Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Vedtatt budsjett

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Bevilgningsoversikt investering

Linjenr. Tekst Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
1Investeringer i varige driftsmidler 1 178 4581 302 2131 573 2431 182 343
2Tilskudd til andres investeringer     
3Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 23 63226 00028 50031 300
4Utlån av egne midler 270 760282 100374 800238 100
5Avdrag på lån 0000
6Sum investeringsutgifter 1 472 8501 610 3131 976 5431 451 743
7Kompensasjon for merverdiavgift -136 462-147 535-192 379-168 557
8Tilskudd fra andre -47 100-25 000-242 000-75 888
9Salg av varige driftsmidler -132 000-56 00000
10Salg av finansielle anleggsmidler     
11Utdeling fra selskaper     
12Mottatte avdrag på utlån av egne midler -65 927-71 125-465 847-85 924
13Bruk av lån-637 041-1 158 704-1 333 312-1 036 585
14Sum investeringsinntekter -1 018 530-1 458 364-2 233 538-1 366 954
15Videreutlån 220 000220 000220 000220 000
16Bruk av lån til videreutlån -220 000-220 000-220 000-220 000
17Avdrag på lån til videreutlån 126 220135 019143 716152 516
18Mottatte avdrag på videreutlån -126 220-135 019-143 716-152 516
19Netto utgifter videreutlån 0000
20Overført fra drift -259 334-128 705-129 505-84 789
21Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond     
22Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond -194 986-23 244386 5000
23Dekning av tidligere års udekket beløp     
24Sum overføring fra drift og netto avsetninger -454 320-151 949256 995-84 789
25Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)0000
Bevilgningsoversikt - investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.2 Investeringsprosjekter 2020-2023

  Investeringer 2020-2023Ramme 2020 2021 2022 2023
  Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
 1Teknisk lager utbygging 4 500 1 000 3 500   
Rehabilitering av teknisk lager og kontorer på Judaberg i henhold til vedtatt økonomiplan 2019-2022 for Finnøy kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 4,5 mill. til dette formålet i planperioden.
 2Brannstasjon, nybygg 15 000 13 900    
Privat utbygger har solgt tomt med tilhørende brannstasjon til kommunen på Judaberg. Planlegging er i gang og det er avtalt overlevering av ny brannstasjon høsten 2020. Rådmannen foreslår å bevilge kr 13,9 mill. til formålet i planperioden.
 3IKT oppgraderinger  625 625 625 625
Det er i økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune vedtatt en årlig bevilgning til generelle IKT-oppgraderinger. Rådmannen foreslår at disse midlene blir videreført og brukes i henhold til behov i ny kommune.
 4Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 80 000   30 000 36 000 6 000
Det er i økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune vedtatt å sette av midler til nytt kommunehus. Rådmannen foreslår å sette av kr 72 mill. til formålet i planperioden og arbeidet sees i sammenheng med etablering av innbyggertorg i Rennesøy.
 5Vestre Åmøy velforening, ballbinge  50 50   
Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 300 000. Rådmannen foreslår å avsette de siste kr 0,1 mill. til formålet i planperioden.
 6Fjøløy, kommunal egenandel befalsmesse  375 375 375 375
Tiltaket finansierer årlig rehabilitering av bygningsmassen på Fjøløy. Rådmannen foreslår å avsette kr 1,5 mill. i planperioden til formålet.
 7Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og administrasjonsbygg. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1 mill. i planperioden.
 8Schancheholen, brannstasjon (ferdig 2021) 143 000 64 500 60 000 13 500  
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok Rogaland brann og redning IKS sitt forslag i 2014 til ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Revidert kostnadsramme for Schancheholen brannstasjon iht. formannskapssak 108/18 er kr 143 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt ved utgangen av 2021.
 9Byggemodning Madla/Revheim 932 596   28 000 86 130 37 580
I Handlings og økonomiplanen 2019-2922 ble utbyggingen på Madla/Revheim lagt inn av bystyret for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. Rådmannen foreslår å forskyve igangsettelsen av utbyggingen til 2021 og at kommunen bruker 2020 til å redusere usikkerhetene knyttet til fremdriften, kostnadsanslaget og likviditetsutviklingen av prosjektet.
 10Egenkapitaltilskudd KLP  23 600 26 000 28 500 31 300
De årlige egenkapitaltilskuddene i KLP føres som investering. For sykepleierordningen beregnes egenkapitaltilskuddet av pensjonsgrunnlaget per 1. januar i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av premiereserven (avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter) per 1. januar i budsjettåret. Satsene videreføres fra 2019 med hhv. 0,3 % for fellesordningen og 0,7 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst på 10 %.
 11El-bil, lading på gatelys  2 000 2 000   
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å avsette kr 8 mill. til El-bil ladning på gatelys. Prosjektet har en årlig bevilgning på kr 2 mill. til og med 2021. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet frem til 2021.
 12Hillevåg , områdeløft  2 000    
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret å avsette totalt kr 7 mill. til å gjennomføre tiltak som gir et områdeløft for Hillevåg. Rådmannen foreslår å videreføre siste del av bevilgningen på kr 2 mill. i 2020.
 13Kjøp og utvikling av prosjekter  5 300 5 300 5 300 5 300
Rådmannen foreslår å bevilge kr 5,3 mill. årlig til grunninnløsninger, kjøp og utvikling av prosjekter i prioriterte satsingsområder som eksempelvis i sentrum samt andre utviklingsprosjekter.
 14Kvernevik og Sunde bydelshus (ferdig 2021) 6 600 1 000 3 500   
Formannskapet vedtok i sak 151/15 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. I sak 16/17 vedtok bystyret at rådmannen kunne inngå kontrakt med OPS-leverandør Konsortiet. Denne er signert og regulering av tomten pågår. Det er behov for midlertidig parkering og møblering av lokaler som skal disponeres av kommunen. En samlet kostnadsramme utgjør kr 6,6 mill. og er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Forventet ferdigstillelse av bygget er forsinket som følge av uforutsette forhold i grunnen, forventet ferdigstillelse er nå mai 2021 med påfølgende start av leieavtalen.
 15Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) 61 000 34 500 6 500   
Byggetrinn 3 av Nye Tou er siste trinn av pågående arbeidet ved Tou scene, og omfatter oppgradering av ølhaller, gjenstående fasader, scene 1, heis, administrasjonsfløy og loft. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 61 mill. og er forventet ferdigstilt i 2020. Rådmannen foreslår å bevilge kr 61 mill. til formålet.
 16Smartteknologi  6 000    
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre å avsette kr 7 mill. årlig til investeringer i Smartby-infrastruktur frem til 2020. I KMU vedtak 120/19 bes rådmannen om å vurdere å innlemme kr 1,1 mill. for å dekke kostnadene til smartteknologi på Hinna bofelleskap. Rådmannen foreslår å bruke kr 1 mill. av for å dekke smartteknologi på Hinna Bofelleskap og at resterende kr 6 mill. blir avsatt til andre investeringer i smartby-infrastrukturen.
 17Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2024) 291 000 10 000 10 000 30 000 80 000
Det ble i løpet av 2018 gjennomført en omfattende mulighetsstudie om rehabilitering av rådhuset. Med bakgrunn i utredningen har formannskapet i sak 94/18 vedtatt å oppgradere rådhuset. Prosjektet omfatter utvikling og rehabilitering for å gjøre bygget tidsmessig, samt øke byggets kapasitet sammenlignet med i dag. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 293 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 293 mill. til formålet og flytte ferdigstillelse dato til 2024.
 EndringStavanger rådhus, rehabilitering, majestetisk trapp utgår     -2 000
 18Avvik- og varslingssystem  800    
Dagens avvikssystem ivaretar ikke behovene organisasjonen har for å støtte opp om og legge til rette for at ansatte enkelt kan melde avvik og ledere følge opp disse. Konsekvensene av dette er at avvik ikke blir innmeldt og at organisasjonen mangler viktig grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid og oppfølging i forhold til hms/arbeidsmiljø. Bystyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 å avsette kr 6 mill. til anskaffelse og implementering av nytt system. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med kr 0,8 mill. i 2020.
 19Lervig Brannstasjon (ferdig 2023) 174 000 10 000 44 000 50 000 58 000
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok Rogaland brann og redning IKS sitt forslag i 2014 til ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Revidert kostnadsramme for Lervig brannstasjon iht. formannskapsskap 108/18 er kr 174 mill. Kostnader knyttet til kai og grønt tak medfører at brannstasjonen i Lervig er dyrere enn brannstasjonen i Schancheholen. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023.
 20Lervig, parkering og næring (ferdig 2023) 165 000 1 000 5 000 100 000 59 000
Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig skal det i samme kvartal bygges parkering, barnehage, næring, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der parkering skal være ferdig samtidig med skolestart som tidligst er klar 2023. Hele Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet 2024.
 21Lervig, kontorer (ferdig 2024) 132 000 1 000 1 000 10 000 60 000
Sammen med ny skole i Lervig og idrettshall skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der kontorer i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024.
 22Lervig, bydelsfunksjoner (ferdig 2024) 50 000 1 000 1 000 6 000 20 000
Sammen med ny skole i Lervig og idrettshall skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der bydelsfunkjsoner i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024.
 23Herbarium 12 850 9 850    
Administrasjonsbygget Herbarium vil være klart til innflytting ved årsskiftet 2019/2020. Bygget skal gi plass til alle ansatte som i dag sitter i Arnerettedalsgate 12 og Rådhuset, hovedsakelig ansatte i Økonomi og organisasjon, Oppvekst og utdanning, Innovasjon og støttetjenester og Prosjektkontor. Utgifter til møbler og IT-utstyr påløper seg til ca. kr 9,8 mill. i 2020. Rådmannen foreslår å bevilge kr 9,8 mill. i 2020.  
 EndringHerbarium, det legges opp til større gjenbruk av møbler enn nyinnkjøp  -2 000    
 24Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst 5 250 2 750 2 500   
Prosjektet må ses sammen med linje 14. Prosjektet gjelder en permanent parkering for bydelshuset som skal bekostes av kommunen. Parkering skal skje i et nytt felles parkeringsanlegg. Forventet kostnadsramme er kr 5,2 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å godkjenne kostnadsrammen.
 25Regnskap, kundebehandlingsystem og remittering autopay  450    
Det foreslås midler for å digitalisere og automatisere prosesser i tilknytning til økonomi og lønnssystem samt integrasjoner mot andre systemer. Kr 0,45 mill. skal brukes til system for oppdragsstyring med hensyn til metode, risiko, kvalitet, dokumentasjon, oppbevaring og internkontroll. Det er et delmål at regnskaps og oppdrags-dokumentasjonen skal være digital i fremtiden. Rådmannen foreslår kr 0,45 mill. til automatisering og forbedringer av utgående faktura og innkreving, integrasjonsløsninger mot forsystemer samt utvikle et system for kunde- og oppdragsoppfølgingen i henhold til god regnskapsførerskikk for å sikre, kvalitet, dokumentasjon, rapportering og internkontroll.
