Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

5.4 Barn, unge og familie

5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tilbudet omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon for barn 0 til 5 år, skolehelsetjeneste til elever i barne- og ungdomsskoler og videregående skoler (helsestasjon for ungdom) og et utvidet foreldreveiledningstilbud gjennom helsestasjonens familiesenter.

Tilbudet omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon for barn 0 til 5 år, skolehelsetjeneste til elever i barne- og ungdomsskoler og videregående skoler (helsestasjon for ungdom) og et utvidet foreldreveiledningstilbud gjennom helsestasjonens familiesenter.

Tjenesten er tverrfaglig og arbeider på individ-, gruppe- og systemnivå med hovedvekt på helsefremmende, forebyggende og tidlig innsats. Målet er å bedre forutsetningene for god helse, fremme trivsel og mestring av dagliglivets utfordringer.

Etablering av ny organisasjon

I forbindelse med kommunesammenslåingen innføres en ny organisasjonsstruktur i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Virksomheten er nå delt inn i tre helsestasjonsdistrikt og tre skolehelsetjenestedistrikt samt jordmortjeneste og familiesenter. Tilbudet til brukerne opprettholdes som før med helsestasjoner i kommunedelene og skolehelsetjeneste på de enkelte barne- og ungdomsskoler. Tilbudet på Rennesøy og Finnøy vil være som i dag.

Samtidig flyttes skolehelsetjenesten i videregående skoler og helsestasjon for ungdom (HFU) fra Ungdom og Fritid til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten med endringen er blant annet å styrke faglig utvikling, sikre bedre samordning og likt tjenestetilbud, og utvikle et mer robust tilbud i skolehelsetjenesten.

Styrke psykisk helsearbeid

Over flere år har det vært en økning av psykiske helseproblemer i barne- og ungdomsalder. Tidlig innsats kan bidra til at flere elever fullfører videregående skole med økte muligheter for et yrkesaktivt liv. Skolehelsetjenesten (6-20 år) og familiesenteret har inngått et samarbeid med Forandringsfabrikken i prosjektet Mitt Liv – Psykisk helse. Arbeidet handler både om å nå ut med informasjon om tilbudene, sikre brukermedvirkning og skape trygghet og forutsigbarhet i møtene med de unge. Familiesenteret tar i bruk verktøyet feedback-informerte tjenester (FIT), som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra brukergruppen. Et arbeid for å styrke samhandlingsrutiner mellom kommunen og barne- ungdomspsykiatrisk poliklinikk vil bli iverksatt.

Styrking av skolehelsetjenesten videreføres

Skolehelsetjenesten er blitt styrket med flere årsverk over flere år. Likevel er det fortsatt mangel på helsesykepleiere. I forlengelsen av prosjektet tverrfaglig skolehelsetjeneste vil det bli opprettet to tverrfaglige team, et for barneskoler og et for ungdomsskoler. Teamene vil utføre tiltak på bestilling, som for eksempel veiledning, samtaler og hjelp til å starte aktiviteter.

Utjevne sosiale ulikheter

Tilbudet om ICDP1foreldreveiledning til minoritetsfamilier vil bli styrket i 2020. I områdeløftet på Storhaug vil det bli satt i gang ICDP-gruppe for foreldre med minoritetsbakgrunn som har barn i ungdomsskolen. Som et av tiltakene i prosjektet Nye muligheter i Kvernevik er foreldreveiledningsgruppe prøvd ut ved en av skolene, med svært gode tilbakemeldinger.

Digitale løsninger

Utprøving av digital meldingsutveksling mellom tjenesten og innbyggerne (DigiHelsestasjon) vil starte opp i 2020.

I 2020 er det et mål at pasientjournalen blir fullelektronisk i tråd med regler for pasientsikkerhet og oppbevaring av pasient- og personopplysninger.

I forbindelse med ombygging av helsestasjoner og reforhandling av leieavtaler blir det lagt til rette for trådløse nett. Dette vil være et stort fremskritt i det daglige arbeidet.

Rekruttering

Det er fortsatt mangel på helsesykepleiere. Etter hvert som kommunen overtar en større del av ansvaret for barselomsorgen, vil det også kunne bli en utfordring å skaffe nok jordmødre. Aktiv innsats for både å rekruttere og beholde kvalifisert personell vil derfor være viktig framover.

