Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

15 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Rådmannens forslag

15 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

15.1 Forslag til endringer 2020

Rådmannen foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2020:

 1. Vanngebyr foreslås økt med 20 % mens avløpsgebyrene foreslås økt med 10 % i 2020.
 2. Satser for renovasjonsgebyr foreslås økt med 3,0 %. Det foreslås et nytt gebyrregulativ for hytte-/ fritidseiendommer i 2020.
 3. Billettpriser i svømmehallene foreslås å holde uendret i 2020.
 4. Feieavgiften foreslås økt til kr 300 i 2020.
 5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager i 2020 for en 100 % plass er prisjustert til kr 3 135 per måned. Dette er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2020.
 6. Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås økt med 3,1 % fra høsten 2020. Dette gir en økning på kr 93 per måned til kr 3 104 for 100 % plass og kr 64 per måned til kr 2 136 for 60 % plass fra 1. august 2020.
 7. Betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) foreslås å holdes uendret i 2020.
 8. Egenandel døgnpris K46 2.etg foreslås økt med 3,1 % til kr 315.
 9. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med i gjennomsnitt 2,3 % per semester med virkning fra 1. januar 2020.
 10. Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med 3,1 % til kr 70 319 per måned.
 11. Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 3,1 % til kr 44 730 per måned.
 12. Betaling for korttidsopphold på institusjon er justert fra kr 165 til kr 170 i tråd med forslag til statsbudsjett 2020. Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med 3,1 % til kr 479.
 13. Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 3,1 % fra 1. januar 2020.
 14. Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji foreslås økt med 3,1% til kr 308 per døgn.
 15. Betaling for måltider til dagsenterbrukere foreslås økt med 3,1 % sammenlignet med 2019. Prisene vil da bli kr 53 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 95 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.
 16. Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån.
 17. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven foreslås økt i snitt med 3 %.
 18. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling foreslås økt i snitt med 3 %.
 19. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling foreslås økt med 3 %.
 20. Rådmannen foreslår økt festeavgift for urne- og kistegraver til kr 250 for 2020.
 21. Eiendomsskatt foreslås videreført i 2020 med dagens regler for utskriving av eiendomsskatt for de fire ulike eiendomsskatteregimene, forutsatt at foreliggende forslag til endret lovverk blir vedtatt i Stortinget.
 22. Rådmannen foreslår ingen endring av piggdekkgebyret.
 23. Rådmannen foreslår å øke satsene med 3,1 % på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise.

15.2 Vann- og avløpsgebyrer

I selvkostbudsjettet for vann og avløp 2020 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 20 % og avløp økes med 10 %. Dekningsgraden i rådmannens forslag for 2020 er for vannverket 101,7 %, for avløpsverket er den 101 % og for slam er den på 100%. For hele fireårsperioden er det lagt opp til en gjennomsnittlig dekningsgrad på 99,6 %, 99,5 % og 100 % for hhv vann, avløp og slam.

15.2.1 Generelt om vann- og avløpsgebyrene

Gebyrene i selvkostområdet baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket samt slam ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

 • Administrasjon
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær.

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2020 er denne renten 2,7 % (2,2 % + 0,5 %).

15.2.2 Gebyrgrunnlag vann og avløp

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket – ansvar 602

 • Funksjon 340; produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR.
 • Funksjon 345; Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

 • Funksjon 350; avløpsrensing. Det vil si leveranse av avløpsvann til IVAR.
 • Funksjon 353; avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Tjeneste 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlaget:

 Tiltak    
 Vannverket2020202120222023
 Teknologiutvikling500500500500
 Fastledd, IVAR23 13424 75328 31631 530
 Mengdevariabelt ledd, IVAR31 75233 00036 88840 160
 Bemanningsøkning iht Hovedplan2 9003 3003 7004 100
 Driftsutgifter/generell prisstigning40 44541 36842 30943 268
 Avskrivninger 22 92824 13025 43726 712
 Renter restkapital17 36118 67219 99421 353
 Nye driftskostnader ved overtagelse av Ivar anlegg500500500500
 Inv. til drift tiltak fra Rennesøy, vedlikehold kummer/ledninger1 0001 0001 0001 000
 Rennesøy utgifter 20199 8259 8259 8259 825
 Reduserte inntekter øyene5 0005 0005 0005 000
 Finnøy utgifter 201911 08411 08411 08411 084
 Gebyrgrunnlag166 429173 132184 553195 032
 Foreslåtte inntekter-169 294-172 115-183 401-191 161
 Dekningsgrad101,7 %99,4 %99,4 %98 %
 Avløpsverket2020202120222023
 Teknologiutvikling500500500500
 Avløpsrensing IVAR111 902124 317138 952146 894
 Bemanningsøkning iht Hovedplan2 9003 3003 7004 100
 Driftsutgifter/generell prisstigning47 66748 75249 85950 988
 Rennesøy utgifter 20196 8346 8346 8346 834
 Inv til drift tiltak fra R.øy, vedlikehold kummer/ledninger300300300300
 Finnøy utgifter 20192 6002 6002 6002 600
 Reduserte inntekter øyene4 0004 0004 0004 000
 Avskrivninger 44 72245 72046 87148 098
 Renter restkapital29 82930 84331 97533 227
 Gebyrgrunnlag251 254267 166285 591297 041
 Foreslåtte inntekter-253 875-274 646-279 262-286 186
 Dekningsgrad101 %102,8 %97,8 %96,3 %
 Slam2020202120222023
 Kostnader Slam tømming1 0001 0001 0001 000
 Rennesøy Utgifter1 0001 0001 0001 000
 Finnøy Utgifter1 5001 5001 5001 500
 Avskrivninger 0000
 Renter restkapital0000
 Gebyrgrunnlag3 5003 5003 5003 500
 Foreslåtte inntekter-3 500-3 500-3 500-3 500
 Dekningsgrad100 %100 %100 %100 %
Tabell 15.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrgrunnlag for områder som ikke dekkes inn av selvkost:

Kommunen er tillagt myndighet for å følge opp saker knyttet til private avløpsanlegg som ligger under Forurensningsforskriften kap. 12 og 13. Myndighetsutøvelse på disse områdene vil i hovedsak være saksbehandling knyttet til utslippstillatelser fra private avløpsanlegg, samt tilsyn og oppfølging av private anlegg som er i drift.