 26Regnskap, robotisering fakturering  300    
Det foreslås midler til å digitalisere og automatisere prosesser i tilknytning til økonomi og lønnssystem samt integrasjoner mot andre systemer. Rådmannen foreslår kr 0.3 mill. til videreutvikling av automatiske kontroller for kostnader (eks. inngående faktura) og automatisering av leverandørutbetalinger.
 27Lysefjorden AS, aksjeoppkjøp  32    
Det legges opp til utvidelse av aksjebeholdning av Lysefjorden Utvikling og ny eierstruktur. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,032 mill. til dette formålet i 2020.
 28Planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen  3 000    
Rådmannen foreslår å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i Formannskapet.
 29Innbyggertorg 30 000 20 000    
Midler til innbyggertorg ble vedtatt gjennom bruk av disposisjonsfond, jf. sak om årsrapport og årsregnskap (Stavanger sak 58/19, Finnøy sak 15/19, Rennesøy sak 16/19). Kommunene har avsatt til sammen kr 30 mill. som vil kunne anvendes som andel av finansiering av innbyggertorgene på Judaberg og Vikevåg. Kr 10 mill. er avsatt i 2019, resterende kr 20 mill. i 2020. Prosjektet er påbegynt, men det gjenstår fremdeles avklaringer som gjør det vanskelig å ferdigstille kostnadskalkylene.
 30Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen 8 000 6 000    
Rådmannen foreslår å bruke kr 6 mill. i 2020 til ombygging og tilpasning av underetasjen i Olav Kyrres gate 23 til sykkelparkering og garderobe for kommunens ansatte på rådhuset, Herbarium, Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og Løkkeveien 51. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 8 mill. hvor kr 2 mill. har blitt brukt i 2019. Tiltaket er i tråd med planer for bedre utnyttelse av Olav Kyrres gate 23 i forbindelse med utvikling av Rådhuskvartalet. Prosjektet innebærer i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser fordelt i to høyder og ca. 200 garderobeskap.
  Sum diverse bygg  220 032 230 350 367 430 357 180
  Forvaltning     
 31Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien 5 625 1 875    
Det er startet opp et arbeid med generell oppgradering omsorgsboligene i Vikevågveien på Rennesøy. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 5,6 mill. Det settes av kr 1,9 mill. til å ferdigstille oppgraderingen i 2020.
 32Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser 25 600 1 000    
Fire enkeltstående boliger for brukere med ROP-lidelser, inkludert en personalbase i tilknytning til boligene, er under oppføring. Byggeprosjektet har en kostnadsramme på kr 25,6 mill. kroner. Det er forventet å stå ferdig høsten 2020.
 33Kommunale boliger, brannsikring  188 188 188 188
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen av kr 0,19 mill. årlig i planperioden til generell oppgradering med brannsikring i kommunale boliger på Rennesøy.
 34Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering  600 1 000 1 000 1 000
Rådmannen foreslår en investeringsramme på kr 3,6 mill. i planperioden til løpende rehabilitering av omsorgsbyggene.
 35Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis   25 000 25 000 25 000
Slåtthaug, Vågedalen og Haugåstunet sykehjem har alle behov for fasaderehabilitering. Basert på kommunens økte klimaambisjon kombineres dette med etterisolering og nye energiløsninger. Ny heis installeres for å bedre tilkomst og universell utforming. Rekkefølge på rehabiliteringer må endelig fastsettes i samråd med Helse og velferd. Rådmannen foreslår å avsette kr 75 mill. i planperioden.
 36Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak 2 000 2 000    
Hundvåghallens nye og eldre del har et utrangert varmesystem som skal erstattes med ny energiløsning, varmepumpeanlegg supplert med solenergi på tak. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. i planperioden.
 37Teleslynge-/IR anlegg 4 000 2 000 2 000   
Pilotprosjekt gjennomført på Vågedalen og Haugåstunet sykehjem. Tilsvarende løsning installeres også på øvrige sykehjem. Rådmannen foreslår å bevilge kr 4 mill. til prosjektet.
 38Kongsgata 47-49, innvendig rehab. samt ny heis 11 500 4 000 5 000   
Opprinnelig rehabiliteringsbehov har blitt redusert fra kr 15 mill. til kr 11,5 mill. Ombygging og sikring av resepsjon med mer er ivaretatt gjennom den årlige bevilgningen i 2019. Rådmannen foreslår å redusere den totale kostnadsrammen til kr 11,5 mill. med en bevilgning på kr 9 mill. i planperioden.
 39Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel 2 800 2 800    
I henhold til forskriftskrav om utbytting av oljekjel foreslår Rådmannen kr 2,8 mill. i 2020 til utskifting av oljekjel til biogass. Biogass er tilgjengelig i nærområdet.
 40Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg 1 500 1 500    
Tiltaket omfatter utskiftning av tre ventilasjonsanlegg i sykehjemmets eldre del som ikke ble skiftet ut ved nybygg-prosjektet ved sykehjemmet. Anleggene har overskredet teknisk levealder og er i dårlig forfatning. Kombinert med teknisk oppgradering er det store besparelser på energiutgifter med å skifte anleggene. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,5 mill. til prosjektet.
 41Software oppgradering til Bacnet protokoll, SD anlegg/server  2 200    
Det er flere softwaresystemer som ikke fungerer opp mot dagens krav til kommunikasjonsplattform for tekniske systemer som er basert på åpen kommunikasjonsplattform over nettverk basert på bacnet-protokoll. De gamle systemene er dyre å drifte og tilgang på kompetanse i markedet er svært begrenset. Tiltaket er et grep i økt digitalisering av kommunens systemer for å gjøre systemene mer tilgjengelige, øke fleksibilitet og potensial for ytterliggere energireduksjon. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,2 mill. i 2020.
 42Trådløst nett sykehjem og bofelleskap, plan for omsorgsbygg 2030 15 000 5 000 5 000 5 000  
Smarthusteknologi og velferdsteknologi vil i stor grad kreve trådløst nettverk. Rådmannen forslår å bevilge kr 15 mill. i planperioden slik at sykehjem og bofellesskapene får trådløst nettverk, slik at kommunen kan ta i bruk digitale verktøy og ny velferdsteknologi etter hvert som den blir tilgjengelig.
 43Tennishallen bygg D, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg 4 000 4 000    
Tennishallen bygg D mangler ventilasjonsanlegg. Det finnes kun oppvarming med elektriske vifteovner. Ny løsning vil gi komfortgevinster, men ikke energisparing. Bygget er uisolert og mer helhetlige tiltak vil vanskelig kunne forsvares sett opp mot forventet levetid på bygget. Rådmannen foreslår å bruke kr 4 mill. i 2020 for å forbedre ventilasjon og oppvarmningen på bygget.
 EndringTennishallen bygg D komfortgevinst utgår, medfører ikke energibesparing   -4 000    
 44Kortleser på medisinskap sykehjem  1 000    
Det er behov for å bedre sikring av medisinhåndtering på sykehjemmene. Arbeidet med montering av kortlesere på medisinskapene på sykehjemmene er i gang. Rådmannen foreslår å sette av kr 1 mill. i 2020 til å ferdigstille arbeidet.
 45Stokka sykehjem, garasje til buss   1 500   
Stokka sykehjem har behov for å få sykehjemmets minibusser under tak. Dette vil øke levetiden på bilene og redusere tidsbruk når pasienter fraktes. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,5 mill. i 2021 til dette formålet.
 46Finnøy pleie- og omsorgssenter, brannsikring    6 000  
Det foreligger en tilsynsrapport med flere avvik på Finnøy pleie og omsorgssenter. Enkelte av disse må håndteres gjennom vedlikeholdsmidler i 2020. Sprinkleranlegg er imidlertid mest hensiktsmessig å gjennomføre i forbindelse med utvidelse av omsorgssenteret. Rådmannen foreslår å bevilge kr 6 mill. til dette formålet i 2022.
 47Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg 3 000 3 000    
Dagens ventilasjonsanlegg har svært kort gjenstående levetid. Ny ventilasjonsløsning og anlegg krever utvidelse og endring av teknisk rom på tak. Tiltaket vil medføre reduserte energiutgifter med rundt kr 0,2 mill. årlig. Rådmannen foreslår å avsette kr 3 mill. til prosjektet.
 48Hundvåg skole, oppgradering av el-anlegg 3 000 3 000    
Forbedring av el-anlegg og komplett helhetlig strømforsyning. Hundvåg skole er et av få bygg som henger igjen med 230v spenningsnivå. Etter utvidelsen med kulturskolen ble hovedtavlen oppgradert for overgang til 400v mens alle fordelingstavler i bygget gjenstår å koble om. Tiltaket vil medføre til vesentlig reduksjon i byggets effektuttak. Rådmannen foreslår å avsette kr 3 mill. til prosjektet. Reduserte energiutgifter som følge av redusert effektuttak vil ligge i størrelsesorden kr 0,15 mill. årlig.
 49Kvaleberg skole, ny energiløsning med fjernvarme 5 000 1 000 4 000   
Fjernvarme er nå tilgjengelig for skolen. El-kjeler og annen innvendig oppvarming må bygges om. Stavanger kommune har vedtak om tilknytning til fjernvarme i de områder dette er tilgjengelig. Fjernvarme er klimanøytralt og vil bidra positivt på kommunens klimaregnskap. Det er behov for å skifte ut oppvarmingssystemet som i dag er basert på elektriske panelovner på grunn av alder. Rådmannen foreslår å avsette kr 5 mill. til prosjektet. Konvertering til vannbåren oppvarming vil redusere effektnivået og vil redusere energiutgifter årlig med rundt kr 0,1 mill.
 50Skolebygg, oppgradering av SD-servere 7 500 3 000 4 500   
Flere skolebygg har eldre utrangerte styringssystemer for ventilasjon og romvarme som det ikke finnes reservedeler til. Systemet må skiftes ut med nye anlegg. Oppgradert anlegg vil gi store muligheter for behovsstyring av de tekniske anleggene som vil gi utslag på redusert energiforbruk. Rådmannen foreslår å bevilge kr 7,5 mill. til dette formål i planperioden.
 51Tou Aterliehuset, vinduer 1 200 1 200    
For å forbedre mulighetene for åpning og luftning gjennom vinduene til Tou atelierhus foreslås det at dagens faste vinduer erstattes med nye som gir mulighet for åpning. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,2 mill. til prosjektet.
