Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

2.4 Regionmotoren

Stavanger er den største kommunen i fylket, og har derfor en sentral rolle i den regionale utviklingen. Tilgang til arbeid er en viktig grunn til at folk velger å bosette seg her. Den internasjonale og mangfoldige befolkningen gjør regionen attraktiv og bidrar til nyskaping.

Næringslivet i regionen er i stor grad knyttet til olje- og gassproduksjon, og konjunktursvingninger får store ringvirkninger. Stavanger er en kulturby, universitetsby og en blågrønn kommune, der landbruk, havbruk og bioøkonomi er eksempler på næringer med mulighet for å vokse. Stavanger er en stor industrikommune, med gode forutsetninger for å videreutvikle moderne og variert industri som grunnlag for vekst i arbeidsplasser og verdiskapning.

Godt samarbeid med nabokommunene, forskningsmiljø og næringslivet er avgjørende for å videreutvikle et mer variert næringsliv i regionen.

Stavanger sentrum er bysenter både for kommunen og regionen. Flere ønsker å bo i og nær sentrum. Korte avstander mellom bolig og daglige gjøremål gjør hverdagen enklere og mer miljøvennlig. Kompakt byutvikling vil bidra til at flere bruker sentrum, noe som igjen gir grunnlag for kulturelle opplevelser, handel og andre tilbud. En atttraktiv by øker også muligheten for å tiltrekke oss næringslivsaktører.

Byen skal utvikles slik at den er sunn og god å bo i, attraktiv for næringslivet, arbeidstakerne og besøkende.

2.4.1 Stavanger vil videreutvikle et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv i hele regionen

Derfor skal kommunen

 • gjøre det attraktivt å etablere og drive ulike typer næringsvirksomhet og næringsklynger i hele regionen
 • fremme regionens interesser nasjonalt og internasjonalt
 • etablere og videreutvikle innovative partnerskap mellom kommunen, næringslivet, forskningsmiljø og innbyggerne
 • videreutvikle kunnskapsbyen

Stavanger er vertskapskommune for de største forskningsinstitusjonene i regionen, blant annet Universitet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssykehus. Slike kunnskaps- og forskningsmiljø spiller en viktig rolle i utviklingen av kompetanse og næringsvirksomhet i regionen. Arbeidet med å videreutvikle Stavanger som en ettertraktet student- og universitetsby vil fortsette, blant annet ved å ta en aktiv rolle som pådriver for å utvikle universitetsområdet på Ullandhaug.

Lokalisering av sykehuset på Ullandhaug er en historisk mulighet for nyskaping og innovasjon med effekter for hele regionen.  En vellykket utvikling av Ullandhaugområdet med bygging av nytt sykehus og styrking av helsefaglige utdanninger, kan gi synergier og muligheter både innen utdanning, forskning og næringsutvikling for helsenæringene. Stavanger kommune støtter UiS sitt arbeid for å utvide og styrke sin helse- og medisinfaglige aktivitet. Etablering av Helse Campus Stavanger skal bidra til forskning og utvikling i samarbeid mellom sykehuset, universitetet, kommunene og næringslivet innen temaene Sikkerhet – Samhandling – Simulering.

Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for at nye næringer etableres. For å gi de ulike næringene mulighet for å vokse vil kommunen bygge opp under nye og eksisterende næringsklynger. For å lykkes om attraktiv næringsregion, er det viktig med et interkommunalt samarbeid. Stavanger vil være pådriver for å skape godt samarbeidsklima.

Den nye kommunen er en betydelig landbruks- og havbrukskommune. Det ligger store muligheter for økt verdiskaping i denne sektoren, for eksempel knyttet til lokal matproduksjon, teknologiutvikling, reiseliv og bioøkonomi. Kommunen setter av næringsutviklingsmidler for å bidra til denne utviklingen, blant annet ved å opprette et nytt landbruks- og havbrukskontor på Judaberg.

Et mer robust næringsgrunnlag fordrer effektiv organisering og samordning av innsatsen blant ulike aktører. Strategisk næringsplan 2018-2025 for regionen utgjør et godt rammeverk for samarbeid. Sentralt står satsing på nye arbeidsplasser, å sikre høy verdiskaping – og å tiltrekke de gode hodene gjennom samarbeid mellom akademia, forskning og næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

2.4.2 Stavanger vil styrke byen som drivkraft for hele regionen

Derfor skal kommunen

 • videreutvikle Stavanger sentrum som tyngdepunkt for service, handel og arbeid
 • legge til rette for kunst, kultur og opplevelser
 • bidra til tilgjengelige arealer og riktig lokalisering av næring og handel
 • gjøre det attraktivt, også for barnefamilier, å bo i sentrumsnære områder
 • sikre god og miljøvennlig tilgang til sentrum for hele regionen

Sentrum er en viktig møteplass, markedsplass og identitetsbærer og regionen. Sentrumsplanen er laget for å gjøre sentrum mer attraktivt, både overfor innbyggere og tilreisende. For å oppnå dette, har planen følgende satsingsområder:

 • Sentrum skal kunne tilby tilstrekkelig og egnede arealer til vekst i næring, bolig og andre sentrumsfunksjoner.
 • Sentrum skal tilby et historisk, aktuelt og fremtidsrettet innhold.
 • Sentrum skal være tilgjengelig for alle, og det skal være attraktivt å reise miljøvennlig til og i Stavanger sentrum.

Utvikling av Nytorget kan bli en av de største sentrumssatsingene de nærmeste årene.  Det skal også utarbeides et felles planprogram for Havnefronten. Dette skal ligge til grunn for hver enkelt av detalj- eller områdereguleringene som utarbeides i Havnefronten, for eksempel Bekhuskaien eller Holmen. Andre store utviklingsprosjekter i sentrum er rådhuset og rådhuskvartalet.

Veksten i barnefamilier har vært særlig sterk i de sentrale områdene av Stavanger. Det er nærliggende å tro at de som bor i nærheten av sentrum bruker sentrumsområdene i større grad enn andre. Når folk bor tett blir det enda viktigere å satse på gode uteområder og fellesarealer for rekreasjon. Gode skoler og barnehager er viktig for å gjøre det attraktivt for barnefamilier å bo sentrumsnært. Kommunen vil prioritere utbygging i sentrumsnære områder.

Styrking av byen som drivkraft for hele regionen krever tverrfaglig og langsiktig innsats og virkemidler fra en rekke ulike aktører, både i og utenfor kommunen. Det er nødvendig å ha et mer helhetlig blikk på sentrumsnære områder, og se innsats i Hillevåg, på Våland, Kampen og Storhaug i sammenheng. Gjennomføring av sentrumsplanen vil være en sentral del.

Forberedelse Stavanger 2025

Stavanger står foran en rekke større markeringer og jubileer de kommende årene, som skal planlegges og gjennomføres. Høydepunktet er i 2025 når Stavanger by, Stavanger domkirke og Stavanger bispedømme feirer 900 år og Stavanger domkirke er ferdig renovert. Arbeidet med Stavanger 2025 skal styrke Stavanger som attraktiv by for store arrangement og festivaler, og formidle Stavangers historie, kulturarv og kulturminner til ulike målgrupper.