Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

2.6 Vi skaper framtiden sammen

For å sikre og videreutvikle gode velferdstjenester og en bærekraftig samfunnsutvikling, må kommunen hele tiden lete etter nye og bedre måter å løse sine oppgaver på. Samskaping, innovasjon og digitale løsninger skal være en naturlig del av det daglige arbeidet.

Samskaping innebærer at man utvikler og gjennomfører løsninger i samarbeid med innbyggerne, frivillige organisasjoner og andre eksterne aktører. Grunntanken er at alle har noe å bidra med. Kommunen må mobilisere ulike ressurser, enten det er i egen organisasjon, blant innbyggerne eller andre samfunnsaktører.

Samskaping og innovasjon krever at alle som jobber i kommunen må tilegne seg nye ferdigheter, i tillegg til de man har i dag. Det må gis mer rom for andres kompetanse både internt og eksternt, stille spørsmål og tørre å prøve og feile.

Både ledere og medarbeidere må kunne lede tverrfaglige nettverk og grupper med interne, eksterne og gjerne frivillige samarbeidspartnere. For å skape engasjement i slike nettverk må det sørges for motivasjon, likeverdighet og reell innflytelse. Gjensidig tillit er avgjørende for å lykkes.

En slik måte å jobbe på krever en forståelse for at alle bidrar til et større fellesskap. Ledere og medarbeidere må kjenne til kommunens mål og gjøre dem relevante og meningsfulle i sin egen hverdag.

2.6.1 Vi skal utvikle og gjennomføre oppgavene sammen med innbyggerne

Derfor skal kommunen

  • etablere felles forståelse og kompetanse innen samskaping, innovasjon og kontinuerlig forbedring
  • gjøre ledere og medarbeidere i stand til å lede og arbeide på nye måter
  • videreutvikle kultur for læring, deling og samarbeid
  • drive kunnskapsbasert utvikling gjennom systematisk bruk av forsking, analyse og samskapingsmetoder

Kommunen har allerede iverksatt prosjekter og tiltak for å få erfaring med å jobbe sammen med innbyggerne, eksempelvis Storhaugløftet og Beboerlyst, og tiltak knyttet til Leve HELE LIVET. Smartbykontoret er en pådriver i denne typen arbeid.

I den nye kommunen er det lagt opp til et rammeverk for politisk organisering som skal legge til rette for økt samskaping. Kommunedelsutvalgene skal ta en mer aktiv rolle i nærmiljøutviklingen, og får økt ansvar for å utvikle og prioritere tiltak i nærmiljøet. Blant annet får de utvidet innstillingsrett og økte administrative ressurser.

Stavanger kommunes strategiplan for samarbeid mellom frivillige og Stavanger kommune skal rulleres i 2020. Planen skal være en plattform for samarbeid og samspill mellom frivillig og kommunal sektor og den skal fastsette prinsipper og virkemidler for å styrke relasjonene.

2.6.2 Vi skal utvikle og ta i bruk nyttige, digitale løsninger

Derfor skal kommunen

  • innføre brukervennlige, digitale løsninger som fungerer sammen med hverandre
  • sette innbyggere og medarbeidere i stand til å bruke digitale løsninger
  • digitalisere arbeidsprosesser
  • sikre gevinstrealisering, altså at vi høster nytte av tiltakene som settes i gang
  • samarbeide med relevante aktører nasjonalt og internasjonalt

I kommende planperiode vil det være stor aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå for å utvikle digitale løsninger som kommer innbyggerne til gode og gir mer effektiv tjenesteutførelse. Et eksempel her er En innbygger – en journal som er et stort nasjonalt prosjekt. Prosjektet skal utarbeide en nasjonal journalløsning for den kommunale helse og omsorgstjenesten. Stavanger kommune har som mål å være en viktig bidragsyter inn i det nasjonale arbeidet.

Det må bygges en solid arkitektur og gjennomtenkt infrastruktur for kommunens IT plattform. Dette er bærebjelker og en forutsetning for fremtidsrettede, gode innbyggertjenester og effektive IKT-verktøy. Arkitekturen og infrastrukturen skal blant annet bygges slik at det er mulig å utveksle data og kommunisere mellom ulike systemer, også på tvers av de ulike forvaltningsnivåene.  Tilgjengeliggjøring av åpne data skal videreutvikles slik at det legges til rette for utvikling og innovasjon både for interne og eksterne parter.

For å lykkes med det digitale skifte må kommunen gjennom dialog med innbyggerne utvikle nye måter å tilrettelegge kommunens tjenester på. Gjennom analyser og annet innsiktsarbeid vil man få en bedre forståelse av hvordan en kan bruke digitale løsninger for å tilrettelegge for en bedre hverdag for innbyggerne. Parallelt vil innsiktsarbeidet også rettes innad i kommunen for å kartlegge og få oversikt over arbeidsprosesser som egner seg for automatisering og robotisering i planperioden.

Samlet forventes det at de ulike digitaliseringsprosjektene vil gi en stor gevinst for både kommunen og innbyggerne i form av enklere og mer intuitive løsninger, og mer effektive tjenester både i et økonomisk og i et kvalitetsperspektiv.

Gjennom Smartbysatsingen er det etablert samarbeid med andre byer nasjonalt og internasjonalt. Formålet er blant annet deling og utveksling av nye løsninger og erfaringer. Slike samarbeid vil videreutvikles i planperioden.