Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Bevilgningsoversikt – drift (1A)

  Konsolidert budsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
1Rammetilskudd -2 616 686 -2 802 827 -2 804 956 -2 807 287 -2 814 600
2Inntekts- og formuesskatt -5 339 700 -5 497 500 -5 535 000 -5 565 300 -5 596 000
3Eiendomsskatt -283 030 -214 000 -285 000 -293 000 -298 000
4Andre generelle driftsinntekter -322 427 -300 343 -212 393 -200 243 -184 443
5Sum generelle driftsinntekter -8 561 843 -8 814 670 -8 837 349 -8 865 830 -8 893 043
       
6Sum bevilgninger drift, netto 8 216 719 8 533 771 8 530 399 8 516 069 8 568 526
7Avskrivninger 328 871 329 254 331 469 333 942 336 308
8Sum netto driftsutgifter 8 545 590 8 863 025 8 861 868 8 850 011 8 904 834
9Brutto driftsresultat -16 253 48 355 24 519 -15 819 11 791
       
10Renteinntekter -194 030 -242 580 -235 498 -214 137 -198 694
11Utbytter -255 630 -295 600 -309 150 -318 600 -322 800
12Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler00000
13Renteutgifter 296 173 339 328 350 048 327 983 327 993
14Avdrag på lån 410 481 391 712 429 688 473 740 490 775
15Mottatte avdrag på konserninterne utlån -25 100 -23 700 -23 700 -23 700 -23 700
16Netto finansutgifter 231 894 169 160 211 388 245 286 273 574
       
17Motpost avskrivninger -328 871 -329 254 -331 469 -333 942 -336 308
18Netto driftsresultat -113 230 -111 739 -95 562 -104 475 -50 943
       
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:-----
19Overføring til investering 193 193 259 334 128 705 129 505 84 789
20Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -58 029 -893 2 421 -10 352 -17 868
21Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -21 934 -146 702 -35 564 -14 678 -15 978
22Dekning av tidligere års merforbruk-----
23Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 113 230 111 739 95 562 104 475 50 943
24Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).-----
Tabell 2.1 Bevilgningsoversikt - drift, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.2 Økonomisk oversikt drift

  Konsolidert bud 2019Bud 2020Bud 2021Bud 2022Bud 2023
1Rammetilskudd -2 616 686 -2 802 827 -2 804 956 -2 807 287 -2 814 600
2Inntekts- og formuesskatt -5 339 700 -5 497 500 -5 535 000 -5 565 300 -5 596 000
3Eiendomsskatt -283 030 -214 000 -285 000 -293 000 -298 000
4Andre skatteinntekter-----
5Andre overføringer og tilskudd fra staten -322 427 -300 343 -212 393 -200 243 -184 443
6Overføringer og tilskudd fra andre -848 353 -889 073 -885 573 -880 573 -880 573
7Brukerbetalinger -491 045 -506 095 -504 345 -506 345 -506 345
8Salgs- og leieinntekter -700 035 -761 571 -802 744 -823 772 -841 865
9Sum driftsinntekter -10 601 276 -10 971 409 -11 030 011 -11 076 520 -11 121 826
       
10Lønnsutgifter 4 797 944 5 217 962 5 235 652 5 224 027 5 253 144
11Sosiale utgifter 1 270 984 1 292 925 1 316 415 1 314 569 1 317 646
12Kjøp av varer og tjenester 3 225 171 3 323 784 3 322 435 3 335 254 3 371 610
13Overføringer og tilskudd til andre 1 012 203 907 667 900 387 904 737 906 737
14Avskrivninger 328 871 329 254 331 469 333 942 336 308
15Fordelte utgifter -50 180 -51 858 -51 858 -51 858 -51 858
16Sum driftsutgifter 10 584 993 11 019 734 11 054 500 11 060 671 11 133 587
17Brutto driftsresultat -16 283 48 325 24 489 -15 849 11 761
       
18Renteinntekter -194 030 -242 580 -235 498 -214 137 -198 694
19Utbytter -255 630 -295 600 -309 150 -318 600 -322 800
20Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler-----
 Mottatte avdrag på konserninterne lån -25 100 -23 700 -23 700 -23 700 -23 700
21Renteutgifter 296 203 339 358 350 078 328 013 328 023
22Avdrag på lån 410 481 391 712 429 688 473 740 490 775
23Netto finansutgifter 231 924 169 190 211 418 245 316 273 604
24Motpost avskrivninger -328 871 -329 254 -331 469 -333 942 -336 308
25Netto driftsresultat -113 230 -111 739 -95 562 -104 475 -50 943
 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene1,1 %1 %0,9 %0,9 %0,5 %
       
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:-----
26Overføring til investering 193 193 259 334 128 705 129 505 84 789
27Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -58 029 -893 2 421 -10 352 -17 868
28Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond -21 934 -146 702 -35 564 -14 678 -15 978
29Dekning av tidligere års merforbruk-----
30Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat-----
31Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)-----
Tabell 2.2 Økonomisk oversikt - drift, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Tall i hele tusenKonsolidert budsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
Oppvekst og utdanning     
Barnehage 1 122 872 1 176 496 1 176 987 1 175 987 1 175 987
Barneverntjenesten 256 910 267 133 262 433 261 033 259 333
EMbo 61 899 48 616 43 716 43 716 43 716
Grunnskole 1 413 743 1 533 864 1 544 664 1 541 664 1 541 664
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 83 031 86 271 86 271 86 271 86 271
Johannes læringssenter 111 229 111 791 106 493 103 495 112 489
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 45 095 48 919 48 919 48 419 48 419
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 84 982 88 178 84 178 82 178 82 178
Stab oppvekst og utdanning 54 878 48 831 48 831 48 831 48 831
Stavanger kulturskole 41 682 43 344 43 344 43 344 43 344
Ungdom og fritid 71 357 68 797 68 797 69 297 68 797
Sum Oppvekst og utdanning 3 347 678 3 522 240 3 514 633 3 504 235 3 511 029
      
Helse og velferd     
Alders- og sykehjem 864 918 860 192 849 092 848 592 853 992
Arbeidstreningsseksjonen 15 443 16 385 17 885 17 885 17 885
Bofellesskap 494 147 518 512 550 212 568 712 576 212
Boligkontoret 8 064 8 121 8 121 8 121 8 121
Dagsenter og avlastningsseksjonen 176 641 196 570 195 820 195 820 195 820
Flyktningseksjonen 97 159 98 932 97 932 95 932 95 932
Fysio- og ergoterapitjenesten 68 533 69 125 68 575 68 575 68 575
Helse og sosialkontor 644 122 330 871 330 871 325 871 325 871
Helsehuset i Stavanger 19 769 20 901 20 901 20 901 20 901
Hjemmebaserte tjenester 60 281 373 241 370 841 370 841 371 841
Krisesenteret i Stavanger 13 115 13 401 13 401 13 401 13 401
NAV 302 727 299 060 296 010 296 010 296 010
OBS-teamet 1 986 5 117 5 117 5 117 5 117
Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 703 45 603 45 603 45 603 47 603
Pleie og omsorgssenter Rennesøy 37 116 38 890 38 890 38 890 38 890
Rehabiliteringsseksjonen 55 727 58 967 58 467 58 467 58 467
Sentrale midler legetjeneste 80 297 104 563 104 913 105 913 105 913
Sentrale midler levekår -98 925 -112 352 -109 262 -112 212 -110 212
Stab helse og velferd 37 202 40 489 40 893 40 893 40 893
Stavanger legevakt 63 334 69 522 69 272 69 872 69 872
Tekniske hjemmetjenester 7 973 8 369 8 369 8 369 8 369
Sum Helse og velferd 2 996 332 3 064 479 3 081 923 3 091 573 3 109 473
      
By- og samfunnsplanlegging     
Beredskap 17 867 18 017 17 917 17 917 17 917
Byggesak og byantikvar 2 230 6 313 6 313 6 313 6 313
Planavdelinger 44 780 43 478 43 478 42 978 42 978
Stab Samfunnsutvikling 9 971 8 097 8 097 8 097 8 097
Sum By- og samfunnsplanlegging 74 848 75 905 75 805 75 305 75 305
      
Bymiljø og utbygging     
Avløpsverket -703 0000
Idrett 101 648 100 805 100 905 100 505 101 105
Juridisk 12 944 13 349 13 349 13 349 13 349
Miljø 9 102 12 687 16 587 11 587 11 587
Park og vei 160 119 168 140 168 190 169 240 170 390
Plan og anlegg00000
Renovasjon 140 140 140 140 140
Stab strategi og målstyring 6 913 7 481 7 481 7 481 7 481
Stavanger eiendom 313 061 314 076 308 379 306 630 306 830
Vannverket -4 324 0000
Sum Bymiljø og utbygging 598 900 616 678 615 031 608 932 610 882
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 2 841 4 235 4 235 4 235 4 235
Innbyggerdialog 15 164 32 030 29 844 29 844 29 844
Kommunikasjon 8 635 10 462 10 312 10 312 10 312
Kultur 181 067 186 047 186 927 184 927 184 927
Næring 21 102 27 969 26 519 28 519 28 519
Politisk sekretariat 14 104 13 981 13 898 13 896 13 896
Smartby 10 041 13 623 14 623 14 623 14 623
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 252 954 288 347 286 358 286 356 286 356
      
Innovasjon og støttetjenester     
Innovasjon og digitalisering 11 436 24 136 24 136 16 136 16 136
Innovasjon og støttetjenester sentralt 4 293 5 151 5 051 5 051 5 051
IT 92 327 101 198 102 198 102 198 102 198
Kemner 22 103 10 662 1 695 1 695 1 695
Regnskap og lønn 34 288 35 173 35 073 35 073 35 073
Stab innovasjon og støttetjenester 32 164 34 594 34 594 34 594 34 594
Stavanger byarkiv 37 729 40 111 40 111 40 111 40 111
Sum Innovasjon og støttetjenester 234 340 251 025 242 858 234 858 234 858
      
Økonomi og organisasjon     
Anskaffelser 10 556 10 531 10 531 10 531 10 531
Internkontroll og kvalitet  5 563 5 563 5 563 5 563
Organisasjon og forhandling 31 286 42 618 42 618 42 618 42 618
Økonomi og eierskap 40 206 31 093 31 093 31 093 31 093
Sum Økonomi og organisasjon 82 048 89 805 89 805 89 805 89 805
      
Sum totalt 7 587 100 7 908 479 7 906 413 7 891 064 7 917 708
Felles kostnader 706 889 625 292 623 986 625 005 650 818
      
Sum bevilgninger drift, netto 8 293 989 8 533 771 8 530 399 8 516 069 8 568 526
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B – netto drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.4 Vedtatte endringer i drift

