Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

5.3 Skole

5.3.1 Skole og SFO

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen.

Rammene for tilbudet er gitt gjennom opplæringsloven og læreplanverket for grunnskolen. Opplæringen tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes læring.

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen.

Rammene for tilbudet er gitt gjennom opplæringsloven og læreplanverket for grunnskolen. Opplæringen tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes læring.

Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. Elever som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen, har rett til særskilt språkopplæring. Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn og for elever med funksjonshemminger opp til 16 år.

Nytt læreplanverk – fagfornyelsen – og ny kvalitetsplan for stavangerskolen

Høsten 2020 skal det tas i bruk nye nasjonale læreplaner i skolen. De nye læreplanene skal gjøre opplæringen mer praktisk og relevant og skal gi bedre sammenheng i og mellom fagene. Å innarbeide det nye læreplanverket i skolens praksis, vil bli en prioritert oppgave for Stavanger kommune i handlingsplanperioden. En ny kvalitetsplan for stavangerskolen vil være et viktig verktøy i dette arbeidet. Stavanger kommune samarbeider med andre kommuner i fylket, og med universitet og høyskoler, om kompetanseutviklingstiltak som skal løfte skolekvaliteten basert på lokale behov.

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. Læreplanverket skal gjøres til et bedre utviklingsverktøy for skoleeiere og personalet, og legge bedre til rette for arbeid med, og samarbeid om, opplæringen.

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. Læreplanverket skal gjøres til et bedre utviklingsverktøy for skoleeiere og personalet, og legge bedre til rette for arbeid med, og samarbeid om, opplæringen.

Den nye generelle delen, Overordnet del – verdier og prinsipper, er grunnlaget for skolen sitt samfunnsoppdrag og er tuftet på formålsparagrafen i opplæringslova. Den overordnede delen utdyper verdiene i skolen og ligger til grunn for det elevene skal lære, og for deres utvikling og danning. Her beskrives det forpliktende grunnsynet som skal prege og støtte pedagogisk praksis i skolen. Overordnet del skal bidra til en bedre sammenheng mellom formålsparagrafen for opplæringen og læreplaner for fag.

De nye læreplanene for fag skal gi gode skolefag med relevant innhold. Progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer, skal prioriteringen i fagene bli tydeligere.

Ny lærernorm

Stortinget har vedtatt en ny lærernorm i grunnskolen. Fra høsten 2019 skal det være én lærer per 15 elever i 1.–4. klasse, og én lærer per 20 elever i 5.–10. klasse i ordinær undervisning. En del skoler må endre hvordan de organiserer skoledagen og hvordan de benytter personalressursene for å klare å innfri normen for lærertetthet. Utfordringen er størst på 1.-4. trinn, og for enkelte av ungdomsskolene.

Det øremerkete tilskuddet til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet innlemmes i rammetilskuddet til kommunen fra 2020. Tilskuddet på kr 55 mill. foreslås i sin helhet innlemmet i skolerammen. I tillegg foreslår rådmannen at Stavanger kommune bevilger kr 16 mill. i egne midler for å sikre fullfinansiering av lærernormen. En beregning fra Kunnskapsdepartementet viser at Stavanger har behov for i overkant av 90 flere lærerårsverk enn kommunen hadde før kravene til økt lærertetthet ble innført, for å oppfylle lærernormen på alle skolene. Rådmannen vil undersøke om det er behov for å justere i budsjettildelingsmodellen for skolene som følge av de nye normene om lærertetthet.

Intensiv opplæring

Skolene har plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Formålet med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når vansker oppstår så dette ikke får utvikle seg. Gjennom å satse på intensivopplæring og økt lærertetthet, håper Stavanger etter hvert å få redusert behovet for spesialundervisning.

Forsterket arbeid for inkludering gjennom skolenes ressursteam

Kunnskapsdepartementet legger høsten 2019 fram en stortingsmelding for å forsterke arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler. I Stavanger skal ressursteamordningen fungere som en samarbeidsarena mellom skole og PPT. Et tettere samarbeid på systemnivå skal øke kvaliteten på både det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet på skolen. Ressursteam skal bidra til at elever med særskilte behov får hjelp og støtte tidlig, at hjelpen er tilpasset den enkelte og gis i et inkluderende fellesskap. Enkeltsaker skal drøftes i ressursteam, og tiltak prøves ut og evalueres – før eventuell henvisning til PPT. Det er forventet at andelen elever som henvises til PPT vil gå ned når de de nye retningslinjene for ressursteam starter å virke.

Rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere

Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere. Stavanger kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og gjennom kompetansehevingstiltak for skolelederne. Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i faget. Videreutdanning i disse fagene blir derfor prioritert. Den lokale rektorskolen har vært viktig for å rekruttere kompetente skoleledere i Stavanger.  Ny rektorskole vil bli startet opp høsten 2020.

Stavanger kommune gjennomfører årlig et program for veiledning av nyutdannede lærere. Kommunen vil fortsatt prioritere tiltak som kan bidra til å gi nyutdannede en god start på yrkeskarrieren.

Lærerstudenter ved Universitetet i Stavanger får praksisopplæring på ulike grunnskoler i Stavanger. Stavanger kommune har avtaler med universitetet om praksisopplæring. Kommunen ønsker på denne måten både å bidra i lærerutdanningen, og å styrke rekrutteringen til lærerstillinger i Stavanger framover.

Universitetsskolesatsing

Lunde skole deltar som universitetsskole i et toårig pilotprosjekt innenfor universitetets nye satsing. Gjennom denne satsingen ønsker universitetet og kommunen i samarbeid å styrke praksisopplæringen og den forskningsbaserte utviklingen av læreryrket som profesjon.

1+1 prosjektet – smågruppeundervisning i matematikk på barnetrinnet

Sammen med ni av landets største kommuner, deltar Stavanger kommune i et forskningsprosjekt som undersøker effekten av økt lærertetthet i matematikk på barnetrinnet. Ni forsøksskoler får tildelt ett ekstra lærerårsverk per skoleår for å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Ni andre skoler deltar som kontrollskoler. Prosjektet vil pågå i fire år.

Arbeidet med elevenes skolemiljø

Arbeidet med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø vil fortsatt ha høy prioritet, både på skolene og i støttetjenestene som Lenden skole og ressurssenter og PPT. Stavanger oppretter skoleåret 2019-2020 et kvalitetsteam for skolemiljø, som skal ha et overordnet oppsyn med kvaliteten i skolemiljøarbeidet. Stavanger kommune samarbeider ellers tett med mobbeombudet og med kommunalt foreldreutvalg i arbeidet med elevenes læringsmiljø, blant annet gjennom årlige kurs for skoleledere og foreldrerepresentanter.

Arbeid mot skolefravær og frafall i videregående opplæring

Fire skoler deltar i prosjektet On the Frontline i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Prosjektets hovedmål er å redusere skolefravær. Skolene vil etablere egne team som skal støtte elever som strever med å møte på skolen.

Fra høsten 2020 vil Stavanger delta i universitetets forskningsprosjekt Resilient. Prosjektet har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen, gjennom å fremme sosial og emosjonell kompetanse og livsmestring. Elevene vil blant annet lære om følelsesregulering, problemløsning og lærende tankesett. Forskerne håper dette kan hjelpe ungdom med overgangen til ungdomsskolen og videre i skoleløpet. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, og er et samarbeid mellom Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune og noen eksterne partnere.

To ungdomsskoler i Stavanger kommune prøver ut driftsmodellen Glidelåsen i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. I Glidelåsen får elever tett oppfølging i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Kommunen viderefører også, i samarbeid med fylkeskommunen, det fleksible opplæringstilbudet kalt kombinasjonsklasser, for flerspråklige elever på Godalen videregående skole.

IKT i stavangerskolen

IKT-strategien for stavangerskolen videreføres. I løpet av en treårsperiode skal det kjøpes inn nye digitale skjermer/tavler til klasserommene. Det er opprettet en egen ressursgruppe for IKT i stavangerskolen. Gruppen består av ressurspersoner fra skolene som har fått i oppdrag å hente ut gevinster av kommunens satsing på IKT i skolen. Målet er at gruppen tilegner seg spisskompetanse og fungerer som ledestjerner og ressurser for alle skolene i Stavanger. Gruppen skal finne nye bruksområder for digital teknologi og teste ut ulike læringsressurser og ny læringsteknologi.

