Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år. Kommunen skal sørge for at alle barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass. Rundt 40 prosent av plassene tilbys i private barnehager og 60 prosent i kommunale barnehager.

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år. Kommunen skal sørge for at alle barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass. Rundt 40 prosent av plassene tilbys i private barnehager og 60 prosent i kommunale barnehager. Kommunen driver i tillegg spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) for barn med store funksjonsvansker, innføringsbarnehage for nyankomne flyktningbarn og åpne barnehager.

God fordeling av barnehageplassene

Stavanger kommune har et mål om at alle barn skal få tilbud om barnehageplass nær der de bor. Kommunen har et tilstrekkelig antall barnehageplasser totalt sett, men det er fortsatt ujevn fordeling mellom kommunedelene. Særlig har sentrumsnære områder underskudd på plasser. I planperioden skal det etableres 60 nye barnehageplasser på Tasta, 240 på Storhaug og 150 på Våland. De nye plassene vil erstatte plasser i midlertidige bygg og i områder med overkapasitet. Dette vil bedre balansen mellom kapasitet og behov, og bidra til at Stavanger kommer nærmere målet om god geografisk dekning.

Befolkningsframskrivinger viser at Stavanger til og med 2022 kan vente en nedgang i antall barn mellom 1 og 5 år. Det blir flere barn under tre år, men færre store barn mellom tre og fem år. Ettersom de minste barna krever mer bemanning enn de største, vil bemanningen måtte opprettholdes selv om antallet barn i barnehage går ned. Rådmannen har derfor ikke lagt inn noen forventning om reduksjon i barnehagerammen.

Nasjonal norm for pedagogtetthet

Fra august 2018 er det innført en nasjonal bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Kravet er at barnehagene skal ha minst én voksen per seks barn over tre år, og én voksen per tre barn under tre år.

Fra august 2018 er det innført en nasjonal bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Kravet er at barnehagene skal ha minst én voksen per seks barn over tre år, og én voksen per tre barn under tre år. Det skal være minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år, og én pedagogisk leder per sju barn under tre år.

Det har over tid vært utfordringer med å få rekruttert nok barnehagelærere i regionen. Stavanger kommune har ikke mange nok barnehagelærere til at pedagognormen kan innfris uten bruk av dispensasjon. Rådmannen vil videreføre tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning.

Kvalitet i barnehagene

Arbeidet for å sikre god kvalitet på tilbudet i barnehagene vil fortsatt ha høy prioritet. Satsingsområdene i kvalitetsplanen for barnehagene vil bli videreført i 2020 inntil ny kvalitetsplan for nye Stavanger er utarbeidet. I samarbeid med Universitetet i Stavanger har kommunen satt i gang et innovasjonsprosjekt for å utvikle et verktøy for vurdering av kvaliteten på innholdet i barnehagene.

Kompetanseutvikling i barnehagene

Stavanger kommune har utarbeidet en egen plan for kompetanseutvikling i barnehagene. Planen har fire satsingsområder:

  • språkkompetanse
  • relasjonskompetanse
  • interkulturell kompetanse
  • tidlig innsats kompetanse

Til hvert satsingsområde er det beskrevet kjennetegn på god praksis og hva denne praksisen betyr for barnet. Det overordnede målet er å styrke barnas læring og utvikling.

Arbeid for større barnehagedeltakelse blant minoritetsspråklige barn

Barnehagen er en viktig inkluderingsarena. Stavanger kommune har et mål om at minoritetsspråklige barn skal delta i barnehage i like stor grad som norskspråklige barn. Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage er lavere i Stavanger enn i landet for øvrig. For å styrke deltakelsen har kommunen satt i gang ulike tiltak og prosjekter:

  • Det er innført gratis åpen barnehage. Åpen barnehage har vist seg å være en viktig rekrutteringsarena til ordinær barnehage.
  • Det er satt av 10 barnehageplasser som kan tildeles fortløpende gjennom året.
  • Det er ansatt ressurspersoner som driver oppsøkende virksomhet og rekrutteringsarbeid i minoritetsspråklige miljø og i åpne barnehager.

Prosjektene er støttet med statlige midler.

