Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

2.5 Grønn spydspiss

Klimaendringene merkes i form av økt temperatur og mer ekstremvær. De globale klima og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn der vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser. Kommunen må kunne håndtere klimaendringer som ekstremvær og havnivåstigning.

I tillegg til å være kjent som energihovedstad, vil Stavanger være en av Norges grønneste og mest klimavennlige kommuner. Stavanger skal være i front i utviklingen av nye, bærekraftige løsninger. Kommunen har mål om å redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030 og bli fossilfri innen 2040. Nullvekstmålet i personbiltrafikken skal legges til grunn i byområdet.

Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utviklingen av en klimasmart og attraktiv kommune, med økt trivsel og bedre folkehelse.

2.5.1 Stavanger skal være ledende i arbeidet for et klima- og miljøvennlig samfunn

Derfor skal kommunen

 • gjøre samfunnet i stand til å håndtere klimaendringene
 • legge til rette for et kortreist hverdagsliv
 • gjøre det lettere å gå, sykle, reise kollektivt og kjøre utslippsfritt
 • styrke samarbeidet med næringslivet og forskning om utvikling av klimasmarte løsninger
 • legge til rette for fornybare energiløsninger
 • stille miljø- og etiske krav i alle anskaffelser
 • ta i bruk naturbaserte løsninger, inspirert av naturens egne måter å håndtere utfordringer på

Stavanger har i 2018 vedtatt en ambisiøs klima- og miljøplan. Planen skal i løpet av planperioden utvides slik at den omfatter hele nye Stavanger. Strategisk bruk av anskaffelser blir et av flere viktige virkemidler for å oppnå klima- og miljømålene.

En hovedutfordring for å redusere Stavangers utslipp av klimagasser, er å få redusert bruk av fossilt drivstoff innen transport. Utslipp fra sjøfart og veitrafikk utgjør til sammen rundt tre fjerdedeler av Stavangers klimagassutslipp (kilde Miljødirektoratet 2017). En del av klimagassutslippene er også knyttet til jordbruk.

Kortreist hverdagsliv innebærer at flest mulig av de tjenester og gjøremål man har behov for til daglig skal kunne nås til fots eller med sykkel. På denne måten legger man til rette for et redusert transportbehov, og at nødvendige reiser blir gjort på en miljøvennlig måte.

Fortsatt satsing på sykkel, turveier og snarveier er viktige og konkrete tiltak for å nå målene.  Gjennom fysisk tilrettelegging av både bussveier og gang- og sykkelstier, gjøres det enklere å gå, sykle og bruke kollektivtransport i hverdagen.

Bymiljøpakken inneholder flere tiltak som vil gjøre det enklere å la bilen stå, og som vil bidra til endring i reisevaner. Flere av de store prosjektene i Bymiljøpakken vil i løpet av planperioden være under arbeid og etter hvert bli ferdigstilt. Målinger viser at nye bomringer med rushtidsavgift har hatt effekt, både i form av redusert biltrafikk, og vekst i sykkeltrafikk og buss- og togpassasjerer. Dette bidro til bedre framkommeligheten på veinettet og mer effektiv næringstransport.

2.5.2 Stavanger skal ta vare på naturen og sikre naturmangfoldet og kulturlandskapet

Derfor skal kommunen

 • forvalte sjøarealer på en forutsigbar og bærekraftig måte
 • utvikle og ivareta en sammenhengende offentlig grøntstruktur
 • være pådriver for bærekraftig drift av landbruksarealer og et sterkt jordvern
 • redusere miljøgifter, forsøpling og luftforurensning
 • legge til rette for deling og gjenbruk

Å ivareta og videreutvikle en sammenhengende offentlig grøntstruktur og et sterkt jordvern er viktige mål for arbeidet med den nye kommunens arealdel.

I arbeidet med kommunedelplan Grønn plan tilrettelegges og videreutvikles blant annet sammenhengende grønne områder, turveier og utendørs møteplasser. Å ivareta det naturlige artsmangfoldet vil være en viktig del av dette. For å redusere miljøgifter vil vi fortsette satsingen på giftfri vegetasjonskontroll. Kommunen vil utarbeide en ny kommunedelplan for kulturminner for nye Stavanger kommune. Kulturlandskap og kulturlandskapets biologiske mangfold vil være ett av hovedtemaene i planen.

Kommunen vil være en sentral aktør i utarbeidelsen av en interkommunal plan for forvaltning av sjøarealer i regionen.

Forurenset sjøbunn på grunn av tidligere utslipp av miljøgifter preger livet i sjøen, noen steder i Stavanger så mye at det kan være helseskadelig å spise fisk og skalldyr herfra. Det er derfor behov for å gjøre tiltak for å fjerne forurensningen. For å forvalte sjøarealer på en forutsigbar og bærekraftig måte, vil kommunen kartlegge naturverdiene i de nære sjøområdene. Spredningen av fremmede uønskede arter bør også kartlegges. Arbeidet må samkjøres med plan for utvikling av havbruksnæringen.