Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

4.2 Forskning og utvikling

Forskning og innovasjon står sentralt i utviklingen av en bærekraftig kommune og samfunn. Forskning er søken etter ny kunnskap for å finne nye, endrede eller bedre løsninger. Målet er at alle tjenester som gis skal ha en kunnskapsbasert1 tilnærming.

4.2.1 Styrking av kommunenes forskningsinnsats gjennom nasjonal satsing

Et kunnskapsløft for kommunehelsetjenesten er en av fem hovedprioriteringer for HelseOmsorg21- satsingen. Strategien slår blant annet fast at det må være effektive og behovstilpassede tjenester for at flest mulig er friske lengst mulig. Dette krever økt satsing på forskning, innovasjon og utdanning i kommunesektoren. I den forbindelse er det gitt ut en rapport som foreslår en struktur for forskning innenfor de kommunale helse og omsorgstjenestene, samt forslag til mulige finansieringsmodeller. Det pågår nå et nasjonalt arbeid som kan munne ut i oppbygging av infrastruktur for forskning og hvor klynger av kommuner selv tar eierskap til sitt kunnskaps- og innovasjonsbehov sammen med utdannings- og forskningsinstitusjoner. Rådmannen har invitert kommunene og ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner i Rogaland til en samling i november 2019 for å drøfte lokal oppfølging, blant annet gjennom etablering av klyngesamarbeid. Arbeidet med etablering av nye samarbeidsformer, som en del av anbefalingene fra KSF rapporten, fortsetter utover i planperioden.

Det skal i perioden utarbeides en overordnet temaplan for kommunens egen aktivitet innen forskning, hvor ulike satsinger og prioriteringer vil sette retning for kommunens videre arbeid.

Program for storbyrettet forskning

Programstyret for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene. Programmet finansieres av KS. Gjennom dette nettverket er det mulig å søke om midler til prosjekter for å få belyst aktuelle problemstillinger i storbyene. Kommunen har som målsetting å bidra aktivt inn med aktuelle problemstillinger til programstyret som grunnlag for et FoU- prosjekt.

Smarte innbyggere i smarte byer

Stavanger kommune har inngått et samarbeid med NORCE om et forskningsprosjekt. I prosjektet skal Smartbyen utvikle arbeidsmetoder for å koble hverdagsinnovatører til bedrifter som kan lage gode løsninger for kommune og næringsliv. Kommunen har mottatt kr 2,9 mill. kroner fra Regionalt forskningsfond Vestlandet for å fange opp innbyggerinvolvering på en mer strukturert måte enn tidligere.

H2020 prosjekt AI (kunstig intelligens) for City AI4Cities

AI4Cities er et utviklingsprosjekt som skal skje gjennom såkalte innovative anskaffelser. Det er et tre-årig prosjekt, som starter opp i februar 2020. Prosjektet har et budsjett på om lag 6,7 millioner Euro.

AI4Cities er et H2020 prosjekt hvor Stavanger sammen med Helsinki, København, Amsterdam, Tallinn og Parisregionen vil utfordre markedet til å utvikle morgendagens løsninger. Teknologiske nyvinninger basert på Kunstig Intelligens skal bidra til å redusere CO2 utslipp fra bygninger og kjøretøy, og på den måten bidra til å innfri kommunens ambisiøse klima- og miljøplan. Gjennom AI4Cities vil Stavanger kommune bidra til utviklingen av nye løsninger, men også kunne skape nye markeder og arbeidsplasser.

AI4Cities er ett eksempel på hvordan Stavanger kommune gjennom anskaffelsesprosesser, går i dialog med, og utfordrer næringslivet til å bidra til utvikling av nye løsninger.

4.2.2 Forskning i egen regi og bruk av forskerkompetanse

Store samfunnsutfordringer stiller nye krav til måten kommunen løser oppgavene sine på. Et av tiltakene som er iverksatt, er etableringen av den Offentlig sektor-Ph.D.-ordningen i 2014 i regi av Norsk Forskningsråd (NFR). Den overordnede målsettingen med programmet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering til offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Midler fra denne ordningen forutsetter en delt finansering mellom NFR og kommunen.  I neste planperiode planlegges det å inngå nye Ph.D prosjekter der ansatte kan utvikle sin kompetanse gjennom et doktorgradsstudium samtidig som kommunen får belyst en aktuell problemstilling.

Kommunen har i dag to pågående Ph.D prosjekter i kommunal regi som begge vil være sluttført i første halvår 2020. Prosjektene gjennomføres innen helse og velferd og i skoleområdet som også er delvis finansiert gjennom den Off. Ph.D. ordningen.

Gjennom doktorgradsprosjektene vil kommunen bli tilført ny kompetanse. Arbeidet med hvordan kommunen skal nyttiggjøre seg denne forskningskompetansen har startet opp og vil fortsette i planperioden. Det er flere forhold som må belyses; balanse mellom bruk av resultatene og oppnådd kunnskap gjennom den praksisnære forskningen inn i tjenesteområdene, og bruk av forskerkompetanse generelt i organisasjonen.

Kommunen deltar i eller leder ulike forskningsprosjekter. Det er per i dag ingen samlet oversikt over den totale innsatsen og erfaringene innenfor forskningsområdet. Arbeidet med kartleggingen starter opp i siste del av 2019 og vil fortsette inn i 2020. I løsningen ser en for seg at alle pågående og evt. ferdigstilte prosjekter skal registreres gjennom kommunens porteføljestyringssystem.

Kommunen har behov for å øke kompetansen på ulike felt innenfor forskningsområdet. Samarbeid med kunnskaps- og forskningsinstitusjonene er derfor viktig. Denne generelle satsingen på praksisnær forskning gir et godt grunnlag for videreutvikling av samarbeidet med kunnskaps- og forskningsinstitusjoner.

Økt satsing på forskning – kommunale forskningsmidler

For å møte framtidens utfordringer, og spesielt innenfor helse og velferdsområdet, er det behov for mer forskning for å få belyst ulike problemstillinger. Kommunen har så langt satt av kr 10 mill. til et forsknings- og utviklingsprosjekt innen rus og psykiatri, jf bystyresak 53/18.

Fra 2020 foreslår rådmannen en ytterligere økning av den årlige rammen til forsknings- og utviklingsaktiviteter med kr 1,9 mill. Midlene skal blant annet brukes til å gjennomføre flere Ph.D prosjekter, primært gjennom den Off. Ph.D-ordningen.  Andre aktiviteter er deltakelse i forskningsprosjekter som belyser aktuelle problemstillinger for kommunen, eller å utvikle ulike samarbeidsformer lokalt, nasjonalt og evt. internasjonalt.

Det skal i perioden arbeides aktivt for å utløse midler fra andre forskningsprogrammer, særlig fra Norsk Forskningsråd og Horisont 2020.