Styrket svømmeopplæring

Stavanger kommune vil styrke svømmeopplæringen. Skoleåret 2019-2020 får alle elever på 1. til 5. trinn utdelt et svømmefrikort. Kortet gir gratis adgang sammen med en voksen til bydelssvømmehallene Hundvåg, Hetland, Kvernevik og Tasta. Ordningen er et prøveprosjekt og skal evalueres. Med støtte fra fylkesmannen arrangerer kommunen også intensivkurs i skoleferiene for elever fra 5. til 10. trinn som ennå ikke har lært å svømme. Kommunen har videre innledet et samarbeid med SvømBergen for å etablere en modell for styrket svømmeopplæring på 4. trinn i Stavanger. Modellen forutsetter et samarbeid mellom kommunen og de lokale svømmeklubbene. Målet er å starte en pilot skoleåret 2020-2021.

Forsøk med gratis deltidsplass i SFO

Stavanger deltar i et nasjonalt prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO. Målet med prosjektet er at flere elever med flerspråklig bakgrunn og/eller elever fra familier med lav inntekt skal delta i SFO. Alle elever i SFO-alder på innføringsskolen ved Johannes læringssenter får tilbud om gratis deltidsplass i SFO på sin nærskole. I tillegg får elever i målgruppen ved enkelte andre skoler i Stavanger tilbud om 60 % friplass. Prosjektet avsluttes våren 2020. I tiltaksplanen Barn vil være med! er det satt av midler til å videreføre deler av det nasjonale friplassprosjektet. Stavanger vil i tillegg videreføre sin egen ordning med friplass og moderasjon for familier med lav inntekt.

Foreldrebetalingen i SFO justeres opp i takt med prisstigningen

Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen i SFO justeres opp i takt med prisstigningen fra høsten 2020. Ny pris fra neste skoleår vil da bli kr 3 104 for en full plass og kr 2 136 for en 60 % deltidsplass. Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2020 foreslått at det innføres en ordning med inntektsgradert betaling i SFO for barn på 1. og 2. klassetrinn.

Nye vedtekter for SFO

I forbindelse med sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger til en ny kommune, gjennomgås nå vedtektene for skolefritidsordningen. Vedtektene fastsetter blant annet regler for opptak, oppsigelse, oppholdstid og foreldrebetaling.

Samarbeidsutvalg ved skolene i Stavanger

I Nye Stavanger vil samarbeidsutvalg være skolenes øverste organ for brukermedvirkning. Det er utarbeidet nye retningslinjer for samarbeidsutvalgene som tas i bruk fra 1. januar.

Samarbeidsutvalget skal være en arena som fremmer medvirkning for elever og foresatte, og som styrker samarbeidet mellom skole og hjem, og mellom rådsorganer og politiske organer i kommunen. Samarbeidsutvalget skal ha en bred sammensetning, og de ulike gruppene i skolesamfunnet skal være representert i utvalget.

I planperioden vil rådmannen arbeide med å utvikle program for skolering av nye medlemmer, tiltak for å styrke samhandlingen mellom samarbeidsutvalgene og utvalg for oppvekst og utdanning, samt tiltak for styrket hjem-skole-samarbeid.

5.3.2 Kulturskolen

Stavanger kulturskole gir et undervisnings- og opplevelsestilbud i kunst- og kulturfag til barn, unge og voksne uavhengig av evner og forutsetninger.

Stavanger kulturskole gir et undervisnings- og opplevelsestilbud i kunst- og kulturfag til barn, unge og voksne uavhengig av evner og forutsetninger.

Skolen er et faglig og pedagogisk ressurssenter og samarbeidspartner for andre institusjoner og organisasjoner innen skole-, kultur-, fritids- og helse- og sosialsektoren. I tillegg produserer kulturskolen mange forestillinger som en del av Den kulturelle skolesekken. Skolen leverer dirigenttjenester til byens 21 skolekorps, og når gjennom dette tilbudet i overkant av 1 000 barn i grunnskolealder. Kulturskolen driver egen talentutvikling innenfor musikk og dans.

Utvikle kulturskoletilbudet på Finnøy og Rennesøy

Fra 2020 utvides Stavanger kulturskoles tilbud også til barn og unge som bor på Rennesøy og Finnøy. Kulturskolen vil det første året ha oppmerksomhet på å gjøre kulturskolens mange tilbud kjent for nye brukere, og utrede muligheten for å starte opp nye gruppetilbud i Rennesøy og Finnøy fra august 2020. I første omgang vil kulturskolen se på tilbud innenfor kulturkarusellen i tillegg til tilbud for de yngste barna. Dette vil komme i tillegg til de tilbudene som allerede eksisterer.