 NrEndringer i drift2020202120222023
  Felles inntekter og utgifter    
  Frie inntekter    
  Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 535 000 -5 565 300 -5 596 000
  Inngående budsjett -5 339 700 -5 339 700 -5 339 700 -5 339 700
 1Inntekts- og formuesskatt -120 300 -150 300 -180 600 -211 300
For 2020 har rådmannen lagt til grunn full effekt av positive vekstdrivere som økt befolkningsvekst, lønnsvekst 3,6 %, lavere arbeidsledighet og en sysselsettingsvekst 1 %, jf. tilsvarende i nasjonale prognoser. Samtidig medfører lavere kommunalt skattøre en reduksjon i inntekt. Det er anslått en lokal skattevekst på kr 120 mill. fra 2019 til 2020. Herav lå kr. 67,6 mill. inne som realvekst i gjeldende økonomiplan fra 2019 til 2020. Resterende vekst utgjør kr 42,7 mill. og viser netto endring til nytt inntekts nivå. Sistnevnte skal bidra til å dekke nominell vekst og øvrige prioriteringer i årets plan. Veksten utover i perioden er i faste kroner og i hovedsak med bakgrunn i befolkningsvekst. Inntekts- og formuesskatt er nærmere omtalt i avsnitt 3.6.
 Endring00 Økt skatteanslag -37 500 -45 000 -45 000 -45 000
Skatteinngangen til Stavanger kommune ser ut til å bli betydelig høyere i 2019 enn budsjettert. Samtidig har kommunedirektøren beregnet en prosentvis skattevekst markant under
snittet i ASSS-kommunene. Økt skatteanslag innarbeides derfor i budsjettet.
  Rammetilskudd -2 836 927 -2 806 056 -2 808 387 -2 815 700
  Inngående budsjett -2 617 286 -2 617 286 -2 617 286 -2 617 286
Inngående budsjett er konsolidert sum av rammetilskudd, inntektsutjevning, språkskjønn og er nærmere omtalt i kapittel 3.6.
 2Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning -209 241 -208 870 -211 201 -218 514
Rammetilskudd består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning mm. og er nærmere omtalt i kapittel 3.6.
 3Skjønnstilskudd språkdeling 100 100 100 100
Opprinnelig budsjettert nivå i Rennesøy var kr 600 000. Nivået er nedjustert til kr 500 000 i henhold til reell tildeling i 2019.
 4Reformstøtte kommunesammenslåing -33 000 000
Når sammenslåingen trer i kraft, vil den nye kommunen få utbetalt reformstøtte som et engangstilskudd på tidspunktet for sammenslåing, uten ytterligere søknad. Tilskuddet er differensiert etter innbyggertallet i den nye kommunen og er budsjettert til kr 33,0 mill. i 2020.
 Endring00 Økt skatteanslag 22 500 20 000 20 000 20 000
Skatteinngangen til Stavanger kommune ser ut til å bli betydelig høyere i 2019 enn budsjettert. Samtidig har kommunedirektøren beregnet en prosentvis skattevekst markant under
snittet i ASSS-kommunene. Økt skatteanslag innarbeides derfor i budsjettet.
  Frie inntekter Totalt -8 334 427 -8 341 056 -8 373 687 -8 411 700
  Sentrale inntekter    
  Eiendomsskatt -214 000 -285 000 -293 000 -298 000
  Inngående budsjett -283 030 -283 030 -283 030 -283 030
 5Eiendomsskatt, inntektsnivå justert -970 -1 970 -9 970 -14 970
Eiendomsskatten er videreført på konsolidert nivå, justert for årlig endring i verk og bruk og ordinær volumvekst. Dagens eiendomsskatteregimer er videreført i 2020 og en gradvis opptrapping fra 2021 med bakgrunn i nye takstgrunnlag. Se nærmere omtale i kapittel 3.7.1.
 6Eiendomsskatt - lovregulert nedjustering av grunnlag 70 000 000
Vedtatt lovendring reduserer takstgrunnlaget med 30 % for boliger og fritidsboliger. Dette utgjør om lag kr 70 mill. fra og med 2020. Nytt lovforslag som er fremmet oktober 2019 for kommuner som slår seg sammen, medfører at det ikke er mulig å bruke andre virkemidler i eiendomsskatteloven i 2020 dersom kommunen trenger tiden fram til 2021 for å få på plass et felles takstgrunnlag for den nye kommunen. I 2021 kan overgangsperioden starte med å harmonisere skattesats.
  Frikraft -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
  Inngående budsjett -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
 7Lyse AS, disponering av frikraft0000
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2020 er beregnet til kr 14 mill.
  Integreringstilskudd -217 621 -173 621 -152 621 -147 621
  Inngående budsjett -283 621 -283 621 -283 621 -283 621
 8Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige 66 000 110 000 131 000 136 000
Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte flyktninger i nye Stavanger, inkludert enslige mindreårige, i 2020, 2021, 2022 og 2023. Gjeldende satser for integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er lagt til grunn. Beregningene viser et samlet tilskudd i størrelsesorden kr. 218 mill. i 2020, med en gradvis reduksjon til kr. 148 mill. i 2023.
  Komp.ordn. Husbanken -24 800 -23 850 -22 700 -21 900
  Inngående budsjett -24 306 -24 306 -24 306 -24 306
 9Kompensasjonsordninger fra Husbanken -494 456 1 606 2 406
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekke rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.12. Kompensasjonsinntekter i 2020 er beregnet til kr 24,8 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kapittel 3.11.
  Tildeling fra statlig havbruksfond -15 000 -5 000 -15 000 -5 000
  Inngående budsjett -5 914 -5 914 -5 914 -5 914
 10Statlig tildeling av havbruksmidler, justert anslag -9 086 914 -9 086 914
Både Finnøy og Rennesøy kommuner har tidligere mottatt tildelinger fra statens havbruksfond. Begge kommuner har innarbeidet framtidige inntekter i deres respektive økonomiplaner som er konsolidert. Nivået fram i tid er justert med bakgrunn i forslag til statsbudsjett 2020, hvor regjeringen sier de vil komme tilbake til tema i RNB 2020. Inntektsanslaget i 2020 er motført avsetning til disposisjonsfond, jf. tiltak 10, for å nøytralisere årlige svingninger i inntektsnivå. Se nærmere omtalte i kapittel 3.7.2.
  Sentrale inntekter Totalt -485 421 -501 471 -497 321 -486 521
  Bruk og avsetning til frie fond -143 437 -33 015 -12 808 -16 108
  Inngående budsjett -23 659 -23 659 -23 659 -23 659
 11Disposisjonsfond, bruk av fond til tiltak i 2019, vedtatt utgår i 2020.  3 929 3 929 3 929 3 929
Tidligere vedtatte økonomiplaner inneholdt en del tiltak som utgår i 2020. Samlet sum utgjør kr 3,929 mill. Rådmannen presiserer at årlig bruk av klima og miljøfond med kr 10 mill. er videreført i perioden. Bruken i planperioden forutsetter at det vil bli tilført midler gjennom framtidige mindreforbruk eller merinntekter vedrørende forhold som har betydning for klima og miljøfondet.
 12Bruk av disposisjonsfond, generell finansiering av drift 5 153 -7 335 -4 028 -4 028
I både Finnøy og Rennesøy er disposisjonsfondet benyttet til generell finansiering av driften i deres respektive økonomiplaner for 2019-2022, i størrelsesorden kr 11-16 mill. årlig. Dette er lite bærekraftig. Rådmannen har funnet midler i 2020 til å reversere deler av bruken dette året. Nye reelle prioriteringer må foretas framover for de resterende år i planperioden.
 13Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond    -13 700 -7 600 -6 700 0
Digitaliseringsfondet foreslås brukt til følgende tre tiltak i kommende økonomiplanperiode: kr 6,4 mill. til styrket analysekapasitet innen digitalisering, kr 5 mill. i hvert av årene i 2020,2021 og 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap, kr 6,6 mill. til Digi Barnevern over kommende treårsperiode med kr 2,3 mill. i 2020, kr 2,6 mill. i 2021 og kr 1,7 mill. i 2022. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må iht. nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet.
 14Bruk av disposisjonsfond, flyktningkonsulent0 2 650 2 650 2 650
Tidligere avsatt integreringstilskudd til disposisjonsfond i Finnøy brukes til finansiering av flyktningetjenesten i en treårsperiode. Siste år er 2020.
 15Bruk av disposisjonsfond, flyktning -18 000 000
Reberegning av integreringstilskudd for 2020 er mye lavere enn tidligere forutsatt i budsjettet. Utgiftssiden justeres i økonomiplanperioden. I 2020 finansieres deler av tidligere oppsparte midler på disposisjonsfond flyktninger med kr 18,0 mill.
 16Bruk av disposisjonsfond, kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte -860 000
Medio januar 2020 gjennomføres en felles kompetansebygging for alle ansatte i tidligere Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner. Rammen for arrangementet er satt til kr 1,75 mill. og rådmannen foreslår at dette finansieres av tidligere avsatte midler på disposisjonsfond i Stavanger kommune. Forberedende arbeid og innkjøp av materiell foretas i 2019 og er foreslått budsjettjustert i 2019. Justert framdriftsprognose tilsier at, kr 0,86 mill., påløper i 2020 til selve gjennomføringen av arrangementet og foreslås innlagt i budsjettforslaget.
 17Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering -11 670 000
I henhold til ny kommunelov som gjelder fra kommunestyrets konstituering 21. oktober 2019, må bruk av disposisjonsfond inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsbudsjettet dersom det skal finansiere investeringstiltak. Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet må dermed innarbeides via driftsbudsjettet som bruk av disposisjonsfond og videre som økt overføring fra drift til investering. Dette gjelder kr 11,67 mill. i bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet 2020 i Finnøy. I tillegg gjelder det et nytt tiltak på kr 20,0 mill. til investering i innbyggertorg i 2020, som foreslås finansiert med midler fra disposisjonsfond.
 18Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering -20 000 000
I henhold til ny kommunelov som gjelder fra kommunestyrets konstituering 21. oktober 2019, må bruk av disposisjonsfond inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsbudsjettet dersom det skal finansiere investeringstiltak. Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet må dermed innarbeides via driftsbudsjettet som bruk av disposisjonsfond og videre som økt overføring fra drift til investering. Dette gjelder kr 11,67 mill. i bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet 2020 i Finnøy. I tillegg gjelder det et nytt tiltak på kr 20,0 mill. til investering i innbyggertorg i 2020, som foreslås finansiert med midler fra disposisjonsfond.
 19Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP -4 000 -5 000 00
Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere ned ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt kr 10 mill. på fond til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. Rådmannen har i 2019 igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet strekker seg over flere år. I 2019 er det brukt kr 1 mill. av fondsmidler. Rådmannen foreslår å bruke kr 4 mill. av fondsmidler i 2020, og de siste kr 5 mill. av fondsmidlene i 2021.
 20Bruk av disposisjonsfond, lovendring eiendomsskatt -55 000 000
Nærmere omtale om eiendomsskatt finnes i avsnitt 3.7.1 Lovendring om 30 % reduksjonsfaktor kombinert med nytt lovforslag om kommuner som slår seg sammen, medfører et netto inntektstap som rådmannen foreslår å finansiere med midler på disposisjonsfond.
 21Avsetning til disposisjonsfond, Nye Stavanger 24 470 000
Engangstilskuddet reformstøtten som nye Stavanger får på nyåret benyttes til å finansiere div. innbyggertiltak i 2020. Restbeløpet, kr 24,47 mill., settes av til disposisjonsfond til senere prioritering.
 22Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk 13 300 2 300 12 300 2 300
Tildeling fra statlig havbruksfond, jf. tiltak 10 (inngående budsjett) vil svinge betydelig mellom årene. I henhold til økonomiplanen fra Finnøy og fra Rennesøy, settes størstedelen av årets inntekt av til disposisjonsfond for å redusere usikkerheten og avhengigheten i drift. Rådmannen har økt avsetning til disposisjonsfond med kr 1,6 mill. i 2020 for å redusere usikkerheten ytterligere.
 Endring673 Fond -43 400 1 700 2 700 2 700
  Bruk og avsetning til frie fond Totalt -143 437 -33 015 -12 808 -16 108
  Overføring til investeringsbudsjettet 259 334 128 705 129 505 84 789
  Inngående budsjett 193 193 193 193 193 193 193 193
 23Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendr. fra investering til drift og overføring til investering 36 670 5 000 5 000 0
I henhold til ny kommunelov som gjelder fra kommunestyrets konstituering 21. oktober 2019, må bruk av disposisjonsfond inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsbudsjettet dersom det skal finansiere investeringstiltak. Overføring av midler fra drift gjelder følgende tiltak: Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet 2020 i Finnøy, kr 11,67 mill. Nytt tiltak på kr 20,0 mill. til investering i innbyggertorg i 2020. Nytt tiltak på kr 15 mill. fordelt med kr 5 mill. i hvert av årene i 2020, 2021 og 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap
 24Overføring fra drift til investering, justert -35 232 -78 072 -94 439 -145 314
Tiltaket viser hvilke beløp som overføringen fra drift til investering er justert med per år i planperioden for å skape balanse i alle budsjetter.
 EndringEndring i overføring fra drift til investering 64 703 8 584 25 751 36 910
  Overføring til investeringsbudsjettet Totalt 259 334 128 705 129 505 84 789
  Finans 14 117 59 589 99 044 127 519
  Inngående budsjett 69 549 69 549 69 549 69 549
 25Lyse AS, utbytte -23 070 -36 620 -46 070 -50 270
Utbyttet fra Lyse AS forventes å være på kr 274,4 mill. i 2020. Det vises til kapittel 3.7 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.
 26Renovasjonen IKS, utbytte0000
Stavanger kommune har en eierandel på 50 % i Renovasjonen IKS. I 2019 utdelte Renovasjonen IKS ut et samlet utbytte på kr 2 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 1 mill. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen i Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Forventet årlig utbytte vil utgjøre kr 1 mill. for Stavanger kommune.
 27Stavanger Parkeringsselskap KF, reduksjon i overføring til kommunekassen0 5 000 10 000 10 000
Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 26,5 mill. i 2020, som reduseres til kr 17,4 mill. i 2023. Det vises til kapittel 10 for en omtale av styrets forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023, med rådmannens merknader. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon, er det lagt til grunn en videreføring av årlig eieruttak på kr 30 mill. i 2020, med en nedtrapping til kr 20 mill. i utgangen av planperioden.
 28Stavanger boligbygg KF, reduksjon i overføring til kommunekassen 16 450 19 250 25 950 32 450
Stavanger bystyre vedtok den 13. juni 2016 å etablere Stavanger boligbygg KF. Det ble i den forbindelse opprettet et langsiktig mellomværende (lån på kr 700 mill.) mellom bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. For å redusere de budsjettmessige konsekvensene av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlig tilbakeføring (kr 6,7 mill. i 2020). Bystyret behandlet den 17.06.2019 sak 68/19 - Stavanger boligbygg KF - Forvaltning av boligmassen. I den aktuelle saken ble det lagt opp til at det skulle foretas en samlet gjennomgang av budsjettforutsetningene for foretaket ved utarbeidelsen av forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023. Dette omfattet blant annet en vurdering av såkalt negativ leie. Det foreslås på denne bakgrunn at foretaket kompenseres for negativ leie med utgangspunkt i middels Holte-sats. Dette er beregnet til kr 2,6 mill. i 2020, med videre stigning til kr 15,0 mill. i 2023. Det foreslås også at forvaltningen av om lag 220 rehabiliteringsboliger overføres til foretaket i 2020. Det er i den forbindelse lagt til grunn kompensasjon for lønnsutgifter på kr 1,35 mill. (2 nye stillinger), samt at lønnsmidler for en tredje stilling overføres til foretaket sammen med boligene i 2020. Det foreslås videre at foretaket kompenseres med kr 2,9 mill. knyttet til leie av personalbaser mv. og kr 2 mill. knyttet til skadeverk, tapsført leie mv. Dette innebærer en styrking av foretakets budsjett på kr 8,85 mill. i 2020, som avregnes mot overføring til kommunekassen på kr 6,7 mill. Basert på oppdatert renteprognose er det lagt til grunn kr 46,5 mill. i renter og avdrag fra det langsiktige mellomværende. Dette gir en samlet netto overføring fra foretaket på kr 44,35 mill. i 2020. Det vises til kapittel 10 for en nærmere omtale.
 29Stavanger utvikling KF, reduksjon i overføring til kommunekassen 2 500 2 500 2 700 2 800
Bystyret vedtok den 13. juni 2016 å etablere Stavanger utvikling KF. Det ble i den forbindelse lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. Bystyret la videre til grunn et årlig eieruttak på kr 3 mill. i Handlings- og økonomiplan 2018-2021, som ble videreført i Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Basert på forventet utvikling i foretakets likviditets- og egenkapitalsituasjon foreslås det at årlig eieruttak på kr 3 mill. ikke videreføres i kommende planperiode, og at grunnlaget for eieruttak i stedet vurderes løpende med utgangspunkt i realiserte gevinster fra salg av eiendommer. Samlet overføring til kommunekassen vil med dette være på kr 5,4 mill. i 2020. Det vises til kapittel 10 for en nærmere omtale.
 30Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -2 774 -974 1 326 1 326
 31Renteinntekter, konserninterne lån -1 900 -8 500 -16 800 -13 700
Kommunekassen mottar renter fra utlån til kommunale foretak (KF). Det vises til tabell 3.13. for en oversikt over låneopptaket til det enkelte foretak i perioden 2020-2023. Renteinntekter fra foretakene i 2020 er beregnet til kr 15,1 mill. Renteinntektene reflekterer tilhørende innlånskostnader for kommunekassen.
 32Renteinntekter bank og finansforvaltning -13 074 -6 474 -5 374 -5 374
 33Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 17 237 30 572 31 556 49 094
 34Avdragsutgifter (investeringslån) -17 985 16 659 56 518 79 877
Det er budsjettert med netto kapitalkostnader på kr 568,6 mill. i 2020. Netto kapitalutgifter omfatter avdrag på kr 392,5 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 229,0 mill., fratrukket renteinntekter på bankinnskudd og finansforvaltning på kr 52,9 mill. Avdragstiden er 30 år. Det vises til kapittel 3.5 for en redegjørelse for renteforutsetningene.
 35ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte 300 300 300 300
Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. På bakgrunn av resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen for selskapet, foreslås det å justere ned årlig utbytteforventning i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 med kr 0,3 mill. Dette innebærer et årlig utbytte på om lag kr 9 mill. i kommende planperiode, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 3,0 mill.
 36Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR område -1 028 -1 287 -1 219 -1 219
Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren viser foreslåtte endringer i konsolidert budsjett og er beregnet til kr- 1 mill. i 2020, kr -1,3 mill. i 2021 og kr -1,2 mill. i 2022 og 2023.  Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngår i gebyrgrunnlaget. Under tiltak «Finanskostnader VAR» beskrives absolutte kapitalkostnader for VAR området i neste planperiode.
 37Finanskostnader VAR -10 341 -14 638 -19 649 -24 562
I 2020 foreslår rådmannen følgende endringer i avskrivninger og renter på VAR området, sett til konsolidert budsjett, med kr 10,3 mill. i 2020, kr 14,6 mill. i 2021, 19,6 mill. i 2022 og 24,6 mill. i 2023. I absolutte tall innebærer endringene et total nivå på kr 119,4 mill. i 2020, Kr 123,9 mill. i 2021, kr 128,9 mill. i 2022 og kr 133,8 mill. i 2023. Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngår i gebyrgrunnlaget.
 EndringEndring avdragsbetalinger -1 150 1 640 5 082 -2 215
 EndringRenter, endret låneopptak -897 1 312 3 875 -1 837
 Endring27 Stavanger Parkering, økt utbytte Stavanger grunnet gebyr langtidsparkering -2 500 -1 500 -1 500 -1 500
Samarbeidspartiene ønsker en økning i gebyr for langstidsparkering, og innarbeider en for-
ventet økning i gebyrsatsene som økt utbytte i budsjettet.
 Endring00 Utbytte, Forus Næringspark AS -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Forventet uttak fra Forus Næringspark innarbeides i budsjettforslaget.
 Endring00 Utbytte, Stavangerregionen Havn IKS -12 200 -12 200 -12 200 -12 200
Det er viktig at en del av inntektene fra heleide offentlige selskaper kommer innbyggerne i Stavanger direkte til gode. Forventet uttak fra
Stavangerregionen Havn innarbeides derfor i budsjettforslaget.
  Finans Totalt 14 117 59 589 99 044 127 519
  Demokrati    
  Folkevalgte 47 417 45 667 45 995 46 145
  Inngående budsjett 44 284 44 284 44 284 44 284
 38Folkevalgte0000
Rådmannens forslag til budsjett til folkevalgte skal dekke lønnsutgifter, partistøtte, møte- og reiseutgifter, arrangementer og representasjon, samt diverse driftsutgifter.
 39Kommunereform, redusert kompensasjon til gruppeledere -150 -150 -150 -150
I handlings- og økonomiplanen for Rennesøy for perioden 2019 -2022 ble det foreslått å redusere avsatte midler til kompensasjon til gruppeledere for deres arbeid med kommunereformen fra 2020 på kr 0,15 mill. og ut planperioden.Rådmannen foreslår å videreføre dette ut perioden.
 40Økning i honorarsatser, gruppelederstøtte, partistøtte osv. 2 500 2 500 2 500 2 500
Året etter et valg medfører normalt en økning i budsjettbehov. Erfaringer fra tidligere perioder legges til grunn i dette forslaget. I forbindelse med ny politisk struktur i nye Stavanger er det vedtatt satser for godtgjørelse til folkevalgte. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 2,5 mill. til dette formålet.
 41iPad 800 000
Nye folkevalgte medfører innkjøp av iPader for de folkevalgte til å lese sakspapirer. I oppstarten av forrige valgperiode ble det kjøpt inn 200 stk. Det er naturlig å ta utgangspunkt i samme antall neste år. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,8 mill. til dette formålet i 2020.
 42Studieturer kommunestyret og kommunalutvalg 600 000
Året etter et valg har det vært vanlig at kommunalstyrene har gjennomført studieturer. Det planlegges studietur for fem utvalg og kommunalutvalget. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 0,6 mill. til dette formålet.
 43Folkevalgtopplæring 500 000
Folkevalgtopplæringen vil starte allerede høsten 2019, men noe vil også gjennomføres utover i 2020. Det legges derfor inn noe styrking av budsjettet knyttet til dette, basert på erfaringene fra forrige folkevalgtopplæring. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 0,5 mill. til dette formålet i 2020.
 44Vielser 120 120 120 120
Politisk sekretariat har siden januar 2018 hatt ansvar for vielser, og har nå et grunnlag for å vurdere utgifter knyttet til godtgjøring av folkevalgte som gjennomfører vielser. I snitt beregnes kr 10 000 per måned. Rådmannen foreslår å øke rammen med 0,12 mill. til dette formålet.
 45Vakthold i møter 200 200 200 200
Vakthold i møter har av sikkerhetsmessige årsaker økt i omfang og kostnader. Dette har ikke vært hensyntatt i konsolidert budsjett. Rådmannen foreslår å øke rammen årlig med kr 0,2 mill. til dette formålet.
 Endring00 Houston-Galveston festivalen -150 0 -150 0
Grunnet en krevende økonomisk situasjon ønsker kommunen å avvikle dette samarbeidet til fordel for bredere satsinger rettet mot barn og unge.
 Endring00 Redusert ordfører- og varaordførerlønn -175 -175 -175 -175
Besparelsene ved redusert ordfører- og varaordførerlønn innarbeides i budsjettet.
 Endring00 Besparelser redusert gruppestøtte -134 -134 -134 -134
Besparelsene ved redusert gruppestøtte til de politiske partiene innarbeides i budsjettet.
 Endring00 Besparelser ved arbeidsutvalgene -478 -478 00
Besparelsene ved nedleggelse av arbeidsutvalgene innarbeides i budsjettet. Nedleggelsen evalueres etter to år.
 Endring00 Reduksjon i reisevirksomhet, politikere og administrasjon -500 -500 -500 -500
For å redusere kommunens klimagassutslipp og på grunn av strammere økonomiske rammer reduseres reisevirksomheten til politikere og administrasjon fra 2020.
  Formannskapets reservekonto 5 200 3 700 3 700 3 700
  Inngående budsjett 6 704 6 704 6 704 6 704
 46Ordinær reservekonto0000
 47VM i sjakk, engangsbevilgning for 2019 -504 -504 -504 -504
Bystyret vedtok å avsette kr 0,5 mill. som en engangsbevilgning i 2019 til å kunne gjennomføre VM i sjakk i 2020. Rådmannen foreslår å reversere avsetningen i henhold til vedtak.
 Endring135 Til formannskapets reservekonto, reduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Formannskapets reservekonto reduseres noe i perioden.
 Endring133 Hammar (sic) Series, avtale videreføres ikke etter 20200 -1 500 -1 500 -1 500
Støtte til dette prosjektet utgår for å prioritere lovpålagte oppgaver.
  Valg0 7 348 0 7 348
  Inngående budsjett 7 160 7 348 7 160 7 348
 48Valg -6 900 0 -6 900 0
Det budsjetteres med til sammen (konsolidert budsjett for de tre kommunene) kr 7,348 mill. til gjennomføring av stortingsvalg i 2021 og kommune og fylkestingsvalg i 2023.
 49Valg, planlegging og gjennomgføring -260 0 -260 0
Det budsjetteres med til sammen (konsolidert budsjett for de tre kommunene) kr 7,348 mill. til gjennomføring av stortingsvalg i 2021 og kommune og fylkestingsvalg i 2023.
  Demokrati Totalt 52 617 56 715 49 695 57 193
  Kontroll og revisjon 8 300 8 300 8 300 8 300
  Inngående budsjett 7 549 7 549 7 549 7 549
 50Revisjon og kontroll0000
Ny forskrift om kontrollutvalg § 2 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, basert på en forsvarlig utredning av kontrollutvalgssekretariatet. Kontrollutvalget i Stavanger har i sak 37/19  vedtatt å innstille til kontrollutvalget for nye Stavanger et budsjett til kontroll og tilsyn for 2020 på kr 8,3 mill. Nytt kontrollutvalg for nye Stavanger ble konstituert 21. oktober (sak 4/19) og har ikke rukket å behandle saken før rådmannens budsjettforslag legges fram. Ny behandling vil følge budsjettsaken når den fremmes til formannskapet. Foreslått budsjettramme på kr 8,3 mill. utgjør kr 0,751 mill. mer enn hva som ligger i konsolidert budsjettramme (kr 7,55 mill.). I forslaget er det innlagt merkostnader for ny oppgave om etterlevelseskontroll for revisjonen. I 2020 forventes regnskapsrevisjonen å være omtrent på samme nivå som før kommunesammenslåingen, jf. tre kommuneregnskaper for 2019 skal revideres. I budsjettforslaget er det lagt inn stordriftsfordeler rundt selve driften av ett kontrollutvalg. Økonomiske sammenslåingsgevinster er i liten grad synliggjort i overføringer og kjøp av tjenester framover i planperioden. Budsjettet forutsetter at nytt kommunestyre viderefører Rogaland Revisjon IKS som revisor for nye Stavanger kommune fra 1.1.2020 og Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS til å ivareta sekretariatsfunksjonen, jf. sak 36/19 og 38 /19 vedtatt av det nye kommunestyret i konstituerende møte.
 51Kontroll og tilsyn, økte revisjonskostnader 751 751 751 751
Ny forskrift om kontrollutvalg § 2 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, basert på en forsvarlig utredning av kontrollutvalgssekretariatet. Kontrollutvalget i Stavanger har i sak 37/19  vedtatt å innstille til kontrollutvalget for nye Stavanger et budsjett til kontroll og tilsyn for 2020 på kr 8,3 mill. Nytt kontrollutvalg for nye Stavanger ble konstituert 21. oktober (sak 4/19) og har ikke rukket å behandle saken før rådmannens budsjettforslag legges fram. Ny behandling vil følge budsjettsaken når den fremmes til formannskapet. Foreslått budsjettramme på kr 8,3 mill. utgjør kr 0,751 mill. mer enn hva som ligger i konsolidert budsjettramme (kr 7,55 mill.). I forslaget er det innlagt merkostnader for ny oppgave om etterlevelseskontroll for revisjonen. I 2020 forventes regnskapsrevisjonen å være omtrent på samme nivå som før kommunesammenslåingen, jf. tre kommuneregnskaper for 2019 skal revideres. I budsjettforslaget er det lagt inn stordriftsfordeler rundt selve driften av ett kontrollutvalg. Økonomiske sammenslåingsgevinster er i liten grad synliggjort i overføringer og kjøp av tjenester framover i planperioden. Budsjettet forutsetter at nytt kommunestyre viderefører Rogaland Revisjon IKS som revisor for nye Stavanger kommune fra 1.1.2020 og Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS til å ivareta sekretariatsfunksjonen, jf. sak 36/19 og 38 /19 vedtatt av det nye kommunestyret i konstituerende møte.
  Kontroll og revisjon Totalt 8 300 8 300 8 300 8 300
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn    
  Kirkelig fellesråd 98 188 97 088 96 088 96 088
  Inngående budsjett 98 411 98 411 98 411 98 411
