Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Vedtatt budsjett

1 Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets flertallsvedtak i sak 61/19, 16. desember 2019

Punkt 1-8 som kommunedirektøren, med de endringer og justeringer som følger av pkt. 9:

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2020 fastsettes i henhold til:

 • Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett, jf. kapittel 13.1.3.
 • Budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt Investering, jf. kapittel 13.2.1.
 • Budsjettskjema 2B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 13.2.2.

2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til bevilgningsoversikt – drift budsjettskjema 1A i kapittel 13.1.1.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste tillatte kommunale skattøre som Stortinget vedtar.

I medhold av § 12 annet ledd i forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene avsettes en tilbakeholdt margin på bankkonto med 8,0 prosent for Stavanger kommune.

4. Eiendomsskatt i nye Stavanger kommune skrives i 2020 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, som følger:

Overgangsperiode for harmonisering av eiendomsskatten (esktl. § 13 tredje ledd) utsettes påbegynt til år 2021. For 2020 videreføres dermed eiendomsskatten i tidligere Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland (Ombo) kommuner slik skatten ble skrevet ut der i 2019:

Utskrivingsalternativer:

 • Tidligere Stavanger: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).
 • Tidligere Rennesøy: bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum (esktl. § 3 c).
 • Tidligere Finnøy: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).
 • Særskilte skattegrunnlag i alle de tidligere kommunene reduseres med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).

Skattesatser:

 • Tidligere Stavanger: generell sats 4 promille, sats for bolig/fritidseiendom 3 promille
 • Tidligere Rennesøy: generell sats 7 promille
 • Tidligere Finnøy: generell sats 5 promille
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): generell sats 7 promille, sats for bolig/fritidseiendom 2 promille

Bunnfradrag for bolig/fritidseiendom:

 • Tidligere Stavanger: kr 400 000 for hver godkjent boenhet
 • Tidligere Rennesøy: ikke eiendomsskatt på bolig/fritidseiendom
 • Tidligere Finnøy: kr 0
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): kr 100 000 for hver godkjent boenhet

Fritak i henhold til esktl. § 7:

 • Tidligere Stavanger: Bystyrets vedtak (sak 11/05 og 63/07) videreføres for følgende punkter:
 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)
 • Tidligere Rennesøy: ingen vedtak
 • Tidligere Finnøy: ingen vedtak
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland):
  • det kan gis fritak for eiendomsskatt for eiendom som eies av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål – § 7 a)
  • det kan gis helt eller delvis fritak for eiendom som har historisk verdi – § 7 b)

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med samme terminforfall som for kommunale avgifter.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2020:

a) Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 220 mill./avdragstid 25 år

b) Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 366,28 mill./avdragstid 30 år

c) Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 154,0 mill./avdragstid 30 år

d) Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 110,8 mill./avdragstid 30 år

e) Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 1,96 mill./avdragstid 30 år

f) Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 4,0 mill./ avdragstid 30 år

6. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2020 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF i samsvar med kommunedirektørens anførsler. Økonomiplan for perioden 2020-2023 anses som retningsgivende for den videre drift.

7. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår av kapittel 15.

8. Kommunestyret godkjenner at Stavanger kemner motregner tilgodebeløp på skatt og avgift i andre krav skyldner har mot kommunen i henhold til skattebetalingsloven kap. 13.


 

En kommune bør først og fremst måles etter hvordan den behandler de med minst ressurser. For Stavangers politiske flertall er det viktig å prioritere de som mest av alt har behov for tilbud fra kommunen. Budsjettet til samarbeidspartiene bidrar gjennom sosial og økonomisk trygghet, aktiv deltakelse i samfunnet og inngang til arbeidslivet til å bedre levekårene for alle.

1. Byutvikling, bolig og mobilitet

Et trygt hjem for alle

1.1 Det er et mål for Stavanger kommune at flest mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning fra boligsosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avgjørende for mestring på andre områder i livet. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i – og bli boende i en passende bolig i et godt bomiljø.

Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra leie til eie»-konsept, der innbyggere som går inn som leietakere, sparer opp egenkapital til kjøp av etablererboligen gjennom leie. Dette kan gjøres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.

Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for boligfinanseringsordninger som øker muligheten for at flere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering av den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.

Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

1.2 Det skal utarbeides og gjennomføres en helhetlig plan for levekårsløft for områdene Kvernevik og deler av Hillevåg bydel. Til gjennomføring søkes også statlige midler etter modell for områdeløft Storhaug.

Hjertesoner rundt skoler og barnehager

1.3 Vi har ingen barn å miste! En hjertesone rundt skolen skal gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. Samarbeidspartiene vil prioritere elevenes sikkerhet og ønsker å innføre hjertesoner ved kommunens skoler og prioriterer å arbeide for dette i perioden. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som beskriver dagens trafikksituasjon ved kommunens skoler og legge ved en fremdriftsplan for å innføre hjertesoner.

Gatelys i skoleveier skal prioriteres

1.4 Det er skoleveier i Stavanger kommune som ikke er tilstrekkelig belyst. Det er høyt prioritert hos samarbeidspartiene å få sikret gode, belyste skoleveier i hele kommunen. Kommunedirektøren legger fram en sak med kartlegging av skoleveier som trenger ytterligere belysning.

Gamle Stavanger

1.5 Gamle Stavanger er en unik del av sentrum og er viktig å bevare for fremtiden. Derfor ber kommunestyret kommunedirektøren legge frem en sak om hvordan Gamle Stavanger kan bli en del av UNESCOs «man and biosphere programme». Saken fremlegges for kommunalutvalget som sentrumsutvalg.

Offentlige toaletter

1.6 Kommunedirektøren bes utarbeide et offentlig toalettkart i sentrum etter modell fra Bergen, der kommunen går i dialog med serveringssteder om å gjøre flere toaletter tilgjengelig. Det innledes også dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøke muligheten for å bygge et nytt offentlig toalett i havneområdet. Saken legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.

Stavanger Utvikling KF

1.7 Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak legges fram for behandling i kommunestyret.

Nytorget

1.8 Nytorget er inngangsporten til Storhaug fra sentrum, og trenger et løft. Det er viktig å anlegge park i dette området, som kan være et samlingspunkt for folk – og skape mer liv. Stavanger Utvikling KF bes igangsette etablering av park på Nytorget i tråd med avsatte midler i investeringsbudsjettet.

Samfunnssikkerhet og beredskap

1.9 Fra årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Det er behov for å se på ressurser til – og gjennomgå organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen etableres. Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunalutvalget.

Områderegulering Paradis

1.10 Paradis er et av byens mest attraktive utbyggingsområder. Det er behov for å se utviklingen i området i en helhet, slik at den svarer på byens behov for offentlige funksjoner, møteplasser og arkitektoniske kvaliteter. Samarbeidspartiene vil derfor at kommunen utarbeider en områderegulering. Kommunedirektøren bes prioritere arbeidet i tråd med føringene i sentrumsplanen. Det fremmes egen sak for kommunalutvalget hvor prosessen for dette arbeidet redegjøres for og besluttes.

Nkom-midler

1.11 Det er viktig for samarbeidspartiene å sikre infrastruktur for fiber i hele kommunen. Derfor bes kommunedirektøren søke om Nkom-midler til videre utbygging av fiber. Dette gjelder spesielt for Finnøy.

Kollektivsatsing

1.12 Transportsektoren er blant de største utslippskildene i Stavanger. For å redusere utslippene, er det viktig å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne å kunne bruke buss, sykkel eller gange som transportmiddel så ofte som mulig. Stavanger skal være i front for å utvikle nye løsninger for økt mobilitet. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging om videreutvikling av «Hent meg-ordningen» og «Hjem-jobb-hjem» i hele kommunen.

Gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes

1.13 Arbeid med å få realisere gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes igangsettes. Dette er en trafikkfarlig vei der mange barn og unge ferdes. Kommunedirektøren bes utarbeide reguleringsplan for området. Dette prioriteres innenfor eksisterende rammer. Eventuelle merkostnader innarbeides i tertialrapporteringen.

Tilbakeføring til LNF-områder

1.14 Samtidig med Stavangers ambisjoner om vekst, er det viktig å verne om viktig matjord. Samarbeidspartiene ønsker å kartlegge områder som kan omreguleres fra bolig til LNF-områder i hele kommunen.

Dette ses på i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Kommunedirektøren bes spesielt å vurdere områder langs deler av Revheimsveien etter Revheim kirke i nordlig retning.

Øyfast

1.15 Den nye kommunens langsiktige mål er å arbeide for regional og statlig støtte, blant annet via ferjeavløsningsmidler, til prosjektet «Øyfast», som vil gi de bebodde øyene på Finnøy fastlandsforbindelse mot Nord-Jæren.

Stavanger kommune ber Rogaland fylkeskommune ta ansvar for å utrede prosjektet, og stiller til rådighet midler fra «Øyfastfondet» som Finnøy kommune tidligere har avsatt. Det bes om en utredning av de de samfunnsøkonomiske og klima- og miljømessige konsekvensene av en Øyfast-utbygging.

Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet

1.16 Samarbeidspartiene ønsker å verne mer av Stavangers natur for å ta vare på biologisk mangfold og sikre områdene for kommende generasjoner. Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for miljø og utbygging om Mosvatnet og Lille Stokkavatnet, hvor det redegjøres for hvilken vernestatus disse kan få, og når og hvordan det kan innføres.

Markagrense rundt Sørmarka

1.17 Det er stadig mindre grøntareal i bynære områder i kommunen. For å fortsatt være en attraktiv by for barnefamilier og bidra til helsefremmende aktivitet, er det viktig å bevare de grønne lungene i disse områdene.

Samarbeidspartiene ønsker å verne om Sørmarka og vil derfor utrede muligheten for en markagrense. Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor denne ambisjonen ivaretas.

Offentlige bygg og områder Austre Åmøy

1.18 Bygningene på Austre Åmøy som har vært skole og barnehage, bør brukes til det beste for lokalsamfunnet.

Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etterbruk, eventuelt avhending av de offentlige byggene på Austre Åmøy. Kommunedirektøren bes videre om å legge fram en sak som viser videre bruk av offentlig områder på Austre Åmøy. Dette innebærer å legge til rette for innbyggernes behov, og det vurderes spesielt om det er mulig å omregulere noe av området til bolig.

Kirkebygg fra middelalderen – krav om statlig finansiering

1.19 Samarbeidspartiene mener staten har et økonomisk ansvar for middelalderbygninger som Stavanger domkirke og andre bygninger fra samme periode i kommunen. Staten må ta et tydelig ansvar for å bidra til sikring og vedlikehold av kirkebygg med store kulturminneverdier. Kommunedirektøren bes ta initiativ til en dialog med statlige myndigheter med hensikt å overføre det økonomiske ansvaret for sikring og rehabilitering.

Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

1.20 Å legge til rette for uorganisert idrett og aktivitet skal være en prioritet for kommunen. Det er i dag en rekke områder som er opparbeidet, men som på grunn av dårlig vedlikehold, ikke kan benyttes fullt ut.

Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren prioritere slike tiltak i årsprogrammet til Park og vei. Spesielt bes området idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen vies oppmerksomhet.

Tilby flere bysykler

1.21 Stavanger skal tilby bysykler til sine innbyggere for å øke mobiliteten uten bil. Det forsøkes opprettelse av flere utplasseringspunkter for bysykler i områder også utenom arbeidsplasser og skoler. Det er viktig at bysykler blir et lett tilgjengelig alternativ til bilen, derfor må bysykkelstativene ut på sentrale steder i bydelene der folk bor. Satsingen starter i de sentrumsnære bydelene. Det bes om en sak hvor alle eksisterende mobilitetstiltak i kommunen gjøres rede for – med tiltak for ytterligere satsing.

Kommunens eiendomsportefølje

1.22 I en tid med stram kommuneøkonomi er det nødvendig å prioritere kjerneoppgavene. Derfor bes kommunedirektøren legge fram en sak over kommunens eierskap i bygninger og eiendom utenfor vår egen kommune. Samarbeidspartiene ønsker kommunedirektørens vurderinger rundt fortsatt eierskap til disse.

Prosjekt friområde

1.23 Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.

Mostun

1.24 Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging med en tilstandsrapport for bygningen Mostun som disponeres av Naturvernforbundet med forslag til framdrift for rehabilitering. I samme sak vurderer kommunedirektøren salg av bygningen.

Vernemillionen

1.25 Tiltaket «Vernemillionen» omdisponeres til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy.

2. Klima og miljø

Klimabudsjett og regnskap

2.1 For at Stavanger skal nå målet om 80 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, trengs gode styringsverktøy. Vi ber derfor kommunedirektøren legge fram en sak for politisk behandling om hvordan Stavangers klimabudsjett og -regnskap skal innføres og brukes, og når og hvordan det skal tas i bruk. Kommunedirektøren bes hente inn erfaring fra Oslo kommune som aktivt bruker klimabudsjett og -regnskap.

Utslippsfri oppdrettsnæring

2.2 Samarbeidpartiene vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å være utslippsfrie (lus, fôrrester, kjemikalier, mikroplast, smittestoffer, avføring) – og er rømningsfrie. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge fram en sak for politisk behandling om hvordan og i hvilket omfang vi kan stille slike krav.

Bilfritt Vågen

2.3 Samarbeidspartiene vil utrede muligheten for et helårig prøveprosjekt “Bilfritt Vågen”, der veien langs Skagenkaien blir gjort tilgjengelig for folk og aktiviteter, universelt utformet, men stengt for biler. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvalg for miljø og utbygging som inkluderer en dialog med næringslivet og andre sentrale aktører. Sak legges fram innen første halvår 2020.

Lokal klimaavgift

2.4 Stavanger-regionen opplever i perioder belastninger med masseturisme. Kommunen skal jobbe for innføring av lokal klimaavgift for cruisenæringen hvor inntektene går til klima- og infrastrukturtiltak.

Kommunedirektøren bes legge fram en sak rundt innføringen av en slik avgift til utvalg for miljø og utbygging.

Utleie av kommunens bilpark

2.5 Sirkulærøkonomi vil bli stadig viktigere, og er ett av grepene som må gjennomføres for å nå kommunens klimamål. Et viktig tiltak i den sammenheng vil være å tilby utleie av kommunens biler til innbyggerne, som da kan redusere eget behov for å eie bil. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak til utvalg for miljø og utbygging som skisserer hvordan kommunen kan leie ut egne biler. Smartbykontoret skal involveres i arbeidet.

Reduksjon i cruisetrafikk

2.6 I dag mottar Stavanger nærmere en halv million cruisepassasjerer i året. Mengden oppleves som større enn det byen tåler, både med hensyn til utslipp, og økt sjenanse for innbyggere i sentrum. Samarbeidspartiene ønsker å redusere antall cruiseanløp og antall cruiseturister til Stavanger, og vil flytte cruiseskipene ut av Vågen i løpet av perioden.

Kommunedirektøren bes legge fram en ny cruisestrategi som tar høyde for disse målene, med sikte på endringer allerede sommeren 2020.

Biogassanlegg på Finnøy

2.7 Realisering av biogassanlegg kan bidra sterkt til at Stavanger oppfyller sine klimamål. Kommunedirektøren bes gå i dialog med mulige samarbeidspartnere for å realisere dette. Kommunestyret setter av en ramme på inntil

3 millioner av vekstfondet til en slik investering. Sak legges frem for kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg.

3. Oppvekst

Chromebook

3.1 Det gjøres en gjennomgang av positive og negative effekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen, hvor det særlig vurderes effekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer egen Chromebook.Vi ønsker ikke at barn i 5-8-års-alder skal, via foresatte, være ansvarlig for egen Chromebook. Sak knyttet til endring av Chromebook-praksis legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning våren 2020, og hvor lærere og skoleledelse involveres tett.

Mobilfri skole

3.2 Samarbeidspartiene ønsker å innføre felles veiledende retningslinjer for en mest mulig mobilfri skole på grunnskolen – i samarbeid med skolene og lærerne. Som dagens situasjon vil lærere som ønsker å bruke telefon i undervisning fortsatt ha full anledning til det. Kommunedirektøren fremlegger sak med oppdaterte retningslinjer for mobilbruk, og legger disse fram for endelig godkjenning i utvalg for oppvekst og utdanning.

Tomteavklaring Vaulen skole

3.3 Samarbeidspartiene er bekymret for framdrift for avklaring av framtidig skolestruktur for barna på Vaulen. Arbeidet med å få en endelig avklaring av framtidige skolebygg på både dagens tomt og eventuell ny tomt forseres. Kommunedirektøren prioriterer saken, og presenterer den i utvalg for miljø og utbygging så fort som mulig.

Ny skole på Storhaug

3.4 Alle skal ha rett til en skole i nærområdet. Ny skole med tilhørende funksjoner på Storhaug skal holde raskest mulig framdrift. Skolen skal fortsatt være en pilotskole for smartteknologi.

Kommunedirektøren holder utvalg for oppvekst og utdanning løpende informert om utviklingen i saken.

Nytt system for barnehageopptak

3.5 Samarbeidspartiene ber om at det lages et nytt digitalt system for innsøking i barnehager. Det nye systemet må inkludere mulighet til å stå på venteliste til flere barnehager etter tildelt barnehageplass. Det skal også utredes hvordan Stavanger kommune kan gå over til barnehagekretser.

Kommunedirektøren skal også legge frem en sak for utvalg for oppvekst og utdanning som gjennomgår arealnormer, inne og ute, og synliggjør eventuelle avvik fra arealnormer og hvordan disse kan rettes.

Ingen kommersielle barnehager

3.6 Samarbeidspartiene slår fast at det ikke skal etableres nye kommersielle barnehager i handlings- og økonomiplanperioden. Stavanger kommune skal prioritere offentlige og ideelle barnehager ved nyetablering.

Leksefri skole

3.7 Hjemmelekser utgjør en stor stressfaktor for mange barn. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak i utvalg for oppvekst og utdanning om hvordan et prøveprosjekt/forskningsprosjekt med leksefri skole kan gjennomføres. Det skal også utlyses om det er skoler som frivillig ønsker å delta i dette. Det bes om at prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjoner.