Oppgaver knyttet til slik myndighetsutøvelse faller ikke inn under selvkostreglementet. På bakgrunn av dette ble det i 2015 utarbeidet en felles gebyrforskrift for kommunene i Jæren vannområde; «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland». Forskriften ble vedtatt av bystyret i Stavanger 14.desember 2015.

Gebyrforskriften vil bli gjort gjeldende for Nye Stavanger. Gebyret er harmonisert ut fra gjeldende gebyr av denne type for de tre kommunene som nå utgjør Nye Stavanger.

Forurensningsloven § 26 pålegger kommunen å sørge for tømming av private slamavskillere, klaringskummer o.l. Ihht Forurensningsloven § 34 skal gebyr for slik tømming betales av den eiendom som omfattes av ordning for tømming av slamavskiller. Det vil være i underkant av 4000 private avløpsanlegg i Stavanger kommune fra 2020.

15.2.3 Årsgebyrer

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 6,16 pr m2 BRA pr år.

c) Mengdevariabelt ledd:

Prisen er kr 4,78 pr m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 pr m2

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil kommunestyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 10,42 pr m2 BRA per år.

c) Mengdevariabelt ledd:

Prisen er kr 8,36 pr m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 pr m2.

15.2.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

 VannmålerleiePrisHorisontalVertikal
 20 mm (3/4”)kr 240190 mm105 mm
 25 mm (1”)kr 290260 mm150 mm
 40 mm (1 1/2”)kr 384300 mm200 mm
 50 mm (2”)kr 585200 mm200 mm
 50 mm Woltmannmålerkr 1 250270 mm 
 80 mmkr 1 550300 mm 
 100 mmkr 1 949360 mm 
 150 mmkr 2 185500 mm 
 200 mmkr 3 150350 mm350 mm
Tabell 15.2 Årlig vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

15.2.5 Gebyr slamtømming

 Type privat avløpsanleggEnhetPris
 Minirenseanlegg, årlig tømming Per årkr 950
 SlamtømmingPer årkr 850
 Slamtømming ved bruk av traktor - tilleggPer årkr 1 150
 Slamtømming ved bruk av båt - tilleggPer årkr 1 700
 Tillegg for slamavskiller større enn 4m3Per m3/årkr 200
 Tillegg for slangeutlegg utover 50 meterPer m/årkr 50
Tabell 15.3 Gebyr slamtømming
Last ned tabelldata (Excel)

15.2.6 Tilknytningsgebyr

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 3 583,- + kr 3,34 pr m2 brutto gulvareal.

Avløp

Ordinær sats

kr 254,00 pr m2 brutto gulvareal

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ligger i rimelig nærhet til offentlig avløpsledning.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

Redusert sats

kr 52,00 pr m2 brutto gulvareal

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Redusert sats innvilges også der kostnadene knyttet til etablering av stikkledning overstiger et fastsatt minstebeløp. Minstebeløpet beregnes etter at evt innvilget tilskudd er fratrukket.

Beløpsgrenser for redusert sats tilknytning

 Beløpsgrenser  
  Kostnadskrevende anlegg, stikkledning vannPer abonnentkr 200 000
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning avløpPer abonnentkr 200 000
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning vann & avløpPer abonnentkr 300 000
Tabell 15.4 Beløpsgrenser for redusert sats tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyr for midlertidig tilknytning

Ved midlertidig tilknytning, anleggsbrakker mm, skal det betales et depositum som tilbakebetales når midlertidig tilknytning er dokumentert frakoblet og vannmåler innlevert.

 DepositumPris
 Midlertidig tilknytning vannkr 17 500
 Midlertidig tilknytning avløpkr 17 500
Tabell 15.5 Gebyr for midlertidig tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

15.2.7 Gebyr for saksbehandling og kontroll med private avløpsanlegg

 Private avløpsanleggPris
 Behandling av utslippssøknad (utslippstillatelse)kr 4 000
 Tilsyn og kontroll, pr anleggkr 3 000
Tabell 15.6 Gebyr for saksbehandling og kontroll med private avløpsanlegg. Priser inkludert mva.
Last ned tabelldata (Excel)

15.3 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret er harmonisert og likt fordelt mellom abonnentene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Tjenestetilbudet er også det samme for alle abonnenter.

Renovasjonsgebyret for 2020 foreslås økt med 3 %, fra 2019 nivået.

I tillegg må renovasjonsbudsjettet dekke inn 25 % av årskostnaden til giftfri bekjemping av rotter. En del av de forventede merutgiftene i 2020 dekkes med midler fra renovasjonsfond.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr. (Standard vil si 140- liters beholdersystem).