 52Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 364 2 364 2 364 2 364
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 53Kirkelig fellesråd0000
Sammenslått ramme til Kirkelig fellesråd til Stavanger, Rennesøy og Finnøy videreføres fra 2019 og justeres for en beregning av helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2019. Rådmannen har i denne handlings- og økonomiplanen lagt til grunn at alle nye tiltak skal dekkes innenfor eksisterende ramme. Det er i tillegg lagt til grunn en effektivisering på 0,5 %. Totalt ramme til kirkelig fellesråd, inkludert tjenesteyting, foreslås dermed å bli kr 100,3 mill.
 54Tilskudd livssynssamfunn0000
Sammenslått ramme til Kirkelig fellesråd til Stavanger, Rennesøy og Finnøy videreføres fra 2019 og justeres for en beregning av helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2019. Rådmannen har i denne handlings- og økonomiplanen lagt til grunn at alle nye tiltak skal dekkes innenfor eksisterende ramme. Det er i tillegg lagt til grunn en effektivisering på 0,5 %. Totalt ramme til kirkelig fellesråd, inkludert tjenesteyting, foreslås dermed å bli kr 100,3 mill.
 55Driftstilskudd Kirkelig fellesråd -487 -487 -487 -487
Sammenslått ramme til Kirkelig fellesråd til Stavanger, Rennesøy og Finnøy videreføres fra 2019 og justeres for en beregning av helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2019. Rådmannen har i denne handlings- og økonomiplanen lagt til grunn at alle nye tiltak skal dekkes innenfor eksisterende ramme. Det er i tillegg lagt til grunn en effektivisering på 0,5 %. Totalt ramme til kirkelig fellesråd, inkludert tjenesteyting, foreslås dermed å bli kr 100,3 mill.
 Endring119 Muslimsk Fellesråd Rogaland 100 000
Samarbeidspartiene ønsker å støtte MFR, som paraplyorganisasjon for 8000 medlemmer med søkt beløp på like linje med STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter.
 Endring55 Driftstilskudd Kirkelig Fellesråd -2 200 -3 200 -4 200 -4 200
Stavanger kommune bevilger erfaringsvis langt mer enn sammenlignbare kommuner til kirkelig fellesråd. Dette i en tid hvor antall medlem er lavere enn sammenlignbare byer. I en krevende økonomisk situasjon forventes derfor ytterligere effektiviseringer og besparelser som følge av kommunesammenslåing.
  Tilskudd andre livssynssamfunn 14 320 14 320 14 320 14 320
  Inngående budsjett 14 320 14 320 14 320 14 320
 56Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0000
Tilskudd til livssynsamfunn budsjetteres med kr 14,3 mill. i 2020. Dette blir å betrakte som en anslagsbevilging, da det konkrete tilskuddet for 2020 blir basert på bevilgninger til kirkelige formål i 2020 samt erfaringstall fra medlemsregistrerte i andre tros- og livssynsamfunn. Dersom dette viser seg å ikke være tilstrekkelig, til rådmannen komme tilbake til dette i tertialrapporteringene i 2020.
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt 112 508 111 408 110 408 110 408
  Lønn og pensjon sentralt    
  Lønnsreserve 146 359 133 359 124 359 124 359
  Inngående budsjett 85 879 85 879 85 879 85 879
 57Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 20 574 20 574 20 574 20 574
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 58Lønnsoppgjøret 2020 63 906 63 906 63 906 63 906
Det er signalisert 3,6 % lønnsvekst. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2020 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA). Beregning av lønnsreserven for 2020 tilsvarer kr 149,7 mill.
 Endring00 Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg -9 000 -14 000 -16 000 -16 000
Samarbeidspartiene ønsker en omlegging i vikarbruk fra kommersielle bemanningsbyrå til fordel for vikarer ansatte i faste stillinger i kommunen.
 Endring00 Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, barnehage -10 000 -15 000 -17 000 -17 000
Samarbeidspartiene ønsker en omlegging i vikarbruk fra kommersielle bemanningsbyrå til fordel for vikarer ansatt i faste stillinger i kommunen.
 Endring00 Besparelser ved å ikke opprette nytt KF og redusere antall KFer -2 000 -5 000 -5 000 -5 000
Samarbeidspartiene ønsker å ta flere kommunale foretak tilbake i egenregi, og forventer en økonomisk besparelse ved dette.
 Endring00 Kommunalt bemanningssenter, drift 2 000 2 000 2 000 2 000
Samarbeidspartiene setter til side midler for drift av en offentlig bemanningsordning, i første omgang innen barnehage og helse- og omsorg.
 Endring00 Reduksjon i ekstern konsulentbruk -5 000 -5 000 -10 000 -10 000
Samarbeidspartiene forventer en reduksjon i ekstern konsulentbruk i perioden.
  Pensjon 132 898 161 898 161 898 161 898
  Inngående budsjett 156 898 156 898 156 898 156 898
 59Pensjon lærlinger, jf. ny avtale fra 01.01.2020. 5 000 5 000 5 000 5 000
Fra 01.01.2020 er det avtaleregulert at verdiskapingstiden til lærlingene omfattes av tjenestepensjonsordningen til arbeidsgiver. Nivået er stipulert basert på dagens 180 lærlinger i Stavanger, samt lærlinger i Rennesøy og Finnøy. Budsjettposten vil bli fordelt når kostnadsbildet er kjent.
 60Pensjon sentralt, nettoeffekt økt premieavvik -29 000 000
Betydelig økte pensjonspremier i 2020 blir mer enn motsvart i økt premieavvik. Premieavviket inntektsføres på sentrale poster. Nettoeffekt i 2020 videreføres ut planperioden, men oppveies av økt amortisering av premieavviket (dvs. kostnadsføring) påfølgende 7 år. En besparelse på kr 29 mill. på sentrale poster finansierer øvrig drift i 2020. Se nærmere omtale i kapittel 3.8
  Lønn og pensjon sentralt Totalt 279 257 295 257 286 257 286 257
  Regionale prosjekter    
  Rogaland brann og redning -8 590 -8 590 -8 590 -8 590
  Inngående budsjett -8 590 -8 590 -8 590 -8 590
  Tilskudd regionale prosjekter 214 377 219 877 221 477 234 277
  Inngående budsjett 205 805 205 805 205 805 205 805
 61Rogaland brann og redning IKS 3 050 9 250 14 350 28 350
Styret i Rogaland brann og redning IKS foreslår en økning i tilskuddet på kr 26,4 mill. (9,5 %), fra kr 275,8 mill. i 2019 til kr 302,2 mill. i 2020. I tillegg til drift av brannvesenet (lønnsoppgjør, renhold, husleie (økning på kr 3,4 mill., hvorav kr 3 mill. til SASIRO), avskrivninger mv.) er økningen knyttet til bl.a. miljørettet helsevern (kr 0,336 mill.), drift av 110-sentralen (kr 1,090 mill.) og feiertjenesten (kr 8,3 mill.) Økninger i feiervesenet og boligtilsyn har vært finansiert ved bruk av selvkostfond. Selskapet venter at fondet er oppbrukt ved utgangen av året. For å videreføre samme aktivitetsnivå søkes det om økt ramme på kr 5,5 mill. fra 2020. Det arbeides samtidig med omstilling og effektivisering, samt ny risikomodell innenfor tjenesteområdet (bl.a. for feiing av fritidsboliger). Det foreslås ut ifra dette en ytterligere økning på 2,8 mill. fra 2020 til to årsverk til tjenestetorg feiing og to nye feiersvenner. Styret foreslår videre investeringer på kr 80,6 mill. i planperioden, hvorav kr 17 mill. i 2020. Anskaffelse av høydemateriell i 2020/2022 og ny brannbåt 2021 utgjør alene nesten kr 40 mill. Rådmennene foreslår en samlet økning i tilskuddet på kr 17,060 mill. (6 %). Det tas sikte på at ny avtale for SASIRO ferdigstilles ved årsskiftet. Nytt leienivå skal være direkte knyttet til selskapets faktiske arealbehov. Det legges til grunn at gjeldende leie på kr 3 mill. finansieres av selskapets frie egenkapital fram til ny avtale foreligger. Det vil videre være hensiktsmessig med en noe lengre tidshorisont i opptrappingsplanen for feiervesen og boligtilsyn, bl.a. for å kunne håndtere økning i avskrivningene. Det foreslås at tilskudd til feiing økes med kr 3,8 mill. i 2020 og videre til kr 5,6 mill. i perioden. Tidspunkt for gjennomføring av investeringer vil påvirke avskrivningene og dermed selskapets handlingsrom. Det tilligger styret å foreta endelige prioriteringer innenfor økt tilskuddsramme. Stavanger kommunes andel av samlet tilskudd til Rogaland brann og redning IKS er på kr 130,2 mill. i 2020. Justeringer i retning av folketallsbasert eierbrøk (årlig justering på 1/5 fram til 2022) medfører at Stavanger kommune har finansiert en stadig mindre andel av samlet tilskudd. Stavanger kommune delfinansierer også drift og vedlikehold av luftmålestasjoner med kr 0,95 mill. i 2020. Det foreslås også videreføring av tilskudd til sivilforsvaret på kr 0,8 mill. Høsten 2019 vil eierkommunene behandle revidert selskapsavtale som følge av etableringen av nye Stavanger kommune. Det vil videre fremmes en sak om feiertjenesten vinteren 2020. Dette som følge av endrede krav til selvkosttjenester mv. Eventuelle endringer i avgiftsgrunnlaget vil avklares i forbindelse med utarbeidelsen av saken.
 62Greater Stavanger AS 250 250 250 250
Fellesnemnda behandlet forslag til ny partnerskapsavtale den 18.03.2019 som sak 26/19 – Greater Stavanger – godkjenning av ny partnerskapsavtale med virkning fra 01.01.2020 (nye Stavanger kommune). Stavanger kommune skal i henhold til ny partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra Greater Stavanger tilsvarende kr 58 per innbygger. Det foreslås på bakgrunn av dette at det avsettes kr 8,3 mill. til kjøp av næringsutviklingstjenester.
 63Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 600 -200 -1 100 -1 900
Stavanger kommune yter i 2019 et tilskudd på kr 50,6 mill. til Stavanger konserthus IKS, hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr 41,1 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. Rådmannen foreslår et samlet tilskudd på kr 51,2 mill. i 2020. Dette omfatter en videreføring av driftstilskuddet på kr 9,5 mill. og en oppdatert prognose for kapitalkostnader på kr 41,7 mill. Norconsult har på oppdrag fra Stavanger konserthus IKS utarbeidet en vedlikeholdsplan for nytt konserthus i 2019. Planen omfatter en tilstandsanalyse og oversikt over vedlikeholdsbehovet i et 20-års perspektiv. Planen indikerer at selskapet har behov for å øke vedlikeholdspostene med om lag 35 %. Det vil blant annet være nødvendig å skifte de fleste lyskilder, jf. EUs kommisjonsforordning 1194/2012 av 12.12.2012 om innføring av krav til økodesign for lyskilder, inkl. LED. Investeringen er beregnet kr 18,7 mill. Stavanger konserthus IKS har foretatt låneopptak for å finansiere nytt konserthus, herunder dekning av etterberegningskrav fra skattemyndighetene. Skatt vest fattet i 2015 vedtak om tilbakebetaling av netto etterberegnet merverdiavgift på kr 214,45 mill. Skattedirektoratet (SKD) fattet vedtak i 2016 om å minke etterberegningen med kr 175,61 mill. (med tillegg av kr 3 mill. i renter). SKD informerte i 2017 om at det i vedtaket var gjort en beregningsfeil, ved at SKD ikke hadde hensyntatt utleie til SSO. Basert på de nye forutsetningene ble minkingsbeløpet redusert med kr 19,99 mill. Det er imidlertid fortsatt usikkert hvorvidt skattemyndighetene endelig vil akseptere beregning med prisfaktor (varierende kvadratmeterpris basert på faktisk byggekostnad). SKD har opplyst at beregning uten prisfaktor kan føre til at minkingsbeløpet reduseres med kr 41,39 mill. Det er i tråd med bystyrets vedtak i sak 177/16 anvendt kr 75 mill. av minkingsbeløpet til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Selskapet tar sikte på å anvende ytterligere kr 58,8 mill. av minkingsbeløpet til ekstraordinær nedbetaling av gjeld i 2019. Rådmannen tilrår videre at kr 18,7 mill. av minkingsbeløpet avsettes til finansiere det forannevnte skifte av lyskilder, slik at selskapet lettere skal kunne håndtere det økte vedlikeholdsbehovet. Ytterligere ekstraordinær nedbetaling av gjeld avventes til dialogen med skattemyndighetene er sluttført. Det er lagt til grunn at selskapet beholder renteinntekter knyttet til minkingsbeløpet i 2020. Ved ytterligere ekstraordinær nedbetaling av gjeld i 2020, vil tilskuddsnivået nedjusteres i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.
 64Sørmarka flerbrukshall IKS 5 150 5 250 4 850 4 450
Representantskapet i Sørmarka flerbrukshall IKS behandlet forslag til økonomiplan 2020-2023 den 20.08.2019. Styrets forslag omfattet et samlet tilskuddsnivå på kr 35,5 mill. i 2020, med nedtrapping til kr 32,2 mill. i 2023. Foreslått tilskudd på kr 35,5 mill. i 2020, fordeles på Sørmarka Arena og Sola Arena med henholdsvis kr 20,8 mill. (kr 9,0 mill. til drift og kr 11,8 mill. til kapitalkostnader) og kr 14,7 mill. (kr 4,6 mill. til drift og kr 10,1 mill. til kapitalkostnader). Det er foretatt en ny beregning av selskapets kapitalkostnader basert på oppdatert renteprognose. I kapitalkostnadene er det også tatt høyde for investeringer i anleggene på kr 14,3 mill. i planperioden, blant annet som følge av økt vedlikeholdsbehov. Det er videre lagt til grunn at avdrag knyttet til Sola Arena kun har halvårseffekt i 2020, basert på tentativt tidspunkt for ferdigstillelse av anlegget. Dette gir en samlet reduksjon i kapitalkostnadene på kr 2,5 mill. i 2020 (ca. kr 0,6 mill. resterende år). Forslag til samlet driftstilskudd på kr 13,6 mill. i 2020 er basert på blant annet en økning i energi- og vedlikeholdskostnader for Sørmarka Arena og innfasingen av Sola Arena, som ferdigstilles våren 2020. Det er betydelig usikkerhet knyttet til kostnads- og inntektsutviklingen i Sola Arena grunnet manglende erfaringstall. Det vil tilligge styret i selskapet å disponere samlet tilskudd for å håndtere endringer i driftsforutsetninger for anleggene, herunder f.eks. endringer i inntektsutviklingen for Sola Arena. Det vil videre tilligge styret å sikre en kostnadseffektiv drift, samt en god finansforvaltning og risikostyring. På bakgrunn av det forannevnte foreslås det å legge til grunn oppdatert beregning av kapitalkostnader og selskapets forslag til driftstilskudd for kommende planperiode. Dette gir et samlet driftstilskudd til Sørmarka flerbrukshall IKS på kr 33,0 mill. i 2020 (kr 13,6 mill. til drift og kr 19,4 mill. til kapitalkostnader), med videre reduksjon til kr 31,7 mill. i 2023. Tilskuddet vil følgelig trappes ned i planperioden. Tilskuddet ligger noe høyere enn nivået i handlings- og økonomiplan 2019-2022 og samtidig noe lavere enn i styrets forslag til økonomiplan 2020-2023. Stavanger kommunes andel (53,65 %) av tilskuddet utgjør kr 17,7 i 2020, kr 17,8 i 2021, kr 17,4 i 2022 og kr 17,0 i 2023.
 65Multihallen og Storhallen IKS -100 -100 -100 -100
Representantskapet i Multihallen og storhallen IKS behandlet forslag til økonomiplan 2020-2023 den 20.08.2019. Styrets forslag omfattet et samlet tilskuddsnivå på kr 13,9 mill. i 2020, med opptrapping til kr 14,4 mill. i 2023. Foreslått tilskudd på kr 13,9 mill. i 2020, fordeles på kr 6,4 mill. i driftstilskudd og kr 7,5 mill. som skal dekke kapitalkostnader. Selskapet har hatt en nominell nedgang i tilskuddet på kr 0,5 mill. i perioden 2016-2019. Det foreslås et tilskuddsnivå på kr 13,9 mill. til Multihallen og Storhallen IKS i 2020. Dette er i tråd med kommunenes handlings- og økonomiplaner for 2019-2022 og selskapets økonomiplan for 2020-2023. Det foreslås å videreføre dette tilskuddsnivået i planperioden, noe som innebærer at selskapet står overfor et underliggende omstillingsbehov med utgangspunkt i bl.a. pris- og lønnsvekst. Samlet tilskudd vil med dette ligge om lag kr 0,4 mill. over nivået i kommunenes handlings- og økonomiplaner for 2019-2022 fra 2021. Det forutsettes imidlertid at planlagte investeringer i anleggene på kr 7,4 mill. lånefinansieres, og at kapitalkostnader dekkes innenfor tilskuddsrammen. Stavanger kommunes andel (53,65 %) av tilskuddet til Multihallen og Storhallen IKS vil årlig utgjøre kr 7,5 mill.
 66Brannvogngarasje på Ombo, kun 2019 -378 -378 -378 -378
Ombo grendalag har søkt om tilskudd til oppføring av garasje til brannvogn med kr 378 000. Kr 143 000 av beløpet blir finansiert av disp.fond og kr 235 000 er lagt inn i driftsbudsjettet 2019.
 Endring00 Nytt regionalt næringssamarbeid00 6 000 6 000
Det settes av midler til omlegging av det regionale næringsarbeidet fra 2022.
 Endring62 Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid00 -8 200 -8 200
Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å kutte i fremtidig bidrag til fordel for å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden.
  Regionale prosjekter Totalt 205 787 211 287 212 887 225 687
  Sentrale utgifter    
  Fellesutgifter 91 940 80 452 80 740 80 552
  Inngående budsjett 88 416 88 228 88 416 88 228
 67Felleskostnader -200 -200 -200 -200
I Handlings og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt en engangsbevilgning på kr 200 000 til Gladmat. Følgelig utgår beløpet for perioden.
 68Eksterne husleiekontrakter 4 000 4 000 4 000 4 000
Rådmannen foreslår å sette av kr 4 mill. I planperioden for å ta høyde for indeksregulering av eksterne husleiekontrakter.
 69Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering -2 556 -756 -656 -656
Som en konsekvens av statsbudsjettet for 2019 vedtok bystyret rådmannens forslag til tilleggsinnstilling hvor det fremkom et behov for å nedjustere noe av innsatsen på de administrative/sentrale områdene. Rådmannen har innarbeidet den vedtatt opptrappingen med en reduksjon kr 2, 556 i 2020, kr 0,756 i 2021, redusert til kr 0,656 i 2022 og kr 2023.
 70Bygdebøkene 200 -400 -400 -400
I budsjett og økonomiplan 2017-2020 i Finnøy kommune ble det bevilget midler til et komplett verk av bygdebøker i arbeidet med kultursoga til Finnøy, Talgje, Fogn, Halsnøy og Fisterøyane. Tiltaket var planlagt ferdigstilt i 2019, men i budsjett og økonomiplan 2019-2022 vedtok kommunestyret å bevilge ekstra midler til ferdigstillelse av arbeidet i 2020.
 71Herbarium 16 000 3 500 3 500 3 500
Administrasjonsbygget «Herbarium» vil være klart til innflytting ved årsskiftet 2019/2020. Bygget skal gi plass til 220 ansatte iblant annet Økonomi og organisasjon, Innovasjon og støttetjenester og Oppvekst og utdanning. I 2020 skal det også betales leiekostnader for administrasjonsbygget i Arne Rettedalsgate. Det er derfor behov for økte budsjettmidler til leiekostnader i planperioden. Det foreslås en økning med kr 16 mill. i 2020, og kr 3,5 mill. fra 2020.
 72Fellesutgifter, KS kontingent, prisøkning 200 200 200 200
KS kontingenten beregnes etter en ny kontingentmodell for 2020 med et grunnbeløp og etter innbyggervolum. Beløpene indeksreguleres. Rådmannen ser fordel av medlemskapet og foreslår å øke rammen med kr 0,2 mill.
 73Realisering av gevinst administrative stillinger, kommunesammenslåing -14 120 -14 120 -14 120 -14 120
Det ble ved konsolideringen av de tre budsjettene til Stavanger, Rennesøy og Finnøy foretatt vurderinger på administrative stillinger, og som et resultat av dette foreslår Rådmannen at kr 14 mill. trekkes inn som en effektiviseringsgevinst.
  Hovedtillitsvalgte 14 095 14 095 14 095 14 095
  Inngående budsjett 14 095 14 095 14 095 14 095
 74Hovedtillitsvalgte0000
Rådmannens forslag til budsjett til hovedtillitsvalgte videreføres på samme nivå som i 2019
  Nye Stavanger programstab 860 000
  Inngående budsjett0000
 75Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, finansiert med fond 860 000
Medio januar 2020 gjennomføres en felles kompetansebygging for alle ansatte i tidligere Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner. Felles identitet og kultur skal bygges inn i én organisasjon. Dette blir samtidig en viktig markering av at alle går inn i nye Stavanger kommune fra 01.01.2020. Målet er å nå ut til så mange ansatte som mulig både mht. tid og sted. Rammen for arrangementet er satt til kr 1,75 mill. og rådmannen foreslår at dette finansieres av tidligere avsatte midler på disposisjonsfond i Stavanger kommune. Forberedende arbeid og innkjøp av materiell foretas i 2018 og er foreslått budsjettjustert i 2019. Resterende kostnader, kr 0,86 mill., påløper i 2020 til selve gjennomføringen av arrangementet.
 76Avslutning av kommunesammenslåingsprogram0000
  Sentrale områder 679 679 679 679
  Inngående budsjett 1 679 1 679 1 679 1 679
 77Finnøy idrettslag - tilskot til nytt skyttarhus -500 -500 -500 -500
Finnøy skyttarlag søkte om stønad til nytt skytterhus og innendørs skytebane i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2017-2020. Det ble vedtatt kommunalt tilskudd på kr 0,6 mill. I budsjett 2018-2021 ble det vedtatt tilsvarende beløp til Finnøy idrettslag til oppføring av nytt idrettshus. fordelt med kr 0,3 mill. i 2018 og kr 0,3 mill. i 2019 . Tiltaket finansieres ved bruk av fond.
 78Egenandel fiberutbygging -500 -500 -500 -500
Finnøy kommune har over flere år jobbet med bredbåndutbygging i kommunen. I budsjett og økonomiplan 2019-2022 vedtok kommunestyret å bevilge kr 0,5 mill. til å dekke kommunens egenandel på 25 % av omsøkt beløp fra nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til videre planlegging av utbyggingen.
  Sentrale utgifter Totalt 107 574 95 226 95 514 95 326
  Kommuneadministrasjon    
  Kommuneadvokat 7 660 7 660 7 660 7 660
  Inngående budsjett 6 190 6 190 6 190 6 190
 79Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 559 559 559 559
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 80Kommuneadvokaten, ny advokatstilling 800 800 800 800
Kommuneadvokaten vil få økt oppdragsmengde fremover, og det er behov for en ny stilling. Rådmannen foreslår å øke bemannings kostnader på kr 0, 800 mill.
 81Økte driftsutgifter kommuneadvokaten 111 111 111 111
Kommuneadvokaten har behov for å dekke ekstra driftskostnader som gjelder advokatsekretær kurs og utgift til leie av printer på grunn av flytting til nye kontorlokaler. Rådmannen foreslår å øke utgifter til dette formål på kr 0,111 mill. fra og med 2020.
  Prosjektkontor 5 609 5 609 5 609 5 609
  Inngående budsjett 4 309 4 309 4 309 4 309
 82Prosjektkontoret, tjenestekjøp 1 000 1 000 1 000 1 000
Ved gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser vil det være nødvendig å tilføre avdelingen kapasitet og kompetanse. Rådmannen foreslår at det settes av kr 1 mill. årlig til frikjøp og/eller tjenestekjøp.
 83Prosjektkontoret, driftskostnader 300 300 300 300
Rådmannen foreslår at det settes av kr 0,3 mill. for enheten prosjektkontoret til drift, utstyr, kompetansetiltak, reiser mm.
  Rådmann 2 043 -10 627 -12 127 -12 127
  Inngående budsjett 1 390 1 390 1 390 1 390
 84Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 683 683 683 683
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 85Kompetansemidler, reduksjon -30 -30 -30 -30
Rådmannen foreslår å redusere engangsbevilgning på kr 30 000.
 86Omstillingstiltak/rammekutt drift - ØP 2019-20220 -1 670 -3 170 -3 170
Tiltaket er en videreføring fra handlings og økonomiplan 2019-2022 i Rennesøy og uttrykker utvikling i behov for omstilling/rammekutt i drift i økonomiplanperioden. Tiltaket er lagt på nivå som skal sikre at økonomiplanen er i balanse med en moderat margin i hele planperioden. Tiltaket har virkning fra 2021. Tiltaket bygger på en ren rullering av frie inntekter fra 2018-nivå, inntekter og utgifter i budsjett 2019.
 Endring00 Klimaavgift for cruisetrafikken0 -11 000 -11 000 -11 000
Samarbeidspartiene vil innføre en klimaavgift for cruiseturister. Kommunedirektøren bes
legge frem en sak om innretning på denne ordningen i løpet av 2020.
  Vekstfondet0000
  Inngående budsjett -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
 87Vekstfondet, reversere bruk av fond til næring 1 200 1 200 1 200 1 200
Etablering av vekstfondet med retningslinjer og gjennomgang av kompliserte søknader medførte bruk av fondet for å finansiere de tilknyttede, aktivitetsbaserte kostnadene. Ressursbruken nå er lavere og rådmannen foreslår at finansieringen utgår framover.
 88Tilskudd fra vekstfondet, vedtatt tildelt i planperioden 3 500 2 750 2 000 0
Formannskapet i Stavanger har allerede behandlet søknader som medfører tildelinger fram i tid. Dette gjelder: Blue Planet, kr 0,25 mill. i 2020, Nordic Edge Expo, kr 2 mill. årlig 2020-2022, Stiim Aqua Cluster, kr 0,5 mill. i 2020.
 89Vekstfondet, bruk av fond til tilskudd -3 500 -2 750 -2 000 0
Tilskuddene tildeles ved bruk av vekstfondet (disposisjonsfond).
  Kommuneadministrasjon Totalt 15 312 2 642 1 142 1 142
  Felles inntekter og utgifter Totalt -7 908 479 -7 906 413 -7 891 064 -7 917 708
  Oppvekst og utdanning    
  Barn, unge og familie    
  Barneverntjenesten 267 133 262 433 261 033 259 333
  Inngående budsjett 256 910 256 910 256 910 256 910
 90Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 787 2 787 2 787 2 787
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 91Bosetting av flyktninger, nedtrapping0 -4 800 -6 600 -6 600
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Barnevernet fikk tildelt kr 7,3 mill. av disse, som nå rådmannen foreslår en nedtrapping av med kr 4,8 mill. i 2021 og økende til kr 6,6 mill. i 2022.
 92Stillinger i barnevernet 1 300 2 600 3 900 3 900
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2019-2022 vedtok bystyret å styrke barnevernet med seks ekstra saksbehandlerstillinger i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.
 93Reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester0 -1 500 -1 500 -1 500
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2019-2022 vedtok bystyret å redusere barnevernets kostnader til kjøp av tjenester. Barnevernet arbeider systematisk med å identifisere kostnadsdrivere og iverksette tiltak for å redusere klientutgifter. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket med en årlig reduksjon på kr 1,5 mill. fra og med 2021.
 94Husleieøkning barneverntjenesten 3 536 3 536 3 536 3 536
Barnevernstjenesten samlokaliseres og flytter inn i Hermetikkgata 5 i desember 2019. Dette gir økte husleiekostnader og kostnader til parkering og renhold. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til barneverntjenesten med kr 3,536 mill. for å dekke de økte kostnadene.
 95Barnevern, reduksjon i klientutgifter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
I forbindelse med kommunesammenslåingen er det gjort kartlegginger og vurderinger på nivået på klientutgifter i de nye kommunedelene. Rådmannen forventer en årlig reduksjon på kr 1 mill. fra og med 2020.
 96Utvikling og innføring av DigiBarnevern 2 300 2 600 1 700 0
Sju storbykommuner og KS samarbeider om å utvikle og innføre et digitalt fagsystem og innbyggertjenester i barnevernet. Stavanger skal bidra med kr 6,6 mill. i prosjekt DigiBarnevern. Rådmannen foreslår at det settes av kr 2,3 mill. i 2020, kr 2,6 mill. i 2021 og kr 1,7 mill. i 2022 - totalt kr 6,6 mill. til prosjektet i planperioden. Tiltaket foreslås finansiert av midler avsatt til digitalisering i kommunens disposisjonsfond.
 Endring92 Stillinger i barnevernet 1 300 1 300 1 300 1 300
I tillegg til kommunedirektørens foreslåtte økning i ramme til stillinger i barnevernet, styrkes dette området ytterligere. Midlene øremerkes kontaktpersoner.
  Embo 48 616 43 716 43 716 43 716
  Inngående budsjett 61 899 61 899 61 899 61 899
 97Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 488 1 488 1 488 1 488
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 98Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping0 -2 000 -2 000 -2 000
Det bosettes betydelig færre enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen foreslår å videreføre nedtrappingsplanen lagt til grunn i handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 med kr 2 mill. fra og med 2021.
 99Avvikling bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger -14 712 -17 612 -17 612 -17 612
Nye prognoser fra IMDI for bosetting av enslige mindreårige flyktninger førte til at EMbo avdeling Hundvåg ble avviklet i mai 2019. I tillegg tilsier prognosene at virksomheten kan trappes ytterligere ned. Rådmannen foreslår derfor at to bofellesskap kan legges ned i 2020 med helårsvirkning fra 2021. Nedtrappingen beløper seg til kr 14,7 mill. i 2020.
 100Husleieøkning Basen 250 250 250 250
Basen er et aktivitetstilbud for enslige mindreårige flyktninger. Tilbudet har flyttet til nye lokaler med høyere utgifter til husleie, og rådmannen legger inn en årlig økning på kr 0,250 mill. i perioden.
 101Effektivisering 0,5% - EMBO -309 -309 -309 -309
Regjeringen legger opp til at kommunene kan øke eget handlingsrom ved å effektivisere tjenestene. Rådmannen foreslår at kravet på kr 0,309 mill. innarbeides i budsjettrammen til EMbo.
  Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 271 86 271 86 271 86 271
  Inngående budsjett 83 031 83 031 83 031 83 031
 102Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 555 2 555 2 555 2 555
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 103Helsestasjon og skolehelsetjeneste - årsverk lønnet av midler fra Helsedirektoratet 8 500 11 000 11 000 11 000