 52Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad 2 000 2 000    
En tilstandsvurdering av Blidensol sykehjem viser behov for rehabilitering av badene. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. til mindre oppussing av badene i 2020 ettersom prosjektet ikke ble gjennomført i 2019.
 53Stokka sykehjem, pilotprosjekt solenergianlegg 3 000 3 000    
Etablering av et hybrid solenergianlegg for produksjon av varmt tappevann og elektrisk energi. Målet med prosjektet er å se hvor stor andel av behovet for varmt tappevann èn kan klare å produsere med direkte fornybare energikilder. Prosjektet vil gi viktig kunnskap for videre satsing på solenergi på kommunale bygg. Rådmannen foreslår å bevilge kr 3 mill. til dette formål i 2020.
 54Stokka sykehjem, oppgradering av SD-server 2 500 2 500    
Sykehjemmet har et eldre utrangert styringssystem for ventilasjon og romvarme som det ikke finnes reservedeler til. Systemet må skiftes ut med nytt anlegg. Oppgradert anlegg vil gi store muligheter for behovsstyring av sykehjemmets tekniske systemer. Stokka sykehjem er en av kommunens bygninger som bruker mest energi som følge av få styringsmuligheter. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,5 mill. til prosjektet.
 55Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor  2 000    
Rådmannen foreslår å starte oppbyggingen av et kommunalt fastlegesenter i lokalene på Lervig sykehjem fra 2020. Det settes av kr 2 mill. til inventar og utstyr i legesenteret.
 56Skeie skole, energikonverteringer 4 000 3 500    
Skeie skole ble renovert i 2010, men bygget ble ikke konvertert til vannbåren varme. Stavanger kommune har blitt kontaktet av Obos eiendom som eier de største boligfeltene rundt skolen. Det skal etableres en felles fyringssentral for hele området de forvalter og kan også levere varme til skolen. Dette er det første prosjektet i sitt slag der en går inn og skal forsøke å få til et offentlig-privat samarbeid om felles fyringsanlegg. Bystyret vedtok tiltaket i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Prosjektets kostnadsramme er på kr 4 mill. Rådmannen forslår å videreføre prosjektet.
 57Bofelleskapet Rosendal, oppgradering ny stue  2 000    
Beboerne i bofellesskapet på Rosendal sykehjem har ikke felles stue. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. til mindre justeringer i bygget slik at de får en egen stue for bofellesskapet i 2020.
  Sum forvaltning  50 363 48 188 37 188 26 188
  Skolebygg     
 58Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2020) 35 000 15 500    
Nylund skole er et vernet kulturminne. Fuktproblemer i murveggene gjør det nødvendig å restaurere byggets fasade. Prosjektet er blitt utvidet til også å omfatte gymbygget, og kostnadsrammen er som følge av dette justert opp til kr 35 mill. iht. FSK sak 69/18. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2020.
 59Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
Midlene brukes til universell utforming og nødvendige tilpasninger for funksjonshemmede elever i eksisterende skolebygg og til innkjøp av inventar i forbindelse med ombyggingsprosjekter. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 2,5 mill. hvert år i planperioden.
 60Skoler, investering i IKT/Smartteknologi  4 000 2 000 2 000  
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 vedtok bystyret å sette av kr 2 mill. årlig i handlingsplanperioden til investering i IKT/smartteknologi til skoler. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen til og med 2022.
 EndringSkoler, investering i IKT/Smartteknologi, lagt inn 4000 ved inkurie  -2 000    
 61Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Midlene fordeles til mindre rehabiliteringsprosjekter.
 62Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2024) 231 000    20 000 94 000
I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021 er det avsatt midler til rehabilitering av Tastaveden skole og tilpasning av skolen til ny pedagogikk. Prosjektet har blitt noe mer omfattende og har nå en kostnadsramme på kr 231 mill. Av hensyn til den samlede ressurssituasjonen og andre store pågående prosjekter, foreslår rådmannen å utsette igangsettingen av dette prosjektet til 2024.
 EndringTastaveden skole, fremskyves, ferdig 2023  20 000 94 000 80 000 -77 000
 63Madlamark skole inkl. riving og nybygg (ferdig 2022) 284 000 100 000 150 400 21 000  
Bystyret har vedtatt at det skal bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark inkludert helhetstilbud for multifunksjonshemmede elever fra 1.-10. trinn (STOLT). Revidert prosjektkostnad er kr 284 mill. og inkluderer riving av eksisterende skole, utomhusanlegg og midlertidige lokaler for elever og ansatte under byggingen. Rehabilitering av skolens svømmeanlegg er ikke inkludert i dette arbeidet. Totalentreprisekontrakt med samspill og løsningsforslag inngås primo 2020 og skoleprosjektet (eksklusive idrettshall og svømmehall) har byggestart juni 2020 og ferdigstillelse 2022.
 64Vaulen skole (ferdig 2025) 378 000 18 000 20 000 70 000 115 000
Vaulen skole har i dag 26 klasserom og kapasitet til 663 elever ved 85 % utnyttelse. Skoleåret 2019-20 har skolen 677 elever og har tatt i bruk musikkrom, kunst- og håndverksrom som klasserom. Elevtallet ventes å stige til over 700 i 2021. Utnyttelsesgraden vil da komme opp i over 90 prosent. Forventningen om vekst har tiltatt fra forrige framskriving, og det haster med å få utvidet kapasiteten på Vaulen skole.
Skolebygningene er vurdert av eksterne og interne faginstanser, og konklusjonen er at all bygningsmasse bør rives og at det bør bygges en helt ny skole. Det har tidligere vært planlagt å etablere ny bydelskulturskole ved Jåtten skole. I sak 30/17 vedtok kommunalstyret for miljø og utbygging at kulturskoletilbudet i bydelen flyttes fra Jåtten skole til Vaulen skole, i og med at utbyggingen av Vaulen skole nå planlegges før i tid.
En mulighetsstudie gjennomført i 2018 viser to mulige løsninger for plassering av ny Vaulen skole – enten på eksisterende tomt eller på ny tomt på Mariero. Eksisterende tomt gir ikke utvidelsesmuligheter eller rom for idrettshall. Det er utarbeidet et nytt kostnadsanslag på kr 378 mill. for bygging ny skole inkludert kulturskole. Kostnader til idrettshall og eventuelle utgifter og inntekter knyttet til kjøp og salg av tomter vil komme i tillegg. I løpet av 1. kvartal 2020 skal det besluttes hvor nye Vaulen skole skal bygges. Byggestart blir tidligst i 2023 med forventet ferdigstillelse 2025/26.
 65Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (ferdig 2023) 270 000 5 000 5 000 54 000 84 000
Befolkningsframskrivingene viser at den raskeste folkeveksten fortsatt er ventet i Storhaug bydel. Det er anskaffet tomt til offentlige formål i samme kvartal som Lervig sykehjem og utarbeidet en mulighetsstudie for utnytting av tomten til skole, barnehage, kontorer mv. Ny skole kan tidligst stå klart ved skolestart 2024. Rådmannen foreslår å avsette en kostnadsramme på kr 270 mill. til ny skole på Storhaug.
 66Skolekapasitet Våland, konseptvalgutredning  1 000    
Kapasiteten på barnetrinnet i Eiganes/Våland bydel er presset. Det kan bli behov for å utvide kapasiteten på kortere eller lengre sikt. Rådmannen foreslår at det gjennomføres en mulighetsstudie for vurdering av alternative løsninger for kapasitetsutvidelse på barnetrinnet i Eiganes/Våland bydel.
 EndringSkolekapasitet Våland, utredning utgår, kapasitetøkning ved Eiganes skole  -1 000    
 67Kvernevik skole og bydelskulturskole, konseptvalgutredning  1 000    
Rådmannen foreslår at det gjennomføres en mulighetsstudie for å få fram ulike alternativer når det gjelder omfang og framdrift for rehabilitering av Kvernevik skole inkludert ny bydelskulturskole, og slik at prosjektet ses i sammenheng med andre utviklingsprosjekter i bydelen.
 EndringKvernevik skole og bydelskulturskole, konseptvalgutredning  -1 000    
 EndringRenovert skole Kvernevik (ferdig 2024) 196 000 40 000 60 000 70 000 26 000
 EndringHjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan  1 000 1 000 1 000 1 000
  Sum skolebygg  206 500 337 400 332 000 248 000
  Barnehagebygg     
 68Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av møbler, hvitevarer med mer.
 69Barnehager, løpende rehabilitering  2 000 2 000 2 000 2 000
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til standardheving samt større nødvendige utskiftinger av vinduer, tak med mer.
 70Grovgarderober i 6 barnehager  10 000 10 000 5 000  
Bystyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 en kostnadsramme på kr 30 mill. til oppføring av grovgarderober ved seks barnehager med bakgrunn i tilsyn som ble utført av Helsesjefen. Rådmannen forslår å videreføre prosjektet.
 71Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål 4 000 4 000    
I Handlings- og økonomiplanen for 2019 – 2020 ble det vedtatt å avsette kr 4 mill. til tomteanskaffelse til barnehageformål for å være i forkant av forventet boligutbygging på Hundvåg, og mulig behov for flere barnehageplasser. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til 2020.
 72Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) 42 000 20 000    
I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 er det avsatt midler til realisering av Tastavarden barnehage inkl. rekkefølgekrav. Kostnadsrammen for bygg og rekkefølgekrav er kr 42 mill. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2020.
 73Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) 55 500 10 800    
I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 er det avsatt midler til realisering av Ytre Tasta barnehage avdeling Vardenes, kjøp av to tomter og til rekkefølgekrav. Kostnadsrammen for bygg og rekkefølgekrav er 55,5 mill. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2020.
 74Teknikken, tomt til barnehageformål 25 000 25 000    
Utenom bygging av en kommunal ti-avdelingsbarnehage, skal Teknikken tomten utvikles som et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune v/Stavanger utvikling KF, Stavanger boligbygg KF, Helse og velferd og private boligaktører/boligbyggelag for å utvikle nye boformer her. Prosjektet er en oppfølging av tidligere vedtak i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedr. nye boformer, samt Plan for omsorgsbygg 2019-2034.
 75Lervig barnehage, 6 avdelinger (ferdig 2024) 88 000 10 000 10 000 20 000 48 000
Nye befolkningsprognoser tilsier at det er behov for omlag 180 nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden. Rådmannen foreslår å avsette midler til realisering av en barnehage på Storhaug med inntil til seks avdelinger for å møte det økte barnehagebehovet i området. Økning av antall plasser vil gjøre barnehageplasser mer tilgjengelig for barn med minoritetsspråklig bakgrunn, samt bidra til å nå målet om jevnere bydelsdekning. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i Barnehagebruksplan 2019-2023.