5.4.2 Ungdom og fritid

Ungdom og fritid består av Fritid Vest og Fritid Øst, Metropolis, Uteseksjonen og UNGBO.

Ungdom og fritid består av Fritid Vest og Fritid Øst, Metropolis, Uteseksjonen og UNGBO. Tjenestene dekker et bredt spekter, fra fritids- og kulturtilbud til forebyggende og helsefremmende tilbud. Ungdommene engasjeres i utformingen av fritidstilbudet, og virksomheten legger stor vekt på barns behov og rettigheter.

Fritidserklæringen er signert av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner. Den bygger på barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Den fastholder også barns rett til tilhørighet, mestring og innflytelse.

Fritidsaktiviteter til alle barn og unge

Ungdom og fritid arbeider for at alle barn og unge kan få delta i fritidsaktiviteter. I kommunens plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er fritidsfeltet et viktig innsatsområde. Universelle, attraktive tilbud med lav eller ingen kostnad er avgjørende for å få alle med.

Gjennom Fritid for alle er det tett samarbeid mellom barn, familier og frivillige organisasjoner om å utvikle ferie- og fritidstilbud som kan fange opp barn og unge fra lavinntektsfamilier. Fiks ferigge ferie skal ha lav pris på tilbudene og fortsatt tilby friplasser. Ferietilbudene skal være i bydelene, fortrinnsvis i nærheten av områder med utfordrende levekår.

I samarbeid med ungdomskoler, Johannes læringssenter, skolehelsetjenesten og fritidsklubber vil Uteseksjonen i 2020 styrke innsatsen for å fange opp ungdom som har få ferieopplevelser.

Sommerbonanza har ferieaktiviteter for ungdom til lav kostnad, og er finansiert av tilskuddsmidler fra Bufdir. Ungdom er lønnede ledere i tilbudet, og deltar også i utformingen av innholdet i aktivitetene. I 2019 deltok 150 ungdom i Hundvåg, Storhaug og Hillevåg over tre uker. Gitt tilskuddsmidler i 2020, vil tilbudet bli utvidet til flere bydeler. Sommer i Vigå ved Kvernevik fritidsklubb vil blant annet være en del av dette.

Metropolis ungdomskulturhus vil fortsatt ha økt oppmerksomhet på inkludering, blant annet gjennom gratis tilbud og arrangementer med lav inngangspris. I 2020 vil ungdom få anledning til gratis deltakelse i Tall Ships Races, og Metropolis vil ha ansvar for å rekruttere og følge opp ungdommene.

Flere jobbtilbud til unge

Ungdom og fritid planlegger i 2020 å utvide Ungjobbprosjektet, som i 2019 ga 47 ungdommer i Hillevåg en ukes sommerjobb. Ungjobb gir ungdom opplæring i arbeidssøking og erfaring fra arbeidslivet. Dette bidrar til å ruste dem for fremtidig deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, i tråd med kommunens prioriterte innsatsområder. Barnehager, park og vei og kommersielle aktører i bydeler tilbyr arbeidserfaring, mens Ungdom og fritid lønner og følger opp ungdommene. Tiltaket er en del av områdeløftet i Hillevåg, og er også finansiert av midler til styrket innsats mot barnefattigdom.

Skoleåret 2019/2020 skal 18 ungdommer få deltidsjobb i fritidsklubb som ung leder. Dette skal evalueres våren 2020 med tanke på videreføring med 18 nye ungdommer. Ungdom fra lavinntektsfamilier er prioritert. Metropolis ønsker å utvide småjobbsentralen til å ha åpent flere av sommerukene, basert på stor pågang av både ungdom og oppdrag tidligere år.

Støtte til sårbar ungdom

Som et ledd i arbeidet med å motvirke økning i psykisk uhelse, rus og kriminalitet, vil Ungdom og fritid i 2020 utvide og utvikle tiltak som fritidsmentor-ordning, samt tilbud i fritidsklubb og nærmiljø i samarbeid med frivillige. I Storhaug bydel vil det i samarbeid med områdesatsingen komme nye tilbud til barn og unge i Kvitsøygata 3. I bydelene Hillevåg, Hinna/Gausel og Hundvåg vil det bli åpnet fritidstilbud for barn på 4.- 6. trinn. Kvernevik fritidsklubb vil gjennom tett samarbeid med frivilligsentral, kulturskolen og Sølvberget, utvikle nye fritidstilbud i bydelen.