Skolehelsetjenesten har blitt styrket med flere årsverk over flere år. Det opprettes tverrfaglige team for ytterligere styrking i perioden. Alle stillingene som er foreslått finansieres av øremerkede midler fra Helsedirektoratet.
 104Tilskudd fra helsedirektoratet til årsverk i helse -8 500 -11 000 -11 000 -11 000
Skolehelsetjenesten har blitt styrket med flere årsverk over flere år. Det opprettes tverrfaglige team for ytterligere styrking i perioden. Alle stillingene som er foreslått finansieres av øremerkede midler fra Helsedirektoratet.
 105Effektivisering 0,5% Helsestasjon -415 -415 -415 -415
Regjeringen legger opp til at kommunene kan øke eget handlingsrom ved å effektivisere tjenestene. Rådmannen foreslår at kravet på kr 0,415 mill. innarbeides i budsjettrammen til helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
 Endring00 Styrke helsestasjonene 1 100 1 100 1 100 1 100
Helsestasjonene er sikkerhetsnettet for barn og unges helse. Forebygging og tidlig innsats styrkes ved økt budsjettramme til helsestasjonene.
  Ungdom og fritid 68 797 68 797 69 297 68 797
  Inngående budsjett 69 524 69 524 69 524 69 524
 106Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 930 1 930 1 930 1 930
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 107Motvirke nye ungdomstrender -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2019-2022 bevilget bystyret kr 3 mill. i 2019 til strakstiltak for å motvirke nye ungdomstrender. Dette var en engangsbevilgning og midlene videreføres derfor ikke.
 108Ungdomsundersøkelsen i 2022 -500 -500 0 -500
I handlings- og økonomiplanen 2019-2022 ble det bevilget kr 0,5 mill. til gjennomføring av ungdomsundersøkelsen i 2019. Det ble videre innarbeidet kr 0,5 mill. til å gjennomføre undersøkelsen på ny i 2022. De øvrige årene i planperioden reduseres budsjettet tilsvarende.
 109Effektivisering 0,5% U&F -357 -357 -357 -357
Regjeringen legger opp til at kommunene kan øke eget handlingsrom ved å effektivisere tjenestene. Rådmannen foreslår at kravet på kr 0,357 mill. innarbeides i budsjettrammen til Ungdom og fritid.
 Endring00 Fritidsseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika 900 900 900 900
Det vises til et tydeliggjort behov for å styrke fritidstilbudet til ungdom lørdag kveld i bydelen. Samarbeidspartiene ønsker å trappe opp dette arbeidet.
 Endring00 Uteseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika 300 300 300 300
Samarbeidspartiene ønsker å styrke særskilt uteseksjonens oppsøkende arbeid rettet mot ungdom.
  Barn, unge og familie Totalt 470 817 461 217 460 317 458 117
  Barnehage    
  Barnehage 1 176 496 1 176 987 1 175 987 1 175 987
  Inngående budsjett 1 130 782 1 130 782 1 130 782 1 130 782
 110Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 24 664 24 664 24 664 24 664
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 111Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan -1 750 -1 750 -1 750 -1 750
I 2017 ble det innført en ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver. Det ble i budsjettet for 2018 og 2019 bevilget midler til stavangerbarnehagenes arbeid med å iverksette den nye rammeplanen. Midlene på kr 1,750 mill. utgår fra og med 2020.
 112Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Det er gjennomført et pilotprosjekt med økt bemanningstetthet i to barnehager. Prosjektet ble avsluttet våren 2019. Erfaringer fra prosjektet ble lagt fram i sak 50/19 til kommunalstyret for oppvekst 2. oktober 2019. Rådmannen vil komme tilbake med en vurdering av hvordan økt bemanningstetthet i barnehager kan videreføres.
 113Justering av tilskuddet til private barnehager 12 700 12 700 12 700 12 700
Kommunen skal yte tilskudd til driften av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen. Finansieringen av de private barnehagene skal være likeverdig med de kommunale. Tilskuddssatsen justeres årlig med bakgrunn i regnskapene for de kommunale barnehagene to år tilbake i tid, korrigert for lønn- og prisvekst. Årets justering i tilskuddet gir en merutgift på kr 12,7 mill. Justeringen har tidligere år blitt budsjettert på lønnsreserven, men rådmannen foreslår å legge denne inn i barnehagerammen.
 114Økte inntekter fra foreldrebetaling -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Stavanger kommune øker prisen for foreldrebetaling i barnehagene i tråd med føringene i statsbudsjettet. Korrigert for endringer i moderasjoner og i tilskuddet til private barnehager, vil prisøkningen gi en forventet merinntekt på om lag kr 7 mill.
 115Utfasing av Språktiltaket -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Fra 2020 vil kommunen fase ut Språktiltaket som et tilbud til barnehagene. Prosjektet har bygget kompetanse i barnehagene, noe som sammen med nye digitale verktøy gir et godt grunnlag for videre språkarbeid i barnehagene. Pedagogressursene som har vært knyttet til prosjektet omdisponeres til andre tiltak og prosjekt rettet mot minoritetsspråklige barn, delfinansiert med statlige midler. Rådmannen foreslår å redusere rammene med kr 2 mill. fra og med 2020.
 116Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), tilpasninger i organisering0 -2 000 -3 000 -3 000
Stavanger kommune har valgt å organisere deler av barnehagetilbudet i ti spesielt tilrettelagte avdelinger (STA). To av avdelingene, Auglend og Stokkatunet, er større enheter med rundt ti barn, mens åtte avdelinger har omlag tre barn hver. Rådmannen foreslår å gjøre tilpasninger i organiseringen av de spesielt tilrettelagte avdelingene. Formålet er å få en mer fleksibel organisering med høyere grad av inkludering i fellesskapet i barnehagen. Tilbudet skal fortsatt være forsterket, men skal i større grad være integrert i det ordinære barnehagetilbudet. De største avdelingene videreføres som i dag. Tiltaket er planlagt iverksatt i 2021. Rådmannen foreslår å redusere rammene med kr 2 mill. i 2021 og kr 3 mill. i fra 2022.
 117Barnehage – rammekutt 0,75 % fra 20210 -8 509 -8 509 -8 509
Regjeringen legger opp til at kommunene kan øke eget handlingsrom ved å effektivisere tjenestene. Rådmannen foreslår at barnehagene skjermes fra effektiviseringskrav i 2020, men får et rammekutt på kr 8,509 mill. fra 2021, noe som tilsvarer en reduksjon på 0,75 %.
 Endring00 Kommunalt bemanningssenter, barnehage 7 000 12 000 12 000 12 000
Det settes til side betydelige midler for å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning.
 Endring00 Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO 5 000 11 000 11 000 11 000
Samarbeidspartiene ønsker å innføre søskenrabatt mellom barnehage og SFO i Stavanger, for å redusere den økonomiske byrden for familier og gjøre oss videre attraktiv for flere barnefamilier.
 Endring00 Økt bemanning barnehage i områder med levekårsutfordringer 9 000 9 000 9 000 9 000
Rammen til barnehagen økes for å styrke bemanningen gjennom barnehagedagen, først i områder med levekårsutfordringer.
  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 88 178 84 178 82 178 82 178
  Inngående budsjett 84 982 84 982 84 982 84 982
 118Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 3 196 3 196 3 196 3 196
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 119Styrket barnehage – organisering og finansiering0 -4 000 -6 000 -6 000
Rådmannen foreslår å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet med virkning fra 2021. Endringen er knyttet til ansvars- og oppgavefordelingen mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene. Ulike modeller vurderes, men tiltaket bygger på at spesialpedagogisk kompetanse overføres fra ressurssenteret til barnehagevirksomhetene. Kompetansen skal inkluderes sterkere i barnehagenes ordinære drift, og slik styrkes barnehagenes kapasitet til å forebygge og gi barn tidlig hjelp og ekstra støtte. Tiltaket vil gi en innsparing av ressurser til ledelse og administrasjon, beregnet til kr 4 mill. i 2021 og kr 6 mill. fra 2022.
  Barnehage Totalt 1 264 674 1 261 165 1 258 165 1 258 165
  Oppvekst og utdanning sentralt    
  Stab oppvekst og utdanning 48 831 48 831 48 831 48 831
  Inngående budsjett 47 368 47 368 47 368 47 368
 120Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 463 1 463 1 463 1 463
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
  Oppvekst og utdanning sentralt Totalt 48 831 48 831 48 831 48 831
  Skole    
  Grunnskole 1 533 864 1 544 664 1 541 664 1 541 664
  Inngående budsjett 1 412 637 1 412 637 1 412 637 1 412 637
 121Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 46 836 46 836 46 836 46 836
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 122Chromebooks - vedlikehold 3 000 3 000 3 000 3 000
Fra 2020 vil det påløpe årlige kostnader til vedlikehold og utskifting av Chromebooks i skolen. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 3 mill. fra 2020.
 123Bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole0 -1 500 -3 000 -3 000
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte integreringstilskuddet i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Skolerammen ble styrket med kr 3 mill. av disse for å dekke økte utgifter til språkopplæring i skolene. Rådmannen foreslår at bevilgningen justeres ned til kr 1,5 mill. i 2021 og utgår fra 2022.
 124Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Stavanger kommune har endret sin modell for finansiering av spesialundervisning for elever som går i friskoler i samsvar med endringer i friskoleloven. Det er ventet at dette vil redusere kommunens utgifter til spesialundervisning i friskoler. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 2,5 mill. fra 2020.
 125Ny rektorskole fra høsten 2020 700 1 500 00
For å sikre rekrutteringen av gode skoleledere, foreslår rådmannen å starte ny lokal rektorskole høsten 2020. Utdanningen varer i halvannet år, og det settes av kr 0,7 mill. i 2020 og kr 1,5 mill. i 2021.
 126Universitetsskolesatsing - pilotprosjekt0 -1 500 -1 500 -1 500
Stavanger kommune deltar i et pilotprosjekt innenfor universitetsskolesatsingen til Universitetet i Stavanger. Prosjektet vil avsluttes i 2021 og rådmannen foreslår å redusere rammene med kr 1,5 mill. fra og med 2021.
 127Foreldrebetaling skolefritidsordning - prisjustering -4 300 -6 300 -6 300 -6 300
Rådmannen foreslår å oppjustere foreldrebetalingen i SFO tilsvarende kommunal deflator fra 1. august 2020. Prisen for en 100 % plass blir kr 3 104 kroner, og prisen for en 60 % plass blir kr 2 136 fra 1. august 2020. Justeringen gir en inntektsøkning på kr 4,3 mill. fra 2020, med en helårseffekt på kr 6,3 mill. fra 2021. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede bruttoinntekt. SFO-betalingen vil altså blir gradert etter inntekt. Det vil i tillegg fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt.
 128SFO - friplasser for funksjonshemmede elever 5. - 10. trinn 500 500 500 500
Det ble i handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtatt å innføre friplasser i SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. trinn. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket med kr 0,5 mill. fra og med 2020.
 129Chromebooks - innkjøp 438 438 438 438
I handlings- og økonomiplanen for Finnøy for perioden 2019 -2022 ble det satt av kr 125 000 årlig til innkjøp av Chromebooks. Rennesøy satte av kr 313 000 årlig til samme formål. Rådmannen foreslår å videreføre disse bevilgningene i planperioden på totalt kr 0,438 mill.
 130Skoleskyss -30 -30 -30 -30
I handlings- og økonomiplanen for Finnøy kommune 2019-2022 ble det budsjettert med en nedgang i utgiftene til skoleskyss på 0,03 mill. årlig.   Rådmannen foreslår å videreføre denne reduksjonen på kr 0,03 mill.
 131Økt lærertetthet, innlemmes i rammetilskuddet 54 783 54 783 54 783 54 783
Tilskuddet til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.-10. trinn innlemmes i rammetilskuddet fra 2020. Regjeringen grunngir også deler av veksten i frie inntekter til kommunene med tidlig innsats i skolen. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at skolerammen økes med kr 54,8 mill. fra og med 2020.
 132Samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap 500 500 500 500
Rådmannen foreslår å sette av kr 0.5 mill til å inngå en samarbeidsavtale med Ungt entrepenørskap om utvikling av entrepenørskapskompetanse i stavangerskolen, jf. sak 24/19 til kommunalstyret for oppvekst 20. mars 2019.
 133Ressursgruppe for IKT i stavangerskolen 800 800 800 800
For å lykkes med bruk av de digitale verktøyene i undervisningen, har Stavanger kommune opprettet prosjektet Ressursgruppe for IKT i stavangerskolen. Prosjektet er finansiert gjennom innovasjonsmidler i 2019. Prosjektet skal finne nye bruksområder for digital teknologi for å oppfylle målene om mer og bedre læring for elevene. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet i planperioden med kr 0,8 mill. fra og med 2020 og finansierer det ved å omdisponere midler fra skolerammen.
 134Kompetanseutvikling for lærere 900 900 900 900
Fra 1. august 2015 stilles det gjennom forskriften til opplæringsloven, krav om at lærere skal ha formell kompetanse for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. Skoleeier har tiden frem mot 2025 til å legge forholdene til rette for at alle lærere skal få gjennomført nødvendig videreutdanning. Kommunen må i denne perioden prioritere et høyere antall lærere til videreutdanning enn tidligere. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,9 mill. fra og med 2020 og finansierer det ved å omdisponere midler fra skolerammen. Midlene vil også bli benyttet til å utdanne flere lærere til lærerspesialister og til kompetanseutvikling på skolene.
 135Særskilt språkopplæring på friskoler - økning 1 200 1 200 1 200 1 200
Kommunen har ansvar for å dekke utgifter til særskilt norskopplæring for elever fra egen kommune som får opplæring i friskoler. Utgiftene har økt fra kr 0.2 mill. i 2017, til kr 0.5 mill. i 2018 og forventes å bli på om lag kr 1,4 mill. i 2019. Rådmannen foreslår å styrke rammen med kr 1,2 mill. fra og med 2020.
 136Inndekning av ressursgruppe for IKT, kompetanseutv -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
Rådmannen foreslår å omdisponere kr 2,2 mill. fra skolerammen til å finansiere ressursgruppe for IKT i skolen, økte utgifter til kompetanseutvikling for lærere og samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap.
 137Ny lærernorm i grunnskolen - fullfinansiering 16 000 16 000 16 000 16 000
Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at Stavanger skoleåret 2019-2020 har behov for i overkant av 90 flere lærerårsverk i grunnskolen enn kommunen hadde før kravene til økt lærertetthet ble innført, for å oppfylle normen om maks 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer på 5.- 10. trinn. Stavanger sitt rammetilskudd øker tilsvarende kr 54,8 mill. til økt lærertetthet i 2020. Rådmannen foreslår at skolerammen styrkes med ytterligere kr 16 mill. for å sikre fullfinansiering av lærernormen.
 138Grunnskolen - redusert skjønnstilskudd til språkdeling -100 -100 -100 -100
Kommuner som har merutgifter til ekstragrupper som følge av reglene om språkdeling i grunnskolen mottar skjønnstilskudd fra fylkesmannen. Skjønnstilskuddet er redusert med kr 0.1 mill. fra 2020 på grunn av færre ekstragrupper på skolene i Rennesøy.
 139Elevtallsvekst 2020 5 600 5 600 5 600 5 600
Framskrivingen av folkemengden for 2020 viser at vi i den nye kommunen kan forvente at antallet barn i aldersgruppen 6-15 år øker med 81 fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020. Rådmannen foreslår å øke skolerammen med kr 5,6 mill. for å ivareta elevtallsveksten.
 140Harmonisering av tjenestetilbud -12 900 -12 900 -12 900 -12 900
I forbindelse med kommunesammenslåingen har rådmannen gjennomgått ressursbruken på de ulike tjenesteområdene. Innenfor skoleområdet vil en harmonisering av ressursbruken på nivå med Stavanger kommune i dag, gi en besparelse på kr 12,9 mill. fra 2020.
 Endring00 Gratis SFO innføres, i første omgang 1. klasse 15 000 30 000 30 000 30 000
Det innføres gratis SFO fra og med høsten 2020 i Stavanger kommune for første klasse.
 Endring129 Chromebooks innkjøp redusert grunnet klassesett -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Flertallspartene ønsker en pause i utrulling av Chromebooks på de laveste trinnene. Kostnader til innkjøp reduseres følgelig.
 Endring122 Chromebooks - vedlikehold redusert grunnet klassesett -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Flertallspartene ønsker en pause i utrulling av Chromebooks på de laveste trinnene. Kostnader til vedlikehold forventes følgelig redusert.
  Johannes læringssenter 111 791 106 493 103 495 112 489
  Inngående budsjett 111 229 111 229 111 229 111 229
 141Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 5 835 5 835 5 835 5 835
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 142Bosetting av flyktninger, nedtrapping -2 998 -5 996 -8 994 0
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplanen 2017-2020 av avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Rådmannen foreslår en nedtrapping med kr 3 mill. i 2020, kr 6 mill. i 2021 og kr 9 mill. i 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger.
 143Grunnskole for voksne, nedgang -1 700 -4 000 -4 000 -4 000
Det ventes at antallet voksne elever i grunnskoleopplæringen vil gå ned fra høsten 2020. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn å justere ned budsjettet til Johannes læringssenter med kr 1,7 mill. i 2020 og kr 4 mill. årlig resten av planperioden.
 144Effektivisering 0,5 % - Johannes Læringssenter -575 -575 -575 -575
I statsbudsjettet stilles det effektiviseringskrav på 0,5% til kommunene. Rådmannen har valgt å videreføre dette effektiviseringskravet til noen av virksomhetene, og legger inn en reduksjon i rammen til Johannes læringssenter på kr 0,575 mill. fra og med 2020.
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 919 48 919 48 419 48 419
  Inngående budsjett 47 175 47 175 47 175 47 175
 145Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 244 2 244 2 244 2 244
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 146Bosetting av flyktninger, nedtrapping PPT -500 -500 -1 000 -1 000
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettrammen til PPT er styrket med til sammen kr 3,7 mill. Rådmannen foreslo i handlings- og økonomiplan 2019-2022 en nedtrapping med kr 0,5 mill. i 2020, økende til kr 1 mill. i 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger. Rådmannen foreslår ingen endringer i tidligere vedtatt nedtrappingsplan.
  Stavanger kulturskole 43 344 43 344 43 344 43 344
  Inngående budsjett 41 682 41 682 41 682 41 682
 147Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 874 1 874 1 874 1 874
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 148Effektivisering 0,5 % - Kulturskolen -212 -212 -212 -212
Regjeringen legger opp til at kommunene kan øke eget handlingsrom ved å effektivisere tjenestene. Rådmannen legger inn reduksjon i rammen til kulturskolen på kr 0,212 mill. fra og med 2020.
  Skole Totalt 1 737 918 1 743 420 1 736 922 1 745 916
  Oppvekst og utdanning Totalt 3 522 240 3 514 633 3 504 235 3 511 029
  Helse og velferd    
  Helse og omsorg    
  Alders- og sykehjem 860 192 849 092 848 592 853 992
  Inngående budsjett 846 653 846 653 846 653 846 653
 149Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 23 139 23 139 23 139 23 139
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 150Ramsvighagen senter for demens0 1 800 3 600 3 600
Stavanger kommune skal bygge senter for demens der Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og trygghetsboliger ligger i dag. Målet er en samlet kapasitet på 90–100 plasser. Utbyggingen skal foregå i to byggetrinn hvor byggetrinn 1 med anslagsvis 30–50 plasser vil ferdigstilles i løpet av 2021. Det vil da være behov for økte bruttokostnader utover dagens drift i størrelsesorden kr 1,8 mill. I 2022 til 2023 vil helårseffekten av økte bruttokostnader være kr 3,6 mill. Byggetrinn 2 skal ha oppstart i 2024 som er i neste planperiode.
 151Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem000 5 700
Driften ved St. Petri aldershjem er flyttet til Lervig sykehjem, og aldershjemmet skal derfor rives og erstattes av nytt bofellesskap for eldre med 16 plasser. Forventet oppstart antas å være i midten av 2023. Driftskonsekvenser knyttet til etableringen av nytt bofellesskap for eldre estimeres til kr 5,7 mill. fra 2023 (halvårseffekt).
 152Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem0 -3 000 -3 000 -3 000
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt et prøveprosjekt om økt bemanning på sykehjem. Prosjektet kommer ikke i gang før september 2019, og det er kommet signaler i kommunalstyret for levekår 14.05.2019 om å utvide prosjektet med ett år. Rådmannen foreslår å videreføre midlene på kr 3 mill. i 2020 for så å fase det ut fra og med 2021.
 153Prøveprosjekt, redusert sykefravær0 -3 000 00
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt et prøveprosjekt om reduksjon i sykefraværet i sykehjem. Prosjektet baserer seg på økt bemanning i sykehjem, og vil gi en effekt i redusert sykefravær. Dette prosjektet kommer ikke i gang før september 2019 og det er kommet signaler i kommunalstyret for levekår 14.05.2019 om å utvide prosjektet med ett år. Effekten av redusert sykefravær er derfor justert i henhold til oppstart av prosjekt til 2021.
 154Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale 1 500 1 500 1 500 1 500
I henhold til gjeldende driftsavtale med de private ideelle sykehjemmene prisjusteres enkelte satser knyttet til utgifter som ikke knyttes direkte til pleien årlig. Dette gjelder også leieavtalen inngått mellom utleier/stiftelsen og kommunen. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 1,5 mill. årlig fra 2020.
 155Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale 1 800 1 800 1 800 1 800
Boganes sykehjem er et konkurranseutsatt sykehjem og drives av Attendo Velferd AS. Det foretas en årlig prisjustering i henhold til kontrakten. I henhold til avtalen skal lønnsoppgjøret som finner sted i innværende år bli kompensert basert på lønnsandel i kommunal deflator. Kostnaden er beregnet til kr 1,8 mill. i 2020.  
 156Økte kostnader til smitte, sonde og dyre medisiner 2 000 2 000 2 000 2 000
Tiltaket er en videreføring av budsjettstyrkingen fra 1.tertial 2019. Gjennom hele 2018 økte kostnaden knyttet til smitte, sonde og dyre medisiner. Økningen skyldes i stor grad en økning av pasienter som kommer fra sykehus med smitte i tillegg til dyrere medisiner. Totalt må budsjettrammen økes med kr 2 mill. fra 2020.
 157Økte egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter 0 -2 000 -4 000 -4 000
På grunn av at vi endrer boformen på Ramsvigtunet sykehjem til Ramsvighagen senter for demens vil kommunen kunne få høyere egenbetaling på langtidsplasser som tidligere har vært bofellesskapsplasser. Dette gir en økning på kr 2 mill. i 2021 som økes til kr 4 mill. i 2022 på grunn av helårseffekt.
 158Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
Tiltaket er en videreføring av budsjettjustering i 1. tertial. De faktiske inntektene fra egenbetaling for langtidsopphold ved sykehjem viser et høyere nivå enn budsjettert i 2019. Rådmannen foreslår å oppjustere inntektsbudsjettet med kr 9 mill. i tråd med forventet inntekter.
 159Kommunalt palliativt team 1 400 1 400 1 400 1 400
Stavanger kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet fra 2017 til 2019 til et prosjekt for pasienter med palliasjonsbehov. Kommunalt palliativt team som er prøvd ut i prosjektperioden, jobber tverrfaglig, og samarbeider med ansatte som allerede jobber tett med pasienten (fastlege/sykehjemslege, sykepleier og fysioterapeut). Prosjektet gir hjelp til pasienten der han befinner seg, uavhengig av alder, diagnose eller prognose. Rådmannen foreslår å avsette kr 1,4 mill. til å fortsette dette arbeidet fra og med 2020.
 160Virksomhetsoverdragelse Domkirken sykehjem, økonomisk gevinst -4 600 -4 600 -4 600 -4 600
I forbindelse med virksomhetsoverdragelse mellom Domkirken sykehjem og Stavanger kommune hvor beboerne på Domkirken sykehjem flyttes over til Lervig sykehjem vil kommunen oppnå en netto økonomisk gevinst av å overføre beboerne. Den økonomiske gevinsten oppnås ved at 23 langtidsplasser og 6 korttidsplasser omgjøres til 26 langtidsplasser. Deler av besparelsen knytter seg også til overliggende kostnader som opphører ved virksomhetsoverdragelsen. Besparelsen utgjør kr 4,6 mill. hvert år i perioden.
 161Spania-plassene, prisregulering og avvikling 300 -2 800 -2 800 -2 800
Rådmannen foreslår å avvikle 4 plasser kommunen kjøper av Bærum kommune på rehabiliteringssenter i Spania, CAN med virkning fra 2021. Beløpet utgjør kr 2,8 mill. i 2021. I 2020 er det lagt inn kr 0,3 mill. til prisregulering av gjeldende kontrakt.
 Endring00 Høyere inntekt enn forventet: Egenbetaling - sykehjem -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Det er forventet høyere inntekter enn budsjettert når det gjelder egenbetaling for sykehjemsplass. Det understrekes at dette ikke betyr
endring av satsene.
 Endring155 Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale00 -1 500 -1 800
Kostnaden utgår fra og med 2022, da inneværende avtale med Boganes som følge av konkurranseutsetting, utgår.
 Endring150 Ramsvighagen senter for demens, opprettes ikke  -1 800 -3 600 -3 600
Grunnet kansellering av demenslandsbyen utgår denne kostnaden.
  Fysio- og ergoterapitjenesten 69 125 68 575 68 575 68 575
  Inngående budsjett 68 533 68 533 68 533 68 533
 162Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 842 1 842 1 842 1 842
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 163Fysioterapi, vekst i turnuskandidater våren 2020 300 000
Virksomheten skal øke med en turnuskandidat. Budsjettet styrkes tilsvarende ekstrautgiftene dette medfører.
 164Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel 250 000
På bakgrunn av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 fattet Stavanger bystyre vedtak i Handlings- og økonomiplan 2017–2020, om å kreve egenandeler på fysioterapi. I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det lagt inn et inntektspotensial på kr 0,5 mill. Det har tatt lengre tid å utvikle et system for registrering og innrapportering av egenandeler enn forutsatt, og det forventes nå at dette kommer i gang medio 2020. Rådmannen har beregnet at helårseffekten til å være kr 0,5 mill. For 2020 halveres derfor inntektspotensialet til kr 0,25 mill.
 165Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
 166Fysio- og ergoterapi, fastlønnstilskudd fysioterapauter -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Rådmannen foreslår å øke inntektsbudsjettet knyttet til fastlønnstilskudd for fysioterapeuter med kr 1,8 mill. utover opprinnelig budsjett 2019 som er på kr 7,2 mill. Økning er en korrigering av dagens budsjett slik at det samsvarer med faktisk inntektsnivå.
 Endring165 Helse og velferd, generelt rammekutt, fysioterapi, tilbakeføres 1 400 1 400 1 400 1 400
Regjeringens krav om 0.5% effektivisering innebærer i praksis et ostehøvelkutt i tjenesten.
Samarbeidspartiene ønsker å reversere det foreslåtte effektiviseringskuttet til fysioterapien, særlig med tanke på det forebyggende
arbeidet som er en integrert del av kommunens satsing på Leve HELE LIVET
  Helsehuset i Stavanger 20 901 20 901 20 901 20 901
  Inngående budsjett 19 769 19 769 19 769 19 769
 167Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 982 982 982 982
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 168Velferdsteknologi, stillingsressurs -250 -250 -250 -250
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplan 2019–2022 å omgjøre en av prosjektstillingene som tidligere var eksternt finansiert til en fast stilling. I 2019, som var et overgangsår, ble det lagt inn kr 1 mill. til formålet. Rådmannen foreslår å opprettholde den faste stillingen til en kostnad på kr 0,75 mill. og reduserer derfor rammen med kr 0,25 mill. fra og med 2020.
 169Psykologer, innlemming i rammetilskuddet 800 800 800 800
Fra 2020 innlemmes søknadsbaserte tilskuddsmidler til psykologer inn i rammetilskuddet til kommunene. Kommunen foreslår å videreføre tilbudene på Helsehuset og på Flyktningseksjonen. Med bakgrunn i økte behov, foreslår rådmannen å finansiere ytterligere én ny stilling årlig fra 2020. Totalt foreslår rådmannen å sette av kr 2,4 mill. årlig fra 2020 og resten av perioden.  