4. En god by for barn og unge

Gratis SFO for førsteklassinger

4.1 Gratis SFO vil øke Stavangers attraktivitet for barnefamiliene i en tid hvor flere har flyttet fra kommunen.

Forskjellene mellom fattig og rik i Stavanger øker. Samarbeidspartiene vil at alle barn, uavhengig av foresattes inntekt, får anledning til å delta i den viktige fellesarenaen som skolefritidsordningen er. Derfor vil vi innføre gratis SFO for alle førsteklassinger. Dette vil gi en rikere hverdag for flere barn, bedre integrering, økt sosial utjevning og større muligheter for deltakelse i arbeidslivet for foreldrene. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som legger forholdene til rette for å gjennomføre denne satsningen fra og med høsten 2020.

Søskenrabatt mellom barnehage-SFO

4.2 Det er en stor økonomisk byrde for barnefamilier å ha barn i både SFO og barnehage. For å sikre disse en bedre hverdag og rom for inkludering av barn i begge disse arenaene vil samarbeidspartiene innføre søskenrabatt mellom barnehage og SFO.

Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som legger forholdene til rette for å gjennomføre dette tiltaket så snart som mulig, men senest fra og med høsten 2020.

Skolemat

4.3 Ingen barn skal gå sultne på skolen – og måltidet skal skape fellesskap blant elevene. Norge er ett av få land som ikke har skolemat for alle. Et godt og næringsrikt måltid er i tillegg viktig for en god læringshverdag.

Det bes om en sak om innføring av skolemat på skoler i levekårsutsatte områder (Hillevåg, Kvernevik og Storhaug) til behandling i utvalg for helse og velferd våren 2020. Utrullingen av skolemat på utvalgte skoler skal være etter tett dialog med skolene, og utføres av Stavanger Byggdrift. Det bes spesielt ses på inkludering av lærlinger og mennesker i arbeidstreningstiltak gjennom NAV i arbeidet med tilberedning, servering og utlevering av måltidene. Frivillige organisasjoner bør også vurderes inkludert i ordningen enkelte steder. Det vurderes både varm mat og kald mat.

Ordningen skal innføres trinnvis med første utlevering ved skolestart 2020/2021.

Fritidskort

4.4 Ingen skal stå utenfor fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes økonomi eller økonomiske prioriteringer.

Stavanger kommune skal søke å delta i ordningen med statlige aktivitetskort som skal dekke deltakeravgifter til barns idretts- og kulturaktiviteter. Kommunedelsutvalgene oppfordres til å inkludere ordningen med fritidskort innført av Eiganes og Våland bydelsutvalg i sine tilskuddsordninger.

Rabatt – bompenger

4.5 Samarbeidspartiene vil yte hjelp til mennesker med lav betalingsevne og avhengighet av bil, eksempelvis på grunn av nødvendig kjøring til barnehage og jobb. Kommunedirektøren bes legge frem en egen sak med forslag til kommunal modell, for støtte til disse, basert på den modellen som er utprøvd i Skien. Økonomiske satser må justeres til forholdene i Stavanger.

Stimuleringsmidler, støtten omlegges

4.6 Per i dag har verken Finnøy eller Rennesøy ordningen med økonomisk støtte til administrative stillinger til barne-/ungdomsorganisasjoner. Samarbeidspartiene ønsker å endre kriteriene for tildeling ved dagens ordning, men den beholdes inntil videre. Kommunedirektøren utarbeider en sak hvor den totale støtten synliggjøres for hver enkelt organisasjon, og årlig støtte fremgår. Dette for å sikre best mulig koordinering, samordning og bruk av midlene innen de ulike fagområdene.

5. Velferd og omsorg

Fjerning av sykehjemskøene

5.1 Ingen som har krav på sykehjemsplass skal måtte stå i kø for å vente på denne. Stavanger kommune avvikler planene om demenslandsby i Ramsvig fordi arbeidet medfører for liten økning i antallet sykehjemsplasser i kommunen. Det startes umiddelbart et arbeid for å se på muligheter for å skape flere sykehjemsplasser ved å rehabilitere Ramsvigtunet sykehjem. Det gjøres også en mulighetsstudie for utvidelse av Blidensol sykehjem.

5.2 Kommunedirektøren bes gå i dialog med ideelle sykehjem for å gjennomgå deres kapasitet og vurdere om antallet sykehjemsplasser kan økes gjennom utvidelse av disse, og om det lar seg gjøre å finansiere investeringen gjennom sykehjemmene (stiftelsene) selv. Det bes også om at kommunedirektøren går i dialog med stiftelsene med utgangspunkt i at de skal slås sammen.

Større kapasitet – fast sted for etterbehandling

5.3 Stavanger har i dag egen avdeling ved Haugåstunet sykehjem for pasienter med behov for kortere etterbehandling (2-5 dager) etter sykehusopphold. For pasienter med større behov for etterbehandling, må det finnes plass ved andre sykehjem, og usikkerhet om plassering kan være en belastning for den enkelte pasient. Manglende kapasitet og dermed bøter til sykehuset, er en stor utfordring. Kommunedirektøren bes om å vurdere tiltak for å styrke kapasiteten på dette området.

L47-bygget

5.4 L47-bygget er i dårlig forfatning, og behovet for oppgradering av botilbudet er tydelig. Samarbeidspartiene vil framskynde mulighetsstudien som skal vurdere om bygget skal rehabiliteres eller rives, slik at det blir fortgang i prosessen med å gi brukerne et bedre botilbud. Sak om framdrift legges fram for utvalg for helse og velferd.

Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling

5.5 Det gjennomføres en konkret tilstandsvurdering av dagsentertilbudet til utviklingshemmede som grunnlag for utredning av framtidig organisering. Samarbeid med nabokommunene om en sanseavdeling/sansehus bør undersøkes, men må ikke forsinke utredningen. Midler avsatt i HØP 2019 må omgående brukes til å utbedre tilgjengelighet slik at også brukere med store rullestoler får benytte seg av dagsentertilbudet.

6. Næring og arbeidsliv

Greater Stavanger AS

6.1 Greater Stavanger i sin nåværende form avvikles ved kontraktslutt i 2021. Stavanger kommune går i dialog med nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg for et regionalt næringssamarbeid som kan erstatte Greater Stavanger – samtidig styrkes kommunens egen næringsavdeling.

Fasit Stavanger

6.2 Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser. Kommunedirektøren bes utarbeide en sak for kommunalutvalget hvor tiltak for å sikre dette, inkludert påkrevde ressurser, foreslås.

Nytt tinghus

6.3 Nytt tinghus er svært viktig for kommunen. Det skal etableres på Bekhuskaien. Kommunen og Stavanger-regionen Havn IKS opprettholder tett og god dialog med Domstolsadministrasjonen og Statsbygg for å sikre framdrift i planene om lokalisering av nytt tinghus.

UiS-preg på sentrum

6.4 Et sterkt universitet og et rikt studentliv er viktig for kommunens totale utvikling. Samarbeidspartiene ønsker både flere studentboliger og fakulteter i sentrum. Kommunedirektøren går i dialog med UiS med utgangspunkt i det politiske ønsket – for å kartlegge muliggjøring av en slik ambisjon – basert på UiS’ behov.

Flere unge i arbeid

6.5 Over 1000 mennesker under 30 år i Stavanger har mottatt sosialhjelp det siste året. Det er unge som burde vært i jobb eller utdanning. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak for kommunalutvalget om en sterkere innsats for å løfte disse inn i arbeid eller utdanning. I dette arbeidet bør også sosialkontorene og NAV inkluderes.

Avslutte kommersiell konkurranse på tjenesteområder

6.6 Samarbeidspartiene ønsker å tilbakeføre renhold, park og renovasjon til offentlig drift, og avslutte kommersiell konkurranse innenfor disse tjenesteområdene. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for hvordan dette skal gjennomføres i løpet av perioden.

Bestiller/utfører-modellen

6.7 Samarbeidspartiene vil evaluere bestiller/utfører-modellen (BUM) i kommunen med sikte på å avvikle den der hvor det er hensiktsmessig. Kommunedirektøren bes igangsette en slik evaluering. De ansattes representanter og brukerorganisasjonene skal inkluderes i evalueringen.

Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning

6.8 Samarbeidspartiene ønsker å etablere kommunalt bemanningssenter på to av kommunens tjenesteområder, oppvekst og utdanning og helse og velferd.  Kommunedirektøren bes lage en sak om etableringen av slike bemanningssentere. De ansatte i bemanningssentrene skal få fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023.

Kommunedirektøren bes derfor gjennomgå bruken av og kostnadene ved kjøp av tjeneste fra private vikar- og bemanningsbyråer. Etableringen av kommunale bemanningssentere må sees i sammenheng med samarbeidspartienes mål om å øke grunnbemanningen innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd.

Heltidskultur

6.9 Samarbeidspartiene er bekymret over at for få av stillingene som lyses ut i Stavanger kommune er heltidsstillinger. Særlig innenfor tjenesteområdet helse og velferd lyses det ut altfor mange små deltidsstillinger. Kommunedirektøren bes lage en sak om hvordan Stavanger kommune kan etablere en heltidskultur, med mål om at 100 prosent stilling skal være det normale i kommunen. Kommunedirektøren bes sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette, etter modellen fra “team heltid” i Fredrikstad og heltidsprosjektet i Sauda.