 76Barnehage Storhaug , 4 avdelinger (ferdig 2022) 52 000 10 000 18 000 23 000  
Barnehagen i Godalen er i gang med tidligfase prosjektering og det forventes full oppstart av prosjektet i 1. kvartal 2020. Rådmannen foreslår en total kostnadsramme på kr 52. mill. Barnehagen forventes ferdigstilt i 2022.
 77Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål i sentrumsnære områder  1 000    
For å legge til rette for å øke antall plasser i sentrumsnære områder/og eller erstatte uhensiktsmessige bygg/geografisk plassering, er det behov for at kommunen sikrer tilstrekkelig areal til barnehageformål. Erfaringer tilsier at det er krevende å finne tilgjengelig areal. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1 mill. til prosjektet i 2020.
 78Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål langs bybanen, hovedvei Mariero og Hinna   1 000   
For å være i forkant av planlagt utbygging i området og et forventet behov for barnehageplasser, vil det være et behov for at kommunen sikrer tilstrekkelig areal til barnehageformål. Per i dag er det ingen barnehager her. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1 mill. til prosjektet i 2021.
 79Teknikken, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) 135 000 10 000 20 000 95 000 10 000
Det er behov for å legge til rette for en barnehage med ti avdelinger på Våland. Disse plassene vil i hovedsak erstatte plasser i bygg som har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil bidra til en økt balanse mellom kapasitet og behov i bydelene. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i Barnehagebruksplan 2019-2023. Stavanger eiendom er i gang med avklaringer på Teknikken-tomten med Stavanger utvikling KF og en planlegger at prosjektet ferdigstilles 2022.
 80Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2022) 20 000    15 000 3 000
Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2022.
  Sum barnehagebygg  103 800 62 000 161 000 64 000
  Helse- og omsorgsbygg     
 81Finnøy pleie- og omsorgssenter - utbygging (ferdig 2023) 116 000 10 000 30 000 50 000 26 000
Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 institusjonsplasser, lokaler til dagsenter og fysio- og ergoterapi. Romprogrammet er vedtatt og prosjekteringen har startet. Når nybygget er ferdig, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Omsorgsboligene er lite egnet til dagens heldøgnstjenester. Nybygget vil gi netto fire nye heldøgns plasser tilpasset demente. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 116 mill.
 82Oppgradering av omsorgsboliger for eldre 900 500    
Det er 16 aldersboliger på Judaberg i tett tilknytting til helse- og omsorgssenteret. Arbeidet med renovering av aldersboligene startet i 2017. Flere av boligene er ferdig renovert, men det gjenstår fortsatt noen boliger som trenger oppgradering. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,5 mill. i 2020 til å ferdigstille arbeidet.
 83Legebåt, lokaler til personell   7 500   
Finnøy kommune har vært i dialog med Helse Stavanger HF om lokaler til helsepersonalet og mannskapet på legebåten som skal ligge på Judaberg. Lokalene bør plasseres i nærhet til legebåten. Kommunen vil samtidig vurdere mulige synergier med helse- og omsorgssentret. Rådmannen foreslår å sette av kr 7,5 mill. til et nybygg.
 84Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler som brukes av virksomhetene innenfor Helse og velferd.
 85Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem  2 000    
I henhold til vedtak i bystyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2019-2022, har Stavanger kommune og Domkirken sykehjem inngått en intensjonsavtale om et utviklingsprosjekt på tomten til stiftelsen i Duesvei 11. Ifølge vedtaket skal kommunen utbetale en kompensasjon på inntil kr 5 mill. til stiftelsen til prosjektet, kr 3 mill. i 2019 og kr 2 mill. i 2020.
 86Velferdsteknologi 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Bruk av velferdsteknologi er en del av Leve HELE LIVET-satsingen, som har til hensikt å gjøre kommunen rustet til å møte demografiske endringer og økt antall hjelpetrengende. Handlingsplanen for velferdsteknologi beskriver mål og tiltak som er knyttet til de overordnede utfordringene og innsatsområdene. Flere av tiltakene i planen vil kreve økte ressurser til anskaffelse og drift av ny teknologi, og ressurser til implementeringen. Rådmannen foreslår å bevilge kr 20 mill. hvert år i perioden.
 87Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
Det er behov for utskifting og oppgradering av gamle signalanlegg i sykehjemmene til moderne trådløse anlegg. Nye anlegg vil øke beboernes trygghet og mulighetene for et aktivt liv. Dette er i tråd med satsingen på velferdsteknologi innenfor Helse og velferd. Rådmannen foreslår å videreføre avsetningen av kr 5 mill. årlig i planperioden.
 88Ombygging og innredning av Erichstrupsgate (ferdig 2023) 2 000 1 000 1 000 15 000 15 000
Lokalene i Erichstrupsgate står tomme og bygget trenger omfattende rehabilitering for å kunne tas i bruk igjen. Dette er et historisk bygg med en sentral beliggenhet, og rådmannen ønsker å beholde bygget. Mulighetsstudien som ble gjennomført våren 2019, anslår en kostnadsramme på kr 32 mill. for rehabilitering, ombygging og innredning av bygget. Rehabiliteringen er planlagt ferdig i 2023.
 EndringOmbygging og innredning av Erichstrupsgate utsettes, vedlikehold utføres  -500 -500 -14 500 -14 500
 89Nye lokaler til Lagård dag og natt/L47, mulighetstudie   1 000   
Lokalene som Rehabiliteringsseksjonen disponerer til døgndrift av midlertidig bolig for personer med rusavhengighet (Lagård dag og natt) og hybelhus til unge rusavhengige fra 18-28 år (L47), er i dårlig forfatning og ikke tilrettelagt for formålene. Rådmannen foreslår å avsette kr 1 mill. til en mulighetsstudie i 2021, for å vurdere ny lokalisering og muligheter for samdrift.
 EndringNye lokaler L47 mulighetsstudie, fremskyndes  1 000 -1 000   
 90Ramsvighagen senter for demens (+erstatningsboliger) (ferdig 2024)  20 000 90 000 95 000 95 000
I behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å realisere et senter for personer med demens (Demenslandsby) på området til Ramsvigtunet sykehjem. Senteret skal være ferdig i 2024. Kostnadsrammen for prosjektet er anslått til kr 410 mill. Det inkluderer kr 60 mill. til erstatningsboliger for de som har bodd på området.
 EndringRamsvighagen senter for demens + erstatningsboliger, avsluttes   -20 000 -90 000 -95 000 -95 000
 91Opprettelse av to sykepleieklinikker  400    
Kommunen har etablert sykepleieklinikk i to av fire virksomheter i hjemmebaserte tjenester. Rådmannen vil foreslå å sette av kr 0,4 mill. i 2020 til utstyr og innredning av sykepleieklinikk i de to resterende virksomhetene i hjemmebaserte tjenester.
 92Fløyen bokollektiv, utbygging av lagringsplass  1 500    
Fløyen bokollektiv er et bofellesskap for mennesker med fysisk funksjonshemming. Beboerne har et omfattende behov for hjelpemidler og utstyr, og bofellesskapet har behov for mer lagringsplass. Rådmannen foreslår derfor å sette av kr 1,5 mill. til utbygging av mer lagringsplass i bokollektivet.
 93Nytt sykehjem 2026, 120-150 plasser (ferdig 2026)    2 000 2 000
Bystyret vedtok i Plan for omsorgsbygg 2019-2034 å bygge et nytt sykehjem med 120-150 plasser. Arbeidet med å finne tomt til det nye sykehjemmet er i gang, og det er lagt inn kr 2 mill. årlig til prosjektering i 2022 og i 2023. Sykehjemmet skal stå ferdig i 2026.
 94Solborg-prosjektet, 11 selveide boliger i bofelleskap UH+1 personalbase (ferdig 2021) 60 000 39 000 5 000   
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 60 mill. og er et botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgns tjenester. Eventuelle tomtekostnader er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2021. Det er vedtatt at elleve boliger skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde en bolig som personalbase.
 95Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer  4 000 2 000 2 000 2 000
Plan for omsorgsbygg 2019-2034 ble vedtatt i bystyret i juni 2019. Planen omfatter bygging av sykehjem, bofellesskap og nye boformer for eldre, i tillegg til boformer for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusmiddelavhengighet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. hvert år i planperioden til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg som oppfølging av planen.
 96Nytt dagesenter og sansehus, mulighetsstudie  2 000    
Kommunalstyret for levekår vedtok i juni 2019 at det skulle vurderes å sette av midler til en mulighetsstudie for nytt dagsenter og sansehus for Dagsenter og avlastning i handlings- og økonomiplanen. De vedtok samtidig at kr 1,5 mill. som var avsatt til nytt sansehus i Handlings- og økonomiplan 2019-2022, skal benyttes til å tilrettelegge nye midlertidige lokaler for dagens sansehus, i påvente av mulighetsstudie og ev. nytt dagsenter. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. til mulighetsstudien i 2020.
 97Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020)  1 000    
I behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det bevilget kr 2 mill. kroner til å utrede behov for midlertidige lokaler, nye arealbehov og fremtidig lokalisering av Stavanger legevakt. Dette arbeidet pågår og vil fortsette i 2020.
 98Hinna bofelleskap, 8 plasser (ferdig 2020) 34 200 18 200 4 000   
Ombyggingen av det tidligere bofellesskapet i Fredrikke Qvamsgate til Hinna bofellesskap er i gang. Bygget trenger omfattende rehabilitering. Det ombygde bofellesskapet vil få åtte boenheter for personer med utviklingshemning som har behov for heldøgns bemanning. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 34,2 mill. og er planlagt ferdigstilt i desember 2020.
 EndringRamsvigtunet, ny etasje, utvidelse av eksisterende sykehjem, ferdig 2022 165 000 20 000 50 000 95 000  
 EndringMulighetsstudie og kapasitetsutvidelse eksisterende sykehjem (Blidensol) 82 000 2 000 30 000 50 000  
  Sum helse- og omsorgsbygg  128 600 155 500 226 000 57 000
  Idrettsbygg     
 99Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) 54 000 17 000 5 000   
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 54 mill. inkludert rekkefølgekrav. I forbindelse med disposisjonsplan og reguleringsplan 2531 om områderegulering for boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna idrettspark, er det planlagt et nytt garderobe/klubbhus samt rekkefølgekrav for de idrettslige aktivitetene på området. Kommunen vil stå som eier og driver av garderobeanlegget som vil utgjøre første etasje av klubbhuset til Hinna FK.
 100Idrettsbygg, løpende rehabilitering  500 500 500 500
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.
