Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

19 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell

Rådmannens forslag

19 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Enkelte tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 19.1.

I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til. Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.

Budsjett-tabeller til nedlastning     
Bevilgningsoversikt drift 1ATabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode.    
Økonomisk oversikt driftTabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode    
Budsjettskjema 1B - netto driftTabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.    
DriftsrammetabellTabellen viser hvilke endringer og tiltak rådmannen foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.    
Bevilgningsoversikt - investeringTabellen viser utgiftene, inntektene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel samt fordeling på artene i kommende 4-årsperiode.    
Investeringsprosjekter 2020-20023Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.    
      
SimuleringsmodellDenne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett.
Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering.
Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år.
    
Tabell 19.1 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell
Last ned tabelldata (Excel)