasjon for framtidige finanskostnader-410-11000
 Andre inntekter -3 389-3 389-3 389-3 389
 Refusjoner -6 427-6 427-6 427-6 427
 Eksterne midler -3 768-3 773-3 758-3 023
 ICORN (uten kommunens tilskudd)-9 040-9 040-9 040-9 040
 Sum inntekter-93 367-93 072-92 947-92 212
 Lønnsutgifter 48 50548 50548 50548 505
 Driftsutgifter 31 17231 17231 17231 172
 ICORN9 0409 0409 0409 040
 Sum utgifter88 71788 71788 71788 717
 Brutto driftsresultat-4 650-4 355-4 230-3 495
 Finanstransaksjoner 4 8504 5554 4303 695
 Finanstransaksjoner (renteinntekter)-200-200-200-200
 Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 6504 3554 2303 495
 Netto driftsresultat0000
 Interne finanstransaksjoner0000
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0000
Last ned tabelldata (Excel)
  1. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialogen med rådmannen.