Tillitsreform

6.10 I hjemmebaserte tjenester i Eiganes og Tasta er det igangsatt et prøveprosjekt med friere faglighet og redusert byråkrati. Målet er å fjerne minuttvedtak og gi ansatte mer tillit i sin arbeidshverdag. Samarbeidspartiene ønsker å utvide dette prosjektet, og ber kommunedirektøren framlegge en evaluering av prosjektet med vurdering av hvordan prosjektet kan utvides til samtlige kommunedeler. Saken må ses i sammenheng av evalueringen av bestiller/utførermodellen.

Flere i språkopplæring

6.11 Språk er viktig for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan språkopplæringen ved Johannes Læringssenter kan tilbys til flere enn de som har tilbud i dag, og om det kan inngås samarbeid med Nav for å sikre flere innbyggere gode norskkunnskaper.

Krafttak for lærlingeplasser

6.12 Med økende ungdomsledighet og behov for faglært kompetanse, er det nødvendig med et krafttak for flere lærlingeplasser. Gjennom satsingen på intern opplæring av egne ansatte uten formell utdanning, skal kommunen gi egne ansatte en mulighet til videreutdanning. Stavanger kommune skal jobbe kontinuerlig med å utvikle opplæringen av fagarbeidere for å gjøre det mer attraktivt å ta en fagutdanning. Stavangers satsing på heltidskultur vil også være et viktig bidrag til at flere velger en fagutdanning.

Kommunedelplan for landbruk og bynært landbruk

6.13 I Stavanger representerer landbruket en av de store næringene. Ved ny gjennomgang av samfunnsdelen til kommunen skal det derfor lages en egen kommunedelplan for landbruk.

I kommunedelplanen skal det også utarbeides tiltak og mål for å kunne legge til rette for et bynært landbruk. Mulighetene for gårdsutsalg, produksjon av nisjeprodukter og et bedre organisert bondens marked må inkluderes.

I planen skal også mulighetene for urbant landbruk utredes.

Kjøp av tjenester – ideelle selskaper

6.14 Dersom kommunen regelmessig benytter seg av tjenester fra ideelle organisasjoner og aksjeselskap bør disse vurderes som poster innenfor anskaffelsesregelverket – heller enn å la det fremgå av posten «Frivillige lag og organisasjoner».

7. Kultur, idrett og frivillighet

Frisklivssentralene

7.1 Frisklivssentralene har ansvaret for at lavterskeltjenester innenfor dette området blir levert der folk bor. Godt samarbeid med frivilligsentralene må prioriteres og tilbudet opprettholdes. Tilbudet om helsebading opprettholdes som i dag, eller forbedres. Kommunedirektøren legger frem en sak om tilbud og behov for helsebading, blant annet med tanke på revmatikere for utvalg for helse og velferd.

Bruk av gymsaler i helger

7.2 Flere gymsaler ved kommunale skoler står ubrukt i helgene. Samarbeidspartiene ber om at det legges fram en sak hvor det skisseres hvordan kommunale gymsaler kan åpnes for uorganiserte aktiviteter i helger hvor det fra før ikke er tildelt treningstider. En sak med økonomiske konsekvenser legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Sjøbad og vannsportanlegg

7.3 Samarbeidspartiene er positive til private initiativ til sjøbad- og vannsportanlegg i Møllebukta, og ber derfor om en sak til utvalg for miljø og utbygging etter dialog med initiativtakerne.

Skateanlegg på Rennesøy

7.4 Det er viktig å opprettholde gode tilbud for barn og unge også utenfor sentrumsnære strøk. Rennesøy har tidligere fullført byggetrinn 1 på skateanlegget.

Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge fram en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor det skisseres muligheter for å iverksette byggetrinn 2 på skateanlegget på Rennesøy.

Tennishall på Forum-området

7.5 Det er usikkert hva som skjer med bruken av tennishallen på Forum-området i dag. Kommunedirektøren går i dialog med brukerne, og utreder en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvor framtidig bruk av anlegget vurderes.

Garderobeanlegg

7.6 Det bes om en sak om muligheter for etablering av garderobebygg ved ny fotballbane på Kiellandsmyrå. Saken legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Livssynsnøytrale seremonirom

7.7 Samarbeidspartiene er positive til at det legges til rette for livssynsnøytrale seremonirom for å imøtekomme en stadig mer mangfoldig befolkning i Stavanger, og oppfordrer kommunedirektøren til å søke på aktuelle ordninger som gir støtte blant annet for nybygg og ombygging av kommunale lokaler.

Kunst og kultur i Nye Stavanger

7.8 Nye Stavanger skal fortsatt tilby et rikt, variert og godt tilgjengelig kunst- og kulturtilbud til alle våre innbyggere. Vi bygger våre hovedsatsinger på sist vedtatte Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 med sin visjon, perspektiver og tre hovedområder: Stavanger bys 900-års jubileum i 2025, Akropolis-visjonen og videre utvikling av muligheten til å leve av kunst og kultur, herunder Tou-visjonen. I 2020 starter arbeidet med å prioritere og planlegge for å kunne iverksette de ulike delmålene innenfor hvert hovedområde. Vi ønsker gjennom vedtatt budsjett å sikre at kommunen kan arbeide aktivt for å nå våre felles mål innen kunst- og kulturområdet.

Fond for utøvende lokale kunstnere – «Kunstmillionen»

7.9 Vi ønsker å styrke og legge til rette for mer forutsigbarhet for de lokale kunstnerne i Stavanger. Det opprettes et eget fond hvor de kan søke midler for utøvelse av kunsten. Sak legges frem for utvalg kunst og kultur.

8. Ansvarlig økonomisk politikk

Redusere sykefravær

8.1 Stavanger kommune skal jobbe målrettet med å redusere sykefraværet i kommunen. Det er i det arbeidet viktig at ansatte involveres tidlig i prosessene. Trepartssamarbeidet mellom ledelse, vernetjeneste og ansatte må styrkes gjennom målrettede kompetansehevingstiltak.

Planer om kommunalt foretak skrinlegges

8.2 Det opprettes ikke et nytt, syvende KF i Stavanger kommune. Planene til det tidligere flertallet om Stavanger Kongress- og sportssenter KF skrinlegges.

Gjennomgang av kommunens kostnadsnivå

8.3 Samarbeidspartiene registrerer at kostnadsnivået på de fleste områder i kommunen er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner. Dette gjelder spesielt innenfor helse og omsorg, og kultur og idrett. Målet med gjennomgangen er å etablere klokere måter å jobbe på – gjennom redusert byråkrati, målstyring og økt tillit.  Kommunedirektøren bes utrede årsaken til at differansen er så stor, og hvilke tiltak kommunen kan iverksette over en lengre periode for å minske gapet. Det understrekes at det ikke er aktuelt å redusere antall ansatte som har direkte kontakt med pasienter/brukere. Sak legges frem for kommunestyret, i tillegg til underliggende organ.

9. Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering

Bydelshus Eiganes og Våland

9.1 Eiganes og Våland kommunedel er fortsatt uten bydelshus. Det politiske flertallet ønsker å etablere et slikt, helst i forbindelse med skole eller idrettsbygning.

Kommunedirektøren legger fram en sak om mulig plassering til utvalg for miljø og utbygging.

Redusert alkoholbruk

9.2 Stavanger er og skal forbli en “av-og-til”-kommune. Alkohol skal som regel unngås under kommunale arrangementer, og det skal som hovedregel være egenfinansiert av den enkelte der slikt serveres i politiske sammenhenger.

Vårt Nabolag

9.3 Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om hvordan Stavanger kommune kan innføre en prøveordning med aktiv innbyggerinvolvering og deltagende budsjettering etter modell fra det islandske prosjektet «Better Reykjavik». Samarbeidspartiene ønsker at en legger opp til å prøve ut dette i tre bydeler med levekårsutfordringer i første omgang.

Noter til driftsbudsjettet

Oppvekst og utdanning

92 Stillinger i barnevernet

I tillegg til kommunedirektørens foreslåtte økning i ramme til stillinger i barnevernet, styrkes dette området ytterligere. Midlene øremerkes kontaktpersoner.

122 Chromebooks – vedlikehold redusert

Samarbeidspartiene ønsker en pause i utrulling av Chromebooks på de laveste trinnene. Kostnader til vedlikehold forventes følgelig redusert.

129 Chromebooks – innkjøp redusert

Samarbeidspartiene ønsker en pause i utrulling av Chromebooks på de laveste trinnene.

Kostnader til innkjøp reduseres følgelig.

00 Styrke helsestasjonene

Helsestasjonene er sikkerhetsnettet for barn og unges helse. Forebygging og tidlig innsats styrkes ved økt budsjettramme til helsestasjonene.

00 Økt bemanning barnehage i områder med levekårsutfordringer

Rammen til barnehagen økes for å styrke bemanningen gjennom barnehagedagen, først i områder med levekårsutfordringer.