 101Stavanger idrettshall, godkjente rømningsveier, tribuneplasser og ny skillevegg (ferdig 2020) 2 700 21 100    
I forbindelse med rehabiliteringen av Stavanger Idrettshall vil kommunen sette opp nye teleskoptribuner, flytte skillevegger, merke banene samt lage rømningsveier. Tribunene vil bedre kapasiteten for større idrettsarrangement og spare arrangøren for utgifter knyttet til å sette opp midlertidige tribuner ved arrangement. Totalkostnaden for teleskoptribuner inkl. merking og rømningsveier er kalkulert til kroner 23,8 mill. Kroner 2,6 mill. er bevilget i 2019.
 EndringStavanger idrettshall  -21 100    
 102Madlamark, idrettshall (ferdig 2022) 56 500   23 500 28 250 5 000
Det skal bygges ny flerbrukshall i forbindelse med ny grunnskole på Madlamark. Totalkostnaden for flerbrukshallen er kr 56,5 mill. Ferdigstillelse forventes i løpet av 2022.
 103Lervig, Idrettshall (ferdig 2024) 63 000   1 000 10 000 20 000
Det skal bygges ny flerbrukshall på Lervig i forbindelse med ny grunnskole på Storhaug. Totalkostnaden for prosjektet er estimert til kr 63 mill. Hallen vil være ferdigstilt i løpet av 2024.
 104Vaulen, Idrettshall (ferdig 2025) 63 000 1 000 1 000 10 000 30 000
Det skal bygges ny flerbrukshall på Vaulen om skolen blir plassert på Mariero. Totalkostnaden for prosjektet er estimert til kr 63 mill. Dersom skolen realiseres på tomten på Mariero vil flerbrukshallen bli ferdigstilt i 2025.
 EnringTribuner, håndball EM  2 000    
  Sum idrettsbygg  20 500 31 000 48 750 55 500
  Vannverket     
 105Tiltak i Finnøy 18 700 4 000 5 700 3 000 6 000
Tiltakene er basert på Finnøy sin hovedplan og investeringsplan i perioden 2018-2022 og er justert med oppdatert framdrift. De største prosjektene er knyttet til forsterkning av vannforsyning Kindingstad-Nærland og forsterkning og utvidelse av vannforsyning til Helgøy, Nord-Hidle, Bjergøy og Halsnøy. Rådmannen foreslår at det settes av kr 18,7 mill. i planperioden.
 106Tiltak i Rennesøy 32 400 10 900 8 100 9 400 4 000
Tiltakene er basert på Rennesøy sin hovedplan og investeringsplan for perioden 2018-2022 og er justert med oppdatert framdrift. De største prosjektene er knyttet til forsterkning av forsyningssystemet på Mosterøy og Østhusvik og en ny vannledning fra Østhusvik til Hanasand. Rådmannen foreslår ar det settes av kr 32,4 mill. i planperioden.
 107Byomforming 58 000 16 000 16 000 16 000 10 000
I forbindelse med byomforming og større infrastrukturtiltak vil det være behov for samtidig fornyelse eller omlegging av vann‐ og avløpssystemene. Ryfast/Eiganestunellen nærmer seg avslutning. Bussveien, Lyse sin fjernvarmetrase og de store byomformingsområdene som Urban Sjøfront og Jåttåvågen er eksempler på aktuelle prosjekter som vil kreve investeringer i planperioden. Framdrift og gjennomføring av slike prosjekter styres ofte av eksterne aktører, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til framdrift og kostnader. Tiltakene er dels lovpålagte gjennom flytteplikt i Veiloven og dels prioriterte tiltak. Rådmannen foreslår å sette av kr 58 mill. i planperioden til tiltak på vannledningsnettet som følge av byomforming i planperioden.
 108Fornyelse 163 400 38 000 38 000 41 800 45 600
I februar 2019 vedtok bystyret i sak 13/19, at avløp- og vannverket skal øke fornyelsetakten på utskiftning av rør fra 1,0 % til 1, 5 % årlig. Dette utgjør 9 900 meter vannledning som er rundt en dobling av tidligere nivå - og innebærer behov for betydelig økning i investeringene på sikt. I investeringsplanen er det foreslått en gradvis opptrapping mot målet fra 1,0 til 1,2 % i planperioden en gradvis økning på 0,1 % hvert år til 1,5 % i 2026. Behov for akutte reparasjoner og strakstiltak er nå lagt inn under Fornyelse. Tiltakene finansieres hovedsakelig over investeringsbudsjettet og posten for fornyelse. Rådmannen foreslår å sette av kr 163,4 mill. i kr i planperioden til fornyelse av vannledningsnettet. I tillegg til midlene direkte avsatt til fornyelse vil det i forbindelse med ulike former for byomforming bli fornyet ledninger. Det vises til prosjekt Byomforming for nærmere omtale.
 109Forsterkninger    4 000 4 000
Økt minstetrykk i kommunen fra 20 til 25 meter vannsøyle medfører behov for investeringer og potensielt nye pumpestasjoner. I tillegg skal forsyningssikkerheten til enkelte områder forsterkes, og det skal etableres ringforbindelse på endeledninger i fornyelsesprosjekter. Til sammen foreslår rådmannen at det settes av kr 8 mill. til forsterkning av vannledningsnettet i planperioden.
 110Lekkasjereduksjon  1 000 1 000 1 000 600
Redusert lekkasjetap fra vannledningsnettet er høyt prioritert i denne planperioden. Videre soneinndeling, eventuelt tiltak for å redusere trykket i områder med høyt trykk og andre lekkasjereduserende tiltak krever investeringer. Rådmannen foreslår at det settes av kr 3,6 mill. i planperioden.
 111Vannledninger i utbyggingsområder  3 000 2 000 1 000  
Stavanger kommune har man hatt en ordning der kommunen bekoster vannledningsmateriell for private utbyggere i utbyggingsområdene. I henhold til sak 61/19 i Fellesnemda avvikles ordningen fra 1. januar 2020, men allerede inngåtte avtaler betales ut i tråd med gjeldende praksis. Med denne bakgrunn foreslår rådmannen at det settes av kr 6 mill. frem til og med 2022.
 112Vannverket, kjøretøy og utstyr  240 240 240 240
Bilpark og utstyr som benyttes til driften av vann‐ og avløpssystemene må fortløpende fornyes. Per i dag er det ikke tilgjengelig gode fossilfrie alternativ for de fleste av Vann og avløp sine driftsbiler. Av denne grunn vil det bli vurdert å lease kjøretøy i påvente av teknologiutviklingen. Totalt for planperioden forslås det av rådmannen at det settes av kr 0,96 mill. til finansiell leasing av kjøretøy og utstyr som benyttes i Vannledningsdriften.
  Sum vannverket  73 140 71 040 76 440 70 440
  Avløpsverket     
 113Tiltak Finnøy 2 900   900 2 000  
Tiltakene er basert på Finnøy sin hovedplan og investeringsplan i perioden 2018-2022 og justert med oppdatert framdrift. Det største prosjektet er knyttet til ny slamavskiller Nåden/Kvame. Rådmannen foreslår å sette av kr 2,9 mill. i planperioden.
 114Tiltak Rennesøy 4 400   400 1 400 2 600
Tiltakene er basert på Rennesøy sin hovedplan og investeringsplan for perioden 2018-2022 – og justert med oppdatert framdrift. Det største prosjektet er knyttet til kloakkering Sørbø. Rådmannen foreslår å sette av kr 4,4 mill. i planperioden.
 115Byomforming 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
I forbindelse med byomforming og større infrastrukturtiltak vil det være behov for samtidig fornyelse eller omlegging av vann‐ og avløpssystemene. Ryfast/Eiganestunellen nærmer seg avslutning, men bussveien, Lyse sin fjernvarmetrase og de store byomformingsområdene som Urban Sjøfront og Jåttåvågen er eksempler på aktuelle prosjekter som vil kreve investeringer i planperioden. Framdrift og gjennomføring av slike prosjekter styres av eksterne aktører, og det er stor usikkerhet knyttet til framdrift og kostnader. Tiltakene er dels lovpålagte gjennom flytteplikt i Veiloven og dels prioriterte tiltak. Rådmannen foreslår at det settes av kr 80 mill. til tiltak på avløpsnettet som følge av byomforming i planperioden.
 116Fornyelse 215 000 50 000 50 000 55 000 60 000
I februar 2019 vedtok bystyret i sak 13/19, at avløp- og vannverket skal øke fornyelsetakten på utskiftning av rør fra 1,0 % til 1, 5 %. Dette utgjør 9 000 meter spillvannsførende avløpsledning som er nesten en dobling av tidligere nivå - og innebærer behov for betydelig økning i investeringene på sikt. I investeringsplanen er det foreslått en gradvis opptrapping mot målet fra 1.0 til 1.2 % i planperioden med en gradvis økning på 0,1 % hvert år til 1,5 % i 2026. Behov for akutte reparasjoner og strakstiltak er nå lagt inn under Fornyelse. Tiltakene finansieres hovedsakelig over investeringsbudsjettet og posten for fornyelse. I planperioden settes det av 215 millioner kroner til fornyelse av avløpsledningsnettet. Grøftefri fornyelse av ledningsnettet finansieres som hovedregel over driftsbudsjettet. I tillegg til midlene direkte avsatt til fornyelse vil det i forbindelse med ulike former for byomforming og i forbindelse med separering av fellesavløp bli fornyet ledninger. Det vises til prosjektene Byomforming og Fremmedvannreduksjon og separering for nærmere omtale.
 117Fremmedvannsreduksjon og separering 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
For å nå målene om tilstrekkelig kapasitet i ledningsnettet og redusert fremmedvann til renseanlegget må ulike tiltak iverksettes. Ordinær separering av fellesavløp i separatsoner, lettseparering i fellessoner og lokale tiltak for å redusere overvannsbelastningen på systemene medfører investeringsbehov. Det settes totalt av kr 40 mill. til dette formålet i planperioden.
 118Vannføringsmålere avløp   2 000 2 000 2 000
Kontroll med avløpsmengdene i hver avløpssone er avgjørende for riktige prioriteringer innenarbeidet med fremmedvannsreduksjon, og det skal etableres målere for alle påslipp til IVAR sine avløpstunneler. Rådmannen foreslår å sette av kr 6 mill. kroner i planperioden til dette formålet.
 119Avløpsverket, kjøretøy og utstyr  860 1 360 1 360 1 360
Bilpark og utstyr som benyttes til driften av vann‐ og avløpssystemene må fortløpende fornyes. Per i dag er det ikke tilgjengelig fossilfrie alternativ for de fleste av Vann og avløp sine driftsbiler. Av denne grunn blir det vurdert å lease kjøretøy i påvente av teknologiutviklingen. Totalt for planperioden settes det av kr 4,94 millioner kroner til finansiell leasing av kjøretøy og utstyr som benyttes i Avløpsdriften.