 170Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -400 -400 -400 -400
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
  Hjemmebaserte tjenester 373 241 370 841 370 841 371 841
  Inngående budsjett 364 698 364 698 364 698 364 698
 171Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 10 743 10 743 10 743 10 743
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 172Hjemmebaserte tjenester, innbytte av fossile biler0 -400 -400 -400
I handlings- og økonomiplan 2019–2022 ble det lagt inn midler for å dekke avslutningskostnader knyttet til innbytte før kontraktstidens utløp, som en konsekvens av at kommunen bytter ut flere av dagens fossilbiler mot nullutslippsbiler. Det vil påløpe tilsvarende kostnader i 2020, og rådmannen foreslår derfor å øke rammen med kr 0,4 mill. i 2020.
 173Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering -750 -1 500 -1 500 -1 500
I handlings- og økonomiplan 2018–2021 ble det lagt til grunn en gevinstrealisering knyttet til logistikkprogrammet Spider Solution fra 2019. På grunn av oppstartsutfordringer er det ikke ventet å realisere denne gevinsten før i 2020 med kr 0,75 mill. og full effekt på kr 1,5 mill. fra 2021.
 174Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 -2 500 -5 000 -5 000 -5 000
Som et resultat av det påbegynte arbeidet med omstilling innenfor hjemmebaserte tjenester som følge av sammenslåing, samlokalisering, bedre og mer effektive tjenester og effekter av satsingen på Leve HELE LIVET, forventes det at kommunen vil kunne hente ut noen effektiviseringsgevinster av dette arbeidet. Rådmannen legger foreløpig opp til en effekt på kr 2,5 mill. i 2020, med økning til kr 5 mill. fra 2021 og ut planperioden.
 175Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader0 -1 500 -1 500 -1 500
Som en konsekvens av samlokaliseringen av de to sonekontorene under hhv. Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester, foreslår rådmannen at det avsettes midler knyttet til flytte- og etableringsprosessene i 2019 og 2020 med kr 1,5 mill. hvert av årene.
 176Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler 3 000 3 000 3 000 3 000
I handlings- og økonomiplan 2019–2022 ble det lagt til grunn økte husleiekostnader på kr. 0,5 mill, i 2019 med helårseffekt på kr 2,0 mill. fra 2020 for Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester. Rådmannen foreslår nå å avsette ytterligere kr 1,5 mill. til økt husleie i forbindelse med samlokalisering. 
 177Hjemmebaserte tjenester, Dagsentertilbud for hjemmeboende med demens 800 800 800 800
Helsedirektoratet har informert om at søknad om tilskudd for dagtilbud til hjemmeboende personer med demens avsluttes etter tildelingen for 2019. Fra 2020 innlemmes det i rammetilskuddet. Et slikt tilbud er lokalisert ved Sunde sykehjem og drives av Madla/Tjensvoll hjemmetjeneste. 
 178Hjemmebaserte tjenester, flytting av Verket til annet lokale 500 000
Leieavtalen på Verket går ut i 2019. Mulighetsstudie for alternative lokaler pågår. Dersom det blir flytting kreves midler til flyttingen og nye møbler og utstyr. 
 179Omsorgsboliger - Finnøy000 1 000
Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 institusjonsplasser. Når nybygget er ferdig, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Budsjettet til hjemmesykepleien må styrkes som følge av dette. 
 180Omstillingstiltak/rammekutt, hjemmebaserte tjenester -3 250 000
I inneværende handlings- og økonomiplan ligger det tiltak på gevinstrealisering og omstilling med deleffekt i 2020 og full effekt fra 2021. Rådmannen forventer at gevinstrealiseringen og omstillingen skal kunne skje tidligere, og legger opp til full effekt av tiltakene allerede i 2020.
  Pleie og omsorgssenter Finnøy 45 603 45 603 45 603 47 603
  Inngående budsjett 46 503 46 503 46 503 46 503
 181Pleie og omsorgssenter - Finnøy000 2 000
I 2023 skal det stå ferdig et nytt sykehjem på Finnøy og beboere fra omsorgsboliger skal flyttes over. Det vil da bli 4 nye plasser. Nettokostnad for 4 nye plasser er kr 2 mill.
 182Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -900 -900 -900 -900
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
  Pleie og omsorgssenter Rennesøy 38 890 38 890 38 890 38 890
  Inngående budsjett 37 116 37 116 37 116 37 116
 183Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 474 2 474 2 474 2 474
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 184Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -700 -700 -700 -700
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
  Tekniske hjemmetjenester 8 369 8 369 8 369 8 369
  Inngående budsjett 7 973 7 973 7 973 7 973
 185Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 226 226 226 226
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 186Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold 370 370 370 370
Tekniske hjemmetjenester har en sentral rolle i kommunens satsing på velferdsteknologi og har fått driftsansvaret for flere velferdsteknologiske løsninger. Det er nødvendig å tilføre ekstra ressurser til virksomheten for å kunne ivareta disse driftsoppgavene framover. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0, 37 mill. for å oppnå dette formålet fra og med 2020.
 187Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -200 -200 -200 -200
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
  Helse og omsorg Totalt 1 416 321 1 402 271 1 401 771 1 410 171
  Helse og velferd sentralt    
  Sentrale midler levekår -112 352 -109 262 -112 212 -110 212
  Inngående budsjett -98 925 -98 925 -98 925 -98 925
 188Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 182 182 182 182
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 189Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning 2 100 2 100 2 100 2 100
Kommunen har i dag 164 VTA-plasser, der 12 av disse var nye i 2018. Gradvis volumøkning, i tillegg til generell satsjustering over tid som ikke er kompensert for, har medført et budsjettmessig etterslep i forhold til kostnadsnivået. Rådmannen foreslår å gradvis innrette budsjettet til gjeldende kostnadsnivå i løpet av planperioden, og foreslår en styrking på kr  2,1 mill.
 190Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet -8 000 -12 000 -12 000 -12 000
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I handlings- og økonomiplan 2019–2022 foreslo rådmannen en reduksjon på kr 11,5 mill. i 2019. Rådmannen foreslår å videreføre reduksjonen med kr 8 mill. fra 2020 økende til kr 12 mill. fra 2021.
 191Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter0 -2 000 -4 000 -4 000
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplan 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår rådmannen å redusere potten i 2021 med kr 2,0 mill. og kr 4,0 mill. fra 2022.
 192Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi0 -1 000 -1 000 -1 000
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt gevinstrealisering til velferdsteknologi på kr 5 mill. årlig fra 2021 og ut planperioden. Vurderingen til rådmannen er at dette ikke er et realistisk nivå, bl.a fordi en allerede har tatt ut, eller skal ta ut, gevinster knyttet til velferdsteknologi (medisindispensere, logistikkprogram hjemmetjenesten etc.). Rådmannen foreslår derfor at beløpet justeres til kr 1 mill. fra 2021.
 193Hjemmebaserte tjenester, Nye lokaler Byfjordparken, reduserte utgifter -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
I handlings- og økonomiplan 2019–2022 ble det lagt inn midler for å dekke tomgangsleie i lokalene som virksomhetene flyttet fra. I 2020 er det ikke lenger tomgangsleie, og budsjettet reduseres med kr 1,2 mill. fra 2020.
 194Opptrappingsplan rus 2019, finansiering av eksisterende prosjekter 2 700 2 700 2 700 2 700
Økningen i rammetilskuddet  knyttet til opptrappingsplanen for rus, gitt over statsbudsjettet i 2019 ble beregnet til å bli kr 5,2 mill. Bruken av disse i handlings- og økonomiplanen for 2019–2022 var på kr 2,5 mill., fordelt på OBS-teamet, matservering til rusavhengige og alkoholveileder på Helsehuset. Jfr. Handlings- og økonomiplan 19-22 er resterende beløp fra HØP 2019 på kr 2,7 mill. planlagt brukt på eksisterende prosjekter fra 2020.
 195Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner. Engøyholmen kystkultursenter og SiS, Studenskipnaden i Stavanger studenhelsestasjon -304 -304 -304 -304
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplanen 2019-2022 å gi en engangsbevilgning i 2019 til delfinansiering av restaurering av sjøtak/gavlvegg på Engøyholmen kystkultursenter. Det ble også vedtatt å opprettholde støtten til SIS Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon. Rådmannen foreslår å ikke gjøre endringer i vedtatt tildeling, hvilket innebærer en reduksjon i rammen på kr 0,304 mill. fra 2020.
 196Hjemmebaserte tjenester, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati", opptrapping 250 250 -500 -500
For å sikre gjennomføringen av prosjektet «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune» vedtatt i kommunalstyret for levekår, interpellasjon nr. 1/16, ble det i 2019 innarbeidet midler til en prosjektstilling med delårseffekt kr 0,25 mill. Rådmannen foreslår å øke rammen med ytterligere kr 0,25 mill. i 2020 og 2021 for så å ta det ut fra og med 2022.
 197Hjemmebaserte tjenester, "Trygg hjemme" - forlenging av prosjektstilling -750 -750 -750 -750
Rådmannen innarbeidet i handlings- og økonomiplan 19-22 midler til en prosjektstilling kr 0,75 mill. som skulle bistå i å kartlegge brannsikkerheten hos alle brukere som er i risikogruppen, jfr. vedtak i KL sak 31/18. Tiltaket blir ferdigstilt i løpet av 2019 som planlagt, og midlene tas derfor ut fra og med 2020.
 198Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing -45 -45 -45 -45
Det er i gjeldende handlings- og økonomiplan innarbeidet innsparingstiltak hos helse og velferd på Rennesøy. Dette er generelle driftsreduksjoner på blant annet Friskliv og tolketjenester. Rådmannen foreslår å opprettholde vedtatt nedtrapping på kr 0,045 mill. i perioden.
 199Sentrale midler levekår, Tilskudd Ågesentunet - Dagaktivitet til hjemmeboende med demens 700 700 700 700
Helsedirektoratets tilskudd til dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens blir nå innlemmet i rammetilskuddet. For å opprettholde tilbudet på Ågesentunet (Skipper Worse) foreslår rådmannen å øke rammen for tilskudd til lag og organisasjoner med beløpet de tidligere har mottatt fra Helsedirektoratet på kr 0,7 mill. fra og med 2020.
 200Helse og velferd, helgetillegg turnus 12 300 12 300 12 300 12 300
I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2018 ble det fremforhandlet en ny modell for lørdags- og søndagstillegg som trådte i kraft fra 01.01.2019. Hensikten med ordningen er å stimulere ansatte til å arbeide flere helgetimer, og er særlig innrettet mot pleie- og omsorgssektoren. Den nye modellen gir Stavanger kommune økte lønnskostnader, og helårseffekt av nye ulempetillegg helg er estimert til kr 12,3 mill. årlig. Rådmannen foreslår å kompensere de virksomhetene som har økte kostnader knyttet til helgetillegg.
 201Helse og velferd, økt tilskudd fra staten, særlig ressurskrevende tjenester -50 500 -50 500 -50 500 -50 500
Rådmannen foreslår å øke inntektene knyttet til den statlige refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 50,5 mill. utover opprinnelig budsjett 2019 som er på 180 mill. Tilskudd for 2018 var til sammenligning på totalt 201 mill. Økningen må sees i sammenheng med økte kostnader hos Helse og velferd, blant annet helse- og sosialkontorene (kjøpte tjenester), og dagsenter og avlastning.
 202Psykologer, innlemming i rammetilskuddet 800 800 800 800
Fra 2020 innlemmes søknadsbaserte tilskuddsmidler til psykologer inn i rammetilskuddet til kommunene. Kommunen foreslår å videreføre tilbudene på Helsehuset og på Flyktningseksjonen. Med bakgrunn i økte behov, foreslår rådmannen å finansiere ytterligere én ny stilling årlig fra 2020. Totalt foreslår rådmannen å sette av kr 2,4 mill. årlig fra 2020 og resten av perioden.  
 203Opptrappingsplan rus 2020, innlemming i rammetilskuddet 4 000 4 000 4 000 4 000
Økningen i rammetilskuddet  knyttet til opptrappingsplanen for rus, gitt over statsbudsjettet, er for 2020 beregnet til kr 4 mill. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp. Midlene vil være med å finansiere nye og eksisterende tiltak inn forbi rusfeltet, og kommer i tillegg til finansiering gitt tidligere år.
 204Sentrale midler levekår, Finansiering av øvelse i Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) 50 000
I 2020 skal det gjennomføres en stor øvelse hos Evakuering- og pårørendesenter. Rådmannen foreslår å finansiere øvelsen med kr 0,05 mill. i 2020.
 205Lag og organisasjoner, reduserte tilskudd -570 -570 -570 -570
Rådmannen forutsetter at også frivillige lag og organisasjoner aktivt søker nye og forbedrede løsninger og arbeidsprosesser i sin daglige drift. Rådmannen foreslår derfor å redusere tilskudd årlig med kr 0,57 mill. fra og med 2020.
 206Bruk av innlemmet tilskudd i frie inntekter, dagtilbud demens 3 000 3 000 5 800 5 800
Fra 2020 innlemmes søknadsbaserte tilskudd til dagtilbud for mennesker med demens i rammetilskuddet til kommunene. I tillegg til å videreføre to eksisterende tiltak (Sunde aktivitetssenter og Ågesentunet), er det i tillegg behov for å innrette nye tilbud til denne brukergruppen i tråd med nye lovkrav gjeldene fra 1.1.2020. Rådmannen foreslår derfor å sette av kr 3 mill. årlig fra 2020, økende til 5,8 mill. fra 2022 til dette formålet.
 207Reduserte kostnader, kommunal bostøtte -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kostnadsnivået knyttet til utbetalinger av kommunal bostøtte til pensjonister har de siste årene vært på et lavere nivå enn hva det er satt av budsjettmidler til. For å tilpasse budsjettrammen til kostnadsnivået foreslår rådmannen en budsjettreduksjon på kr 3 mill. fra og med 2020.
 208Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP 4 000 5 000 00
Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt kr 10 mill. på fond til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. Rådmannen har i 2019 igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet strekker seg over flere år. I 2019 er det brukt kr 1 mill. av fondsmidler. Rådmannen foreslår å bruke kr 4 mill. av fondsmidler i 2020, og de siste kr 5 mill. av fondsmidlene i 2021.
 209Boligkontoret, tilskudd til etablering av bolig, innlemming i rammetilskuddet 10 000 10 000 10 000 10 000
Tilskudd til etablering av bolig skal bidra til at vanskeligstilte skal kunne etablere seg i og beholder egen bolig. Tilskuddet skal fra 2020 innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, og rådmannen legger til grunn et årlig budsjett på kr 10 mill. til dette formålet.
 Endring00 Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer 3 000 8 000 10 000 12 000
Samarbeidspartiene ønsker å innføre gradvis gratis skolemat i Stavanger. Fra høsten 2020 ønsker vi å tilby gratis skolemat ved tre
skoler i områder med levekårsutfordringer, og høste erfaringer fra dette med tanke på videre opptrapping. Dette kan være i form av
mat levert fra Byggdrift, enkle brødmåltider tilberedt på skolene i samarbeid med NAV, eller kombinasjoner av dette.
 Endring00 Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg 7 000 12 000 12 000 12 000
Det settes til side betydelige midler for å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig
vikarordning.
 Endring61 Skipper Worse middagsdistribusjon 200    
Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp.
 Endring58 SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud 200    
Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp.
 Endring47 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) 10    
Samarbeidspartiene ønsker å innvilge omsøkt beløp for 2020.
 Endring42 Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger 300    
Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp.
 Endring28 Kirkens bymisjon, tillitsperson 150    
Samarbeidspartiene ønsker å støtte Kirkens Bymisjons ordning med gratis bistand i møte med det offentlige systemet.
  Stab helse og velferd 40 489 40 893 40 893 40 893
  Inngående budsjett 37 273 37 273 37 273 37 273
 210Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 023 2 023 2 023 2 023
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 211Ekstraressurs tjenesteområder -8 -4 -4 -4
Endring av politikerne i henhold vedtatt HØP 2019–2022 Rennesøy - avsetning til disposisjonsfond i perioden ble redusert og planlagte kutt på tjenesteområdene ble tilsvarende redusert 
 212Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -800 -800 -800 -800
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
 213Demenslandsbyen, prosjektstilling 600 600 600 600
Oppføring av demenslandsbyen ble vedtatt i bystyret ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Bystyret har avsatt midler til selve byggeprosjektet i investeringsbudsjettet, men ingen driftsmidler. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,6 mill. årlig til prosjektstilling knyttet til planlegging og utvikling av det fremtidige tjenestetilbudet i demenslandsbyen.
 214Helse og velferd stab, avdelingssjef, e-helse og velferdsteknologi 1 000 1 000 1 000 1 000
Digitalisering og implementering av velferdsteknologi i tjenestene innenfor helse og velferd er et område i sterk vekst. For å sikre gjennomføringen av dette arbeidet et det opprettet en ny stilling som avdelingssjef E-helse og velferdsteknologi i direktørens stab. Rådmann foreslår at budsjettet styrkes med kr 1 mill. fra 2020.
 Endring00 Kreftkoordinator, ny stilling 400 800 800 800
Det avsettes midler til en stilling som kreftkoordinator i Stavanger kommune, som skal
bistå kreftrammede og deres pårørende.
 Endring213 Demenslandsbyen, prosjektstilling -600 -600 -600 -600
Grunnet kansellering av demenslandsbyen utgår denne kostnaden.
 Endring00 Prosjektstilling, økte sykehjemsplasser 601 601 601 601
Samarbeidspartiene prioriterer ressurser til prosjektstilling som skal arbeide med å øke antall sykehjemsplasser i Stavanger, inkludert kapasitetsøkning ved eksisterende sykehjem.
  Helse og velferd sentralt Totalt -71 863 -68 369 -71 319 -69 319
  Samfunnsmedisin    
  Sentrale midler legetjeneste 104 563 104 913 105 913 105 913
  Inngående budsjett 98 162 98 162 98 162 98 162
 215Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 201 201 201 201
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 216Nytt lovkrav om opplæring av leger 1 000 1 000 1 000 1 000
I mars 2019 trådte ny spesialistforskrift i kraft. Forskriften gir kommunen ansvar for utdanning av legespesialister i egen kommune. I budsjettet for 2019 ble det lagt inn kr 0,75 mill. til kurs, veiledning og fravær under spesialisering. Rådmannen har innarbeidet en styrking av tiltaket på kr 1 mill. årlig fra 2020.
 217Legesenter Lervig sykehjem, oppstart av fire kommunale fastlegehjemler 2 000 3 000 4 000 4 000
Det opprettes et kommunalt legesenter på Lervig sykehjem med til sammen fire fastlegestillinger og tilhørende støttepersonell. Rådmannen foreslår at det legges inn kr 2 mill. i 2020 for oppstart av innfasing. I 2021 vil det være en opptrapping til kr 3 mill. og kr 4 mill. i 2022 og 2023.
 218Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -800 -800 -800 -800
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
 219Økt basistilskudd leger 4 000 4 000 4 000 4 000
Innbyggertilskudd til kommunene økte i statsbudsjettet for 2019 som følge av inntektsoppgjøret for fastlegene. Fastlegene ble kompensert for nye, myndighetspålagte oppgaver ved at basistilskuddet som er et årlig beløp kommunene betaler for hver listeinnbygger ble økt. Økningen ble iverksatt fra 1. juli 2018. Midlene er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelsetjenesten. Den kommunale budsjettposten til utbetaling av basistilskuddet til fastlegene ble ikke justert for denne kostnadsøkningen. Bystyret vedtok derfor å innarbeide kr 4 mill. i 2019 til dette formål i tertialrapporteringen per 30.04.2019. Rådmannen foreslår å videreføre dette nivået i budsjettrammene for 2020–2023.
 220Lokal for ambulansebåtpersonell, husleieinntekt0 -650 -650 -650
Stavanger kommune skal investere i nytt lokale for ambulansepersonell knyttet til legebåten. Intensjonen er at kommunen skal leie ut lokale for ambulansebåtpersonell på vakt til Helse Stavanger HF. Rådmannen foreslår å legge inn kr 0,65 mill. i husleieinntekter fra 2021.
  Stavanger legevakt 69 522 69 272 69 872 69 872
  Inngående budsjett 62 984 62 984 62 984 62 984
 221Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 188 2 188 2 188 2 188
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 222Overgrepsmottak, omorganisering0 400 1 000 1 000
I planperioden vil utvidelse av voldtektsmottaket til et fullverdig overgrepsmottak bli vurdert. Det vil i så fall innebære at både seksualisert vold og overgrepsvold blir håndtert i et og samme mottak. Rådmannen foreslår å legge inn kr 0,4 mill. i 2021, med økning til kr 1 mill. fra 2022 og ut planperioden
 223Styrking av budsjettramme tilpasset dagens nivå 3 000 3 000 3 000 3 000
Driftskostnadene ved Stavanger legevakt er høyere enn budsjettrammen. Rådmannen foreslår at budsjettrammen styrkes med kr 3 mill. årlig for å imøtekomme dagens nivå.
 224Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse 1 350 700 700 700
Skoleåret 2019/2020 skal smittevernkontoret, i samarbeid med helsestasjonstjenesten, tilby vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til alle elever fra Stavanger i den videregående skole. Fra 2021 vil vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse tilbys til elever i 1. klasse i den videregående skole. Rådmannen foreslår å legge inn kr 1,35 mill. i 2020, hvorav kr 0,35 mill. er satt av til personalressurser. I resten av planperioden legges inn kr 0,7mill. i vaksinasjonskostnad.
  Samfunnsmedisin Totalt 174 085 174 185 175 785 175 785
  Velferd og sosial    
  Arbeidstreningsseksjonen 16 385 17 885 17 885 17 885
  Inngående budsjett 15 443 15 443 15 443 15 443
 225Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 342 342 342 342
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 226Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst0 1 500 1 500 1 500
Det er i handlings- og økonomiplanen for 2019–2022 vedtatt en økning i budsjett til helse - og sosialkontorene med kr 20,5 mill. i 2019, med en gradvis nedtrapping fra 2020. Rådmannen reduserer derfor rammen med kr 1,5 mill. i 2020, økende til kr 3 mill. fra og med 2021.
 227Praksisplasser for funksjonshemmede 500 500 500 500
Rådmannen foreslo i handlings- og økonomiplan 2019–2022 å øke antall praksisplasser for funksjonshemmede ved Arbeidstreningsseksjonen, og å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra 2020.
 228Arbeidstreningsseksjonen, arbeidsrettet norskundervisning 400 400 400 400
Grunnet innkjøpsregelverket i NAV stat dekkes ikke lenger kjøp av norskundervisning til deltakere i Arbeidstreningsseksjonens gruppetiltak. Rådmannen legger derfor inn midler til dekning av norskundervisning fra Johannes Læringssenter på kr 0,4 mill. fra og med 2020.
 229Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -300 -300 -300 -300
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
  Bofellesskap 518 512 550 212 568 712 576 212
  Inngående budsjett 512 036 512 036 512 036 512 036
 230Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 7 976 7 976 7 976 7 976
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 231Bofellesskap ROP, 4 plasser0 4 500 4 500 4 500
Det skal etableres et bofellesskap med 4 plasser for personer med rus- og psykiske lidelser (ROP). Opprinnelig oppstart var planlagt til oktober 2018, og rådmannen la i handlings- og økonomiplan 2018–2021 inn driftsmidler på kr 1,5 mill. Ny oppstartsdato for bofellesskapet er satt til september 2020, og finansieres med midlene bevilget i handlings- og økonomiplan 2018–2021. Fra 2021 styrkes driftsrammen med ytterligere kr 4,5 mill., slik at årlig driftsbudsjett for boligen vil være på kr 6,0 mill. totalt.
 232Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming0 1 000 9 000 9 000
Etablering av nytt bofellesskap med 6 plasser. Boligene planlegges ferdige i løpet av 2021, men vil ikke være i full drift før i 2022. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2021. Helårseffekt i 2022 er beregnet til kr 9 mill.
 233Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase0 1 000 10 500 10 500
Det skal etableres et bofellesskap med 7 boenheter og personalbase, for personer med utviklingshemming (brukereid bofellesskap). Boligene planlegges ferdige i slutten av 2021, med full drift fra 2022. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2021. Helårseffekt fra 2022 er beregnet til kr 10,5 mill.
 234Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse000 1 500
Det skal etableres et bofellesskap innenfor psykisk helse med 7 plasser. Oppstart av boligen er planlagt rundt årsskiftet 2023/2024. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,5 mill. til drift i 2023. Helårsdrift fra 2024, settes til kr 6,2 mill.
 235Bofellesskap, 8 boliger for personer med utviklingshemming 1 500 11 800 11 800 11 800
Det skal etableres 8 omsorgsboliger for personer med utviklingshemming ved ombygging av eksisterende bofellesskap. Bofellesskapet er ferdig høsten 2020, og har full drift fra tidlig fra 2021. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,5 mill. til delårsdrift i 2020, med helårseffekt på kr 11,8 mill. fra og med 2021.
 236Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase00 1 000 7 000
Det vil bli bygget etablererboliger for personer med utviklingshemming. Seks boliger skal være for brukere, og en bolig/enhet skal brukes som personalbase. Boligene planlegges ferdige i løpet av 2022, men full drift vil ikke være før i 2023. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2022. Helårseffekt i 2023 er beregnet til kr 7 mill.
 237Selveier boliger, 11 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase 1 500 16 400 16 400 16 400
Det skal etableres et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen. Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgnstjenester. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Rådmannen foreslår å legge inn kr 1,5 mill. til oppstart mot slutten av 2020. Helårseffekten fra 2021 er beregnet til kr 16,4 mill. per år.
 238Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
  Boligkontoret 8 121 8 121 8 121 8 121
  Inngående budsjett 8 064 8 064 8 064 8 064
 239Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 257 257 257 257
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 240Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -200 -200 -200 -200
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
  Dagsenter og avlastningsseksjonen 196 570 195 820 195 820 195 820
  Inngående budsjett 181 477 181 477 181 477 181 477
 241Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 10 643 10 643 10 643 10 643
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 242Dagsenter avlastning, styrking av dagtilbud 1 500 1 500 1 500 1 500
Seksjon dagtilbud har de siste årene hatt en vekst i bistandsbehovet til tjenestemottakerne, uten at budsjettrammen har vært justert tilsvarende. Økt bistandsbehov skyldes blant annet vekst i antall brukere med aldersmessige helseutfordringer, samt en økning i utfordrende atferd. Økt bistandsbehov hos brukerne av dagtilbud må også sees i sammenheng med økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Rådmannen foreslår derfor at budsjettrammen til seksjon dagtilbud styrkes med kr 1,5 mill. fra og med 2020.
 243Dagsenter og avlastning, styrking av avlastning 1 500 1 500 1 500 1 500
Seksjon avlastning har de siste årene hatt en vekst i brukere med høyt bistandsbehov, blant annet i antall brukere som trenger palliativ behandling. Samtidig har det vært en vekst i antall avlastningsdøgn blant den brukergruppen som har høyt pleiebehov. Økt bistandsbehov hos brukerne må også sees i sammenheng med økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Rådmannen foreslår derfor at budsjettrammen til seksjon avlastning styrkes med kr 1,5 mill. fra og med 2020.
 244Dagsenter og avlastning, dagsenter, nye lokaler 1 450 700 700 700