15.3.1 Beregning av gebyrgrunnlag

 Beregning av gebyrgrunnlag 20202020
 Kapitalkostnader  
 Avskrivninger3 502
 Renter restkapital1 041
 Sum kapitalkostnader4 543
 Drift og vedlikehold 
 Kjøp fra IVAR IKS67 500
 Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS80 010
 Hovedpost 0 (lønn)6 415
 Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp) inkl. skadedyrbekjempelse15 540
 Internkjøp1 300
 Kapitalkostnad4 543
 Gebyrgrunnlag175 308
Tabell 15.7 Beregning av gebyrgrunnlag 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2020: kr 175 308 000

Dekningsgrad: kr 171 965 000 / kr 175 308 000 = 98,1 %

Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.

15.3.2 Gebyrstruktur – husholdningsavfall

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2020 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl. mva., kronebeløp pr. husholdning):

 Gebyrstruktur (i kr)   
 AbonnementstypeFastVariabelSUM
 Liten 80 liter9991 121,52 120,5
 Standard 140 liter9991 4692 468
 Dobbel 240 liter9992 322,53 321,5
 Storhusholdning 660 liter9995 7116 710
 Bruksdel-nedgravde containere* 5 m39991 442,52 441,5
Tabell 15.8 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med Stavanger kommunes renovasjonsforskriftens § 11, samt fortsatt gjeldende renovasjonsforskrifter for hhv Rennesøy og RYMI (Finnøy). Det vil i løpet av 2020 bli fremmet en revidert renovasjonsforskrift (arbeid pågår).

Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

 Pkt.Gebyrdel80 l beholder120 l beholder240 l beholder660 l beholder
 AFast gebyrdel999999999999
 BVariabel gebyrdel (restavfall)1 121,501 469,002 322,505 711,00
 CFellesabonnementVed fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.   
 DHjemmekompostering1) For abonnenter som komposterer hjemme iht. § 6 i renovasjonsforskriften, gis en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.   
   2) Det gis dessuten et tilskudd på godkjent kompostbeholder, se kommunens hjemmeside for mer informasjon og priser.    
 EDobbel tømmefrekvensAbonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 107 pr. oppmøte i «mellomukene».    
 FHenteordning for glass-/ metall- og plastemballasjeTømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis og inngår i tilbudet på www.hentavfall.no.   
 GTømming av nedgravde containereKr 443,5 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i containeranlegg.   
   I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 442,5.    
   Frivillig tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 2 164,00, kr 4 083,00 eller kr 9 040,00 avhengig av bedriftens størrelse.   
 HBruk av kompaktorHver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholderer på 660 liter.   
 IBytte av avfallsbeholderKr 188 pr. byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.   
 JKjøp av ekstra sekkerStor sekk for papir: kr 25,- / stk   
   Stor sekk for bioavfall: kr 29,- / stk   
   Stor sekk for restavfall: kr 38,- / stk   
   Rull med matavfallsposer (a 75 stk): 1 rull gratis   
 KTrilletjenester for spannFor borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.   
   Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 pr. meter   
   Ulempetillegg terskel: kr 1,80 pr. terskel   
   Ulempetillegg ramper: kr 3,20 pr. meter høydeforskjell   
   Ulempetillegg trapper: kr 3,20 pr. trinn   
   Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15,00 pr. dør og tømmedag   
 LLåsbare spannTillegg på kr 92,- pr. beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.   
Tabell 15.9 Renovasjonsgebyr. Alle beløp eskl. mva.
Last ned tabelldata (Excel)

15.3.3 Gebyrstruktur hytterenovasjon

(Priser er eksklusive moms)

 a. Ordning med hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

 • Kr 1 531,-

b. Ordning med egen avfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

 • Kr 1 988 for 140-liters beholder
 • Kr 2 668 for 240-liters beholder
 • Kr 5 047 for 660-liters beholder

15.3.4 Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset grunn

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et diffrensiert gebyrsystem:

a) Mindre saker av enkel karakter: kr 15 000

b) Mellomstore saker:                       kr 30 000

c) Store, kompliserte saker              kr 45 000

15.4 Priser i svømmehaller

Grunnskoler og idrettslag i Stavanger kommune.

For grunnskoler og idrettslag i Stavanger tilknyttet Norges Idrettsforbund og / eller idrettsrådet i Stavanger er det i ordinær åpningstid gratis å benytte kommunale idrettsanlegg.

Overtid faktureres med kroner 750,- pr. time.

Prisliste kommunale idrettsanlegg utenfor ordinær åpningstid:

 Leie kommunale idrettsanlegg utenfor ordinær åpningstid    
 Idrettshallkr 600 pr. time (pr. sal)   
 Sprintstripekr 200 pr. time   
 Styrkeromkr 600 pr. time   
 Møteromkr 200 pr. time   
 Klatreveggkr 200 pr. time   
 Svømmehallkr 750 pr. time   
 Uteidrettsanleggkr 550 pr. time   
 Garderobekr 250 pr. time   
Tabell 15.10 Leie kommunale idrettsanlegg utenom ordinær åpningstid
Last ned tabelldata (Excel)

For grupper / lag som ikke er tilknyttet den organiserte idretten gjennom NIF / Idrettsrådet vil det komme et påslag på kroner 600 pr. time ved leie av idrettshall eller svømmehall.