  Sum avløpsverket  80 860 84 660 91 760 95 960
  Renovasjon     
 120Nedgravde containere  2 300 2 300 2 300 2 300
I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, innreguleres og etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Rådmannen foreslår å øke den årlige bevilgningen med kr 0,3 mill. til kr 2,3 mill. hvert år i planperioden som ett ledd i kommunesammenslåingen.
 121Nye avfallsbeholdere, kjøp  1 800 1 800 1 800 1 800
Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye abonnenter. Til sammen foreslår rådmannen å øke den årlige bevilgningen med kr 0,3 mill. til kr 1,8 mill. hvert år i planperioden som ett ledd i kommunesammenslåingen.
  Sum renovasjon  4 100 4 100 4 100 4 100
  Park og vei     
 122Lysløype Teigen 700 350    
Det er planlagt lysløype i Teigen friluftsområde på Finnøy, et område som driftes i samarbeid med Teigens venner. Finnøy har i dag ingen lysløyper og rådmannen foreslår å bevilge de resterende kr 0,35 mill. i 2020.
 123Hagatoppen barnehage, oppgradering av uteområdet 900 800    
Uteområdet til Hagatoppen barnehage har over tid vært for lite i forhold til antall barn som oppholder seg der. Skur i småbarnsavdelingen er ikke tilpasset antall vogner og må utvides slik at det er i tråd med forskrift for miljørettet helsevern. Prosjektet har en ramme på kr 0,9 mill. og rådmannen foreslår å bevilge de resterende kr 0,8 mill. i 2020.
 124Veiskilting, ikke landfaste øyer 1 500 1 000    
Det er behov for omfattende veiskilting på de ikke landfaste øyene som Fogn, Byre, Sør-Bokn, Sjernarøy og Ombo. Prosjektet har en ramme på kr 1,5 mill. og rådmannen foreslår å bevilge de resterende kr 1 mill. i 2020.
 125Oppgradering lekeplasser i kommunale felt  125 125 125 125
Tiltaket omfatter utskifting av lekeapparater og andre tiltak på kommunale lekeplasser som følge av slitasje. Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 0,125 mill.
 126Realisering av GS-vei Østhusvik/Hanasand 15 000 10 000    
Prosjektet har prioritet en i tiltakslista til Rennesøy kommunes trafikksikkerhetsplan, og omfatter ca. 6 km gang- og sykkelvei langs FV 519/4621 Hanasandveien. Reguleringsplan ble vedtatt vinteren 2019. Detaljprosjektering og grunnerverv er et omfattende arbeid som sannsynligvis vil ta 2 til 3 år. De totale kostnader for prosjektet er anslått til kr 90 mill. Det er tidligere bevilget kr 5 mill. og rådmannen foreslår å sette av kr 10 mill. i 2020.
 127Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien 9 375 2 500 6 250   
Dette tiltaket har prioritet to i tiltakslisten til Rennesøy kommunes trafikksikkerhetsplan. Reguleringsplan ble vedtatt i 2008. Prosjektet må detaljprosjekteres og grunnerverv må gjennomføres før fortau kan bygges. Rammen for prosjekt er kr 9,375 mill. Rådmannen foreslår å sette av kr 2,5 mill. i 2020 og kr 6,25 mill. i 2021.
 128Asfaltering  8 000 8 000 8 000 8 000
I en vurdering av Stavanger kommune sitt veinett er det synliggjort et etterslep innen rehabilitering og utbedring. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å øke budsjettet fra kr 5 mill. per år til kr 8 mill. per år. Rådmannen forslår å videreføre den årlige bevilgningen.
 EndringAsfaltering  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
 129Barnehager, uteområder  5 125 5 125 5 125 5 125
Uteområdene i barnehagene er utsatt for stor slitasje og med et betydelig etterslep, slik at det er behov for rehabilitering og oppgradering. Gjennom statlige tiltaksmidler ble det startet et oppgraderingsprosjekt i 2017 og det er viktig at dette nå kan videreføres. Rådmannen foreslår å doble den årlige bevilgningen på kr 2,5 mill. samt å inkludere den årlige bevilgningen ifra Rennesøy på kr 0,125 mill. hvert år. Totalt sett foreslås det kr 5,125 mill. hvert år i planperioden.
 130Fremkommelighet  3 000 3 000 3 000 3 000
Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synliggjort, ikke minst i Hillevåg/ bussveien. Formålet er å finne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Rådmannen foreslår avsatt kr 3 mill. årlig i perioden. Det legges fremlegges egen sak til kommunalutvalget for miljø og utbygging og formannskapet.
 131Friområde, økt opparbeidelse  2 000 2 000 2 000 2 000
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2016 og 2017 å avsette midler til opparbeiding av kommunens friområder. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. årlig i planperioden på opparbeidelse av friområder.
 132Gatelys  10 000 10 000 10 000 10 000
I forbindelse med utbyggings- og veiprosjekter, vil det samtidigvære behov for å få utført en betydelig oppgradering av gatebelysning og ledningsnettet. Videre dekkes tiltak i Strategisk belysningsplan for turveier av denne posten samt belysningsprosjekter i sentrum. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. hvert år i planperioden.
 133Idrettsanlegg  6 000 6 000 6 000 6 000
Rådmannen forslår å videreføre årlig avsetning på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i henhold til årsprogrammene til Park og vei samt Idrett, som disponerer kr 2 mill. av midlene til idrettsutstyr.
 134Kreative lekeplasser  3 000 3 000 3 000 3 000
For å legge til rette for mer utfordrende og spennende lekeplasser, foreslår rådmannen å videreføre en årlig avsetning på kr 3 mill. i planperioden. Bystyret vedtok å øke årlig bevilgning til kr 3 mill. fra 2019 og har vedtatt at Storhaug og Hillevåg bydeler samt Kvernevik skal prioriteres. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.
 135LED-lys, utkifting av gatelysarmatur 41 000 10 250 10 250 10 250 10 250
Utskifting til LED-belysning vil gi betydelige energibesparelser både på grunn av mindre strømforbruk og muligheter for dimming. Dersom potensialet som ligger i smartbelysning og styring skal kunne realiseres, må det skiftes til LED. Rådmannen foreslår at det settes av kr 10 mill. årlig til formålet samt ytterligere kr 0,25 mill. som er meldt inn ifra Rennesøy. Totalt kr 10,25 mill. hvert år i planperioden.
 136Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg  6 100 6 100 6 100 6 100
Prosjektet gjelder bygging av lekeplasser, parker, friområder, nærmiljøanlegg med mer. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende anlegg. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 6,1 mill. i planperioden.
 137Nye veianlegg  2 100 2 100 2 100 2 100
Midlene brukes til diverse mindre nyanlegg, rehabiliteringer og omlegginger av byens gater og veier. Universell utforming av bussholdeplasser finansieres av denne posten. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i planperioden.
 138Parkanlegg/friområder, rehabilitering  700 700 700 700
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres i henhold til årsprogrammet til Park og vei.
 139Prosjekt friområde  10 000 10 000 10 000 10 000
I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår rådmannen å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. i planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding av regulerte friområder.
 140Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. I kommende planperiode foreslås å prioritere en omlegging og oppgradering av blant annet Arneageren og forprosjekt for Tjensvolltorget. Det er også flere andre aktuelle prosjekter i sentrum, blant annet Klubbgata og Børehaugen torg. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen på kr 6 mill. videreføres i planperioden.
 141Skoler, uteområder  11 000 9 200 6 800 9 500
Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, samtidig er skolene også viktige møteplasser og aktivitetsområder på ettermiddag- og kveldstid. Utvikling av skolegårdene med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær anses som viktig og nødvendig. Rådmannen foreslår å øke den årlige bevilgning på kr 9,5 mill. i planperioden, da inngår også skoler i Rennesøy og Finnøy i prosjektet fra 2020. Summene i 2021 og 2022 er noe lavere fordi bystyret vedtok å forskuttere arbeidene på Våland skole i 2019. Bevilgningene medgår til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr m/ fallunderlag, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger).
 142Kvernevik og Sunde bydelshus, offentlig torgareal 3 000 2 500    
Tiltaket er kalkulert til kr 3 mill. Rådmannen foreslår å innarbeide restbeløpet på kr 2,5 mill. i 2020 til opparbeiding av nytt torg mellom bydelshus og svømmehall.
 143Sykkelstrategi  20 000 20 000 20 000 20 000
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret å videreføre sykkelstrategi-satsingen. Satsingen følges opp med en egen handlingsplan med konkrete tiltak. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med kr 20 mill. i planperioden.
 144Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
For at innbyggerne skal bruke sykkelveinettet, må det ha god standard. Arbeidet med å heve standarden og bygge nye tilrettelagte traseer vil bli prioritert de kommende årene. Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel. Målsettingen med å satse på sykkel er økt fremkommeligheten og sikkerhet, med det som resultat at flere velger å sykle. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 2,25 mill. per år i planperioden.
 145Tou scene, uteområder 5 000 4 500    
I forbindelse med pågående utvikling av Tou scene, er det rekkefølgekrav om at uteområdet skal opparbeides etter godkjent utomhusplan. Prosjektet har en total kostnad på kr 5 mill. Det er satt av kr 0,5 mill. i 2019 til prosjektering og rådmannen foreslår å sette av kr 4,5 mill. i 2020 til gjennomføring.
 146Trafikksikkerhet  15 925 15 925 15 925 15 925
Prosjektene som er prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. I planperioden er fortau langs Solliveien, Øvre Vågen og Olav Duuns gate prioritert, samt tiltak i Oddahagen. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,3 mill. til formålet samt ytterliggere kr 0,625 mill. hvert år som gjelder mindre tiltak som fartsdemping og skiltning. Kr 0,625 mill.er en videreføring av årlig bevilgning fra Rennesøy.
 147Åmøyveien, gang og sykkelvei 35 000 5 000 10 000 20 000 20 000
Nye Stavanger har mottatt kr 2,5 mill. fra staten til utarbeidelse av reguleringsplan og detaljplaner. Utarbeidelse av reguleringsplan er igangsatt, og forventes ferdigstilt i 2020, deretter vil detaljprosjektering bli satt i gang. Detaljprosjektering er anslått å beløpe seg til kr 5 mill. Det er anslått en total kostnad for gjennomføring på kr 50 mill., samlet blir dette kr 55 mill. Rådmannen har foreslår å avsette kr 5 mill. i 2020, kr 10 mill. i 2021 og kr 20 mill. i hvert av årene 2022 og 2023.