Estimerte årlige merkostnader ved å flytte dagsenter til nye lokaler er beregnet til kr 0,7 mill. Økning i kostnader skyldes økt husleie, inkl. FDV kostnader. Flytte- og etableringskostnader er beregnet til kr 0,75 mill. i 2020. Rådmannen foreslår å legge inn kr 1,45 mill. i 2020 og årlig husleie på kr 0,7 mill. fra og med 2021.
  Flyktningseksjonen 98 932 97 932 95 932 95 932
  Inngående budsjett 99 063 99 063 99 063 99 063
 245Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 973 973 973 973
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 246Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene -4 800 -6 000 -8 000 -8 000
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Rådmannen foreslår en nedtrapping på kr 4,8 mill. fra 2020, kr 6 mill. i 2021 og kr 8 mill. fra 2022.
 247Introduksjonsstønad tilknyttet flyktninger -1 504 -1 304 -1 304 -1 304
Det er i gjeldende handlings- og økonomiplan innarbeidet konsekvenser av redusert mottak av flyktninger på Rennesøy, og det ligger til grunn reduserte utbetalinger av introduksjonsstøn tilsvarende kr 1,504 mill. for 2020 ned til kr 1,304 mill. fra og med 2021. Rådmannen foreslår å opprettholde vedtatt nedtrapping.
 248Flyktningseksjonen, økt husleie 1 000 1 000 1 000 1 000
Oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet er flyttet fra Johannes læringssenter til Flyktningseksjonen, og medarbeidere som jobber med dette er flyttet organisatorisk. Dette har ført til behov for utvidet leie av lokaler. Rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr 1 mill. fra og med 2020 grunnet økt husleie. Dette er videreføring av vedtatt tiltak fra 1. tertial 2019.
 249Psykologer, innlemming i rammetilskuddet 800 800 800 800
Fra 2020 innlemmes søknadsbaserte tilskuddsmidler til psykologer inn i rammetilskuddet til kommunene. Kommunen foreslår å videreføre tilbudene på Helsehuset og på Flyktningseksjonen. Med bakgrunn i økte behov, foreslår rådmannen å finansiere ytterligere én ny stilling årlig fra 2020. Totalt foreslår rådmannen å sette av kr 2,4 mill. årlig fra 2020 og resten av perioden.  
 250Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
 251Flyktningseksjonen, justering av budsjett som følge av statlig inntektsfrafall 4 800 4 800 4 800 4 800
Driften av introduksjonsprogrammet medfører en økt kostnad på kr 4,8 mill. grunnet at programmet tidligere var delvis finansiert av statlige midler som falt bort fra 2019. For å opprettholde 2019 nivået må derfor budsjettrammen økes med kr 4,8 mill. til lønn og drift. Tiltaket er en videreføring fra 2. tertialbehandling 2019.
 Endring250 Helse og velferd, flyktningseksjonen, tilbakeføres500500500500
Kommunedirektørens forslag til effektiviseringskutt for flyktningeseksjonen reduseres.
  Helse og sosialkontor 330 871 330 871 325 871 325 871
  Inngående budsjett 317 580 317 580 317 580 317 580
 252Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 291 2 291 2 291 2 291
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 253Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst -1 500 -3 000 -3 000 -3 000
Det er i handlings- og økonomiplanen for 2019–2022 vedtatt en økning i budsjett til helse - og sosialkontorene med kr 20,5 mill. i 2019, med en gradvis nedtrapping fra 2020. Rådmannen reduserer derfor rammen med kr 1,5 mill. i 2020, økende til kr 3 mill. fra og med 2021.
 254Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor flyttet inn i nye lokaler i 2019. Flytte- og etableringskostnader ble innarbeidet i rammen med kr 1,5 mill. i 2019. Rådmannen foreslår å redusere rammen med tilsvarende beløp fra 2020.
 255Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale 4 500 4 500 4 500 4 500
Avtalene kommunen har med private leverandører innenfor heldøgnsomsorg i bolig, avlastning og BPA (brukerstyrt personlig assistent) tillater at prisen indeksreguleres årlig. Rådmannen foreslår å innarbeide prisveksten på kr 4,5 mill. i budsjettene til helse- og sosialkontorene i planperioden.
 256Helse og sosialkontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester i påvente av nye bofellesskap 10 000 10 000 5 000 5 000
Grunnet utsatt oppstart og ferdigstillelse av flere nye bofellesskap, ser man et økende behov for kjøp av heldøgns omsorgsplasser og avlastningsplasser frem til disse boligene står klare i 2022. Et økende behov for tjenester for brukere innenfor rus og psykisk helse, samt kjøp av midlertidige plasser i barnebolig legger også press på kostnadene. Rådmannen foreslår å øke rammen med totalt kr 10 mill. i perioden 2020-2022, med en reduksjon til kr 5 mill. fra 2022 når nye botiltak ferdigstilles. Tiltaket må sees i sammenheng med det økte tilskuddet for særlig ressurskrevende tjenester.
 257Avlastning- og heldøgnstjenester, reversering av nedtrapping aktivitetsvekst 1 500 3 000 3 000 3 000
Det foreslås å reversere den planlagte nedtrappingen av den opprinnelige økningen gjort i handlings- og økonomiplan 19-22 knyttet til aktivitetsvekst, på kr 1,5 mill. Dette skyldes at volumet fortsatt er på et høyt nivå, blant annet som følge av utsettelser på nye bofellesskap som krever kjøp av plasser i påvente av ferdigstillelse.
 258Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
  Krisesenteret i Stavanger 13 401 13 401 13 401 13 401
  Inngående budsjett 13 115 13 115 13 115 13 115
 259Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 286 286 286 286
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
  NAV 299 060 296 010 296 010 296 010
  Inngående budsjett 309 353 309 353 309 353 309 353
 260Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 357 2 357 2 357 2 357
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 261Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene0 -2 300 -2 300 -2 300
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Sosialhjelpsbudsjettet ble styrket med kr 5 mill. Rådmannen foreslår en nedtrapping på kr 2,3 mill. fra 2021. Stor nedgang i antall bosatte flyktninger forventes å gi reduksjon i utbetaling av sosialhjelp til målgruppen, for eksempel gjennom langt lavere antall personer som skal ha hjelp til etablering og livsopphold i ankomstfasen.
 262NAV flyktningeveiledere, reversering -750 -1 500 -1 500 -1 500
NAV-kontorenes oppfølgingsansvar overfor flyktninger har økt i omfang som følge av sterk økning i antall bosatte flyktninger de siste årene. NAV-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en flyktningeveileder hver. Denne bidrar i forberedelse til yrkesdeltakelse og overgang til arbeid for deltakere i introduksjonsprogrammet. Den forventede reduksjonen i antall bosatte flykninger medfører at rådmannen foreslår å redusere kapasiteten med 1 årsverk tilsvarende kr 0,75 mill. i 2020, og fortsetter med ytterligere 1 årsverk fra 2021 slik at totalbeløpet blir 1,5 mill. i resten av perioden.
 263NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
NAV Hundvåg og Storhaug flyttet inn i nye lokaler i 2019, fikk dermed dekket kr 1,5 mill. i økte flytte- og etableringskostnader i 2019. Dette var en engangskostnad i 2019, og rådmannen foreslår derfor at denne bortfaller fra 2020 av.
 264Økonomisk sosialhjelp, lavere kostnader -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Sysselsettingsutviklingen i regionen har snudd, og det er økt aktivitet. Dette fører igjen til lavere arbeidsledighet, og man kan se en reduksjon i utgifter til økonomisk sosialhjelp. Utgiftene til sosialhjelp ligger omlag 2 - 3 % lavere enn utgiftene til sosialhjelp i samme periode i fjor. Per august 2019 er antall mottakere av sosialhjelp redusert med 3,8 %, og antall nye sosialhjelpsmottakere er redusert med 21,1 % sammenlignet med samme periode i 2018. Rådmannen foreslår derfor å redusere budsjettet til økonomisk sosialhjelp med kr 5 mill. med bakgrunn i utviklingstrend i 2019.
 265Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
 266Omsorgsinstitusjon rus, lavere utgifter -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kostnader til opphold i omsorgsinstitusjon har de senere årene vært på et stabilt lavere nivå. Dette skyldes i hovedsak inngåelse av nye rammeavtaler med faste priser, i tillegg til mer spesifisert tildelingsgrunnlag, og bedre tildelingsrutiner. Som en følge av dette foreslår rådmannen å redusere budsjettrammen til utbetalinger for opphold i institusjon for rusmisbrukere med kr 4 mill. årlig
  OBS-teamet 5 117 5 117 5 117 5 117
  Inngående budsjett 1 986 1 986 1 986 1 986
 267Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 31 31 31 31
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 268OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering 3 100 3 100 3 100 3 100
OBS-teamet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og SUS, og har frem til 2019 vært fullfinansiert gjennom midler fra Fylkesmannen. Fra 2019 har tilskuddet gradvis blitt trappet ned, og innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. Det ble i HØP 2019-2022 avsatt kr 1,9 mill. til drift av tilbudet, som et kommunalt supplement til tilskuddet. Fra 2020 bortfaller tilskuddet i sin helhet, og rådmannen foreslår å bevilge ytterlige kr 3,1 mill., totalt kr 5 mill. til drift i 2020. Nivået på antall ansatte vil da være tilsvarende som spesialisthelsetjenesten det kommende året.
  Rehabiliteringsseksjonen 58 967 58 467 58 467 58 467
  Inngående budsjett 55 727 55 727 55 727 55 727
 269Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 215 1 215 1 215 1 215
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 270K46 Oppfølging påtaleunnlatelse med vilkår, styrking 325 325 325 325
K46 følger opp ungdom mellom 15 og 18 år som er gitt påtaleunnlatelse med vilkår. Oppfølgingen krever ett årsverk i K46. I 2019 er dette dekket ved overføring fra helsestasjonstjenester og Straks-midler 50/50. Fra 2020 mangler midler til 50% av stillingen, og rådmannen foreslår finansiering av stillingen tilsvarende kr 0,325 mill. fra og med 2020.
 271Påtaleunnlatelse med vilkår, rustesting 300 300 300 300
Som del av oppfølging av ungdom (15-18 år) med påtaleunnlatelse med vilkår foretar K46 rustesting ved urinprøvetaking. Tjenesten kjøpes av et privat laboratorium, og rådmannen foreslår å styrke rammen årlig med kr 0,3 mill.
 272Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill. fra og med 2020.
 273Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler 2 500 2 000 2 000 2 000
K46 skal i henhold til vedtak i kommunalstyret for Levekår omgjøres til et mottaks- og oppfølgingssenter for ungdom (MO-Ung). Avdelingen trenger i den forbindelse nye lokaler, og det arbeides med å finne egnet, leid lokale. Innmeldt plassbehov vil tilsvare omtrent kr 2 mill. i årlig husleie, i tillegg til flytte- og etableringskostnader i 2020 på kr 1,5 mill. Planlagt innflytting forventes medio 2020. Det legges inn flytte- og etableringskostnader og halvårshusleie på totalt kr 2,5 mill. i 2020 og årlig husleie på kr 2 mill. fra og med 2021.
  Velferd og sosial Totalt 1 545 936 1 573 836 1 585 336 1 592 836
  Helse og velferd Totalt 3 064 479 3 081 923 3 091 573 3 109 473
  Bymiljø og utbygging    
  Stab strategi og målstyring 7 481 7 481 7 481 7 481
  Inngående budsjett 6 913 6 913 6 913 6 913
 274Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 568 568 568 568
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
  Byggforvaltning 310 876 305 479 303 730 303 930
  Inngående budsjett 301 856 301 856 301 856 301 856
 275Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 511 2 511 2 511 2 511
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 276Bygg, økte forsikringsutgifter 209 412 613 813
Med bakgrunn i økte utgifter til forsikring av kommunens bygg vedtok bystyret i handlings- og økonomiplanen 2019 – 2022 å øke budsjettrammene til Stavanger eiendom. Rådmannen har innarbeidet den vedtatte opptrappingen på kr 0,209 mill. i 2020, kr 0,412 mill. i 2021, kr 0,613 mill. i 2022 og kr 0,813 i 2023.
 277Nye bygg, energiutgifter 300 600 600 600
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen 2019 – 2022 å øke strømbudsjettet i planperioden som følge av nye bygg som tas i bruk med en gradvis økning mot år 2022. Rådmannen har innarbeidet den vedtatte opptrappingen i budsjettforslaget for planperioden med kr 0,3 mill. i 2020 med en opptrapping til 0,6 mill. i 2021 og ut planperioden.
 278Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter 7 700 3 800 2 100 2 100
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 7,7 mill. i 2020, kr 3,8 mill. i 2021, kr 2,1 mill. i 2022 og 2023 til forvaltning, drift og vedlikehold som følge av nye bygg som tas i bruk i planperioden. Beregningsmetoden er basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer verdibevaring av bygningsmassen og forebygging av vedlikeholdsetterslep.
 279Overtagelse av bygg, økte FDV-kostnader00 -250 -250
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen 2019 – 2022 å øke budsjettrammene til Stavanger eiendom på grunn av overtagelse av Tennishallen, Blidensol sykehjem og Tasta skatepark med en nedtrapping fra 2022. Rådmannen har innarbeidet den vedtatte nedtrappingen med kr – 0,25 mill. i 2022 og 2023.
 280ENØK-tiltak, energibesparelse -700 -700 -700 -700
Rådmannen foreslår iverksetting av ENØK-tiltak og legger til grunn at energikostnadene vil reduseres med kr 0,7 mill. i 2020 og ut planperioden.
 281Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold 5 000 5 000 5 000 5 000
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til Stavanger eiendom med kr 5 mill. i planperioden for å kunne øke vedlikeholdet på administrasjons- og formålbyggene.
 282Innkjøp av liten brannlift 2 000 000
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 2 mill. som en engangsbevilgning for 2020 til innkjøp av liten brannlift som skal utbetales som tilskudd til IKS brann og benyttes i trehusbebyggelsen.
 283Vaktmestertjenester, Byggforvaltning -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Stavanger eiendom med kr 1,5 mill. i planperioden på bakgrunn av overlapping av kjøpt fastpris for vaktmester og rammeoppgaver. Oppgaver og frekvenser vil gjennomgås for å sikre at betaling er i henhold til leveranse. Stavanger eiendom har gjennom flere år hatt fokus på å holde de faste driftskostnadene nede slik at tilgjengelige midler til verdibevarende vedlikehold blir høyest mulig.
 284Renhold, Byggforvaltning -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Stavanger eiendom med kr 1 mill. i planperioden på bakgrunn av videreføring av prosjekt for robotisert renhold, og tilhørende og generelle frekvensjusteringer. Det kan fremdeles være innsparingspotensialer på vaktmestertjenester på bygg og renhold.
 285Rammeleverandører, Byggforvaltning -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Stavanger eiendom med kr 2 mill. i planperioden. Økt bruk av minikonkurranser antas å kunne gi reduserte kostnader innenfor alle bygningsgrupper, og økt kontroll vil kunne gi reduserte kostnader.
 286Utsatt og redusert vedlikehold idrett , Byggforvaltning -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Stavanger eiendom med kr 3,5 mill. i planperioden innenfor kategorien idrettsbygg. Bygningskategorien idrettsbygg har hatt en markant økning av tilgjengelige vedlikeholdsmidler de siste årene, og det er her utsettelse og reduksjon av vedlikehold vil ha minst konsekvenser, både innholdsmessige- og bygningstekniske konsekvenser. Rådmannens forslag innebærer også reduksjon og utsettelse av planlagt vedlikehold.
  Idrett 100 805 100 905 100 505 101 105
  Inngående budsjett 101 648 101 648 101 648 101 648
 287Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 257 257 257 257
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 288Oilers investa AS, indeksregulering 100 200 300 400
For å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Invest AS foreslår rådmannen å videreføre økningen av budsjettet til Idrett med kr 0,1 mill. i 2020, kr 0,2 mill. i 2021, kr 0,3 mill. i 2022 og kr 0,4 mill. i 2023.
 289ONS, leieinntekter i 2020 og 2022 -1 200 0 -1 200 0
Stavanger kommune får ekstraordinære inntekter hvert annet år fra Offshore Northern Seas (ONS). Inntektene utgjør kr 1,2 mill. i 2020 og 2022.
 290OTD, bortfall av leieinntekter i 2020 og 2022 700 0 700 0
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Technology Days (OTD). I 2020 og i 2022 arrangeres ikke OTD og inntektsbortfallet utgjør kr 0,7 mill. i disse årene.
 291Stavanger svømmehall driftsutgifter 1 700 1 700 1 700 1 700
Stavanger svømmehall reåpnet i april 2019 og fikk bevilget kr 5,3 mill. til drift. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 1,7 mill. slik at helårseffekten blir på kr 7 mill. i perioden 2020-23.
 292Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende -900 -900 -900 -900
Rådmannen foreslår å øke inntektsanslaget vedrørende inntekter fra besøkende i svømmehallen med kr 0,9 mill. i planperioden.
 293Ekstra istid Stavanger ishall og Sørmarka arena0000
 294Merverdiavgift Ynglingehallen AS 300 300 300 300
Ynglinghallen AS har registrert seg i avgiftsmantallet som utleier av bygg eller anlegg. Dette fører til at driftstilskuddet fra kommunen blir mva-pliktig. Rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 0,3 mill. årlig i planperioden.
 295Drift skatehall Hillevåg0 1 000 1 000 1 000
Som følge av Bystyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2019-22, ble det vedtatt at ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing på barn og unge. Den nye skatehallen vil ha et bruksareal på 3000m2, og kostnadene forbundet med å drifte hallen er estimert til kr 1 mill. årlig fra 2021.
 296Drift idrettsavdelingen Idrett -500 -500 -500 -500
Rådmannen foreslår å redusere driftsbudsjettet til idrettsavdelingen med kr 0,5 mill. i planperioden.
 297Tilskudd idrett / Idrettsrådet -500 -500 -500 -500
Rådmannen foreslår å redusere tilskuddsmidlene som idrettsavdelingen utbetaler til idrettsformål med kr 0,5 mill. i planperioden.
 298Ramme til Natur og Idrettsservice, reduksjon -800 -800 -800 -800
Rådmannen foreslår å redusere bemanningen i Kvernevikhallen med en stilling tilsvarende kr 0,7 mill. i planperioden og kutt i utstyrsrammen tilsvarende kr 0,1 mill. En samlet innsparing på kr 0,8 mill.
 Endring88 HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 20200 -1 500 -1 500 -1 500
Støtte til dette prosjektet utgår for å prioritere lovpålagte oppgaver.
  Juridisk 13 349 13 349 13 349 13 349
  Inngående budsjett 12 944 12 944 12 944 12 944
 299Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 405 405 405 405
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
  Miljø og renovasjon    
  Miljø 12 687 16 587 11 587 11 587
  Inngående budsjett 9 102 9 102 9 102 9 102
 300Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 185 185 185 185
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 301Disponering av Klima- og miljøfond - handlingsplan 1 000 1 000 1 000 1 000
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2018 – 2021 å avsette kr 6 mill. I 2019 med en opptrapping til kr 7 mill. I 2020, 2021 og 2022 fra Klima- og miljøfondet til gjennomføring av en handlingsplan, drift og eventuelle investeringer. Rådmannen har innarbeidet opptrappingen på kr 1 mill. i budsjettforslaget.
 302Disponering av Klima- og miljøfond Stavanger sentrum -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2018 – 2021 å avsette kr 2 mill. i 2019 med en nedtrapping til kr 1 mill. I 2020, 2021 og 2022 fra Klima- og miljøfondet til sentrums attraktivitet på hverdager. Rådmannen har innarbeidet nedtrappingen på kr 1 mill. I budsjettforslaget.
 303Ullandhaug økologiske gård, tilskudd 4 000 000
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 4 mill. som en engangsbevilgning for 2020. Jamfør tidligere års handlings- og økonomiplaner hvor dette er bevilget, men har ikke kommet til utbetaling.
 Endring303 Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt -4 000 4 000   
Tildeling av dette engangstilskuddet utsettes grunnet usikkerhet rundt gjennomføring av prosjektet.
 Endring00 Tiltak: Medlemskap lyntogforum videreføres for 2020 (klima og miljøfond) 100 000
Medlemskap i Lyntogforumet videreføres i 2020.
 Endring00 Tiltak: Innkjøp ellastesykler til sykehjem og barnehager (klima og miljøfond) 500 500 500 500
Det settes av midler i perioden for innkjøp av el-lastesykler til sykehjem og barnehager med mål om å redusere biltransport av varer og passasjerer
 Endring00 Tiltak: Investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) 700 700 00
Det settes av midler i perioden til opparbeidelse av drikkeplasser/fontener og lekepark for å øke trivsel i områder der folk ferdes og oppholder seg.
 Endring00 Tiltak: Elsykkelstøtte småbarnsfamilier/folk som ønsker å skifte ut bil (klima og miljøfond) 600 600 600 600
Det etableres en støtteordning for innbyggere som vil erstatte fossildrevne biler med elektrisk sykkel. Småbarnsfamilier er en prioritert gruppe. Det fremlegges en sak om retningslinjer for ordninger for utvalg for miljø og utbygging.
 Endring00 Tiltak: Forvaltning og opptrapping planting av bytrær/frukttrær/buskvekster (klima og miljøfond) 600 600 600 600
Det bevilges midler for å styrke tiltakene i forvaltningsplan for bytrær.
 Endring00 Tiltak: Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) 300 300 00
Bruk av engangsgrill skaper forsøpling av natur og er en brannfare. Det bevilges midler for å etablere permanente grillsteder i parkområder i kommunen.
 Endring00 Tiltak: Støtte til opprettelse av ladepunkter for borettslag (klima og miljøfond) 600 600 600 600
Samarbeidspartiene forsterker eksisterende kommunal støtteordning.
  Renovasjon 140 140 140 140
  Inngående budsjett 140 140 140 140
 304IVAR, økt leveringsgebyr og mengde 6 500 7 000 7 500 8 200
Samlet mengde innsamlet husholdningsavfall og hytteavfall er korrigert for innbyggertall i Nye Stavanger. Totalt innsamlede mengder husholdningsavfall forventes å øke moderat hvert år som følge av forventet befolkningsøkning. Det er årlig lagt inn en moderat økning i IVARs enhetspriser for behandling av de ulike avfallstypene jf. IVARs økonomiplan. Det foreslås avsatt kr 6,5 mill. i 2020, kr 7 mill. i 2021, kr 7,5 mill. i 2022 og kr 8.2 mill 2023.
 305Kalkulerte finanskostnader 148 163 178 192
Posten omfatter avskriving og rentekostnader i forbindelse med anskaffelse av nye avfallsbeholdere samt nedgravde-/krok-containere øremerket kommunale bruksformål. Det foreslås avsatt kr 0,148 mill. i 2020, kr 0,16 mill. i 2021, kr 0.178 mill i 2022 og kr 0.192 i 2023.
 306Varer og tjenester, reduksjon i kostnader -4 797 -3 694 -3 440 -3 160
Rådmannen forventer en reduksjon i kostnad av varer og tjenester på kr 4,797 mill. i 2020, kr 3,694 mill. i 2021, kr 3,440 mill. i 2022 og kr 3,160 mill. 2023.
 307Renovasjon, økte gebyr inntekter -19 643 -26 024 -30 650 -34 559
De samlede gebyrinntekter og øvrige inntekter foreslås økt med kr 19,643 mill. i 2020, kr 26,024 mill. i 2021, kr 30,65 mill. i 2022 og kr 34.559 mill. i 2023 som følge av økt antall abonnenter, inkludert Nye Stavanger, og en årlig lav gebyrøkning. I tillegg kommer i denne posten økning i øvrige inntekter som blant annet salg av nedgravde avfallscontainere til borettslag/sameier/utbyggere og refusjon fra andre kommuner ifm nedgravde containere og www.hentavfall.no. I Stavanger kommunes handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det som følge av avtaler med Finnøy og Rennesøy kommuner, lagt til poster for hhv kostnader og refusjonsinntekter til innsamling av husholdnings- og hytteavfall. Det ble kun Finnøy kommune som valgte å benytte dette i 2019.
 308Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 16 615 19 059 21 800 24 700
Samlede kostnader ifm. innsamlet husholdningsavfall og hytteavfall er korrigert for innbyggertall i Nye Stavanger. Innsamlingen av husholdningsavfall i Stavanger, Rennesøy og Finnøy foretas i dag av Renovasjonen IKS, unntatt konkurransebasert utfører i bydelene Hundvåg og Storhaug. Det er lagt inn en forventet økning i antall nye abonnenter, inkludert Nye Stavanger, samt moderat økning i lønn, drivstoff og andre driftskostnader hos renovasjonsselskapene. Det foreslås å avsette kr 16.6 mill. i 2020, kr 19,1 mill. i 2021, kr 21,8 mill. i 2022 og kr 24.7 mill i 2023 til dette formål.
 309Bruk/avsetning til selvkostfond 1 187 3 524 4 642 4 642
Det er budsjettert i planperioden med en årlig bruk av beholdningen i bundet renovasjonsfond til drift. Det er lagt til grunn at Rennesøy kommunes inntekter og utgifter ved utgangen av 2019 er i balanse. Finnøy kommune vil ved utgangen av 2019 ha med seg kommunens andel av RYMIs selvkostfond, størrelsen på denne andelen er ikke kjent, men forventes ikke å være stor. Det foreslås budsjettert med bruk av fond tilsvarende kr 1,187 mill. i 2020, kr 3,524 mill. i 2021, kr 4,624 mill. i 2022 og 2023.
 310Renovasjon, avsetning til bundne driftsfond00 53 53
 311Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd -175 -209 -280 -280
Økonomiplanen 2019-2022 i Rennesøy legger til grunn en tilbakebetalingsplan av tidligere underskudd i Renovasjonen. Tilbakebetalingen skjer som en avsetning til disposisjonsfond. Lån fra disposisjonsfondet er iht. årsregnskap 31.12.2018 for Rennesøy kommune kr 1 510 413. Videreføring av tidligere tilbakebetalingsplan medfører at det er et resterende udekket beløp på kr 404 413 per 31.12.2023. Beløpet vil bli justert ved neste rullering basert på hva som oppnås av resultater inneværende år. Regelverket tillater ikke at kommunekassen finansierer underskudd innen Renovasjon.
 312Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger 165 181 197 212
Posten omfatter avskriving og rentekostnader i forbindelse med anskaffelse av nye avfallsbeholdere samt nedgravde-/krok-containere øremerket kommunale bruksformål. Det foreslås avsatt kr 0,165 mill. I 2020, kr 0,181 mill. I 2021, kr 0,197 mill. i 2022 og kr 0.212 mill. i 2023.
  Miljø og renovasjon Totalt 12 827 16 727 11 727 11 727
  Park og vei 171 140 170 890 171 940 173 090
  Inngående budsjett 163 684 163 684 163 684 163 684
 313Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 106 2 106 2 106 2 106
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 314Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene, indeksregulering av tilskudd i tråd med avtaler 150 300 450 600
Rådmannen forslår å videreføre tidligere budsjettvedtak i forhold til inngåtte avtaler med kr 0,15 mill. i 2020 med opptrapping til 0,3 mill. i 2021 og kr 0,45 mill. i 2022 og kr 0,6 i 2023.
 315Framkommelighet 400 800 1 200 1 600
Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i handlings- og økonomiplanen 2019-2022 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen med kr 0,4 mill. i 2020 og opptrapping til kr 0,8 mill. i 2021, kr 1,2 mill. i 2022 og kr 1,6 i 2023.
 316Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100 200 300 400
Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1 + 1 år . Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1 mill. i 2020, kr 0,2 mill. i 2021 og kr 0,3 mill. i 2022 og kr 0,4 i 2023 for å dekke indeksreguleringen i avtalen.
 317Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier 750 750 750 750
Stavanger kommune mottok 21.06.17 brev fra Statens vegvesen «Omklassifisering av fylkesvei 404, 421 og 428 i Stavanger kommune», der det foreslås å omklassifisere deler av veinettet fra fylkesvei til kommunal vei. Saken er behandlet i KMU 05.09.17 og i Formannskapet 07.09.17, sak 135/17. Denne omklassifiseringen blir gjennomført i 2018 og gjelder Kirkegårdsveien, Paradisveien, Consul Sigval Bergesensvei, Sandviksveien, Armauer Hansensvei, Rogalandsgata og Musegata. For å ivareta forsvarlig vedlikehold og planlagt vedlikehold av omklassifiserte veier på tilsammen 5,91 km, kreves en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen 2019 – 2022 en økning på kr 0,75 mill. i 2019 med en opptrapping til kr 1,5 mill. i 2020. Rådmannen foreslår å videreføre denne årlige økningen på kr 0,75 mill. for planperioden.
 318Nye anlegg 400 800 1 200 1 600
Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Hillevåg torg, Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 bevilget bystyret kr 0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt en fortsatt økning pr år utover i planperioden. Rådmannen foreslår en økning med kr 0,4 mill. i 2020, kr 0,8 mill. i 2021, kr 1,2 mill. i 2022 og kr 1,6 mill. i 2023.
 319Plasser, vei og torg 200 400 600 800