Billettpriser svømming:

 Priser (i kr) 2020202120222023
 Enkeltbillett til barn svømmeanlegg 45454545
 Enkeltbillett til barn skoleanlegg 25252525
 Enkeltbillett til voksne svømmeanlegg 90909090
 Enkeltbillett til voksne skolebasseng 50505050
 Student/Honnør 50505050
 Klippekort, 10 klipp, til barn 360360360360
 Klippekort, 10 klipp, til voksne 730730730730
 Klippekort, 10 klipp, til student/honnør 400400400400
 Halvårskort til barn 860860860860
 Halvårskort til voksne 1 8001 8001 8001 800
 Halvårskort til familie (max. 2 voksne og 3 barn) 2 3502 3502 3502 350
Tabell 15.11 Priser svømmehaller 2020
Last ned tabelldata (Excel)

15.5 Feieravgift

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieravgiften er i 2019 kr 290 per pipeløp. Avgiften foreslås økt til kr 300 per pipeløp i 2020.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

15.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

15.6.1 Foreldrebetaling

Foreslått foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Prisen for en full plass i barnehage i 2019 var kr 33 090 per år og blir fra 1. Januar 2020 kr 34 485.  Betalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

 Plasstype inntil100 %80 %60 %50 %40 %20 %Barnepark
  45 timer36 timer27 timer22,5 timer18 timer9 timer 
 Betaling totalt per måned (i elleve måneder)3 1352 5081 8811 5681 254627582
 Betaling per år34 48527 58820 69117 24313 7946 8976 402
Tabell 15.12 Foreldrebetaling per år
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

15.6.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage, og beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er derfor ingen søknadsprosess. Barn nummer to i barnehage får 30 % søskenmoderasjon mens det er 50 % moderasjon fra barn nummer tre.

 SøskenmoderasjonModerasjon i prosent
 Avslag i pris for det eldste barnet0 %
 Avslag i pris for det neste barnet30 %
 Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell 15.13 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris skal ingen familier betale mer for én barnehageplass i ett år enn seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt.

Alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr 574 750 har rett på redusert foreldrebetaling og betaler maks tre prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling.

De har i tillegg rett på gratis kjernetid fra 1. august 2020. Stavanger kommune tilbyr gratis kjernetid også til barn under fire år. Familier med samlet inntekt under kr 199 716 (2 G) har fritak fra foreldrebetaling.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år. Elektronisk søknadsskjema finnes på Stavanger kommunes hjemmesider. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon– denne vil bli innvilget automatisk.

Søknad om moderasjon leveres til barnehagen som oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som er saksbehandlende instans.

15.6.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene vil blir orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende. Tapt foreldrebetaling vil bli automatisk refundert barnehagene.

15.7 Egenbetalingssatser for SFO og Ungdom og fritid

15.7.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2019 videreføres våren 2020. Betalingssatsene for våren er:

 MånedsprisPeriodePlass
 3 01101.01 - 30.06100 %
 2 07201.01 – 30.0660 %
Tabell 15.14 Betalingssatser SFO vår 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2020 foreslår rådmannen å øke betalingssatsene med 3,1 %, det vil si en økning med kr 93 per måned for 100 % plass og kr 64 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

 MånedsprisPeriodePlass
 3 10401.08 - 31.12100 %
 2 13601.08 – 31.1260 %
Tabell 15.15 Betalingssatser SFO høst 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

 1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.januar – 31.desember kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 3 104 per måned til kr 968 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass og en 60 % plass.
 2. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2020 at foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO for 1.- og 2. trinn. Alle husholdninger med en samlet årsinntekt under kr 552 000 vår 2020 eller kr 569 000 høst 2020 har rett på redusert foreldrebetaling for en 100% SFO-plass.
 3. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

15.7.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består av ferieklubber med base i kommunens bydelshus, sommerleirer på Vier, og sommerskole i Lundsvågen.

Rådmannen foreslår ingen endringer i betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF).

 Type tilbudPris egenandel 2019Pris egenandel 2020
 Ferieklubb740740
 Sommerleir1 8451 845
 Sommerskole1 9151 915
Tabell 15.16 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi.

 Type arrangement/leietaker  Pris
 Private barneselskaper kr 500 per gang
 Private arrangementHverdager under 3 timerkr 340 per time
 Private arrangementHverdager over 3 timerkr 1 350 per gang
 Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndagkr 1 350 per gang
 Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndagkr 1 975 per dag
 Private arrangementHele helgenkr 3 950 per helg
 Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole 0
 Frivillige lag og organisasjoner 0
 Møter kommunale etater i bydelen 0
 Fast lagerplass for brukere av bydelshuset kr 770 per år
 Frisør / fotpleier kr 50 per time
 Privat næringsvirksomhetFast kontorplasskr 3 540 per måned 
 OrganisasjonerFast kontorplasskr 2 050 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplasskr 770 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplasskr 1 500 per måned 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgangkr 255 per 6 timer/uke 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgangkr 154 per 3 timer/uke 
Tabell 15.17 Gebyrer ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)

15.8 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Rådmannen foreslår at kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 2,3 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2020.Satsene er harmonisert innenfor ny kommune.

 AktivitetPris 2019Foreslått pris 2020Endring i kr
 Instrumental-/vokalundervisning3 8003 900100
 Musikk fra livets begynnelse3 3503 40050
 Musikklek 3-4-5 år3 3503 40050
 Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)3 4503 50050
 Kulturskolekor3 3503 40050
 Lørdagsskolen instrument7 6007 800200
 Barnedans (nybegynnere)3 3503 40050
 Dansepartier 3 8003 900100
 Talentklasse dans7 5007 750250
 Bilder/visuellt/fotobehandling (inkl. materiell)4 1204 220100
 Drama/teater (inkl. Materiell)4 1204 220100
 Samspill1 3501 40050
Tabell 15.18 Elevkontigent Stavanger kulturskole
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

15.9 Egenbetalingssatser for levekår

15.9.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 8 700, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 8 700 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2020.

Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med 3,1 % til kr 70 319 per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 3,1 % til kr 44 730 per måned.

15.9.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på alders- eller sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, som er på kr 170. Langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og en andel av reiseforsikringen via kommunen. Satsene justeres i tråd med endring i forskrift.

15.9.3 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 170 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2020. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

15.9.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 170 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2020.

15.9.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

15.9.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Prisen foreslås økt med 3,1 % til kr 308 per døgn.

15.9.7 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 90 i 2020, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2020. 

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 90 i 2020, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2020.

Rådmannen foreslår å øke betaling for måltider med 3,1 % til kr 53 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 95 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

 NettoinntektPris per opphold 2020 (i kr)
 Under 2G (0 – 199 716) 143
 Over 2G (>199 716)185
Tabell 15.19 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider. Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet 24 timer på forhånd
Last ned tabelldata (Excel)

15.9.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 210 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift, og er omtalt i statsbudsjettet for 2020.

Bystyret har vedtatt å øke timesatsen med kommunal deflator for 2020 på 3,1 %, fra kr 465 til kr 479 fra 1. januar 2020. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G foreslås å beholdes på kr 210. Satsen er i tråd med statsbudsjett for 2020. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 210 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 210 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.

Timesats for hjemmehjelp: kr 479. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2020:

 NettoinntektMaksimal månedssats (i kr)
 Under 2G (0 – 199 716)                            210
 2G - 3G (199 716 – 299 574)                  842
 3G - 4G (299 574 – 399 432)   1 616
 Over 4G (> 399 432)                            3 233
Tabell 15.20 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 99 858 per 1.5.2019). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 210 per måned.

15.9.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 3,1 % fra 1.1.2020. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 210 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 210 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

 NettoinntektMånedssats (i kr)
 Under 2G (0 – 199 716) (inkl. ev praktisk bistand)           210
 2G - 3G (199 716 – 299 574)                     309
 Over 3G (over 299 574)                                  618
Tabell 15.21 Abonnementsavgfit for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

15.9.10 Vaksinasjonsgebyr

Rådmannen foreslår å øke satsene med 3,1 % på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise, satsene vil fra 1. januar 2020 bli som følger:

 KonsultasjonPris
 Konsultasjon første gang voksnekr 345 + vaksine
 Oppfølgingskonsultasjon voksnekr 237 + vaksine
 Konsultasjon barn 2 - 16 årkr 237 + vaksine
 Barn under 2 år Betaler kun for vaksine
 Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
 Familiegruppe på tre Hver tredje person betaler andregangs
 eller flere over 16 år konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
Tabell 15.22 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

15.9.11 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Stavanger kommune vil i 2020 begynne å kreve egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år. Innføringen av egenandel er en konsekvens av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 om å endre egenandelsordningene for fysioterapitjeneste. Kommunen har vedtatt å innføre egenandel når de elektroniske journalsystemene er tilpasset for registrering og rapportering til egenandelsregisteret. Dette har tatt lenger tid enn først antatt, men er forespeilet å være på plass medio 2020. Fysio- og ergoterapitjenesten må arbeide for å sikre at nye rutiner blir godt implementert i virksomheten.

Satsene er regulert etter «Forskrift om stønad til dekning til fysioterapi m.m.», og justeres årlig 1. juli.

15.9.12 Arbeidsreise

Transport «arbeidsreise» er foreslått økt fra kr 25 til kr 26 per tur fra 1. januar 2020.

15.9.13 Hjelpetilbud til unge med rusproblem

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer i alderen 16 – 25 år, der målet er å gi unge en mulighet til et liv uten avhengighet av rusmidler. K46 har to avdelinger; 1.etg er et lavterskel dag/kveldstilbud der det legges vekt på veiledning, og 2.etg som er et heldøgnstilbud med 5 plasser, for ungdom som venter på langvarig behandling, bolig og/eller andre hjelpetiltak.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 3,1 % til kr 315.

15.10 Gebyr for startlån

Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån som videreføres på kr 1 500.

15.11 Oppretting av matrikkelenhet

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
 areal fra 0 – 500 m² kr 24 600
 areal fra 501 – 2000 m² kr 26 700
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. Kr 2 300
Tabell 15.23 Oppretting av matrikkelenhet
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes ½ gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 Reduksjon ved oppretting av matrikkelenhet 
 6 - 10 tomter10 % reduksjon
 11 - 25 tomter15 % reduksjon
 26 og flere20 % reduksjon
Tabell 15.24 Reduksjon ved opprettelse av matrikkelenhet
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 0,5 gebyr

For punktfester beregnes 0,5 gebyr

 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier Inkl. avisannonse 
 areal fra 0 - 150 m² kr 20 100
 areal fra 151 – 500 m²kr 24 600
 areal fra 501 – 2000 m² kr 26 800
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.kr 2 300
Tabell 15.25 Matrikulering av eksisterende grunn/ukjent eier inkl. avisannonse
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis og dokumentavgift dersom arealet utgår fra eiendom med ukjent eier.

Dersom arealet utgår fra umatrikulert grunn, skal det ikke betales dokumentavgift.