00 Innføre søskenrabatt mellom barnehage og SFO

Samarbeidspartiene innfører søskenrabatt mellom barnehage og SFO i Stavanger, for å redusere den økonomiske byrden for

familier og gjøre oss mer attraktive for flere barnefamilier.

00 Gratis SFO innføres, i første omgang 1. klasse

Det innføres gratis SFO fra og med høsten 2020 i Stavanger kommune for 1. klasse i den offentilge grunnskolen.

00 Kommunalt bemanningssenter, barnehage

Det settes til side betydelige midler for å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning.

00 Austre Åmøy drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy

Kommunedirektøren viser i barnehagebruksplanen at det i dag kun går ti barn i barnehagen, noe som innebærer et lite leke- og læringsmiljø, og et lite fagmiljø.

00 Uteseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika

Samarbeidspartiene ønsker å styrke uteseksjonens oppsøkende arbeid rettet mot ungdom.

00 Fritidsseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika

Det vises til et tydeliggjort behov for å styrke fritidstilbudet til ungdom lørdag kveld i bydelene. Samarbeidspartiene ønsker å trappe opp dette arbeidet.

Helse og velferd

150 Ramsvighagen senter for demens, opprettes ikke

Grunnet kansellering av demenslandsbyen utgår denne kostnaden.

155 Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale

Kostnaden utgår fra og med 2022, da inneværende avtale med Boganes som følge av konkurranseutsetting, utgår.

165 Helse og velferd, generelt rammekutt, fysioterapi, tilbakeføres

Regjeringens krav om 0.5% effektivisering innebærer i praksis et ostehøvelkutt i tjenesten. Samarbeidspartiene ønsker å reversere det foreslåtte effektiviseringskuttet til fysioterapien, særlig med tanke på det forebyggende arbeidet som er en integrert del av kommunens satsing på Leve hele livet.

213 Demenslandsbyen, prosjektstilling

Grunnet kansellering av demenslandsbyen utgår denne kostnaden.

00 Prosjektstilling, økte sykehjemsplasser

Samarbeidspartiene prioriterer ressurser til prosjektstilling som skal arbeide med å øke antall sykehjemsplasser i Stavanger, inkludert kapasitetsøkning ved eksisterende sykehjem.

00 Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer

Samarbeidspartiene innfører gradvis gratis skolemat i Stavanger. Fra høsten 2020 ønsker vi å tilby gratis skolemat ved tre skoler i områder med levekårsutfordringer, og høste erfaringer fra dette med tanke på videre opptrapping. Dette kan være i form av mat levert fra Stavanger byggdrift KF, enkle brødmåltider tilberedt på skolene i samarbeid med NAV, eller kombinasjoner av dette.

00 Kreftkoordinator

Det avsettes midler til en stilling som kreftkoordinator i Stavanger kommune, som skal bistå kreftrammede og deres pårørende.

00 Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg

Det settes til side betydelige midler for å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning.

250 Helse og velferd, flyktningseksjonen

Kommunedirektørens forslag til effektiviseringskutt for flyktningeseksjonen reduseres.

00 Høyere inntekt enn forventet: Egenbetaling – sykehjem

Det er forventet høyere inntekter enn budsjettert når det gjelder egenbetaling for sykehjemsplass. Det understrekes at dette ikke betyr endring av satsene.

28 Kirkens bymisjon, tillitsperson

Samarbeidspartiene ønsker å støtte Kirkens Bymisjons ordning med gratis bistand i møte med det offentlige systemet.

42 Norges Døveforbund (NDF) – Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp.

47 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidspartiene ønsker å innvilge omsøkt beløp for 2020.

58 SiS – Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud

Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp.

61 Skipper Worse middagsdistribusjon

Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp.

Bymiljø og utbygging

88 HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 2020

Støtte til dette prosjektet utgår for å prioritere lovpålagte oppgaver.

133 Hammar (sic) Series, avtale videreføres ikke etter 2020

Støtte til dette prosjektet utgår for å prioritere lovpålagte oppgaver.

00 Tiltak: Støtte til opprettelse av ladepunkter for borettslag

Samarbeidspartiene forsterker eksisterende kommunal støtteordning.

00 Tiltak: Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere bruk av engangsgrill

Bruk av engangsgrill skaper forsøpling av natur og er en brannfare. Det bevilges midler for å etablere permanente grillsteder i parkområder i kommunen.

00 Tiltak: Forvaltning og opptrapping planting av bytrær/frukttrær

Det bevilges midler for å styrke tiltakene i forvaltningsplan for bytrær.

00 Tiltak: Elsykkelstøtte småbarnsfamilier/folk som ønsker å skifte ut bil

Det etableres en støtteordning for innbyggere som vil erstatte fossildrevne biler med elektrisk sykkel. Småbarnsfamilier er en prioritert gruppe. Det fremlegges en sak om retningslinjer for ordningen til utvalg for miljø og utbygging.

00 Tiltak: Investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark

Det settes av midler i perioden til opparbeidelse av drikkeplasser/fontener og lekepark for å øke trivsel i områder der folk ferdes og oppholder seg.

00 Tiltak: Innkjøp el-lastesykler til sykehjem og barnehager

Det settes av midler i perioden for innkjøp av el-lastesykler til sykehjem og barnehager med mål om å redusere biltransport av varer og passasjerer.

00 Tiltak: Medlemskap Lyntogforum videreføres for 2020

Medlemskap i Lyntogforumet videreføres i 2020.

00 Innskudd Klima- og miljøfond

Klima- og miljøfondet styrkes. Gjennom fondet bygges midler opp som kan bruke til viktige klima- og miljøinvesteringer i henhold til målene i klima- og miljøplanen.

303 Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt

Tildeling av dette engangstilskuddet utsettes grunnet usikkerhet rundt gjennomføring av prosjektet.

326 Fyrverkeri på Rennesøy, Finnøy grunnet ikke forbud mot oppskyting

Mens kommunen i sentrale deler av Stavanger står for fellesfyrverkeri grunnet forbud mot egen oppskytning, er ikke et slikt forbud trådt i kraft i våre nye kommunedeler. Kommunal oppskytning utgår følgelig av budsjetthensyn for å prioritere kommunens kjerneoppgaver.

337 Flere strakstiltak skolegårder

Samarbeidspartiene ønsker ikke å redusere reparasjoner av utstyr og lekeapparater i skolegårdene, og tilbakefører midler til denne posten.

338 Flere strakstiltak barnehager

Samarbeidspartiene ønsker ikke å redusere vedlikehold av utstyr og lekeapparater, og tilbakefører midler til denne posten.

Innbygger- og samfunnskontakt

393 Otto-huset

Samarbeidspartiene ønsker å videreføre støtten til Otto-huset, i første omgang ut 2020.

410 Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden

Samarbeidspartiene har i krevende økonomiske tider ikke funnet midler til å prioritere denne mulighetsstudien. Vertskommunen oppfordres til å finansiere mulighetsstudien.

00 Besparelser ved arbeidsutvalgene

Besparelsene ved nedleggelse av arbeidsutvalgene innarbeides i budsjettet. Nedleggelsen evalueres etter to år.

00 Besparelser redusert gruppestøtte

Besparelsene ved redusert gruppestøtte til de politiske partiene innarbeides i budsjettet.

00 Redusert ordfører- og varaordførerlønn

Besparelsene ved redusert ordfører- og varaordførerlønn innarbeides i budsjettet.

107 Tilskudd til produksjon og formidling

I en krevende økonomisk situasjon reduseres denne sekkeposten noe for 2020. Det understrekes at det frie feltet skal skjermes for kutt, og at kuttet skal skje innenfor reisevirksomhet og utveksling med vennskapsbyene.

112 Kommunalstyrets disposisjonskonto reduseres

I en krevende økonomisk situasjon reduseres denne sekkeposten noe for 2020. Det understrekes at det frie feltet skal skjermes for kutt, og at kuttet skal skje innenfor reisevirksomhet og utveksling med vennskapsbyene.

00 Styrke kommunens næringsavdeling, og Fasit Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser.

00 Houston-Galveston festivalen

Grunnet en krevende økonomisk situasjon ønsker kommunen å avvikle dette samarbeidet til fordel for bredere satsinger rettet mot barn og unge.

00 Økning av midler til det “Frie feltet”, lokale kunstnere – «Kunstmillionen»

Vi ønsker å styrke og legge til rette for mer forutsigbarhet for de lokale kunstnerne i Stavanger. Det opprettes et eget fond hvor de kan søke midler for utøvelse av kunsten. Sak legges frem for utvalg kunst og kultur.

Innovasjon og støttetjenester

422 Innovasjon og digitalisering, økt satsing, nivået økes ikke ytterligere for 2022-2023

Satsingen på innovasjon og digitalisering øker ikke ytterligere utover nivået i 2021.

453 Fagbrev på jobb, styrking

Samarbeidspartiene ønsker å styrke kommunens satsing på fagbrev for voksne som allerede jobber i Stavanger kommune, ytterligere utover eksisterende satsing.