Det er investert betydelige summer i vedlikeholdskrevende sentrale torg og parker som Stavanger Forum, Konserthuset og De Historiske Hagene på Eiganes. For å ivareta disse investeringene foreslås det å videreføre bevilgningen i handlings- og økonomiplanen 2019 - 2022 med kr 0,2 mill. i 2020, kr 0,4 mill. i 2021, kr 0,6 mill. i 2022 og kr 0,8 i 2023.
 320Trafikksikkerhet og miljø 500 600 900 900
På grunn av nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun bevilget bystyret i handlings- og økonomiplanen 2018-2021 kr 0,3 mill. I 2018, med en årlig øking på kr 0,3 mill. Rådmannen foreslår å videreføre denne satsingen med en økning på kr 0,5 mill. i 2020, kr 0,6 mill. i 2021, kr 0,9 mill. i 2022 og 2023.
 321Vertskommune under festival, økt bidrag 300 0 300 0
Bystyret har bevilget midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler, men noe redusert i 2019. I år uten ONS reduseres bidraget. Rådmannen foreslår en økning med kr 0,3 mill. i 2020 og kr 0,3 mill. i 2022.
 322Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold 200 400 600 800
I handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet areal økning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre, kr 0,2 mill. i 2020, kr 0,4 mill. i 2021, kr 0,6 mill. i 2022 og kr 0,8 mill. i 2023.
 323Asfalteringer kommunale vegar 250 250 250 250
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,25 mill. i planperioden til asfaltering av kommunale veier i tidligere Finnøy.
 324Trafikksikringstiltak (TS-tiltak) 500 000
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,5 mill. i 2020 til trafikksikkerhet i tidligere Finnøy kommune.
 325Friluftsråd, Arboretet økt kontingent 275 275 275 275
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,275 mill. for å ta høyde for økte kontingentutgifter i ny kommune til Jæren friluftsråd, Ryfylke friluftsråd og Rogaland arboret. Kontingenten er basert på innbyggertall. Kommunesammenslåingen vil dermed bety en økning på kr 0,275 mill.
 326Fyrverkeri på Rennesøy, Finnøy og i Vågen Stavanger 375 375 375 375
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,375 mill. knyttet til gjennomføring av fyrverkeri på 3 nye steder.
 327Grønn plan 1 000 1 000 00
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 1 mill. i 2020 og 2021 til kartlegging av biologisk mangfold og naturtyper både på land og i sjø. Dette vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for kunne utvikle en best mulig forvaltning av kommunens arealer. Det vil også være viktig for utarbeidelse og oppfølging av Grønn plan. Registreringene er en oppfølging av kommunedelplanens samfunnsdel, kap. 2.
 328Frisikt, naturskjøtsel -100 -100 -100 -100
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammene til parkvedlikehold med kr 0,1 mill. og dermed utføre færre skjøtselstiltak i de større friområdene. I frisikt-prosjektet blir det ingen nye tiltak, kun vedlikehold av eksisterende ryddete utsiktspunkt.
 329Grasslått, økning frekvens slått av grasbakke -200 -200 -200 -200
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammene til parkvedlikehold med kr 0,2 mill. Grasslåtten blir på nivå som i dag, men målsettingen om hyppigere slått på enkelte områder kan ikke gjennomføres. Dersom det anlegges nye arealer med plen, må tilsvarende plenareal konverteres til grasbakke, med en slått pr år.
 330Skjøtsel friområder, div. tiltak -500 -500 -500 -500
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til parkvedlikehold med kr 0,5 mill. og dermed utsette følgende planlagte skjøtselstiltak i friområder; - restaurering av jordnøtteng Lunde på Hundvåg, - opparbeidelse av ny turvei kommuneskogen Austra Åmøy, - økt innsats mot fremmede arter utsettes, - andre skjøtselstiltak ihht overordnet skjøtselsplan.
 331Skilting sykkel -200 -200 -200 -200
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til sykkel, drift og vedlikehold med kr 0,2 mill. på bakgrunn av at hovedrutene nå er greit nok skiltet. Satsing på rødfarging av sykkelrutene samt en del andre tiltak, gjør rutene i stor grad selvforklarende.
 332Fortløpende utbedringer sykkelruter -300 -300 -300 -300
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til sykkel, drift og vedlikehold med kr 0,3 mill. med bakgrunn i at standarden på sykkeltraséene nå er i så pass god stand at det muligens vil være tilstrekkelig med mindre utbedringer i sykkelnettet. Asfalten er i stor grad oppgradert i de fleste hovedrutene.
 333Kampanjer økt sykkelbruk, reduksjon -100 -100 -100 -100
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Park og vei med kr 0,1 mill.
 334Veilys, drift og vedlikehold, reduksjon -1 600 -1 600 -1 600 -1 600
Endringer i eierforhold av gang og sykkelveier og overgang til LED lys vil kunne føre til en innsparing. Rådmannen foreslår på dette grunnlag å redusere budsjettrammen til Park og vei med kr 1,6 mill.
 335Asfalt vedlikehold, reduksjon -200 -200 -200 -200
Rådmannen foreslår en reduksjon knyttet til reasfaltering med en redusert ramme på kr 0,2 mill.
 336Vedlikehold idrettsanlegg, reduksjon -300 -300 -300 -300
Rådmannen foreslår å redusere vedlikeholdet tilknyttet idrettsanlegg med kr 0,3 mill.
 337Færre strakstiltak skolegårder (vedlikehold utearealer) -200 -200 -200 -200
Rådmannen foreslår å redusere reparasjoner av utstyr i skolegårdene tilsvarende kr 0,2 mill.
 338Færre strakstiltak utearealer barnehagene (vedlikehold utearealer ved formålsbygg) -300 -300 -300 -300
Rådmannen foreslår å redusere forbedringer av utearealene i barnehagene tilsvarende kr 0,3 mill.
 339Skaterampe Judaberg 700 000
Judaberg Finnøy skateklubb med 38 medlemmer ønsker å etablere aktivitetspark på den kommunale tomta ved den gamle legeboligen på Judaberg – samme tomta som sandvolleyballbanen ligger på. Aktivitetsparken skal styrke tilbudet om uorganisert aktivitet og skape trivsel og bolyst i Finnøy. Finansieringa er tenkt sikret ved hjelp av spillemiddel, eksterne sponsorer og tilskudd fra kommunen. Aktivitetsparken vil bli driftet av brukerne selv. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,7 mill. i 2020 i tilskudd til skaterampe på godkjent tomt i Judaberg sentrum. Disponering av kommunen si tomt er også et bidrag i prosjektet.
  Inngående budsjett 3 300 3 300 3 300 3 300
 Endring00 Austre Åmøy barnehage, drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy -300 -600 -600 -600
Kommunedirektøren viser i barnehagebruksplanen til at det i dag kun går ti barn i barnehagen, noe som innebærer et lite leke- og læringsmiljø, og et lite fagmiljø.
 Endring338 Flere strakstiltak barnehager 300 300 300 300
Samarbeidspartiene ønsker ikke å redusere vedlikehold av utstyr og lekeapparater, og tilbakefører midler til denne posten.
 Endring337 Flere strakstiltak skolegårder 200 200 200 200
Samarbeidspartiene ønsker ikke å redusere reparasjoner av utstyr og lekeapparater i skolegårdene, og tilbakefører midler til denne posten.
 Endring326 Fyrverkeri på Rennesøy, Finnøy grunnet ikke forbud mot oppskyting -250 -250 -250 -250
Mens kommunen i sentrale deler av Stavanger står for fellesfyrverkeri grunnet forbud mot egen oppskytning, er ikke et slikt forbud trådt i kraft i våre nye kommunedeler. Kommunal oppskytning utgår følgelig av budsjetthensyn for å prioritere kommunens kjerneoppgaver.
  Plan og anlegg0000
  Inngående budsjett0000
  Byggeprosjekter 200 200 200 200
  Inngående budsjett 200 200 200 200
  Vann og avløp    
  Avløpsverket0000
  Inngående budsjett -703 -703 -703 -703
 340Avskrivninger 1 239 2 237 3 388 4 615
Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene på kr 1,239 mill. i 2020, med en opptrapping hvert år til kr 4,615 mill. i 2023.
 341Bemanningsøkning iht. hovedplan 800 1 200 1 600 2 000
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2019-2029 og harmoniseringsplanen for Nye Stavanger. Det foreslås lagt inn kr 0,8 mill. i 2020, kr 1,2 mill. i 2021, kr 1,6 mill. i 2022 og kr 2 mill. i 2023.
 342Driftsutgifter, generell prisstigning 1 064 2 149 3 256 4 385
Ordinære driftsutgifter omfatter lønn, overheadkostnader og kostnader knyttet til den daglige driften av infrastrukturen. Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. Dette utgjør kr 1,064 mill. i 2020, kr 2,149 mill. i 2021, kr 3,256 mill. i 2022 og kr 4,385 mill. i 2023.
 343Fastledd, IVAR 351 5 126 10 791 14 193
IVAR IKS er kommunens engrosleverandør av drikkevann og mottaker av avløpsvann for rensing. Over 40 % av driftsmidlene brukes som betaling til IVAR for disse tjenestene. Økningen i fastledd til IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2019-2023 samt fremskrevet befolkningsmengde. Det utgjør kr 0,351 mill. i 2020, kr 5,126 mill. i 2021, kr 10,791 mill. i 2022 og kr 14,193 mill. i 2023.
 344Mengdevariabelt ledd, IVAR -1 140 6 500 15 470 20 010
Økningen i mengdevariabelt ledd til IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2019-2023 og avløpsmengde basert på normal årsnedbør og justert i henhold til teoretisk avløpsmengde etter hovedplanen. Dette utgjør kr - 1,14 mill. i 2020, kr 6,5 mill. i 2021, kr 15,47 mill. i 2022 og kr 20,1 mill. i 2023.
 345Renter restkapital 4 778 5 792 6 924 8 176
Rådmannen foreslår en økning i renter restkapital på kr 4,778 mill. i 2020, kr 5,792 mill. i 2021, kr 6,924 mill. i 2022 og kr 8,176 mill. i 2023 grunnet et høyere rentesats.
 346Bruk/avsetning til selvkostfond 11 688 16 547 2 738 -2 288
Avløpsverket har pr 31.12.18 kr 17,9 mill. avsatt på bundne fond. Det foreslås å avsette kr 11,688 mill. i 2020, kr 16,547 mill. i 2021, kr 2,738 mill. i 2021 og bruk av fondet på kr 2,288 mill. i 2023.
 347Rennesøy vedlikehold, kummer 300 300 300 300
I investeringsplanen til Rennesøy er det lagt inn kr 0,3 mill. pr år i planperioden for utskifting og vedlikehold av avløpskummer. Denne type oppgaver vurderes som vedlikehold i Stavanger, og som et ledd i harmoniseringen flyttes derfor finansieringen fra investeringsbudsjett til driftsbudsjett.
 348Reduserte inntekter, Rennesøy og Finnøy 4 000 4 000 4 000 4 000
Som følge av harmonisering av gebyrnivå vil inntektene fra Rennesøy og Finnøy bli lavere enn tidligere. Effekten av dette er beregnet til kr 4 mill. hvert år i perioden.
 349Avløp, gebyrinntekter -23 080 -43 851 -48 467 -55 391
Rådmannen foreslår en gebyrøkning i 2020 på 10 %. Årsaken til gebyrøkningen skyldes økte priser hos IVAR, et høyere rentenivå og et høyere investeringsnivå. I tillegg vil abonnementsinntektene fra Rennesøy og Finnøy bli lavere. Inntektene utgjør kr 23,08 mill. i 2020, kr 43,851 mill. i 2021, kr 48,467 mill. i 2022 og kr 55,391 mill. i 2023.
 350Selvkostområde fra Finnøy 703 703 703 703
Det er en negativ inngående balanse fra Finnøy på kr 0,703 mill. på avløpsverket. Rådmannen har innarbeidet dette i selvkostberegningen for Nye Stavanger.
 351Slam, gebyrinntekter -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Slamtømming har vært en del av selvkostområde avløp i Stavanger, mens det har tilhørt et eget selvkostområde i Rennesøy. For Finnøy har RYMI hatt alt driftsansvar inkludert budsjettering og innkreving av gebyrer. Som et ledd i harmoniseringen opprettes nå slam som eget selvkostområde. I forhold til tidligere budsjetter i Rennesøy, Finnøy og Stavanger utgjør dette en økning på kr 3,5 mill.
 352Slam, driftskostnader 3 500 3 500 3 500 3 500
Slamtømming har vært en del av selvkostområde avløp i Stavanger, mens det har tilhørt et eget selvkostområde i Rennesøy. For Finnøy har RYMI hatt alt driftsansvar inkludert budsjettering og innkreving av gebyrer. Som et ledd i harmoniseringen opprettes nå slam som eget selvkostområde. I forhold til tidligere budsjetter i Rennesøy, Finnøy og Stavanger utgjør dette en økning på kr 3,5 mill.
  Vannverket0000
  Inngående budsjett -4 324 -4 324 -4 324 -4 324
 353Avskrivninger 1 581 2 783 4 090 5 215
Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene med kr 1,581 mill. i 2020, kr 2,783 mill. i 2021, kr 4,090 mill. i 2022 og kr 5,215 mill. i 2023 grunnet opptrapping.
 354Driftsutgifter, generell prisstigning 904 1 827 2 768 3 727
Ordinære driftsutgifter omfatter lønn, overheadkostnader og kostnader knyttet til den daglige driften av infrastrukturen. Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. Det foreslås en økning fra kr 0,904 mill. i 2020 til kr 3,727 mill. i 2023.
 355Fastledd, IVAR 52 1 671 5 234 8 448
IVAR IKS er kommunens engros leverandør av drikkevann og mottaker av avløpsvann for rensing. Over 40 % av driftsmidlene brukes som betaling til IVAR for disse tjenestene. Økningen i fastledd til IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2019-2023 samt fremskrevet befolkningsmengde. Budsjettet foreslås økt med kr 0,052 mill. i 2012 og opp til kr 8,448 mill. i 2023.
 356Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning 800 1 200 1 600 2 000
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2019-2029 og harmoniseringsplanen for Nye Stavanger. Budsjettet foreslås økt med kr 0,8 mill. i 2020, kr 1,2 mill. i 2021, kr 1,6 mill. i 2022 og kr 2 mill. i 2023.
 357Mengdevariabelt ledd, IVAR -1 616 -368 3 520 6 792
Økningen i mengdevariabelt ledd til IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2019-2023 og fremskrevet vannforbruk iht. Hovedplan 2019-2029 (15 mill. m3 i 2029). Budsjettet foreslås redusert med kr -1,616 mill. i 2020, kr -0,368 mill. i 2021, deretter økt med kr 3,52 mill. i 2022, og økt med kr 6,792 i 2023.
 358Renter restkapital 3 458 4 769 6 091 7 371
Høyere rentenivåer medfører en økning i renter restkapital på kr 3,458 mill. i 2020 med en opptrapping til kr 7,45 mill. i 2023.
 359Bruk/avsetning til selvkostfond 16 537 12 655 12 520 10 030
Vannverket har pr 31. desember 2018 kr 17,37 mill. avsatt på bundne fond. For 2020 foreslås det en avsetning til fondet på kr 16,537 mill., kr 12,655 mill. i 2021, kr 12,52 mill. i 2022 og kr 10,030 mill. i 2023.
 360Vannverket, økte gebyrinntekter -28 216 -31 037 -42 323 -50 083
Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 20 % i 2019 for å dekke økte kostnader fra IVAR, høyere rente og økt investering. I tillegg vil abonnementsinntektene fra Rennesøy og Finnøy bli lavere. Inntektene utgjør kr 28,216 mill. i 2020, kr 31,037 mill. i 2021, kr 42,323 mill. i 2022 og kr 50,083 mill. i 2023.
 361Redusert inntekter, Øyane 5 000 5 000 5 000 5 000
Som følge av harmonisering av gebyrnivå vil inntektene fra Rennesøy og Finnøy bli lavere enn tidligere. Effekten av dette er beregnet til kr 5 mill.
 362Nye driftskostnader ved overtagelse av IVAR anlegg 500 500 500 500
Som følge av at det legges opp til å overta anlegg fra IVAR som tidligere har hatt en interkommunal funksjon, men som nå vil være interne anlegg i Stavanger økes driftskostnadene med kr 0,5 mill. per år.
 363Inv til drift tiltak fra Rennesøy, vedlikehold kum 1 000 1 000 1 000 1 000
I investeringsplanen til Rennesøy er det lagt inn kr 1 mill. per år for utskifting og vedlikehold av avløpskummer. Denne type oppgaver vurderes som vedlikehold i Stavanger, og som et ledd i harmoniseringen flyttes derfor finansieringen fra investeringsbudsjett til driftsbudsjett.
 364Selvkostområde fra Finnøy 4 324 4 324 4 324 4 324
Det er en negativ inngående balanse fra Finnøy på kr 4,324 mill. på vannverket. Rådmannen har innarbeidet dette i selvkostberegningen for Nye Stavanger.
  Vann og avløp Totalt0000
  Bymiljø og utbygging Totalt 616 678 615 031 608 932 610 882
  By- og samfunnsplanlegging    
  Beredskap og samfunnsutvikling    
  Beredskap 18 017 17 917 17 917 17 917
  Inngående budsjett 17 867 17 867 17 867 17 867
 365Nytt nødnett, innkjøp og drift -150 -150 -150 -150
Innkjøp av nytt nødnett ble gjennomført i 2019. Rådmannen foreslår at innkjøpsbudsjettet på kr 0,15 mill. trekkes ut i 2020. Det ligger inne 0,1 mill. til årlig drift som omfatter abonnement for hver radioterminal.
 366 Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling0 200 200 200
Det er behov for å styrke kommunens innsats på det kriminalitetsforebyggende feltet. Det er søkt om statlig tilskudd (delfinansiering) til ressurser for en ny stilling for 2019 og 2020. Rådmannen foreslår å innarbeide den kommunale egenandelen på kr 0,2 mill. fra 2021 og ut planperioden.
 367Skybruddplan 300 000
I tråd med vedtak fra Kommunalstyret for miljø og utbygging skal det utarbeides en skybruddsplan for Stavanger kommune. Målet vil være å sikre trygg avledning av vann på overflaten ved ekstremnedbør. Dette vil knytte seg til definering av flomveier for Stavanger med tilhørende tiltaksplaner for at disse skal fungere som forutsatt. Dette er et omfattende arbeid som vil kreve at eksterne konsulenter engasjeres. Kostnaden er stipulert til kr 0,9 mill. Arbeidet er planlagt med deltakelse fra BMU (Park &Vei og Vann og avløp) og BSP (Beredskap), hvor hver av avdelingene bidrar med kr 0,3 mill. hver. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen i 2020 med kr 0,3 mill. til dette formålet.
  Beredskap og samfunnsutvikling Totalt 18 017 17 917 17 917 17 917
  By- og samfunnsplanlegging sentralt    
  Stab Samfunnsutvikling 8 097 8 097 8 097 8 097
  Inngående budsjett 9 971 9 971 9 971 9 971
 368Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 126 126 126 126
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 369Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv er gjennomført. Rådmannen foreslår at gjenstående budsjettrammen kan reduseres med kr 2 mill. i planperioden.
  By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt 8 097 8 097 8 097 8 097
  Byggesak og byantikvar 6 313 6 313 6 313 6 313
  Inngående budsjett 5 280 5 280 5 280 5 280
 370Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 033 1 033 1 033 1 033
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
  Byutvikling    
  Planavdelinger 25 946 25 946 25 446 25 446
  Inngående budsjett 23 383 23 383 23 383 23 383
 371Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 163 2 163 2 163 2 163
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 372Planarbeid, reduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Finnøy kommune satt av kr 0,2 mill. til forprosjekt sentrumsutvikling i 2018. Formålet var å utvikle Judaberg som et levende og attraktivt sentrum. I tillegg ble det avsatt kr 0,2 mill. i 2019 og 2020. Finnøy kommune har tidligere søkt om og fått tilsagn om regionalutviklingsmidler fra Fylkesmannen knyttet til prosjekt for tettstedsutvikling. Prosjektet ble gjennomført i 2019, og rådmannen foreslår at gjenstående budsjettmidler på kr 1 mill. trekkes ut fra og med 2020.
 373Universell utforming, ny stilling 900 900 900 900
Kommunalutvalget behandlet en orienteringssak 5.2.2019 om universell utforming (UU). Saken drøfter behovet for dedikerte ressurser for å ivareta de lovfestede kravene til UU. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,9 mill. til dette formålet.
 374Felles planprogram havnefronten 500 500 00
Kommunen har startet opp arbeid med Felles planprogram for Havnefronten, strekningen fra og med Holmen til og med Bekhuskaien. Planprogrammet skal utarbeides i samarbeid med en rekke aktører. Stavangerregionen Interkommunale havn IKS (SIH) og Stavanger Utvikling KF (SU) vil være sentrale samarbeidspartnere. Arbeidet med planprogrammet innrettes med sikte på vedtak som muliggjør mottak av utfyllingsmasse til Holmen fra Kystverkets prosjekt Innseiling Stavanger. Det betyr at det må foreligge tilstrekkelige planavklaringer til 2024/2025. Videre gjør Bystyrets vedtak om lokalisering av ny rettsbygning til Bekhuskaien det nødvendig for kommunen å igangsette arbeid med planavklaringer. For å holde fremdriften i planarbeidet vil det være nødvendig med ressurser til konsulentbistand i planarbeidet. Konsulentbistanden vil gjelde utredning av flomvernløsninger, byformingsgrep og kostnadsberegning av rekkefølgekrav som vurderes. Antatt ressursbehov til innkjøp av konsulent vil være på mellom kr 1,5 - 2 mill. SIH og SU vil bidra med ressurser. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,5 mill. i 2020 og 2021 til dette arbeidet.
  Byutvikling Totalt 25 946 25 946 25 446 25 446
  Kart og digitale tjenester    
  Planavdelinger 17 532 17 532 17 532 17 532
  Inngående budsjett 16 308 16 308 16 308 16 308
 375Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 224 1 224 1 224 1 224
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
  Kart og digitale tjenester Totalt 17 532 17 532 17 532 17 532
  By- og samfunnsplanlegging Totalt 75 905 75 805 75 305 75 305
  Innbygger- og samfunnskontakt    
  Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 235 4 235 4 235 4 235
  Inngående budsjett 4 191 4 191 4 191 4 191
 376Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 44 44 44 44
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
  Innbyggerdialog 32 030 29 844 29 844 29 844
  Inngående budsjett 23 000 23 000 23 000 23 000
 377Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 370 370 370 370
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 378Nye frivilligsentraler 370 370 370 370
I Stavanger er den sjette frivilligsentralen etablert i 2019. I Strategiplan for frivillighet ønskes en sentral i hver bydel. Signalene fra staten er at det kan forventes tilskudd for nye sentraler fram til og med 2020. Fra 2021 blir tilskuddet innlemmet for fullt i rammetilskuddet med fordeling etter andre mekanismer. Rådmannen foreslår å opprette en nye frivilligsentral på Tasta/Eiganes i 2020.
 379Digital innbyggerservice, systemkostnad og utvikling 600 500 500 500
Rådmannen foreslår å prioritere kostnader relatert til drift og videreutvikling (oppgradering, ressurs-, lisens- og driftskostnader) av digitale løsninger. Dette inkluderer løsninger som e-skjema, Friskus, chat og chat bot. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med kr 0,6 mill. i 2020, og kr 0,5 mill. resten av planperioden.
 380Innbyggertorg lønns- og driftsmidler 3 000 3 000 3 000 3 000
Det vises til Intensjonsavtalen, Fellesnemda sak 16/19; prosjektmandat for etablering av innbyggertorg. Ved etablering av innbyggertorgene er det behov for nye koordinatorstillinger. Stillingene vil være knyttet til prosjektet Innbyggertorg i Vikevåg og Judaberg. Koordinatorrollen vil inngå i et større fagmiljø med ansvarsområder bl.a. innen innbyggerdialog og -involvering, nærdemokrati og samskaping. Ved etablering av to nye innbyggertorg, vil det og være behov for driftsmidler til teknisk utstyr og kontormateriell. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med totalt kr 3 mill. til dette formålet.
 381Innbyggertorg - prosjektutvikling 2 500 000
Ved etablering av to nye Innbyggertorg er det behov for prosjektmidler til to midlertidige stillinger. Prosjekt innbyggertorg har en tidsramme som går ut November 2020. Det er behov for driftsmidler samt av 2 stillinger; 1 prosjektleder samt 1 prosjektrådgiver. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med kr 2,5 mill. i 2020 til dette formålet.
 382Innbyggertorg, driftsmidler innbyggerservice Vikevåg 1 430 1 430 1 430 1 430
For å ivareta det vedtatte kommunale tjenestetilbudet til innbyggerservice på Vikevåg foreslår rådmannen å styrke budsjettrammen årlig med kr 1,43 mill.
 383Frivilligsentraler - styrking av budsjett 1 360 1 774 1 774 1 774
Frivilligsentralene har vært underfinansiert på grunn av en inkurie i forbindelse med omlegging fra øremerka tilskudd til rammetilskudd. Rådmannen foreslår dermed å videreføre vedtaket fra 1. tertial 2019 og styrke budsjettrammen med kr 1,36 mill.
 384Frivillighet, reduksjon -600 -600 -600 -600
Rådmannen legger til grunn at Frivillighet aktivt søker nye og forbedrede løsninger og arbeidsprosesser i sin daglige drift og foreslår at budsjettrammen reduseres med kr 0,6 mill.
  Kommunikasjon 10 462 10 312 10 312 10 312
  Inngående budsjett 8 635 8 635 8 635 8 635
 385Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 477 477 477 477
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 386Vaktordning kommunikasjonsressurs 550 550 550 550
For å være trygg på at det til enhver tid er en kommunikasjonsressurs tilgjengelig ved en uønsket hendelse, foreslår Rådmannen å etablere en vaktordning. Innbyggere, ansatte, politikere og medier har et stort informasjonsbehov ved uønskede hendelser. Det forventes at kommunen er tidlig ute med informasjon. Beredskapsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen jobber stadig oftere sammen om større hendelser. I dag har kommunikasjonsavdelingen ingen ordning som forplikter rådgiverne til å være tilgjengelige på telefon utenfor arbeidstid eller til å stille på jobb på kort varsel. En vaktordning kan bemannes med seks kommunikasjonsrådgivere i et vaktlag med en uke vakt i strekk, fra mandag til mandag. Deltakerne kompenseres med et tillegg som tilsvarer kompensasjonen i beredskapsvaktordningen. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,55 mill.
 387Kurs i klarspråk 150 000
En kartlegging av kommunens beslutningstekster som ble gjennomført høsten 2018 avdekket behov for å styrke skrivekompetansen hos ansatte generelt, og hos enkeltgrupper som f. eks. saksbehandlere spesielt. Rådmannen foreslår at kommunen setter skriveopplæring i system ved å tilby faste, generelle kurs i klarspråk via kursbasen. Kursene kan også tilpasses f. eks. til nyansatte. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,15 mill.
 388Skrivekurs for saksbehandlere 150 150 150 150
I kartleggingen av beslutningstekster kom det fram tydelige ønsker om å revidere malen for saksbehandling. Dette ble sist gjort i 2012. De påfølgende årene var klarspråk en del av faste saksbehandlerkurs. Kursene er nå avviklet. Faste skrivekurs for saksbehandlere er likevel aktuelt for å bedre kvaliteten på saksframlegg i kommunen. Rådmannen foreslår å ha skriveopplæring som en del av en saksbehandler-opplæring. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,15 mill.
 389Stavanger kommunes nettsider - utvikling 500 500 500 500
Nettredaksjonen jobber systematisk med tilbakemeldinger fra besøkende og analyserer statistikk. I tillegg jobbes det tett med informasjonseiere innad i kommunen for å kunne presentere kommunens tjenester slik at folk både finner og forstår innholdet. Nettsidene er kommunens viktigste samhandlings- og informasjonskanal med 3,5 millioner sidevisninger årlig. Det gjøres daglig justeringer basert på innspill fra innbyggerne. Nettredaksjonen ser behov for å videreutvikle nettsidene slik at de i enda større grad kan tilby innhold og innovative løsninger som gir merverdi for innbyggere, politikere og andre besøkende. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill.
  Kultur 186 047 186 927 184 927 184 927
  Inngående budsjett 178 948 178 948 178 948 178 948
 390Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 289 289 289 289
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 391By-jubileum, prosjektstilling -740 -740 -740 -740
Det ble innarbeidet en prosjektstilling på 9 måneder i 2019 med kr 0,74 mill. som gjaldt forprosjekt til Byjubileet.
 392ICORN, redusert tilskudd -150 -150 -150 -150
The International Cities of Refuge Network (ICORN) – fikk et økt tilskudd på kr 0,15 mill. i 2019. Rådmannen foreslår at tilskuddet reduserses med tilsvarende beløp fra og med 2020.
 393Tilskudd Otto-huset utgår -20 -20 -20 -20
I Finnøy kommune sin økonomiplan fikk Otto huset et tilskudd på kr 0,02 mill. i 2019. Rådmannen foreslår at denne trekkes ut fra 2020.
 394Økt tilskudd Ryfylkemuseet 50 50 50 50
Finnøy kommune har hatt avtale med Ryfylkemuseet siden 2003. Som følge av kommunesammenslåingen er det behov for endringer i system og utstyr ved biblioteket. Rådmannen foreslår økt tildelingsrammen på kr 0,05 mill., og tiltaket finansiers ved bruk av disposisjonsfond.
 395Statlig avtale - driftstilskudd til Rogaland teater, SSO og MUST 1 850 1 850 1 850 1 850
Rådmannen foreslår økt driftstilskudd på kr 1,85 mill. til institusjonene i samsvar med avtalefestet fordelingsnøkkel.
 396Lønns- og prisvekst til Rogaland teater, SSO og MU 1 900 1 900 1 900 1 900
Rådmannen foreslår å gi lønn- og prisvekst på 2,9 % for 2020 for Rogaland teater, Stavanger symfoniorkester og MUST- Museum Stavanger på totalt kr 1,9 mill.
 397Kulturinstitusjoner - lønns- og prisvekst 500 500 500 500
Rådmannen foreslår å gi lønn- og prisvekst på 3 % til Kulturinstitusjonene i 2020. De fleste institusjonene har mottatt samme støtte i flere år, og rådmannen foreslår en økning på kr 0,5 mill.
 398Prosjektmidler - Akropolis visjonen, oppstart 1 000 1 000 1 000 1 000