 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
 areal fra 0 – 50 m² kr 11 500
 areal fra 51 – 250 m²kr 14 100
 areal fra 251 – 2000 m² kr 16 700
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dag Kr 2 300
Tabell 15.26 Gebyr for tilleggsareal
Last ned tabelldata (Excel)
 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:  
 6 – 10 areal 10 % reduksjon
 11 - 25 areal15 % reduksjon
 26 og flere20 % reduksjon
Tabell 15.27 Reduksjon i gebyr
Last ned tabelldata (Excel)
 Gebyr for oppretting av anleggseiendom 
 areal fra 0 – 2000 m²kr 34 900
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dag. kr 2 300
Tabell 15.28 Opprettelse av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid kr 850 pr time.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Her betales standard gebyr for den anvendte sakstype. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning på kr 1 900.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter «oppretting av matrikkelenhet» og alle underpunkter.

Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5,0 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 • areal fra 0 – 100 m² kr  8 000
 • areal fra 101 – 150 m² kr 10 300
 • areal fra 151 – 250 m² kr 13 600
 • areal fra 251 – 500 m² kr 17 100

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5,0 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

 • areal fra 0 – 250 m² kr 18 300
 • areal fra 251 – 1000 m² kr  22 000

Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.

 • areal fra 0 – 500 m² kr 17 300
 • areal fra 501 – 1000 m² kr 21 700

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 300

 Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

areal fra 0 – 500 m²  kr  14 000

areal fra 501 – 1000 m²  kr  18 500

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 300

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

 • areal fra 0 – 250 m² kr  24 400
 • areal fra 251 – 500 m² kr  28 700

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 2 300

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 • For inntil 2 punkter   kr    3 700 + mva.
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr     500+ mva.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

 • For inntil 2 punkter  kr 6 300
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr 1 300

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid kr 850 pr time.

Privat grenseavtale

 • For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde   kr 7 700
 • For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde  kr 1 800

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Hvis saken kommer ferdig beregnet/dokumentert med oppmålingsforretning: kr 5 000

Matrikkelbrev inntil 10 sider: kr 175

Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Andre tjenester

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent: kr   850 per time

Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

Gebyrene får virkning fra 01. januar 2020 når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65), som hjemler kommunens dekning av kostnader ved tjenesten, trer i kraft.

1.0 Alminnelige bestemmelser

1.0.1      Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

 1.0.2      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.3      Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.4      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.5      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.6      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Avdelingssjefen for Kart og digitale tjenester kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

1.1         Seksjonering og reseksjonering

 Seksjonering og reseksjonering  
 1.1.11 – 8 seksjonerkr 10 000
 1.1.2Fra 9 – 48 seksjoner, tillegg pr ny seksjonkr 500
 1.1.3Fra 49 – 88 seksjoner, tillegg pr ny seksjonkr 250
 1.1.4Fra 89 seksjoner og merkr 40 000
Tabell 15.29 Seksjonering og reseksjonering
Last ned tabelldata (Excel)

1.2          Befaring

 Befaring  
 1,2Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.3kr 2 000
Tabell 15.30 Befaring
Last ned tabelldata (Excel)

1.3          Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

 Sletting/oppheving av seksjonerte sameier  
 1,3Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom0
Tabell 15.31 Sletting/oppheving av seksjonerte sameier
Last ned tabelldata (Excel)

1.4          Saker som ikke blir fullført

 Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken 
 1.4.1Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
 1.4.2Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1.1 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 1.7).
Tabell 15.32 Saker som ikke blir fullført
Last ned tabelldata (Excel)

1.5          Oppretting av eksklusive uteareal

Krever egen søknad. Denne finnes på kommunens hjemmesider.

 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon  
 1.5.1areal fra 0 – 50 m² 11 200
 1.5.2areal fra 51 – 250 m²13 700
 1.5.3areal fra 51 – 250 m² 16 200
 1.5.4areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 15.33 Oppretting av eksklusive uteareal
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 • 6 – 10 areal: 10 % reduksjon
 • 11 – 25 areal: 15 % reduksjon
 • 26 og flere: 20 % reduksjon

1.6          Utstedelse av matrikkelbrev

 For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet  
 1.6.1Matrikkelbrev inntil 10 siderkr 175
 1.6.2Matrikkelbrev over 10 siderkr 350
Tabell 15.34 Utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder.

1.7          Andre tjenester

 Timepris for andre tjenester    
 1,7Landmåler/ingeniør pr timekr 850  
Tabell 15.35 Andre tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.

15.12 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2020.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan direktøren for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

§10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktøren for Kultur og byutviklings avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 8,50 pr m2.

 Tiltak som behandles etter søknad  Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
 01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Enebolig (111)25 50032 100 
 b. Enebolig med leilighet (112)30 80038 500 
 c. Tomannsbolig (121 – 124)30 80041 800 
 d. Andre småhus (136) pr. boenhet12 30014 900 
 e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet12 30014 900 
 f. Fritidsbolig (161- 163)11 90020 300 
 g. Tilbygg punkt a-d   
 < 50 m26 0007 700 
 > 50 m28 50012 100 
 h. Påbygg punkt a-d   
 < 50 m26 0007 700 
 > 50 m28 50012 100 
 i. Ombygging < 50 % av totalt areal3 900  
 j. Ombygging > 50 % av totalt areal 13 500  
 Ny boenhet12 300  
 Hovedombygging = nybygg   
 k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet12 30014 90017 100
 l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)  97 300162 900
 m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)  126 800189 700
 n. Bygg med bofellesskap (151-159)49 80073 80097 200
 o. Tilbygg punkt k-n   
 Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5 700   
 < 1000 m225 70036 600 
 > 1000 m2 36 60048 500 
 n. Påbygg punkt i-l    
 < 1000 m225 30036 600 
 > 1000 m236 60048 500 
 o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n) 42 80070 900
 p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n)  78 100131 000
 q. Ombygging < 50% av totalt areal (m, n) 20 10031 70039 100
 r. Ombygging >50% av totalt areal (m, n)31 80055 80073 100
 Ny boenhet13 500  
 Hovedombygging = nybygg   
 s. Boligbrakker9 00016 800 
 Andre tiltak på boligeiendom   
 Fasadeendring/vinduskift (per fasade)2 300  
 Støttemur3 700  
 Innhengning/gjerde/støyskjerm2 300  
 Brygge3 7006 000 
 Graving/fylling/sprenging 2 300  
 Brønn/dam1 600  
 Basseng4 300  
 02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)   
 a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)4 500  
 b. Tilbygg a 4 500  
 c. Påbygg a 4 500  
 03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)   
 a. Industribygg (211-218)73 900110 700146 100
 b. Annet industribygg og lignende (219)33 90062 80098 800
 c. Energiforsyningsbygg (221-229)75 500110 700146 100
 d. Lagerbygg (231-239)34 10062 80098 800
 e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)34 10062 80098 800
 f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales
et minimumsgebyr på 7750
   