Felles utgifter

55 Driftstilskudd Kirkelig Fellesråd

Stavanger kommune bevilger erfaringsvis langt mer enn sammenlignbare kommuner til Kirkelig Fellesråd. Dette i en tid hvor antall med- lemmer er lavere enn sammenlignbare byer. I en krevende økonomisk situasjon forventes derfor ytterligere effektiviseringer og besparelser som følge av kommunesammenslåing.

62 Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å kutte i fremtidig bidrag til fordel for å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden.

00 Nytt regionalt næringssamarbeid

Det settes av midler til omlegging av det regionale næringsarbeidet fra 2022.

00 Reduksjon i reisevirksomhet, politikere og administrasjon

For å redusere kommunens klimagassutslipp og på grunn av strammere økonomiske rammer, reduseres reisevirksomheten til politikere og administrasjon fra 2020.

00 Reduksjon i ekstern konsulentbruk

Samarbeidspartiene forventer en reduksjon i ekstern konsulentbruk i perioden.

135 Til formannskapets reservekonto, reduksjon

Formannskapets reservekonto reduseres noe i perioden.

00 Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, barnehage

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging i vikarbruk fra kommersielle bemanningsbyrå til fordel for vikarer ansatt i faste stillinger i kommunen.

00 Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging i vikarbruk fra kommersielle bemanningsbyrå til fordel for vikarer ansatte i faste stillinger i kommunen.

00 Kommunalt bemanningssenter, drift

Samarbeidspartiene setter av midler for drift av en offentlig bemanningsordning, i første omgang innen barnehage og helse- og omsorg.

00 Besparelser ved å ikke opprette nytt KF og redusere antall KFer inn i kommunen

Samarbeidspartiene ønsker å ta flere kommunale foretak tilbake i egenregi, og forventer en økonomisk besparelse ved dette.

119 Muslimsk Fellesråd Rogaland (MFR)

Samarbeidspartiene ønsker å støtte MFR, som paraplyorganisasjon for 8000 medlemmer med søkt beløp på lik linje med STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter.

Felles inntekter

27 Stavanger Parkering, økt utbytte Stavanger grunnet gebyr langtidsparkering

Bruk av parkeringsplassene i sentrum har økt. Samarbeidspartiene ønsker en økning i gebyr for langstidsparkering, og innarbeider en forventet økning i gebyrsatsene som økt utbytte i budsjettet.

00 Utbytte, Forus Næringspark AS

Forventet uttak fra Forus Næringspark innarbeides i budsjettforslaget.

00 Utbytte, Stavangerregionen Havn IKS

Det er viktig at en del av inntektene fra heleide offentlige selskaper kommer innbyggerne i Stavanger direkte til gode. Forventet uttak fra Stavangerregionen Havn innarbeides derfor   i budsjettforslaget.

00 Økt skatteanslag

Skatteinngangen til Stavanger kommune ser ut til å bli betydelig høyere i 2019 enn budsjettert. Samtidig har kommunedirektøren beregnet en prosentvis skattevekst markant under snittet i ASSS-kommunene. Økt skatteanslag innarbeides derfor i budsjettet.

00 Klimaavgift for cruisetrafikken

Samarbeidspartiene vil innføre en klimaavgift for cruiseturister. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om innretning på denne ordningen i løpet av 2020.

00 Disposisjonsfond

Klima og miljøfondet øker med 20 millioner i perioden, med 5 millioner årlig. I tillegg går 30 millioner av forventet overskudd fra 2019 innbyggerne til gode gjennom drift. Tapet som følge av regjeringens eiendomsskatteopplegg tas i sin helhet fra oppsparte midler.

Noter til investeringsbudsjettet

Diverse bygg og felles investeringer

17 Stavanger rådhus, rehabilitering, “majestetisk trapp” utgår

Jmf. vedtak i nye Stavangers formannskap, sak 7/19, utgår “majestetisk trapp”. Alternativ 2b ble avvist, og dermed reduseres kostnadene.

23 Herbarium, det legges opp til større gjenbruk av møbler enn nyinnkjøp

For å redusere utgifter og ved å gjenbruke møbler, reduseres denne investeringsposten.

43 Tennishallen bygg D komfortgevinst utgår, medfører ikke energibesparing

Det er viktig at rehabilitering av bygninger medfører energibesparing. Dette prosjektet utgår ettersom det kun har komfortgevinst og ikke reduserer energiforbruket.

Skole

60 Skoler, investering i IKT/Smartteknologi

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 vedtok bystyret å sette av kr 2 mill. årlig. Beløpet for 2020 tilpasses følgelig.

62 Tastaveden skole, fremskyndes, ferdig 2023

Tastaveden skole har stort behov for rehabilitering. Det har elever, foreldre og ansatte ventet lenge på. Samarbeidspartiene holder fast på at skolen skal rehabiliteres og være ferdig i 2023.

67 Kvernevik skole og bydelskulturskole, konseptvalgutredning

Som følge av at det avsettes midler til å rehabilitere/bygge ny skole i Kvernevik, utgår disse utredningsmidlene.

66 Skolekapasitet Våland, utredning utgår, kapasitetøkning ved Eiganes skole

Fremfor å utrede alternative tomter til skole, er det ønskelig å øke kapasiteten ved Eiganes skole når leiekontrakten med BISS Sentrum utløper.

00 Ny skole i Kvernevik, ferdig 2024

Det er behov for å bygge om skolen i Kvernevik i så omfattende grad at den blir ny. Skolen skal stå ferdig i 2024.

00 Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan

Det er viktig å ha trafikksikre områder rundt skolene i Stavanger, og dette arbeidet vil vi trappe opp. Vi har ingen barn å miste. Det avsettes midler til dette arbeidet hvert år i perioden.

Helse og velferd

88 Ombygging og innredning av Erichstrupsgate, utsettes, nødvendig vedlikehold

Ombyggingen utsettes inntil det er avklart hva bygget skal brukes til. Det avsettes midler til nødvendig vedlikehold.

89 Nye lokaler L47 mulighetsstudie, fremskyndes

For å få fortgang i nye lokaler til L47, fremskyndes mulighetsstudien til 2020.

90 Ramsvighagen senter for demens og erstatningsboliger

Prosjektet for å etablere en såkalt demenslandsby, nå omtalt som Ramsvighagen senter for demens, avsluttes. Det prioriteres heller kapasitetsutvidelse ved dette og andre sykehjem.

00 Ramsvigtunet, ny etasje, utvidelse av eksisterende sykehjem, ferdig 2022

Samtidig som «demenslandsbyprosjektet» avsluttes, er det fremdeles behov for nye sykehjemsplasser. Sykehjemmets kapasitet utvides, men mer nøkternt enn tidligere prosjekt.

00 Mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse eksisterende sykehjem (Blidensol)

For å imøtekomme behovet for flere sykehjemsplasser igangsettes en mulighetsstudie som vurderer kapasitetsutvidelse ved eksisterende sykehjem, særlig Blidensol.

Idrett

101 Stavanger idrettshall

Investeringen utsettes inntil videre, for å prioritere andre oppgaver. Prosjektet ligger fremdeles inne i Fagplan idrett og vi har som målsetning å få dette gjennomført i perioden.

00 Tribuner, håndball-EM

For å følge opp kommunens forpliktelser i forbindelse med håndball-EM i 2020 avsettes 2 millioner kroner til innleie av tribuner.

Park og vei

128 Asfaltering

Vi reduserer posten i administrasjonens opprinnelige forslag til avsetning.

150 Kongsgaten

Det skal legges belegningsbrostein i Kongsgaten, som både ivaretar kjøretøy som benytter gaten og byens identitet som en brosteinsby. Det avsettes midler til dette.

162 Solliveien fortau

Fortau i Solliveien utgår, for å prioritere andre viktige oppgaver.

168 Utvikling av Lassa idrettsanlegg

Prosjektet utgår for å prioritere andre viktige oppgaver.

169 Lassa, kunstgressbane

Prosjektet utgår for å prioritere andre viktige oppgaver.

170 Kannik skole, uteområde, fremskynde 1 år

Det er viktig å få realisert nytt og bedre uteområde ved Kannik skole, derfor fremskyndes dette med ett år.

00 Nytorget

Etter mange års forsømmelse skal Nytorget nå prioriteres. Det avsettes betydelige midler for å opparbeide park og offentlig møteplass i området.

147 Åmøyveien, gang og sykkelvei

Viser til Plan 2673-detaljregulering for gang- og sykkelvei og fortau fv. 441 – Austre Åmøy – Tasta bydel, der kostnader til anlegg anslås til 26 mill. Kostnader tas foreløpig ned i påvente av detaljprosjekteringen, med mer detaljerte kostnadsoverslag. Om prosjektet blir dyrere, vil midler til fullføring prioriteres.

Kirkelig fellesråd

171 Hausken kirke- og livssynsenter

Prosjektet utgår i inneværende planperiode for å prioritere lovpålagte oppgaver.

178 Hafrsfjordsentret, ny kirkesal

Prosjektet utgår i inneværende planperiode for å prioritere lovpålagte oppgaver.