Rogaland Teater og MUST - Museum Stavanger arbeider med en mulighetsstudie for samlokalisering og samlet utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST). Mulighetsstudien gjennomføres av arkitektfirmaet Helen & Hard, og ble lagt fram før sommeren 2019. Resultatet vil vise mulighetene for et nyskapende samarbeid mellom museum og teater. I den nye kulturplanen er Akropolis-visjonen et av de større satsingsområdene, og Stavanger kommune vil ha en viktig pådriver-rolle i arbeidet med utforming av visjonen. Arbeidet vil innebære oppfølging av mulighetsstudien i form av ytterligere kartlegginger, strategidokument, rapporter og andre tiltak. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. til dette arbeidet.
 399Kunsthall Stavanger- økt tilskudd 300 300 300 300
Driftstøtte har stått på stedet hvil i flere år, og kunsthallen har hatt økt aktivitet i senere tid. Kunsthallen har et behov for å profesjonalisere sin drift med å utvide stab med en kommunikasjon- og formidlingsansvarlig. Rådmannen foreslår dermed å øke driftstøtten med kr 0,3 mill. for 2020.
 400Prosjektmidler, fagsystem Stavanger kommunes kunst 150 150 150 150
Prosjektet skal dokumentere og formidle Stavanger kommunes kunst til innbyggerne. Kunsten er i dag plassert rundt i kommunens eiendommer og virksomheter. I tillegg vil prosjektet gi kommunen en mulighet for et samlet forsvarlig forvaltningssystem for hele kunstsamlingen. Per i dag er det ingen oversikt over estimert 1500 verk. Kostnadene vil dekke kjøp av fagsystem og publiseringsløsning, og Bono rammeavtale for rettigheter. Kostnaden for dette er kr 0,15 mill.
 401Opera Rogaland, økt tilskudd 50 50 50 50
Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet med kr 0,05 mill. i 2020.
 402Prosjektmidler til forprosjekt for Byjubileum 2025 2 000 2 000 00
Sak 19/11594 om prosjektorganisering og oppfølging ble vedtatt i Stavanger bystyre 17.06.19. Rådmannen foreslår å finansiere prosjektorganisasjon, tiltak for innbyggerinvolvering og kommunikasjon, og økt tilskuddsramme for kulturlivet til jubileumsrelaterte prosjekter. Midlene er nødvendige for å kunne holde kontinuitet og framdrift i jubileumsarbeidet som nå er satt i gang, og for å ha et kontaktpunkt i kommunen for aktører som er i gang med egne jubileumsprosjekter. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. i 2020 og 2021.
 403MUST - redusert driftstilskudd ifm. drift av Holme -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
MUST fikk økt tilskudd på 2,8 mill. i 2019 til etablering og drift av museumsdelen av Holmeegenes (jf. KKI sak 64/16). Dette inkluderte årlige driftskostnader på 1,6 mill., samt engangskostnader i forbindelse med flytting av gjenstander fra MUST sitt magasin på Åmøy på kr 1,2 mill. Gjenstandene ble flyttet i 2019, og kr 1,2 mill. trekkes ut fra 2020.
 404Økt tilskudd til Sølvberget 1 000 1 000 1 000 1 000
Rådmannen foreslår å øke driftstilskuddet med kr 1 mill. fra 2020.
 Endring00 Økning av midler til det "Frie feltet", lokale kunstnere 1 000 1 000 1 000 1 000
Vi ønsker å styrke og legge til rette for mer forutsigbarhet for de lokale kunstnerne i Stavanger. Det opprettes et eget fond hvor de kan søke midler for utøvelse av kunsten. Sak legges frem for utvalg kunst og kultur.
 Endring112 Kommunalstyrets disposisjonskonto reduseres -400 000
I en krevende økonomisk situasjon reduseres denne sekkeposten noe for 2020. Det understrekes at det frie feltet skal skjermes for kutt, og at kuttet skal skje innenfor reisevirksomhet og utveksling med vennskapsbyene.
 Endring107 Tilskudd til produksjon og formidling, reduksjon av utenlandsturer(bla Esbjerg) -500 000
I en krevende økonomisk situasjon reduseres denne sekkeposten noe for 2020. Det understrekes at det frie feltet skal skjermes for kutt, og at kuttet skal skje innenfor reisevirksomhet og utveksling med vennskapsbyene.
 Endring393 Otto huset 20 000
Samarbeidspartiene ønsker å videreføre støtten til Otto-huset, i første omgang ut 2020.
  Næring 27 969 26 519 28 519 28 519
  Inngående budsjett 23 527 23 527 23 527 23 527
 405Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 75 75 75 75
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 406Ny rådgiver næringsavdelingen 1 000 1 000 1 000 1 000
Regionmotorrollen skal styrkes og forutsetter en aktiv og forutsigbar kommune som tilrettelegger for næringslivet. Dette gjelder både for dem som er etablerte og for nyetableringer. Det er derfor avgjørende å ha god kunnskap om næringslivet og fange opp problemstillinger og muligheter som næringslivet melder tilbake. Utenfra og inn perspektivet må derfor styrkes slik at en får til samskaping mellom kommune og næringsliv. Dette vil også gi økt kunnskap og igjen bedre interne prosesser. For å styrke satsing og næringsutvikling for å kunne oppnå mål i handlingsplan for næringsarbeidet må avdelingen styrkes med en stilling. Rådmannen foreslår å styrke rammen med kr 1 mill.
 407Driftsmidler landbruk og havbrukskontor 850 750 750 750
Det er behov for driftsmidler til oppstart av nytt landbruk- og havbrukskontor på Judaberg. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,85 mill. i 2020 og videre til kr 0,75 mill. resten av planperioden.
 408Blågrønn sektor, prosjektmidler mulighetsanalyse 500 000
Det må utarbeides en mulighetsanalyse for blågrønn sektor i Nye Stavanger. Dette vil både gi kunnskap og retning for arbeidet i den nye seksjonen. Rådmannen foreslår å styrke rammen med kr 0,5 mill. i 2020.
 409Utvikling av næringsplan, prosjektmidler 500 000
Sammenslåing av tre kommuner lager et nytt landskap for diversifisering av næringslivet. Omstilling og det grønne skiftet er helt sentralt og kan skape nye retninger og forretningsområder. Det er behov for å lage en næringsstrategi (i tråd med vedtaket knyttet til behandlingen av Handlingsplan for Stavanger kommunes næringsstrategi 2018-2021) som favner mulighetene i den nye storkommunen. Strategien legger føringer for samarbeid og organisering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen sammen med andre aktører. Rådmannen foreslår å gi prosjektmidler i 2020 på kr 0,5 mill. for å gjennomføre et slikt arbeid.
 410Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden, prosjektmidler 750 000
Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022 slår fast at det skal gjennomføres en mulighetsstudie for videreutvikling av Flørli i Lysefjorden som turistdestinasjon i løpet av 2019. Studien skal utføres i samarbeid med nye Sandnes kommune, og ses i sammenheng med reiselivsstrategi for Sandnes og Forsand. Videre skal studien knyttes til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid på dette feltet, og til forhandlinger med Lyse om forvaltning av trappene og annen infrastruktur. Rådmannen forslår å gi prosjektmidler i 2020 med kr 0,750 mill. til dette arbeidet.
 411Kunnskapsbyen Stavanger, prosjektmidler 2020 350 000
Arbeidet med å revidere «Melding om universitetsbyen Stavanger» skal være ferdig i 2020. Det er behov for midler til produksjon av ny melding (layout, trykking, m.m.) og tilrettelegging for presentasjon og formidling i ulike kanaler, samt implementering og oppfølging av meldingens konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,35 mill. til dette arbeidet.
 412Lysefjorden utvikling, driftsmidler 267 267 267 267
Lysefjorden utvikling legges om og kommunen vil inngå en driftsavtale. Rådmannen foreslår å tildele et driftstilskudd på kr 0,267 mill.
 413Ullandhaug 2023 900 900 900 900
Arbeidet med å revidere «Melding om universitetsbyen Stavanger» skal være ferdig i 2020. Det er behov for midler til produksjon av ny melding (layout, trykking, m.m.) og tilrettelegging for presentasjon og formidling i ulike kanaler, samt implementering og oppfølging av meldingens konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen foreslår å øke rammen på kr 0,9 mill. fra 2020.
 Endring00 Styrke kommunens næringsavdeling, og Fasit Stavanger00 2 000 2 000
Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår
å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser
 Endring410 Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden -750 000
Samarbeidspartiene har i krevende økonomiske tider ikke funnet midler til å prioritere denne mulighetsstudien. Vertskommunen oppfordres til å finansiere mulighetsstudien.
  Politisk sekretariat 13 981 13 898 13 896 13 896
  Inngående budsjett 13 172 13 172 13 172 13 172
 414Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 317 317 317 317
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 415Kommunereform, prosjektstilling Rennesøy -700 -700 -700 -700
I forbindelse med kommunereformen har Rennesøy hatt en prosjektstilling. Rådmannen foreslår å ta stillingen ut fra og med 2020.
 416Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 192 109 107 107
I økonomiplan 2018-2021 ble de i Rennesøy kommune vedtatt et omstillingsbehov. Rådmannen foreslår å reversere omstillingsbehovet med kr 0,192 mill. i 2020, kr 0,109 mill. i 2021 og videre kr 0,107 mill. i perioden.
 417Nærdemokratirådgivere 1 600 1 600 1 600 1 600
Fellesnemnda har i sitt møte 10.12.2018 (sak 63/18) vedtatt at det skal settes av administrative ressurser for å ivareta kontakten med kommunedelsutvalgene i Nye Stavanger. Anbefalingen fra prosjektgruppen som har arbeidet med lokaldemokrati og politisk organisering, er at det opprettes to rådgiverstillinger tilknyttet kommunedelsutvalgene. Disse skal ha som hovedoppgave å koordinere kommunedelsutvalgenes arbeid inn mot kommuneadministrasjonen og kommunalstyrene og ut mot innbyggerne. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,6 mill. til dette arbeidet.
 418Politisk sekretariat, redusert ramme -600 -600 -600 -600
Rådmannen legger til grunn at politisk sekretariat aktivt søker nye og forbedrede løsninger og arbeidsprosesser i sin daglige drift og foreslår at budsjettrammen reduseres med kr 0,6 mill.
  Smartby 13 623 14 623 14 623 14 623
  Inngående budsjett 10 041 10 041 10 041 10 041
 419Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 82 82 82 82
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 420Designleveranser i ny kommune0 1 000 1 000 1 000
Smartbyens designleveranser i Nye Stavangers forbedringsprosesser krever tilførsel av ressurser for perioden 2021-2023. Det søkes løst gjennom innleie av tjenestedesignere med en kostnad på kr 1 mill. fra 2021.
 421Smartby, fra investering til drift 3 500 3 500 3 500 3 500
Rådmannen foreslår å flytte kr 3,5 mill. fra investering og over til drift. Dette fordi flere av prosjektene som er startet opp er av en slik karakter at utgiftene må bokføres i driftsbudsjettet i tråd med gjeldende forskrifter.
  Innbygger- og samfunnskontakt Totalt 288 347 286 358 286 356 286 356
  Innovasjon og støttetjenester    
  Innovasjon og digitalisering 24 136 24 136 16 136 16 136
  Inngående budsjett 12 336 12 336 12 336 12 336
 422Innovasjon og digitalisering, økt satsing 10 000 20 000 30 000 30 000
Økt satsing på innovasjon og digitalisering vil være avgjørende for å kunne møte samfunnsutfordringene fremover. Det å ha tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse til å bidra til denne transformasjonen må være tilstede. Kompetanser innen prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse, innovasjon tjenestedesign, virksomhetsarkitektur, lean, data-analyse og teknologi er eksempler på behov. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester.  Til dette arbeidet kreves det god innsikt. Rådmannen foreslår at det legges inn økte driftsmidler på kr 10 mill. i 2020 og dette trappes videre opp utover i planperioden. 
 423Innovasjon digitalisering, gevinstrealisering0 -10 000 -20 000 -20 000
Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Det forventes at det vil gi gevinster å ta i bruk nye arbeidsmåter og digitalisering av kommunens tjenester, jf. tiltak nr. 40. Det legges inn en gevinstrealisering på kr 10 mill. i 2021 og kr 20 mill. fra 2022.
 424Digitalisering av arbeidsprosesser, økt ressursinnsats 1 000 1 000 1 000 1 000
Rådmannen foreslår å øke ressursinnsatsen i forbindelse med automatiserings-/robotiseringsprosesser med kr 1 mill. Samarbeid med konsulentbransjen er nødvendig for å kunne opprettholde og øke gjennomføringstakten av arbeidet med digitalisering av arbeidsprosesser.
 425Ph.D, styrke forskningskapasitet 1 000 1 000 1 000 1 000
Rådmannen foreslår å styrke driftsutgiftene til Ph.D -ordningen ( forskerutdanning) med kr 1. mill fra 2020. Prosjektene som velges skal bygge kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendbar for kommunen.
 426Deltakelse i forskningsprosjekter 600 600 600 600
Rådmannen foreslår å øke driftsutgifter med kr 0,6 mill. til deltakelse i forskningsprosjekter der kommunen er initiativtaker /avsender av en problemstilling eller er prosjekteier.
 427Forskningsarbeid, fremme kommunen som partner 300 300 300 300
Rådmannen foreslår å øke driftsutgifter til diverse aktiviteter til å fremme kommunen som partner i forskningsarbeid, internasjonalt arbeid m.m. på kr 0,3 mill.
 428DigiRogaland, kontingent 900 900 900 900
Digi Rogaland er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. Ambisjonen er at du som innbygger skal oppleve at kommunens digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene. Finansieringen er tre-delt: fylkeskommunen, fastpris kr 150.000 per medlemskommune og variabelpris kr 5 per innbygger i medlemskommunene. Årskontingenten for Stavanger vil utgjør i underkant av kr 0,9 mill. fra 2020.
 Endring422 Innovasjon og digitalisering, økt satsing, nivå økes ikke ytterligere for 22-23 -2 000 -2 000 -10 000 -10 000
Satsingen på innovasjon og digitalisering øker ikke ytterligere utover nivået i 2021.
  Innovasjon og støttetjenester sentralt 5 151 5 051 5 051 5 051
  Inngående budsjett 4 385 4 385 4 385 4 385
 429Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 116 116 116 116
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 430Green Mountain, leieinntekter -50 -100 -100 -100
Rådmannen har innarbeidet økte leieinntekter fra Green Mountain på kr 0,05 mill. i 2020 økende til kr 0,1 mill. fra 2021 og ut planperioden.
 431Innsynsbegjæringskoordinator, styrke kapasiteten 700 650 650 650
Rådmannen foreslår å styrke kapasiteten vedrørende saksbehandling av innsynsbegjæringer for kommunen samlet. Det er ønskelig med juridisk kompetanse blant annet innenfor forvaltningsrett, offentlighetsrett, personvern og GDPR. Det foreslås dermed å øke budsjettrammen med kr 0,7 mill.
  IT 101 198 102 198 102 198 102 198
  Inngående budsjett 92 293 92 293 92 293 92 293
 432Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 585 1 585 1 585 1 585
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 433Infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv, ekstern gjennomgang avsluttes -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det det vedtatt en engangsbevilgning på kr 2 mill. til dekning av en ekstern gjennomgang av kommunens IT infrastruktur med henblikk på sikkerhet. Kommunen vil i løpet av fjerde kvartal 2019 motta to uavhengige analyser som gir Stavanger kommune anbefalinger om veien videre. Prosjektet (fase 1) avsluttes i desember 2019 og rådmannen foreslår dermed å redusere driftsrammen med kr 2 mill. fra 2020.
 434Datasjø, uCMDM og backup-site Rjukan, reduksjon -250 -250 -250 -250
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt å øke budsjettrammen samlet med kr 1,18 mill. for etablering av datasjø, uCMDM og backup-site på Rjukan. Beløpet inkluderer en engangskostnad og følgelig vil driftsbehovet reduseres med kr 0,25 mill. årlig fra år 2020.
 435Kodekompetanse, styrking 1 800 1 800 1 800 1 800
Med digitalisering som satsingsområde ser rådmannen et behov for kompetanse på koding knyttet til behov innen prosessforbedring, automatisering, robotisering, datasjø og integrasjoner. Rådmannen foreslår å øke ressursinnsatsen med 2 kodere og foreslår å øke driftsrammen med kr 1,8 mill. årlig fra 2020.
 436IKT-verktøy, øke utnyttelsen 800 800 800 800
For å øke effekten av digitalisering foreslår rådmannen å øke ressursinnsatsen med kr 0,8 mill. Styrkingen skal bidra til økt digital kompetanse i organisasjonen, herunder rådgi og informere på en god og tilpasset måte overfor brukerne når for eksempel nye IKT-verktøy skal tas i bruk.
 437Chromebooker på skole, teknisk håndtering 1 100 1 100 1 100 1 100
Det er i dag vel 18.000 Chromebooker i skolene. Satsingen har ført til behov for flere ressurser som kan bistå skolene ved henvendelser og feilsaker - slik at elever/lærere får en best mulig og effektiv hverdag. Rådmannen foreslår å ansette to teknikere og øke driftsrammen med kr 1,1 mill.
 438Skoleadministrative IT-systemer, styrking 800 800 800 800
Rådmannen foreslår å ansette en ekstra systemansvarlig knyttet til oppfølging av skolene og deres bruk av ulike skoleadministrative systemer. En ekstra ressurs vil føre til en positiv utvikling på skolesiden og sørge for bedre rutiner og systemer. Driftsrammen styrkes med 0,8 mill. fra 2020.
 439Informasjonssikkerhet og personvern, kurs for alle ansatte 150 150 150 150
Rådmannen ønsker fortsatt satsing på opplæring av alle ansatte i informasjonssikkerhet og personvern, og foreslår å øke driftsrammen med kr 0,150 mill. til dekning av årlige e-læringskurs.
 440IT-sikkerhet, årlig test 300 300 300 300
Dagens trusselbilde tilsier at kommunen må sørge for flere ulike tester av IT-sikkerheten i kommunen - for eksempel phishing-øvelser og penetrasjonstester. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med kr 0,3 mill. for årlig testing av både ansatte og teknologi.
 441Lisenser, økning 2 220 2 220 2 220 2 220
Stadig flere ansatte tar i bruk digitale verktøy - det krever lisenser. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen til IT med kr 2,22 mill. til dekning av årlige påløpte utgifter fra 2020.
 442Vedlikeholdskostnader, økning 600 600 600 600
Digitalisering fører til økte vedlikeholdskostnader knyttet til IT-systemer (nye systemer, nye moduler/funksjonalitet i eksisterende systemer). For å dekke allerede økte kostnader foreslår rådmannen å øke driftsrammen årlig med kr 0,6 mill.
 443Korrigering av budsjettrammene fra 2019 800 800 800 800
Ved en inkurie ble budsjettrammen hos IT redusert med kr 0,8 mill. i 2019. Rådmannen foreslår å rette opp feilen og øke rammen tilsvarende kr 0,8 mill.
 444Bruk av datasjø 1 000 2 000 2 000 2 000
Med teknologien man har til rådighet kan kommunen ta i bruk såkalt Big Data og få større muligheter for analyse, utvikling og forskning. Kommunen vil kunne sette sammen data på nye måter og få et sterkere grunnlag for fremtidige beslutninger. I planperioden foreslår rådmannen å sette av henholdsvis kr 1 mill. i 2020 økende til kr 2 mill. fra 2021 til kartlegging av datafangst til sjøen (dokumentere og importere datasett til datasjøen).
  Kemner 10 662 1 695 1 695 1 695
  Inngående budsjett 22 103 22 103 22 103 22 103
 445Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 964 964 964 964
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 446Kemneren, økt husleie A-krimsenteret 150 150 150 150
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,15 mill. fra 2020 til økte husleiekostnader til A-krimsenteret, Kemneren, for å ivareta Stavanger kommune sine forpliktelser i senteret.
 447Kontroll- og A-krim arbeidet, styrking 600 600 600 600
Rådmannen prioriterer å styrke kontroll- og A-krimsarbeidet. Det er behov for å øke bemanningen i planperioden. Dette finansieres ved omstilling og effektivisering av nåværende arbeidsprosesser som da gjør det mulig å omdisponere personell over til kontrolloppgaver.
 448Effektivisere arbeidsprosesser -600 -600 -600 -600
Ved å omstille og effektivisere dagens arbeidsprosesser, frigjør kemneren ressurser slik at det er mulig å styrke kontroll- og A-krimsarbeidet innenfor dagens budsjettramme.
 449Statliggjøring av kemner -12 555 -21 522 -21 522 -21 522
Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2020 å overføre ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten fra 1. juni 2020. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen i tråd med dette forslaget med kr 12,55 mill. i 2020 og kr 21,52 fra 2021. Rådmannen gjør oppmerksom på at rammetilskuddet er redusert med et større beløp, kr 13,6 mill. i 2020 og kr 28,15, enn hva kommunens faktiske utgifter er. Dette forholdet gjelder også de andre ASSS-kommunene.
  Regnskap og lønn 35 173 35 073 35 073 35 073
  Inngående budsjett 33 238 33 238 33 238 33 238
 450Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 1 535 1 535 1 535 1 535
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 451Forskjellige digitaliseringsprosjekter, økonomi 400 300 300 300
Økt digitalisering (refusjonsmodul via Altinn, remittering via Autopay, fakturering, fakturakontroll og mottak, og nye integrasjoner) gir økte utgifter til lisenser, driftsutgifter, service- og vedlikeholdsavtaler – herunder utgifter til konsulenthjelp i oppstart- og implementeringsfasene. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,4 mill. til disse prosessene.
  Stab innovasjon og støttetjenester 34 594 34 594 34 594 34 594
  Inngående budsjett 32 164 32 164 32 164 32 164
 452Bedriftshelsetjeneste, økte ressurser 350 350 350 350
Rådmannen foreslår å øke ressursinnsatsen ved Bedriftshelsetjenesten. Viktig satsing fremover er å forebygge sykefravær og innstas rettet mot psykisk helse. Budsjettrammen foreslås økt med kr 0,35 mill. fra 2020.
 453Fagbrev på jobb 500 500 500 500
Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fagbrev for voksne som jobber i Stavanger kommune. Kandidaten tegner lærekontrakt med opplæringskontoret, med fortsetter i jobb med lønn fra virksomheten. Kandidaten skal ha den samme oppfølgingen fra opplæringskontoret som ordinære lærlinger og går etter endt læretid går opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og praksiskandidater. Den nye ordningen er hjemlet i opplæringsloven. Stavanger kommune har mange ufaglærte arbeidstakere som ønsker å ta fagbrev. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. årlig for at ordningen skal kunne planlegges og iverksettes.
 454Menn i Helse, fra prosjekt til drift 660 660 660 660
Stavanger kommune har siden 2017 vært en del av prosjektet Menn i helse. Det er inngått ny avtale som frem til 2021 forplikter kommunen å rekruttere inntil 12 lærlinger gjennom prosjektet Menn i helse (kommer i tillegg til ordinære lærlinger). Lærlingelønnen for kandidater rekruttert gjennom prosjektet er i hele læretiden (ca. 1 år) 65% av en fagarbeiderlønn. For å følge opp nasjonale føringer foreslår rådmannen at prosjektet fra 2020 inngår i ordinær drift ved opplæringskontoret og at det settes av midler til koordinator med kr 0,66 mill.
 455Måltall for antall lærlinger, økning      420 420 420 420
Rådmannen foreslår at måltallet for antall lærlinger settes til 200 fra 2020. Budsjettrammen foreslås økt med kr 0,42 mill.
 456Læreplasser til kandidater med annet morsmål 500 500 500 500
Stavanger kommune har hvert år mange (spesielt kvinner) med flyktningbakgrunn som søker læreplass i helsearbeiderfaget/barne- og ungdomsarbeiderfaget. Flere av disse har fullført teori og kvalifiserer seg til læreplass, men oppleves likevel for svake i norsk til å kunne klare å gjennomføre et standard læreløp. Mange av dem kan bli dyktige fagarbeidere dersom de tilbys ekstra oppfølging i form av eksempelvis: Språk- og kulturopplæring, opplæring i fagterminologi og opplæring i dokumentasjon. Ved å fullføre læretiden og ta fagbrev vil mulighetene for å få jobb eller videre utdanning være større. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra og med 2020.
 457Finansiering av læreplasser til kandidater med annet morsmål -500 -500 -500 -500
Rådmannen foreslår å finansiere læreplasser til kandidater med annet morsmål ved bruk av midler avsatt på flyktningfond med kr 0,5 mill.
 Endring453 Fagbrev på jobb, styrking 500 500 500 500
Samarbeidspartiene ønsker å styrke kommunens satsing på fagbrev for voksne som allerede jobber i Stavanger kommune ytterligere utover eksisterende satsing.
  Stavanger byarkiv 40 111 40 111 40 111 40 111
  Inngående budsjett 37 729 37 729 37 729 37 729
 458Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 882 882 882 882
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 459Public, dokumentkontroller 600 600 600 600
Ved innføring av Public oppvekst øker arbeidsomfang og volum betydelig for arkivet. Rådmannen foreslår å styrke bemanningen innenfor journalføring og brukerstøtte. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,6 mill.
 460Public 360 og Public Oppvekst, system og utvikling 500 500 500 500
Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av sakarkivsystemet Public 360, og har i den forbindelser utgifter til lisenser, drift og utvikling, oppgraderinger av systemet, både sakarkivsystemet og Public Oppvekst. I tillegg må det tas høyde for utgifter til kjøp av lisenser, moduler og konsulentbistand i forbindelse med integrasjoner av nyinnkjøpte fagsystem med arkivverdig innhold eller nasjonale felleskomponenter som f.eks FIKS plattformen eller eSignering. Rådmannen foreslår å øke driftsutgifter med 0,5 mill.
 461Arkivet, husleie 400 400 400 400
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,4 mill. som følge av økt husleie.
  Innovasjon og støttetjenester Totalt 251 025 242 858 234 858 234 858
  Økonomi og organisasjon    
  Anskaffelser 10 531 10 531 10 531 10 531
  Inngående budsjett 10 081 10 081 10 081 10 081
 462Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse 450 450 450 450
Analyse og tilrettelegging av innkjøpsdata i forkant av en anskaffelse har vist seg å være et grep som har hatt positiv effekt. Det skal i større grad arbeides med å hente ut gevinstene avtalene innebærer gjennom rapportering og oppfølging av både kommunene selv, men også leverandørene. Det ble i handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtatt å øke stillingsressurs innenfor kontraktsoppfølging og innkjøpsanalyse med halvårseffekt. Rådmannen foreslår å innarbeide helårseffekt av tiltaket på kr 0,45 mill. fra 2020.
  Internkontroll og kvalitet 5 563 5 563 5 563 5 563
  Inngående budsjett 5 563 5 563 5 563 5 563
  Organisasjon og forhandling 42 618 42 618 42 618 42 618
  Inngående budsjett 37 943 37 943 37 943 37 943
 463Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 3 675 3 675 3 675 3 675
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 464Organisasjon og forhandling, økt bevilgning 2 000 2 000 2 000 2 000
Stavanger kommune har utgifter knyttet til omplasseringer, personalsaker mv på tvers av organisasjonen. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen med kr. 2 mill. årlig
 465Reduksjon i fellesoppgaver, redusert ramme -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Rådmannen foreslår å foreta en reduksjon i totale midler avsatt til rekrutteringsaktiviteter (messer og kampanjeutstyr), kurs- og kompetanseutvikling, mv på kr 1 mill. fra 2020. Flere av disse aktivitetene finansieres av ulike tilskudd som gjør at kommunens andel kan reduseres.
  Økonomi og eierskap 31 093 31 093 31 093 31 093
  Inngående budsjett 29 755 29 755 29 755 29 755
 466Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt 2 338 2 338 2 338 2 338
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 467Økonomi og organisasjon, generelt rammekutt -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Rådmannen legger til grunn at økonomi og organisasjon aktivt søker nye og forbedrede løsninger og arbeidsprosesser i sin daglige drift og foreslår at budsjettrammen til økonomi og organisasjon reduseres med kr 1 mill. fra og med 2020.
  Økonomi og organisasjon Totalt 89 805 89 805 89 805 89 805
  Budsjettbalanse0000
Tabell 2.4 Vedtatte endringer i drift, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.5 Økonomiske måltall

Økonomiske mål2020202120222023Snitt 2020-2023 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,0 %0,9 %0,9 %0,5 %0,8 %> 2 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene11 %12 %14 %11 %12 %< 11-12 %
Investeringer, andel egenfinansiering70 %34 %40 %34 %44 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene71,2 %77,5 %84,9 %89,5 %80,8 %< 60 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene5,7 %5,3 %5,2 %5,0 %5,3 %> 6 %
Tabell 2.5 Økonomiske måltall
Last ned tabelldata (Excel)