 EndringÅmøyveien, gang og sykkelvei    -10 000 -10 000
 148Tjensvollstorget 7 500    1 500 2 000
Tjensvoll Torg er veldig har behov for en omfattende oppgradering. Det er satt av midler til et forprosjekt over sentrumsmidlene og en regner med at dette kan være planavklart i 2020. Det er anslått at oppgraderingen vil beløpe seg til omkring kr 7,5 mill. og rådmannen foreslår at det settes av kr 1,5 mill. i 2022 og kr 2 mill. i 2023.
 149Intensiv belysning fotgjengerfelt  2 200 2 200 2 200 2 200
Store deler av året er det mørkt om morgenen når barn og unge går til skolen. Det har de siste årene blitt etablert intensivbelysning ved gangfelt i tilknytning til skoleveier som er rapportert inn til Stavanger kommune som mørke og utrygge. Arbeidet har blitt godt mottatt og bidratt til økt trafikksikkerhet. Det er ønskelig å fortsette innsatsen for trygge skoleveier. Rådmannen foreslår at det avsettes 2,2 mill. årlig i planperioden til dette formålet.
 150Kongsgaten, rehabilitering 64 000 5 000 20 000 16 000 10 000
Kongsgata er en sentral bussvei som er i svært dårlig forfatning. Forprosjektet ble ferdigstilt høsten 2018 og gatebruksplanen er under politisk behandling, endelig behandling forventes tidlig i 2020. I forprosjektet er det foreslått at gata skal reetableres med gatestein. Rådmannen foreslår at Kongsgata asfalteres, dermed kan prosjektets ramme reduseres fra kr 64 mill. til kr 54 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 5 mill. i 2020, kr 20 mill. i 2021, kr 16 mill. i 2022 og kr 10 mill. i 2023, av dette er kr 5 mill. i 2020 og kr 20 mill. i 2021 overført fra 2019.
 EndringKongsgaten  2 500 2 500 2 500 2 500
 151Pålagt utskifting av kviksølvholdige armaturer  10 000    
Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i sak 36/14 utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv. Sluttfinansiering på kr 10 mill. er innarbeidet i 2020 og foreslås videreført av rådmannen.
 152Bymiljøpakken, utgifter     
I vedtatt årsprosjekt for Bymiljøpakken for 2020, er det en rekke tiltak som gjelder Stavanger kommune innenfor programområdene sykkel, gåing og trafikksikkerhet som vil bli finansiert gjennom tilskudd fra Bymiljøpakke. Hvilke prosjekter dette gjelder og fremdriften er fremdriften i skrivende stund ikke mulig å si noe konkret om på nåværende tidspunkt. Rådmannen kommer tilbake til saken i løpet av 2020.
 153Bymiljøpakken, moms     
I vedtatt årsprosjekt for Bymiljøpakken for 2020, er det en rekke tiltak som gjelder Stavanger kommune innenfor programområdene sykkel, gåing og trafikksikkerhet som vil bli finansiert gjennom tilskudd fra Bymiljøpakke. Merverdiavgiften til disse prosjektene dekkes ikke av Bymiljøpakken, men refunderes som mva. kompensasjon. Hvilke prosjekter dette gjelder og fremdriften i skrivende stund ikke mulig å si noe konkret om på nåværende tidspunkt. Rådmannen kommer tilbake til saken i løpet av 2020.
 154Arneageren  500 1 000   
Det er bevilget kr 1,75 mill. til prosjektet, på grunn av endringer i fremdrift så foreslår rådmannen å overføre kr 1,5 mill. til 2020. Rådmannen har forslått endringen i forbindelse med 2 tertial 2019.
 155Bydelspark Lunde  1 000    
Det er bevilget kr 1,2 mill. til prosjektet, på grunn av endringer i fremdrift så foreslår Rådmannen å overføre kr 1,0 mill. til 2020. Rådmannen har forslått endringen i forbindelse med 2 tertial 2019.
 156Lervig park, fase 1  1 000    
Det er bevilget til sammen kr 4,75 mill. til prosjektet i 2018 og 2019. Tiltak for første fase er gjennomført i 2019 og i forhold til videre fremdrift foreslår rådmannen å overføre kr 1 mill. til 2020. Rådmannen har forslått endringen i forbindelse med 2 tertial 2019.
 157Oddahagen  1 500    
Det er bevilget kr 2,0 mill. til prosjektet. Grunnet endringer i fremdrift så foreslår rådmannen å overføre kr 1,5 mill. til 2020. Prosjektet i Oddahagen er et trafikksikkerhetsprosjekt vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging, hvor det skal etableres fortau og andre tiltak for å bedre forholdene for forgjengere og syklister. Rådmannen har forslått endringen i forbindelse med 2 tertial 2019.
 158Lervig, park fase 2 48 000 3 000   20 000 25 000
Fase 1 gjennomføres som eget prosjekt i 2019 og avsluttes i 2020. En endelig opparbeidelse antas å ha en kostnad på omkring kr 48 mill. Rådmannen foreslår å sette av kr 3 mill. i 2020, kr 20 mill. i 2022 og kr 25 mill. i 2023 til formålet.
 159Valberget, kreativ lekeplass  1 000    
Det er bevilget kr 4,5 mill. til prosjektet. Grunnet endringer i fremdrift så foreslår rådmannen å overføre kr 1,0 mill. til 2020. Rådmannen har forslått endringen i forbindelse med 2 tertial 2019.
 160Fugleøy, Mosvannet   3 000   
Kommunalstyret for miljø og utbygging har bedt om at det etableres et permanent fugleøy i Mosvatnet, jf. orienteringssak 9/19. Dette vil gi økte hekkeplassmuligheter for blant annet hettemåke som er en truet art. Rådmannen foreslår å sette av kr 3 mill. i 2021 til tiltaket som bygger opp under mål om naturmangfold i Klima- og miljøplanen.
 161Mosvannet, OPP kulvert  1 000    
Det er bevilget kr 1,0 mill. til prosjektet, på grunn av endringer i fremdrift så foreslår rådmannen å overføre kr 1,0 mill. til 2020. Rådmannen har forslått endringen i forbindelse med 2 tertial 2019.
 162Solliveien, fortau  2 400    
Det er bevilget kr 2,6 mill. til prosjektet. Grunnet endringer i fremdrift så foreslår rådmannen å overføre kr 2,4 mill. til 2020. Rådmannen har forslått endringen i forbindelse med 2 tertial 2019.
 EndringSolliveien fortau  -2 400    
 163Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning  11 000 11 000 11 000 11 000
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun, denne skal revideres i 2020. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lavere kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. Det er avgjørende å kunne rehabilitere gater hvor avløpsanleggene blir skiftet ut. Østre del av Verket, Avaldnesgata, Vålandsgata og revisjon av plan for gatetun og miljøgater er prioritert i planperioden. I tillegg kommer gater hvor avløpsanlegg skal skiftes. Rådmannen foreslår en årlig bevilgning på kr 11 mill.
 164Kunstgressbaner, rehabilitering   15 000 15 000 15 000 15 000
Rådmannen foreslår å fortsette arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner i hele planperioden, med kr 15 mill. årlig. Årlig bevilgning har økt fra kr 12 mill. til kr 15 mill. med bakgrunn i nødvendige tiltak for å unngå at gummigranulat kommer på avveie. Prioriteringer i Fagplan idrett vil bli lagt til grunn og rammen vil gi anledning til å rehabilitere tre baner årlig.
 165Vei, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500
I forbindelse med diverse arbeider i kommunale veier, er det behov for å bidra til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Denne måten å samordne anleggene på er ressurssparende. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.
 166Bruer/kaier, rehabilitering   6 250 6 250 5 000 5 000
Det er gjennom årlige inspeksjoner avdekket store feil og mangler ved de fleste bruer og kaier i kommunen. Ingen er uten anmerkninger, og flere av kaiene anbefales stengt eller revet. Konsekvenser ved ikke å foreta nødvendige inspeksjoner og tilstandskontroller, vedlikehold og reparasjoner vil være at konstruksjonsdelene svekkes på en slik måte at bruene og kaiene må stenges, i verste fall rives. Dette vil medføre store økonomiske konsekvenser. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 5 mill. årlig i planperioden til dette formålet. Videre foreslår rådmannen å bevilge kr 1,25 mill. i 2020 og 2021 som en videreføring av Rennesøy sin vedtatte bevilgning i økonomiplanen 2019-2022.
 167Friområder, skjøtsel  2 000 2 000 2 000 2 000
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2019 å styrke innsatsen i kommunens friområder. Rådmannen foreslår å videreføre satsingen med kr 2 mill. årlig i resten av planperioden.
 168Utvikling av Lassa idrettsanlegg for cricket, rugby, amerikansk fotball, lacrosse og fotball   6 000 5 000   
Bystyret har vedtatt at behovet for cricketbane i regionen søkes løst i samarbeid med nabokommunene. I sak 53/19 i kommunalstyret for miljø og utbygging, ble det vedtatt at flerbruksfeltet skal ha naturgress og cricket-pitch, hovedbanen skal legges om til kunstgress og 2 mindre baner skal legges til rette med kunstgress. Eksisterende grusbane skal legges om til naturgressbane for rugby, amerikansk fotball og lacrosse. Det skal gjennomføres en detaljprosjektering hvor alle elementene inngår.
Gjennomføring av alle disse tiltakene er beregnet til å koste omkring kr 30 mill. Det er tidligere bevilget kr 12,7 mill. hvorav kr 11 mill. foreslås overført til 2020 og 2021. Ytterligere finansiering vil rådmannen komme tilbake til i kommende handlings- og økonomiplaner.
 EndringUtvikling av Lassa idrettsanlegg  -6 000 -5 000   
 169Lassa, kunstgressbane  3 900    
I Handlings- og økonomiplanen for 2019 – 2022, er det satt av kr 4 mill. til omlegging av naturgressbanen på Lassa til kunstgress. Dette må sees i sammenheng med utvikling av Lassa idrettsanlegg som ble behandlet av kommunalstyret for miljø og utbygging i sak 53/19 vedrørende baner til cricket, rugby, amerikansk fotball, lacrosse og fotball. Det skal gjennomføres en detaljprosjektering av alle baneelementene. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. i 2020 samt overføre kr 1,9 fra 2019, til sammen kr 3,9 mill. i 2020.
 EndringLassa, kunstgressbane  -3 900    
 170Kannik skole, uteområde 14 000   5 600 4 000  
Kannik er en stor ungdomsskole og uteområdet rundt skolen har behov for en omfattende oppgradering. Det er utarbeidet detaljerte planer for denne oppgraderingen som er kostnadsberegnet til kr 14 mill. Det er foreslått avsatt til sammen kr 4,4 mill. i 2020 og 2021 gjennom Prosjekt skolegård. Rådmannen foreslår å finansiere resten av prosjektet med egen bevilgning på kr 5,6 mill. i 2021 og kr 4 mill. i 2022.