Miljø

180 Forurenset sjøbunn, ansvar overføres til Stavangerregionen Havn IKS

Samarbeidspartiene er svært opptatt av å rense forurenset sjøbunn. Stavangerregionen Havn IKS har stort overskudd og må ta noe av forpliktelsene for å rense opp forurenset sjøbunn i Stavanger kommune.

Finansiering

00 Salg av tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie

Kommunen selger tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie. Kommunedirektøren utarbeider sak som viser aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.

Drift2020202120222023 
Brutto driftsramme iht rådmannens forslag12 229 00712 175 89512 218 17012 253 472 
Netto driftsresultat iht. rådmannens forslag0,8 %0,8 %0,7 %0,1 % 
Brutto driftsramme iht. partiets forslag (omtrentlig) 12 199 363 12 137 154 12 173 228 12 195 521  
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)1 %0,9 %0,9 %0,4 % 
Sum driftsbalanse (skal være null)0000 
Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet øker investeringsnivået samlet de neste 4 årene med:    99 500  
Investeringer2020202120222023 
Brutto investeringer iht. rådmannens forslag 1 171 890 1 205 813 1 472 843 1 395 643  
Brutto investeringer iht. partiets forslag 1 202 090 1 328 213 1 601 743 1 213 643  
Endring sammenlignet med rådmannens forslag 30 200 122 400 128 900 -182 000  
Udekket0000 
Endringer i låneopptak medfører en økning i kommunens kapitalkostnader sammenlagt for neste 4 år på:    5 814  
Låneopptak og finanskostnader 2020202120222023 
Låneopptak iht. rådmannens forslag 400 784 792 788 855 363 1 017 395  
Låneopptak iht. partiets forslag 366 281 876 604 958 512 798 485  
Endring sammenlignet med rådmannens forslag -34 503 83 816 103 149 -218 910  
Endring i kapitalkostnader som følge av endring i låneopptak -2 047 2 956 8 957 -4 052  
Tabell V.1 Oppsummering budsjett 2020-2023
Last ned tabelldata (Excel)
1. Oppsummering20202021202220232020-2023
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 1 171 890 1 205 813 1 472 843 1 395 643 5 246 189
Partiets endringer- totale endringer 30 200 122 400 128 900 -182 000 99 500
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer 1 202 090 1 328 213 1 601 743 1 213 643 5 345 689
      
Låneopptak iht rådmannens forslag 400 784 792 788 855 363 1 017 395 3 066 330
Låneopptak iht. partiet endringer -34 503 83 816 103 149 -218 910 -66 448
Nytt nivå på låneopptak justert for partiet endringer 366 281 876 604 958 512 798 485 2 999 882
      
Overføring fra drift iht rådmannens forslag 194 631 120 121 103 754 47 879 466 385
Overføring fra drift iht. partiets endringer 64 703 8 584 25 751 36 910 135 948
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer 259 334 128 705 129 505 84 789 602 333
      