Bakgården gir et bydekkende tilbud til ungdom som har sosiale utfordringer. I 2020 vil det bli prøvd ut aldersinndelte åpningstider og eget tilbud til unge i ungdomsskolealder. Ungdom over 20 år vil bli utfordret til å etablere et selvdrevet fritidstilbud i ungdomshuset på Kyviksmarka.

Ungbo skal utvikle vertsfamilieordningen til også å gjelde for ungdom som ikke har bakgrunn som enslig mindreårig. Barneverntjenesten vil fortsatt være innsøkende instans.

Medvirkning fra innbyggere

Medvirkning og involvering fra innbyggerne er avgjørende for å utvikle gode tilbud. Erfaringer fra bruk av nye medvirkningsmetoder, som barnetråkk, vil bli brukt for å undersøke hvordan barn og unge trives i sine bydeler og i sine oppvekstmiljø. Prosjektet Medborgerskap i ungdomskolen skal prøves ut på Kristianslyst og Ullandhaug ungdomskoler skoleåret 2019/2020. Dette vurderes utvidet til flere skoler neste skoleår. Tiltaket skal bidra til økt engasjement og deltakelse fra ungdom i bydelen.

Ungdom og fritid skal arrangere flere ungdomskonferanser i bydelene for å involvere ungdom i utvikling av fritidstilbud i bydelen.

Ungdom og fritid skal samarbeide med Forandringsfabrikken om en undersøkelse for å nå flere gutter med psykisk helseutfordringer.

Gjennom midler fra Sparebankstiftelsen SR- bank skal det prøves ut ny metodikk for å involvere foreldre i barn og unges fritidsaktiviteter. Tiltakene vil være basert på hva foreldrene selv opplever som barrierer og nyttige verktøy for økt deltakelse. Frivillige organisasjoner vil være sentrale samarbeidspartnere i tiltaksutviklingen.

Tilrettelegging for nye Stavanger

I forbindelse med etableringen av nye Stavanger, er frivilligsentralene og helsestasjon for ungdom flyttet ut av Ungdom og fritid. Overføring av kunnskap til nye organisasjoner og etablering av nye samarbeidsformer med frivillige organisasjoner og Ungdom og fritid vil være sentralt i 2020.

Innbyggere i Finnøy og Rennesøy vil bli involvert i planleggingen av hvordan de nye kommunedelene skal inkluderes og gis tilbud fra Uteseksjonen, Fritid og Metropolis.

5.4.3 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien, og bidra til at barn får en trygg oppvekst.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien, og bidra til at barn får en trygg oppvekst.

Virksomheten gir råd og veiledning, undersøker meldinger og iverksetter og evaluerer individuelle tiltak etter lov om barneverntjenester.

Virksomheten består av: mottak og familieoppfølging, omsorgsavdeling, tiltaksavdeling og administrasjon.

Barneverntjenesten fikk i 2019 for første gang en egen kvalitetsplan. Satsingsområdene i planen vil være en prioritert oppgave for barneverntjenesten i planperioden.

Klientutgiftene i barnevernet har økt de siste årene. På den bakgrunn er det i 2019 startet på et arbeid med å gjennomgå utviklingen i klientutgiftene for å identifisere og analysere kostnadsdriverne. Så langt har dette arbeidet ført til at tjenesten har startet et arbeid for å differensiere ettervernstilbudet med bakgrunn i den enkeltes behov. I tillegg arbeides det aktivt med å utvikle alternative tilbud til institusjonsplasseringer, og tjenesten ser indikasjoner på at antall institusjonsplasseringer er i ferd med å gå ned i 3. tertial 2019.

Samarbeid med barn og foreldre

Barneverntjenesten i Stavanger skal være en åpen tjeneste der barn og foreldre opplever å bli møtt med respekt og å ha innflytelse. Det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Medvirkning fra barn og unge skal få fram barnets perspektiv, og bidra til at avgjørelser er til barnets beste.

Fra 2020 styrker barneverntjenesten samarbeidet med foreldre ved å sette av ressurser til utvikling av rutiner, faglige standarder og maler for oppfølging og samarbeid med foreldre. Dette er i tråd med endringer i lov om barneverntjenester som er ventet fra 2020. Barnevernet vil fortsette å innhente erfaringer fra barn og foreldre, og bruke dette i utvikling av god faglig praksis, slik den er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

En kompetent barneverntjeneste

Barneverntjenesten vil sikre kontinuitet og gode overganger for barn og familier. Derfor er undersøkelser og hjelpetiltak i familier nå organisert i samme avdeling: Mottak og familieoppfølging. Den nye organiseringen vil bli evaluert i 2020.