 EndringKannik skole, uteområde, fremskyndes  5 600 -1 600 -4 000  
 EndringNytorget 30 000 3 000 9 000 9 000 9 000
  Sum Park og vei  218 275 210 475 210 075 212 275
  Kirkebygg     
 171Hausken kirke- og livssynsenter    14 100  
I Økonomiplanen 2019-2020 på Rennesøy ble kr 15,6 mill. avsatt til realisering av Hausken kirke- og livssynssenter, kr 1 mill. ble satt av til planlegging i 2019. Rådmannen foreslår å forskyve ferdigstillelse år til 2022.
 EndringHausken kirke- og livssynsenter     -14 100  
 172Domkirken 2025 (ferdig 2025) 319 600 62 000 80 000 53 000 23 000
Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Prosjektet har en vedtatt total ramme på kr 305 mill. og skal ferdigstilles innen 2025. Det er videreformidlet en kostnadsøkning som et resultat av universell utforming og bedre oppvarming. Rådmannen foreslår en ny totalramme på kr 319,6 mill. Kr 218 mill. foreslås avsatt i neste planperiode.
 173Hundvåg gravlund (ferdig 2020) 10 000 5 000    
Hundvåg gravlund er den gravplassen med størst behov for nye gravplassareal. Arbeidet må settes i gang med hensyn til den vedtatte desentraliserte gravplass-strukturen for Stavanger. I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 bevilget bystyret en total kostnadsramme på kr 10 mill. herav kr 5 mill. i 2019 og kr 5 mill. i 2020. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på prosjektet.
 174Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig 2020) 42 000 27 000 4 000   
Prosjektet har fra tidligere en vedtatt ramme på kr 25 mill. Det har blitt lagt en tilstandsvurdering som viser alvorlige skader ved ytterveggene og behov for ny takdekking inklusive isolasjon. Prosjektet omfatter i tillegg kostnader knyttet til VVS og elkraft installasjoner. Rådmannen foreslår en økt bevilgning slik at totalrammen for prosjektet er 42 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i slutten av 2020.
 175Revheim gravlund (ferdig 2021) 4 000   4 000   
Revheim gravlund har behov for klargjøring av areal. Nye gravplassareal med gjennomgraving og drenering som må gjennomføres i 2021. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen ifra Handlings- og økonomiplanen 2019-2022 og avsette en kostnadsramme på kr 4 mill. til formålet i 2021.
 176Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus 1 920 1 920    
Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra Finnøy Kyrkjelege Fellesråd og Rennesøy Kirkelige Fellesråd foreligger det ikke eksterne tilstandsanalyser for byggene som frem til 31.desember 2019 hører inn under disse fellesrådenes drift og forvaltning. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,92 mill. i 2020 til å lage en tilstandsvurdering på seks kirker som er fredet eller vernet ute på øyene. Dette gjelder Sørbø kirke, Hausken kirke, Askje kirke, Hesby kyrkje, Talgje kyrkje og Sjernarøy kyrkje.
 177Tjensvoll gravlund, oppgradering eksisterende urnefelter samt parkering   2 500   
De urnefelter som er belagt med urnegraver, samt fremtidige urnefelt ved kapellet er skjemmet av overflatevann og sørpe på grunn av tette jordmasser. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,5 mill. til å drenere disse urnefeltene i 2021.
 178Hafrsfjordsentret, ny kirkesal (ferdig 2022)   8 000 23 000 4 000
Som følge av behov knyttet til kapasitet, trosopplæring og fleksibilitet er det behov for å bygge ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret. Estimert prosjektkostnad utgjør kr 37 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet med sikte på ferdigstillelse i 2022.
 EndringHafrsfjordsentret, ny kirkesal   -8 000 -23 000 -4 000
 179Ventilasjonsanlegg, utskiftning 6 000   3 000 3 000  
Det er utarbeidet en liste over ventilasjonsanlegg som anses være defekte. Med full oppgradering til dagens standard må alle ventilasjonsrørene skiftes. Rådmannen foreslår å bevilge kr 6 mill. i planperioden for oppgradering av ventilasjonsanlegg på Tasta, Sunde og Madlamark kirker.
  Sum kirkebygg  95 920 93 500 56 000 23 000
  Miljø     
 180Forurenset sjøbunn   15 000 15 000 15 000
Tiltaket omfatter gjennomføring av tiltak for å fjerne forurenset sjøbunn i Galeivågen og rundt Jadarholm fra 2021. Tiltaksplanen er foreløpig kostnadsestimert til kr 140-170 mill. med et samlet areal på 197 000 kvm. Jf. sak 131/19 til Kommunalstyret for miljø og utbygging. Kommunen sin egenandel forventes å bli 25 % av kostnadssummen. Det vil bli søkt statlig støtte via søknad til Miljødirektoratet om å dekke 75 % av kostnadene.
 EndringForurenset sjøbunn, ansvar overføres til Stavangerregionen Havn IKS   -15 000 -15 000 -15 000
  Sum miljø  ---
  Sum brutto investeringer  1 202 090 1 328 213 1 610 743 1 213 643
        
  Finansiering av investeringer     
 181Bidrag fra Utbygger - byggemodning Madla/Revheim og Atlantaren     50 888
I Handlings og økonomiplanen 2019-2922 ble utbyggingen på Madla/Revheim lagt inn av bystyret for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. Rådmannen foreslår å forskyve igangsettelsen av utbyggingen til 2021 som medfører at tilbakebetalingen av bidrag ifra utbyggere forventes først i 2023.
 182Overføring fra drift  194 631 120 121 103 754 47 879
Deler av driftsinntekter benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. Rådmannen foreslår å overføre om lag kr 466 mill. fra drift til investering i perioden 2020-2023 til finansiering av investeringene. For 2019 utgjør dette kr 194,6 mill.
 EndringOverføring fra drift  64 703 8 584 25 751 36 910
 183Salgsinntekter  88 000 10 000   
I planperioden budsjetteres det med kr 98 mill. i salgsinntekter, som i all hovedsak er relatert til en tomt på Rennesøy, oppgjør for utenriksterminalen, salg av Tjensvolltorget samt hotelltomt i Bjergsted. Rådmannen gjør oppmerksom på at faktisk tidspunkt for salg og oppgjør er svært usikkert og at forskyvninger mellom årene kan forekomme.
 EndringSalgsinntekter (00 Salg av tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie)   30 000   
 184Spillemidler kunstgressbaner  2 500 2 500 2 500 2 500
Det legges til grunn spillemidler på kr 2,5 mill. per år som følge av investeringer knyttet til kunstgressbaner jf. investeringstiltak i linje 108.
 185Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofelleskap  13 600    
Det forventes tilskudd fra Husbanken knyttet til noen av bofelleskapsprosjektene som vil ferdigstilles i løpet av planperioden. Det er innarbeidet forventet tilskudd på kr 13,6 mill. tilskudd i planperioden.
 186Tilskudd Tou scene statsbudsjett  6 000    
I tilleggsinnstillingen til Handlings- og økonomiplanen 2019-2022 ble det kjent at tilskuddet til Tou scene trinn 2 var bevilget. Tilskuddet gis øremerket til finansiering av det pågående arbeidet ved prosjektet Tou scene trinn 2 og kan ikke disponeres til andre formål. I 2020 utgjør tilskuddet kr 6 mill.
 187Låneopptak  400 784 792 788 855 363 1 017 395
Investeringer som ikke finansieres av inntekter gjengitt over, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i bykassen i henhold til rådmannens forslag i perioden 2020-2023 utgjør kr 3,1 mrd., hvor av kr 400,8 mill. er låneopptaket i 2020. Gjennomsnittlig egenfinansiering av investeringene i planperioden utgjør 42 %.
 EndringEndring i låneopptak  -34 503 83 816 103 149 -218 910
 188Bruk av ubunden investeringsfond  194 986 23 244   
Som følge av endring i finansiell fremdrift i enkelte prosjekter avsettes ubrukte midler i 2019 på ubundet investeringsfond jamfør tertialrapportering. Rådmannen foreslår å disponere midlene til delfinansiering av investeringene i 2020 og 2021.
 189Idrett, spillemidler  22 500 22 500 22 500 22 500
Det er mange store prosjekter innenfor idrett som skal realiseres og har blitt realisert de siste årene. Rådmannen forventer årlige tilskudd/spillemidler på rundt kr 22,5 mill. hvert år i planperioden.
 190Bymiljøpakken, tilskudd     
I vedtatt årsprosjekt for Bymiljøpakken for 2020, er det en rekke tiltak som gjelder Stavanger kommune innenfor programområdene sykkel, gåing og trafikksikkerhet som vil bli finansiert gjennom tilskudd fra Bymiljøpakken. Hvilke prosjekter dette gjelder og fremdriften er i skrivende stund ikke mulig å si noe konkret om. Rådmannen kommer tilbake til saken i løpet av 2020.
 191Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming  44 000 16 000   
Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgns tjenester jf. omtale i investeringstiltak 94. Videre er det vedtatt at 11 av boligene skal selges til brukerne, mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase.
 192Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus  2 500    
Stavanger kommuner skal motta kr 2,5 mill. av Hinna Fotballklubb når klubbhuset står klart ifølge avtale. Avtalen er foranlediget av et vedtak fra Stavanger formannskap den 24.8.2017, sak 128/17.
 193Momsrefusjon investering  135 477 146 550 191 394 167 572
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 641 mill. i perioden 2019-2022, hvor av kr 135 mill. i 2020.
 194Konserninterne utlån, mottate avdrag  21 177 26 375 34 597 41 174
I planperioden foreslås det et samlet utlån til kommunale foretak på kr 1,17 mrd. som omtales nærmere i kapitel 10. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Forventet avdrag i planperioden utgjør kr 123 mill.
 195Husbanktilskudd, Ramsvighagen senter for demenes    183 000 0
Det forventes tilskudd fra Husbanken knyttet til prosjektfase 1 av demenslandsbyen. Det er innarbeidet forventet tilskudd på kr 183 mill. i tilskudd i planperioden.
 196Husbanktilskudd, Finnnøy sykehjem    34 000  
Det forventes tilskudd fra Husbanken knyttet til sykehjem på Finnøy. Det er innarbeidet forventet tilskudd på kr 34 mill. i 2022.
 197Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån  45 735 45 735 45 735 45 735
Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr 45,7 mill. i årlige avdrag.
  Sum finansiering av investeringer  1 202 090 1 328 213 1 601 743 1 213 643
  Sum udekket 0000
  Andel egenfinansiering i % 70 %34 %40 %34 %
  Andel låneopptak i % 30 %66 %60 %66 %
Investeringsprosjekter 2020-2023, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)