Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

12 Statistikk og brukerundersøkelser

12.1 Statistikk

 Nøkkeltall20142015201620172018
 Barnehager (Antall barn er omregnet til heltidsplasser)     
 Antall barn i barnehage 0-6 år7 5547 6377 60674687433
 Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år1 6841 6721 68116401642
 Antall barn i privat barnehage 0-3 år9811 0011 04610891075
 Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år3 0993 0773 08329502887
 Antall barn i privat barnehage 3-6 år1 7901 8881 79617891829
 Styrket barnehagetilbud, antall barn503480531565552
 Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn4038334745
 Spesialpedagogisk hjelp fra ressurssenteret, antall barn285335378430429
 Grunnskole og SFO     
 Elever i Stavangerskolen, barnetrinn10 43510 60710 82610 89610 982
 Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn4 2594 1834 2974 3524 329
 Sum årsverk personale med lederoppgaver130117121128135
 Sum årsverk til undervisning1 0881 0611 0941 1271 187
 Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-11 4621 3891 4781 5231 660
 Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-81 1831 1771 1991 2231 138
 Barn i SFO4 7564 6184 5194 6134 509
 Barn i SFO med 100 % plass3 8133 5833 4113 4063 304
 Lærertetthet i ordinær undervisning18,6191918,817,4
 Musikk- og kulturskole     
 Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen3 5243 5483 5753 6153652
 Netto driftsutgifter per deltaker (ekskl. korps/kor)8 9888 7699 1409 0168893
 Johannes læringssenter     
 Antall barn i innføringsbarnehagen5542606562
 Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter400520389409430
 Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn)289257335228221
 Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter (8-10.trinn) 5413612277
 Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring860750901816783
 Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse)243289385326302
 Norskopplæring asylsøkere9626579068951082
 Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld1 1361 052877681690
 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste     
 Antall fødsler1 7471 7631 7241 7051606
 Dekningsgrad hjembesøk nyfødte78 %80 %83 %77 %83 %
 Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 20644 54345 72444 46044612
 Konsultasjoner skolebarn 6-15 år33 88634 34539 61043 55446785
 Barnevernstjenesten     
 Alle barn med tiltak9878809279801062
 Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12624431441611699
 Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12339449486369363
 Antall nye meldinger9661 019116110781252
 Antall nye barn med vedtak om tiltak383397396400450
 Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse30 %2 %4 %12 %11 %
 Pleie og omsorgstjenester     
 Antall sykehjemsplasser 31.12963963953953974
 Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre177177177177147
 Antall dagsenterplasser for eldre245245223223223
 Andel sykehjem korttid20 %20 %22 %22 %22 %
 Andel plasser i enerom95,40 %95,40 %95,40 %95,40 %98,40 %
 Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12781747728695722
 Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 2761 2021 1281 1441094
 Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 4821 4401 5541 6961626
 Antall oppdrag natttjenesten42 83439 49137 25433 79236685
 Antall plasser på dagsenter (Dagsenter og avlastning)5659627079
 Antall plasser i avlastingsbolig2825212122
 NAV     
 Mottakere av sosialhjelp3 2283 3873 8433 9313864
 Andel under 25 år23 %24 %24 %23 %11 %
 Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold30 %30 %30 %35 %40 %
 Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)38 %40 %40 %39 %38 %
 Antall nyregistrerte i løpet av året487601768906832
Ny type telling fra 2017 som inkl. familiemedlemmer av tidligere mottakere, resultatet er nokså likt som året før med samme tellemåte.
 Stavanger Legevakt     
 Antall konsulatasjoner43 93442 89042 65135 20145970
 Antall sykebesøk1 5771 4601 600969993
 Krisesenteret     
 Antall kvinnelige beboere138161207153197
 Antall mannlige beboere2828262533
 Antall barn72122140126148
 Arbeidstreningsseksjonen     
 Antall tiltaksplasser190219222204178
 Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.124442605869
 Stavanger eiendom     
 Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter793 670788 904798 671604 643615295
 Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner702358463661419
 Park og vei     
 Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar14 09213 95014 22314 76214850
 Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar2 5582 5582 5772 5772577
 Renovasjon     
 Sum gjenvunnet husholdningsavfall, tonn36 15034 52536 61334 74235169
 Sum restavfall, tonn (forbrenning med energiutnyttelse)21 40020 64919 89619 65419503
 Vann og avløp     
 Antall avløpspumpestasjoner103104106107110
 Antall vannmålere i drift3 1723 1873 2303 2603292
 Antall utskifting av vannmåler200383233333386
 Byggesak     
 Antall mottatte byggesaker2 5062 0881 2931 3591476
 Antall boliger fullført8991 149392371420
Tabell 12.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)

For utfyllende statistikk se kap 11.2 Statistikk i Stavanger kommunes årsrapport for 2018.

12.2 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Tabell 12.4 viser brukerundersøkelser og spørreundersøkelser som vil gjennomføres i planperioden.

2020202120222023 
Oppvekst og utdanningOppvekst og utdanningOppvekst og utdanningOppvekst og utdanning 
Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte) 
Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev) 
Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte) 
SFO 2.trinn (foresatte)SFO 2.trinn (foresatte)SFO 2.trinn (foresatte)SFO 2.trinn (foresatte) 
Kulturskolen (foresatte)Ressurssenter for styrket barnehagetilbudUngdomsundersøkelsenRessurssenter for styrket barnehagetilbud 
Jordmortjenesten  Kulturskolen (foresatte) 
Helsestasjon  Jordmortjenesten 
   Helsestasjon 
Helse og velferdHelse og velferdHelse og velferdHelse og velferd 
Avlastning boligHjemmesykepleieArbeidstreningsseksjonenBoligkontoret 
Tekniske hjemmetjensterSykehjem pårøredeSykehjem dagsenterBofellesskap UH (Beboer) 
Boligkontoret Bofellesskap UH (Pårørende)Fysio- og ergoterapitjenestenKorttidsopphold sykehjem rehabilitering 
Bofelleskap UH (beboer) Bofellesskap psykisk helse Rehabiliteringsseksjonen  
Bymiljø og utbyggingBymiljø og utbyggingBymiljø og utbyggingBymiljø og utbygging 
IdrettVA-tjenesterIdrettVA-tjenester 
Destinasjonsparker Destinasjonsparker Renovasjon 
Nabolagsparker Nabolagsparker   
Renovasjon    
AndreAndreAndreAndre 
InternbrukerMedarbeiderundersøkelseInternbrukerMedarbeiderundersøkelse 
Politisk sekretariat    
Tabell 12.4 Brukerundersøkelser i perioden 2020-2023
Last ned tabelldata (Excel)