Udekket iht. rådmannens forslag-----
Udekket iht. partiets forslag-----
Tabell V.2 Oppsummering investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
2. HØP 2020-2023- Investeringstabell20202021202220232020-2023
Diverse bygg og felles investeringer     
Rådmannens forslag- sum diverse bygg, anlegg og felles investeringer 222 032 230 350 367 430 359 180 1 178 992
17 Stavanger rådhus, rehabilitering, majestetisk trapp utgår--- -2 000 -2 000
23 Herbarium, det legges opp til større gjenbruk av møbler enn nyinnkjøp -2 000 --- -2 000
43 Tennishallen bygg D komfortgevinst utgår, medfører ikke energibesparing -4 000 --- -4 000
Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg -6 000 -- -2 000 -8 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg 216 032 230 350 367 430 357 180 1 170 992
Skole     
Rådmannens forslag- sum skole 149 500 182 400 172 000 298 000 801 900
60 Skoler, investering i IKT/Smartteknologi, lagt inn 4000 ved inkurie -2 000     -2 000
62 Tastaveden skole, fremskyves, ferdig 2023 20 000 94 000 80 000 -77 000 117 000
67 Kvernevik skole og bydelskulturskole, konseptvalgutredning -1 000     -1 000
66 Skolekapasitet Våland, utredning utgår, kapasitetøkning ved Eiganes skole -1 000     -1 000
00 Renovert skole Kvernevik, ferdig 2024, total kostnad 196mill 40 000 60 000 70 000 26 000 196 000
00 Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Sum partiets endringer- skole 57 000 155 000 151 000 -50 000 313 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole 206 500 337 400 323 000 248 000 1 114 900
Barnehage      
Rådmannens forslag- sum barnehage 103 800 62 000 161 000 64 000 390 800
Sum partiets endringer- barnehage-----
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage 103 800 62 000 161 000 64 000 390 800
Helse og velferd (eks. bolig bygg KF)     
Rådmannens forslag- sum levekår 126 100 167 000 190 500 166 500 650 100
88 Ombygging og innredning av Erichstrupsgate utsettes, vedlikehold utføres -500 -500 -14 500 -14 500 -30 000
89 Nye lokaler L47 mulighetsstudie, fremskyndes 1 000 -1 000   -
90 Ramsvighagen senter for demens + erstatningsboliger, avsluttes -20 000 -90 000 -95 000 -95 000 -300 000
00 Ramsvigtunet, ny etasje, utvidelse av eksisterende sykehjem, ferdig 2022 20 000 50 000 95 000 - 165 000
00 Mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse eksisterende sykehjem (Blidensol) 2 000 30 000 50 000 - 82 000
Sum partiets endringer- levekår 2 500 -11 500 35 500 -109 500 -83 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- levekår 128 600 155 500 226 000 57 000 567 100
Idrett     
Rådmannens forslag- sum idrettsbygg 39 600 31 000 48 750 55 500 174 850
101 Stavanger idrettshall -21 100 --- -21 100
00 Tribuner, håndball EM 2 000 --- 2 000
Sum partiets endringer- idrettsbygg -19 100 --- -19 100
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- idrettsbygg 20 500 31 000 48 750 55 500 155 750
Vann, avløp og renovasjon     
Rådmannens forslag- sum vann, avløp og renovasjon 158 100 159 800 172 300 170 500 660 700
Sum partiets endringer- vann, avløp og renovasjon-----
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- Vann, avløp og renovasjon 158 100 159 800 172 300 170 500 660 700
Park og vei     
Rådmannens forslag- sum park og vei 222 475 208 575 215 575 213 775 860 400
128 Asfaltering -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -12 000
150 Kongsgaten 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000
162 Solliveien fortau -2 400 --- -2 400
168 Utvikling av Lassa idrettsanlegg -6 000 -5 000 -- -11 000
169 Lassa, kunstgressbane -3 900     -3 900
170 Kannik skole, uteområde, fremskyndes 5 600 -1 600 -4 000 --
00 Nytorget 3 000 9 000 9 000 9 000 30 000
147 Åmøyveien, gang og sykkelvei00 -10 000 -10 000 -20 000
Sum partiets endringer- park og vei -4 200 1 900 -5 500 -1 500 -9 300
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- park og vei 218 275 210 475 210 075 212 275 851 100
Kirkelig fellesråd     
Rådmannens forslag- sum kirkelig fellesråd 95 920 101 500 93 100 27 000 317 520
171 Hausken kirke- og livssynsenter -- -14 100 0 -14 100
178 Hafrsfjordsentret, ny kirkesal- -8 000 -23 000 -4 000 -35 000
Sum partiets endringer- kirkelig fellesråd- -8 000 -37 100 -4 000 -49 100
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- kirkelig fellesråd 95 920 93 500 56 000 23 000 268 420
Miljø     
Rådmannens forslag- sum miljø  15 000 15 000 15 000 45 000
180 Forurenset sjøbunn, ansvar overføres til Stavangerregionen Havn IKS  -15 000 -15 000 -15 000 -45 000
Sum partiets endringer- miljø- -15 000 -15 000 -15 000 -45 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- miljø-----
Forvaltning     
Rådmannens forslag- sum forvaltning 54 363 48 188 37 188 26 188 165 927
Sum partiets endringer- forvaltning-----
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- miljø 54 363 48 188 37 188 26 188 165 927
Totale brutto investeringer      
Rådmannens forslag- totale brutto investeringer 1 171 890 1 205 813 1 472 843 1 395 643 5 246 189
Partiets endringer- totale endringer ift. Rådmannens forslag 30 200 122 400 128 900 -182 000 99 500
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt 1 202 090 1 328 213 1 601 743 1 213 643 5 345 689
Finansiering      
Rådmannens forslag låneopptak 400 784 792 788 855 363 1 017 395 3 066 330
Rådmannensforslag egenfinansiering 771 106 413 025 617 480 378 248 2 179 859
Partiets endringer i egenfinansiering føres under:     
Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet) 64 703 8 584 25 751 36 910 135 948
Salgsinntekter (00 Salg av tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie)  30 000    30 000
Andre tilskudd    -
Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk) -34 503 83 816 103 149 -218 910 -66 448
Udekket iht. partiets endringer---- 
Tabell V.3 Investeringstabell 2020-2023, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
Oppsummering2020202120222023 
Brutto budsjettramme iht. rådmannnens forslag 12 229 007 12 175 895 12 218 170 12 253 472  
Netto driftsresultat iht. rådmannens forslag0,8 %0,8 %0,7 %0,1 % 
Brutto budsjettramme iht. partiets forslag 12 199 363 12 137 154 12 173 228 12 195 521  
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)1,0 %0,9 %0,9 %0,4 % 
Sum driftsbalanse (skal være null)---- 
Tabell V.4 Oppsummering drift, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
HØP 2020-2023- driftsrammetabell2020202120222023 
Oppvekst og utdanning     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 150 559 121 452 111 054 117 848  
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 4 125 272 4 096 165 4 085 767 4 092 561  
Legg inn dine endringer under:     
92 Stillinger i barnevernet 1 300 1 300 1 300 1 300  
122 Chromebooks - vedlikehold redusert grunnet klassesett -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
129 Chromebooks innkjøp redusert grunnet klassesett -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  
00 Styrke helsestasjonene 1 100 1 100 1 100 1 100  
00 Økt bemanning barnehage i områder med levekårsutfordringer 9 000 9 000 9 000 9 000  
00 Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO 5 000 11 000 11 000 11 000  
00 Gratis SFO innføres, i første omgang 1. klasse 15 000 30 000 30 000 30 000  
00 Kommunalt bemanningssenter, barnehage 7 000 12 000 12 000 12 000  
00 Austre Åmøy barnehage, drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy -300 -600 -600 -600  
00 Uteseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika 300 300 300 300  
00 Fritidsseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika 900 900 900 900  
Sum endring iht. partiets forslag 36 300 62 000 62 000 62 000  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 4 161 572 4 158 165 4 147 767 4 154 561  
Helse og velferd     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag -210 000 -197 396 -184 446 -168 246  
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 3 740 961 3 753 565 3 766 515 3 782 715  
Legg inn dine endringer under:     
150 Ramsvighagen senter for demens, opprettes ikke  -1 800 -3 600 -3 600  
155 Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale   -1 500 -1 800  
165 Helse og velferd, generelt rammekutt, fysioterapi, tilbakeføres 1 400 1 400 1 400 1 400  
213 Demenslandsbyen, prosjektstilling -600 -600 -600 -600  
00 Prosjektstilling, økte sykehjemsplasser 600 600 600 600  
00 Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer 3 000 8 000 10 000 12 000  
00 Kreftkoordinator, ny stilling 400 800 800 800  
00 Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg 7 000 12 000 12 000 12 000  
250 Helse og velferd, flyktningseksjonen, tilbakeføres 500 500 500 500  
00 Høyere inntekt enn forventet: Egenbetaling - sykehjem -3 000 -3 000 -3 000 -3 000  
28 Kirkens bymisjon, tillitsperson 150     
42 Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger 300     
47 RIO 10     
58 SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud 200     
61 Skipper Worse middagsdistribusjon 200     
Sum endring iht. partiets forslag 10 160 17 900 16 600 18 300  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 3 751 121 3 771 465 3 783 115 3 801 015  
By- og samfunnsplanlegging     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 347 247 -253 -253  
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 123 385 123 285 122 785 122 785  
Legg inn dine endringer under:     
Sum endring iht. partiets forslag0000 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 123 385 123 285 122 785 122 785  
Bymiljø og utbygging     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 64 610 79 140 111 760 136 829  
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 700 898 1 715 428 1 748 048 1 773 117  
Legg inn dine endringer under:     
88 HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 2020  -1 500 -1 500 -1 500  
133 Hammar (sic) Series, avtale videreføres ikke etter 2020  -1 500 -1 500 -1 500  
00 Tiltak: Støtte til opprettelse av ladepunkter for borettslag (klima og miljøfond) 600 600 600 600  
00 Tiltak: Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) 300 300 -- 
00 Tiltak: Forvaltning og opptrapping planting av bytrær/frukttrær/buskvekster (klima og miljøfond) 600 600 600 600  
00 Tiltak: Elsykkelstøtte småbarnsfamilier/folk som ønsker å skifte ut bil (klima og miljøfond) 600 600 600 600  
00 Tiltak: Investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) 700 700 -- 
00 Tiltak: Innkjøp ellastesykler til sykehjem og barnehager (klima og miljøfond) 500 500 500 500  
00 Tiltak: Medlemskap lyntogforum videreføres for 2020 (klima og miljøfond) 100     
303 Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt -4 000 4 000    
326 Fyrverkeri på Rennesøy, Finnøy grunnet ikke forbud mot oppskyting -250 -250 -250 -250  
337 Flere strakstiltak skolegårder 200 200 200 200  
338 Flere strakstiltak barnehager 300 300 300 300  
Sum endring iht. partiets forslag -350 4 550 -450 -450  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 700 548 1 719 978 1 747 598 1 772 667  
Innbygger- og samfunnskontakt     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 38 218 34 599 32 597 32 597  
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 295 960 292 341 290 339 290 339  
Legg inn dine endringer under:     
393 Otto huset 20     
410 Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden -750 --- 
00 Besparelser ved arbeidsutvalgene -478 -478 -- 
00 Besparelser redusert gruppestøtte -134 -134 -134 -134  
00 Redusert ordfører- og varaordførerlønn -175 -175 -175 -175  
107 Tilskudd til produksjon og formidling, reduksjon av utenlandsturer(bla Esbjerg) -500     
112 Kommunalstyrets disposisjonskonto reduseres -400     
00 Styrke kommunens næringsavdeling, og Fasit Stavanger   2 000 2 000  
00 Houston-Galveston festivalen -150 - -150 - 
00 Økning av midler til det "Frie feltet", lokale kunstnere 1 000 1 000 1 000 1 000  
Sum endring iht. partiets forslag -1 567 213 2 541 2 691  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 294 393 292 554 292 880 293 030  
Innovasjon og støttetjenester     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 17 419 9 302 9 302 9 302  
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 336 982 328 865 328 865 328 865  
Legg inn dine endringer under:     
422 Innovasjon og digitalisering, økt satsing, nivå økes ikke ytterligere for 22-23 -2 000 -2 000 -10 000 -10 000  
453 Fagbrev på jobb, styrking 500 500 500 500  
Sum endring iht. partiets forslag -1 500 -1 500 -9 500 -9 500  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 335 482 327 365 319 365 319 365  
Økonomi og organisasjon     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 4 525 4 525 4 525 4 525  
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 90 333 90 333 90 333 90 333  
Legg inn dine endringer under:     
Sum endring iht. partiets forslag---- 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 90 333 90 333 90 333 90 333  
Felles utgifter      
Sum endring iht. rådmannens forslag 124 696 85 393 94 998 82 237  
Budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 815 216 1 775 913 1 785 518 1 772 757  
Legg inn dine endringer under:     
55 Driftstilskudd Kirkelig Fellesråd -2 200 -3 200 -4 200 -4 200  
62 Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid-- -8 200 -8 200  
00 Nytt regionalt næringssamarbeid-- 6 000 6 000  
00 Reduksjon i reisevirksomhet, politikere og administrasjon -500 -500 -500 -500  
00 Reduksjon i ekstern konsulentbruk -5 000 -5 000 -10 000 -10 000  
135 Til formannskapets reservekonto, reduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
00 Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, barnehage -10 000 -15 000 -17 000 -17 000  
00 Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg -9 000 -14 000 -16 000 -16 000  
00 Kommunalt bemanningssenter, drift 2 000 2 000 2 000 2 000  
00 Besparelser ved å ikke opprette nytt KF og redusere antall KFer -2 000 -5 000 -5 000 -5 000  
119 Muslimsk Fellesråd Rogaland 100     
Sum endring iht. partiets forslag -29 647 -38 744 -44 943 -57 952  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 785 569 1 737 169 1 740 575 1 714 805  
Felles inntekter      
Legg inn dine endringer under:     
27 Stavanger Parkering, økt utbytte Stavanger grunnet gebyr langtidsparkering -2 500 -1 500 -1 500 -1 500  
00 Utbytte, Forus Næringspark AS -5 000 -5 000 -5 000 -5 000  
00 Utbytte, Stavangerregionen Havn IKS -12 200 -12 200 -12 200 -12 200  
00 Økt skatteanslag -15 000 -25 000 -25 000 -25 000  
00 Klimaavgift for cruisetrafikken- -11 000 -11 000 -11 000  
  --- 
Disposisjonsfond -43 400 1 700 2 700 2 700  
Endring i overføring fra drift til investering (klikk på knappen under) 64 703 8 584 25 751 36 910  
Sum endringer i felles inntekter og utgifter iht. partiets forslag -43 040 -83 160 -71 190 -73 040  
Endringer i låneopptak i investeringsbudsjettet samt endringer i overføringer fra drift har medført følgende endringer i renter og avdrag:     
Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) -897 1 312 3 875 -1 837  
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) -1 150 1 644 5 082 -2 215  
Brutto driftsramme iht. rådmannens forslag 12 229 007 12 175 895 12 218 170 12 253 472  
Ny brutto driftsramme iht. partiets forslag 12 199 363 12 137 154 12 173 228 12 195 521  
Sum driftsbalanse (skal være null)---- 
Tabell V.5 Driftsrammetabell 2020-2023
Last ned tabelldata (Excel)