 < 1 000 m220 10038 80074 800
 > 1 000 m238 80074 800110 800
 g. Påbygg a-e   
 < 1 000 m220 00038 90074 800
 > 1 000 m238 80074 900110 700
 h. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)29 10055 30082 900
 i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c) 55 20074 800110 700
 j. Ombygging-/bruksendring 13 70025 30049 200
 k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500   
 l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e)29 10055 20074 800
 m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)7 500  
 Hovedombygging = nybygg   
 04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)   
 a. Kontorbygg (311-319)93 400150 400258 500
 b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)93 400185 100289 600
 c. Bensinstasjon (323)38 50074 800 
 Samferdsel og kommunikasjon   
 d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)93 400150 400258 500
 e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)38 00074 800110 700
 f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales
et minimumsgebyr på kr 7 750
   
 < 1 000 m238 80074 800 
 > 1 000 m274 800110 700130 700
 Påbygg a-e   
 < 1 000 m238 80074 800 
 > 1 000 m274 800110 700130 700
 g. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)38 80054 900110 700
 i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d) 74 900110 700145 800
 j. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)15 00030 00044 800
 k. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e) 30 00054 80082 900
 k. Bruksendring uten ombygging kr 7 750   
 Hovedombygging = nybygg   
 05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Hotellbygg (511-519)111 800182 800289 600
 b. Bygg for overnatting (521-529)91 700138 100197 700
 c. Restaurantbygg (531-539)91 700138 100197 700
 d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales
et minimumsgebyr på kr 7 750
   
 < 1 000 m238 80074 800110 700
 > 1 000 m274 800110 800190 700
 Påbygg a-c   
 < 1 000 m238 80074 800110 700
 > 1 000 m274 800110 700190 700
 e. Ombygging-/bruksendring < 50 % av bygning54 90074 800110 700
 f. Ombygging-/bruksendring > 50 % av bygning74 800110 700149 900
 g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750   
 Hovedombygging = nybygg   
 06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Lekepark, barnehage (611-612)34 10055 900 
 b. Skolebygg (613-619)89 900149 900260 000
 c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649) 149 900260 000
 d. Idrettsbygg (651-659) 110 800190 700
 e. Kulturhus (661-669)89 900149 900260 000
 f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679) 149 900260 000
 Helsebygg   
 g. Sykehus, sykehjem (719-729) 190 700282 600
 h. Primærhelsebygg (731-739)74 800110 700190 700
 Fengsel, beredskapsbygg   
 i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)89 900149 900259 900
 j. Tilbygg a -i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales
et minimumsgebyr på kr 7 750
   
 < 1 000 m2 38 80074 800
 > 1 000 m2 74 800149 900
 Påbygg a - i    
 < 1 000 m2 38 00095 000
 > 1 000 m2 74 800149 900
 k. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal
(unntatt lekepark/barnehage)
 38 00054 800
 l. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal
(unntatt lekepark/barnehage)
 110 700190 700
 m. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)13 60025 300 
 n. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)25 30054 900 
 g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750   
 Hovedombygging = nybygg   
 07. DISPENSASJONSSØKNADER    
 Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold   
 a. Formål6 5009 80013 100
 b. Utnyttelse6 5009 80013 100
 c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense) 6 5009 80013 100
 d. Etasjetall6 5009 80013 100
 e. Høyde (gesimshøyde o.l.)6 5009 80013 100
 f. Andre forhold i registrerte best.6 5009 80013 100
 g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven 6 5009 80013 100
 h. Veiopparbeidelse6 5009 80013 100
 i. Byggeteknisk forskrift6 5009 80013 100
 08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)   
 Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal.
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.
1 7002 500-
 09. RIVING Gebyr per bygning   
 < 400 m21 300  
 > 400 m2 4 800  
 10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.    
 Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis3 400  
 Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon 4 800  
 VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 800  
 Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 800  
 Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 800  
 11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE   
 Fasadeendring/vinduskift (per fasade)1 600  
 Skilt/reklame 1 600  
 Større skiltplan3 400  
 Støttemur3 800  
 Innhegning/gjerde/støyskjerm3 400  
 Fylling > 1000 m216 40021 80027 200
 12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE,
UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
   
 Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.   
 Personlig ansvarsrett (selvbygger)700  
 13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN   
 < 5000 m²5 000  
 > 5000 m²9 800  
 Ny avkjørsel fra eiendom2 200  
 14. FRIKJØP PARKERING   
 Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger121 600  
 15. FRIKJØP TILFLUKTSROM    
 Beløp fastsettes av sivilforsvaret   
 16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD
OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2
   
 Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om   
 a) mindre tiltak på bebygd eiendom.2 400  
 b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 900  
 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i
§ 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
4 800  
 d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås
av tiltakshaver
2 400  
 17. DELT IGANGSETTING    
 Det tas et gebyr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.3 700  
 18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG    
 For bygg over 5 år tas et gebyr3 100  
 19. UFULLSTENDIGE SØKNADER   
 Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om   
 Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved
ufullstendig søknad, jf. PBL. § 20-3
2 400  
Tabell 15.36 Tiltak som behandles etter søknad
Last ned tabelldata (Excel)

15.13 Gebyrregulativ for saksbehandlig av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og kosekvensutredninger

REGULERINGSPLANER

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for. Maksimum gebyr skal ikke overstige kr 2 000 000.

A          Arealgebyr etter planområdets areal
1.1          For arealer t.o.m. 2 000 m2: kr 61 000

1.2          For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2: kr 82 150

1.3          For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2: kr 102 670

1.4          For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2: kr 136 900

1.5          For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall
på 1 000 m2: kr 770

B          Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

1.6          For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 1 030

C          Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom:

1.7          forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling:
30 % av gebyr.

Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D         Konsekvensutredninger:
1.8          Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen
for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

MINDRE ENDRINGER

2.1          Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst, og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser: kr 6 600

2.2          For arealer t.o.m. 2 000 m2: kr 23 200

2.3          For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: kr 38 600

2.4          For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: kr 62 000

2.5          For arealer over 10 000 m2: kr 77 360

Tilleggsgebyr

2.6          For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 4 000

2.7          For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 4 000

DELESØKNADER

A.        Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.
Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan.

3.1          Per areal som søkes fradelt: kr 9 840

3.2          Ved deling av flere tomter i samme søknad, der delelinje er påtegnet i plan, gis det
50 % rabatt i forhold til pkt 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.

3.3          Gebyrfritt fra tomt 11.

B.        Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

3.4          Fra første tomt som søkes fradelt og tilleggsareal: kr 23 200

Tilleggsgebyr

3.5         For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 4 000

3.6          For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 4 000

DISPENSASJONER

5.1                         Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 23 200

5.2                         Saker til administrativt vedtak: kr 9 840

ANNET

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for By- og samfunnsplanlegging fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

15.14 Avgifter for gravlundtjenester

Det foreslås endringer i festeavgiften for 2020. De øvrige tjenestene forholdes uendret. Festeperioden settes til 10 år.

 FormålAvgiftssatser 2019 (i kr)Avgiftssatser 2020 (i kr)
 Festeavgift for urne- og kistegraver170250
 Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 3005 300
 Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent2 5002 500
Tabell 15.37 Avgifter for gravlundstjenester
Last ned tabelldata (Excel)

15.15 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er nærmere omtalt i kapittel 3.7.1. Forslag til endret lovverk medfører at dagens regler for utskriving av eiendomsskatt for de fire ulike eiendomsskatteregimene videreføres i 2020. Dersom Stortinget ikke vedtar lovendringen, bør lokalt forslag endres, om mulig, ved kommunestyrets budsjettbehandling.

Eiendomsskatt i nye Stavanger kommune skrives i 2020 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, som følger:

Overgangsperiode for harmonisering av eiendomsskatten (esktl. § 13 tredje ledd) utsettes påbegynt til år 2021. For 2020 videreføres dermed eiendomsskatten i tidligere Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland (Ombo) kommuner slik skatten ble skrevet ut der i 2019:

Utskrivingsalternativer:

 • Tidligere Stavanger: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).
 • Tidligere Rennesøy: bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum (esktl. § 3 c).
 • Tidligere Finnøy: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Særskilte skattegrunnlag i alle de tidligere kommunene reduseres med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).

Skattesatser:

 • Tidligere Stavanger: generell sats 4 promille, sats for bolig/fritidseiendom 3 promille
 • Tidligere Rennesøy: generell sats 7 promille
 • Tidligere Finnøy: generell sats 5 promille
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): generell sats 7 promille, sats for bolig/fritidseiendom 2 promille

Bunnfradrag for bolig/fritidseiendom:

 • Tidligere Stavanger: kr 400 000 for hver godkjent boenhet
 • Tidligere Rennesøy: ikke eiendomsskatt på bolig/fritidseiendom
 • Tidligere Finnøy: kr 0
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): kr 100 000 for hver godkjent boenhet

Fritak i henhold til esktl. § 7:

 • Tidligere Stavanger: Bystyrets vedtak (sak 11/05 og 63/07) videreføres for følgende punkter:
 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)
 • Tidligere Rennesøy: ingen vedtak
 • Tidligere Finnøy: ingen vedtak
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland):

-det kan gis fritak for eiendomsskatt for eiendom som eies av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål – § 7 a)

-det kan gis helt eller delvis fritak for eiendom som har historisk verdi – § 7 b)

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med samme terminforfall som for kommunale avgifter.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter

 

15.16 Piggdekkavgift

Som et virkemiddel for å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune ble piggdekkavgiften innført for første gang høsten 2017. Satsene er fastsatt i nasjonal forskrift. Gebyrene foreslås uendret i 2020.

 Piggdekkavgift per bil 2020
 Avgift per sesong1 400
 Månedsavgiftkr 450
 Dagsavgiftkr 35
 For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene doblet. 
Tabell 15.38 Piggdekkavgift
Last ned tabelldata (Excel)