Kvalitet i kulturskolen – digital læringsplattform

Kulturskolen arbeider med å utvikle en ny digital læringsplattform. Plattformen vil bli en del av skolens administrative program, og vil gjøre det lettere for lærere å følge opp elever mellom timene. I den nye digitale læringsplattformen vil det kunne legges inn lyd, film, noter, bilder og dokumenter. Plattformen vil samtidig være et kommunikasjonsverktøy. Verktøyet skal kunne brukes både på PC og smarttelefoner. Planen er å ta læringsplattformen i bruk kommende skoleår.

Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022

Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022 legger opp til en økning innenfor de fleste fagene som skolen tilbyr. Antallet elevplasser innenfor gruppefagene har i store trekk vært stabilt, og dans har hatt en økning. Instrumentalfagene har imidlertid hatt en nedgang i antall elevplasser, samtidig som ventelistene på enkelte av tilbudene har økt. Kulturskolen ønsker å øke antall elevplasser innenfor instrumentaltilbudene i tråd med Plan for Stavanger kulturskole. Dette vil gi kulturskolen mulighet til blant annet å tilby flere elevplasser til skolekorpsene.

5.3.3 Johannes læringssenter

Johannes Iæringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn, ungdom og voksne), og til voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader.

Johannes Iæringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn, ungdom og voksne), og til voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader.

Hovedoppgaven til senteret er å gi opplæring i norsk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet og stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Veilederteamene for opplæring av flerspråklige elever i skolen og for flerkulturelt arbeid i barnehagen er også lagt til Johannes læringssenter. Virksomheten er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel.

Tilpasninger i driften

Med en større kommune vil Johannes læringssenter kunne oppleve økt etterspørsel etter tjenester. Senteret vil gjøre tilpasninger i driften slik at tilbudet kan gis innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Høy aktivitet i grunnskole for voksne

Etter at kommunen i 2016 og 2017 bosatte flere flyktninger enn vanlig, er antallet introdeltakere i norskopplæring nå nær doblet. Mange har lite skolegang fra før, og det er et behov for forlengelse av programtiden. Deltakertallet forventes å synke mot slutten av planperioden.

Videreføre samarbeid med Rogaland fylkeskommune

Johannes læringssenter samarbeider med Rogaland fylkeskommune om opplæring, både for nyankomne ungdommer og unge voksne. Samarbeidet gjelder både mer grunnskoleopplæring på videregående skole for ungdommer som kom til Norge sent i grunnskolealder, og norskopplæring for nyankomne voksne som starter et skoleløp mot fagbrev i videregående skole allerede mens de er i introduksjonsprogrammet. Samarbeidet med fylkeskommunen har gitt gode resultater og vil bli videreført.

5.3.4 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn og elever med særlige behov.

PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn og elever med særlige behov.

I arbeidet med enkeltsaker har PPT ansvar for å veilede, utrede og ta standpunkt til behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Inkludering og tidlig innsats

PPT vil prioritere det systemrettede arbeidet for å styrke barnehagenes og skolenes kompetanse og evne til å tilrettelegge for og inkludere barn og elever med særskilte behov.

Rådmannen foreslår å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet med virkning fra 2021. Endringen er knyttet til ansvars- og oppgavefordelingen mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene. Formålet er å sikre et inkluderende og likeverdig tilbud til alle barn. Kompetansen skal inkluderes sterkere i barnehagenes ordinære drift, og slik styrkes barnehagenes kapasitet til å forebygge og gi barn tidlig hjelp og ekstra støtte. Rådmannen vil våren 2020 legge fram en egen sak om status, gjennomføring og prinsipper for den foreslåtte endringen i organisering og finansiering av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet.

På skolene vil PPT prioritere arbeidet i ressursteam. Ressursteamet skal se til at det er høy kvalitet i det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet på skolen og skal bidra til at alle elever gis mulighet til å lykkes uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging skal få nødvendig hjelp og støtte der de er. Hjelpen og støtten skal gis tidlig, den skal være tilpasset den enkelte og skal foregå innenfor et inkluderende felleskap.

Elektronisk saksbehandlingssystem

PPT omstiller nå til det elektroniske klient- og arkivsystemet Public oppvekst. Dette vil forenkle henvisnings- og arbeidsprosedyrer, og vil bidra til at PPT får bedre oversikt over hvordan ressursbruken fordeles mellom individrettet og systemrettet arbeid.