Det er utarbeidet en helhetlig opplæringsplan for alle ansatte som vil bli implementert i kommende planperiode.

Et likeverdig barnevern

Barneverntjenesten skal tilby likeverdige tjenester uavhengig av bosted, sosial tilhørighet, etnisk bakgrunn, språk, livssyn, funksjonsevne og seksuell legning. Sentralt i dette arbeidet er å bygge tillit mellom barneverntjenesten og innvandrerbefolkningen, og ivareta barns kulturelle identitet. Barneverntjenesten prøver nå ut en ordning med minoritetsrådgiver for å styrke informasjonsarbeidet og bedre oppfølgingen av barn i etniske minoritetsfamilier. Det vil bli gjennomført en brukerundersøkelse i utvalgte minoritetsmiljøer. Undersøkelsen vil danne utgangspunkt for en tiltaksplan for styrket informasjon, kommunikasjon og samarbeid.

Barneverntjenesten og stavangerskolen

Samarbeid mellom skole, barnevern og omsorgspersoner er viktig for at barn skal få den støtten de trenger for å kunne utvikle ferdigheter i tråd med sine evner. En avtale om systematisk samarbeid mellom barneverntjenesten og skolene vil bli implementert i løpet av 2020. Avtalen er gjensidig forpliktende og avklarer forventninger om tilgjengelighet. Avtalen skal legge bedre til rette for å forhindre omsorgssvikt, men også styrke samarbeidet mellom skolen og barnevernet, slik at flere barn får mulighet til å fullføre skolegangen.

DigiBarnevern kommunalt prosjekt

DigiBarnevern består av to samarbeidsprosjekter, ett statlig og ett kommunalt, som har til formål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet. Samarbeidspartene i det kommunale prosjektet er  Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Asker, Kristiansand, Bærum og KS. DigiBarnevern-kommunene skal samarbeide om anskaffelse av fagsystem og utvikling av innbyggertjenester. Samarbeidsavtale ble inngått høsten 2019, og samarbeidet vil gå fram til 2022.

5.4.4 EMbo Stavanger (botilbud for enslige mindreårige flyktninger)

EMbo Stavanger er et bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge.

EMbo Stavanger er et bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten og skal ha et trygt og forutsigbart bo- og omsorgstilbud, med individuelt tilpasset oppfølging. EMbo Stavanger består av avdelinger i barneverninstitusjon og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. EMbo drifter også en egen aktivitetsbase som er tilgjengelig for alle enslige mindreårige flyktninger i kommunen.

Omstilling og nedbemanning

Lave ankomsttall medfører at bosettingen av enslige mindreårige flyktninger fortsatt vil være lav fremover. I planperioden blir det derfor en prioritert oppgave å tilpasse bemanning og ressurser til bosettingsbehovet. Det innebærer at EMbo må redusere omfanget av tiltak og nedbemanne ytterligere. Målrettet ledelse skal sikre at EMbo leverer tjenester av høy kvalitet og skaper forutsigbarhet for de ansatte, samtidig som virksomheten er i stor omstilling.

Oppfølging av helseutfordringer

En vesentlig andel av de ungdommene EMbo har bosatt de senere årene, har omfattende hjelpebehov som krever oppfølging både av kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten i lang tid. EMbo må derfor sammen med barneverntjenesten legge til rette for at ungdommene får gode helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkelte ungdoms behov.

Inkludering og aktivitet

Mange enslige mindreårige har svært begrenset nettverk og strever med å komme inn i ungdomsmiljøer i kommunen. EMbo Basen er et samlingssted og en viktig arena for sosialisering, læring og integrering for enslige mindreårige i Stavanger. Målet er å bidra til at ungdommene blir trygge på egen identitet og kulturelle tilhørighet.

Et viktig tiltak som vil bli videreført er samarbeidet med SOS barnebyer om prosjektet Sammen, som skal bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge og norsk ungdom får en mulighet til å bli kjent med hverandre.

EMbo vil også i kommende planperiode arbeide for å skaffe ungdom arbeidspraksis utover sommermånedene.