Fra 2020 vil kommunen fase ut Språktiltaket som et tilbud til barnehagene. Prosjektet har bygget kompetanse i barnehagene, noe som sammen med nye digitale verktøy gir et godt grunnlag for videre språkarbeid i barnehagene.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOMP)

Etter modell fra skoleområdet er en regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOMP) startet opp. Statlige kompetansemidler tildeles nå regionen samlet. I partnerskap med Universitetet i Stavanger skal kommunene i regionen lage en handlingsplan 2019-2022 for felles kompetanseutvikling.

Universitetsbarnehage

Jåttå barnehage skal delta som universitetsbarnehage i et toårig pilotprosjekt innenfor universitetets nye satsing. Satsingen er et ledd i strategien Lærerutdanning 2025, og skal bidra til å styrke praksisopplæringen og FoU-basert profesjonsutvikling.

Nye vedtekter for barnehagene

Som følge av kommunesammenslåingen, vil det i 2020 bli innført nye vedtekter for de kommunale barnehagene. Vedtektene omhandler forhold av betydning for foreldrene, som blant annet opptaksregler og moderasjonsordninger.

Ny virksomhetsstruktur

Det innføres ny virksomhetsstruktur for de kommunale barnehagene fra 2020. Målet med ny struktur er styrket ledelse og økt profesjonalisering, som skal bidra til høyere kvalitet og et mer likeverdig tilbud i barnehagene.

Sykefraværsprosjekt

Sykefraværet på barnehageområdet er høyere enn på andre virksomhetsområder i kommunen. Kommunen har satt i gang et prosjekt for å redusere sykefraværet i barnehager med høyt fravær.

Spesielt tilrettelagte avdelinger

Stavanger kommune har, som en av få kommuner valgt å organisere deler av barnehagetilbudet som spesielt tilrettelagte avdelinger (STA). Det er totalt ti slike avdelinger i Stavanger. To av avdelingene, Auglend og Stokkatunet, er større enheter med rundt ti barn, mens de øvrige avdelingene har omlag tre barn hver. Rådmannen ønsker fra 2021 å gjøre tilpasninger i de spesielt tilrettelagte avdelingene, for å få en mer fleksibel organisering med høyere grad av inkludering i fellesskapet i barnehagen. STA skal fortsatt være et forsterket tilbud, men i større grad være integrert i det ordinære barnehagetilbudet. De største avdelingene, Auglend og Stokkatunet, videreføres som i dag. Rådmannen vil våren 2020 legge fram en egen sak om organisering av STA-tilbudet våren 2020.

5.2.2 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir spesialpedagogisk hjelp til barn i private og kommunale barnehager.

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir spesialpedagogisk hjelp til barn i private og kommunale barnehager.

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir spesialpedagogisk hjelp til barn i private og kommunale barnehager.

Stavanger kommune har evaluert organiseringen av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp i stavangerbarnehagen. På bakgrunn av evalueringen foreslår rådmannen å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet med virkning fra 2021. Endringen er knyttet til ansvars- og oppgavefordelingen mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene.

Rådmannen er opptatt av å sikre et inkluderende barnehagemiljø og et likeverdig tilbud i tråd med nasjonale føringer. Styrket barnehagetilbud skal ses i sammenheng med det ordinære barnehagetilbudet, og spesialpedagogisk hjelp skal i størst mulig grad gis som en integrert del av barnets barnehagetilbud.

Flere modeller for hvordan det spesialpedagogiske barnehagetilbudet best kan organiseres er nå til vurdering. I alle modellene overføres spesialpedagogisk kompetanse fra ressurssenteret til barnehagevirksomhetene.  Dette gjøres i ulik grad i de ulike modellene. Ved å inkludere den spesialpedagogiske kompetansen sterkere i barnehagenes ordinære drift, vil barnehagenes kapasitet til å forebygge, og til å gi barn tidlig hjelp og ekstra støtte, bli styrket.

Rådmannen vil våren 2020 legge fram en egen sak om status, gjennomføring og prinsipper for den foreslåtte endringen i det spesialpedagogiske barnehagetilbudet.