Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

10.4 Stavanger parkeringsselskap KF

10.4.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 12. august 2019. Det vises til kapittel 10.4.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2020 slik dette framkommer i kapittel 10.4.2. I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 inngår et årsresultat for foretaket på kr 25,3 mill. i 2019, kr 20,3 mill. i 2020, kr 17,4 mill. i 2021 og kr 15,6 mill. i 2022. I rapporten per 2. tertial 2019 opprettholder foretaket prognosen for årsresultat 2019. I budsjettforslaget for perioden 2020-2023 er det lagt til grunn et resultat på kr 26,5 mill. i 2020, kr 23,4 mill. i 2021, kr 20,2 mill. i 2022 og kr 17,4 mill. i 2023. Resultatet er følgelig styrket sammenlignet med gjeldende handlings- og økonomiplan. Foretaket har i budsjettforutsetningene bl.a. lagt til grunn en nedgang i parkeringsbelegget på 4-3 % og en svakt økende elbil-andel (betaler 50 % av ordinær parkeringsavgift per time).

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2019-2022 la bystyret til grunn et eieruttak fra foretaket på kr 30 mill. hvert år i planperioden, med unntak av 2022. På bakgrunn av foretakets egenkapitalsituasjon og forventet resultatutvikling foreslår rådmannen en videreføring av eieruttak på kr 30 mill. i 2020, med videre nedtrapping til kr 20 mill. i slutten av planperioden. Samlet eieruttak vil da utgjøre kr 95 mill. i kommende planperioden, noe som er om lag kr 7,5 mill. mer enn budsjettert årsresultat i perioden. Foretaket foreslår videre investeringer på kr 6 mill. i 2020 og kr 2 mill. øvrige år i planperioden. Det legges opp til at investeringene skal finansieres med egenkapitalen.

Det vil være behov for å løpende vurdering av grunnlaget for eieruttak ved framtidige rulleringer av handlings- og økonomiplanen, med utgangspunkt i foretakets egenkapitalsituasjon, oppnådde resultater og oppdaterte resultatprognoser.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til årsbudsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2020 vedtas med et driftsoverskudd på kr 26,46 mill. og et investeringsbudsjett på kr 6,0 mill.

2. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2020 fastsettes til kr 30 mill.

3. Handlings- og økonomiplan for perioden 2020–2023 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.4.2 Forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023

Årsbusjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023

FORMÅL OG VIRKSOMHET

Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et kommunalt foretak for å bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.

Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

ORGANISERING

Foretaket er underlagt Stavanger Bystyre. Foretakets styrende organer har to nivå:

 • Styret
 • Daglig leder

Foretaket er organisert i tre avdelinger og en stabsfunksjon:

Driftsavdeling har ansvar for alt teknisk utstyr som benyttes i p-anleggene. Avdelingens hovedprioritet er å sørge for at kritisk driftsutstyr til enhver tid fungerer. I tillegg har avdelingen ansvar for brannvarslingsanlegg og bygningstekniske fag. Foretaket har en omfattende bygningsmasse å forvalte som krever mye innsats i form av vedlikehold, oppgraderinger til nye mer moderne standarder. Konstruksjonsfaglige og nye tekniske løsninger følges tett opp av avdelingen. Foretaket legger mye ressurser ned i at kundereisen skal være så bra som mulig. Personalet oppdateres konituerling på faglige områder særlig innen IT som blir mer og mer viktig og omfattende. Hovedprioriteten er å unngå nedetid som er negativt for kundene og får samtidig negative økonomiske konsekvenser. At foretaket har sin organisasjon i umiddelbar fysisk nærhet til de aller fleste av våre anlegg er en stor fordel.

Håndhevingsavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF er utdannet i parkeringshåndheving gjennom bransjeforeningen Norpark som er den eneste organisasjonen i Norge med autorisasjon fra Vegdirektoratet til å drive undervisning i fagfeltet. I forbindelse med ny parkeringsforskrift fra 01.01.2017 ble det innført en regodkjenningsordning for trafikkbetjenter. Alle våre trafikkbetjenter har gjennomført og bestått regodkjenning. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Avdelingen spiller også en viktig rolle i kommunens mange arrangementer som det blir flere av tiden som kommer. Samarbeidet med Stavanger kommune er i denne sammenheng svært viktig og fungerer utmerket.

Brukertorget har mange oppgaver som omfatter saksbehandling i forhold til HC-kort, boligsonekortildeling, salg av årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling, resepsjon med videre. Avdelingens ansatte er utdannet innen klagehåndtering, tildelinger parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Sistnevnte område har blitt mer krevende den senere tid på grunn av økning i søknader. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til lovverket. Også her jobbes det med å gjøre kundeservice bedre ved å tilby løsninger som er mer praktiske for kundene som for eksempel kjøp av tillatelser ved hjelp av digitale verktøy. Avdelingens arbeidsmengde er kraftig økende som følge av konsulentbistand til omkringliggende kommuner samt store prosjekter som piggdekkavgiften som videreføres.

Økonomiavdelingen er Stavanger Parkeringsselskap KF sin stabsfunksjon og har ansvar for å påse og kontrollere alle økonomitransaksjoner fra de ulike betalingsløsningene. Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende.  Det er i denne sammenheng gjort gode fremskritt i å effektivisere og automatisere flere av prosessene ved hjelp av digitale løsninger. Avdelingens ansatte er opptatt av å videreutvikle funksjonene og jobber med kontinuerlig forbedring. Avdelingen har i tillegg ansvar for administrative oppgaver på vegne av hele foretaket. Også for økonomiavdelingen er oppdragsmengden økende grunnet større kompleksitet og flere oppdrag.

MÅL, PRIORITERINGER, OG FRAMTIDSUTSIKTER

Stavanger Parkeringsselskap KF har gjennom eierstrategien fra 2010, definerte mål i jobbe inn mot. Eierstrategien består av åtte punkter som i korthet går ut på:

 1. Realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Forestå avgiftsparkering og håndheving på offentlig veg
 3. Opprette, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg
 4. Mulighet for å engasjere seg i oppgaver også utenfor Stavanger kommune
 5. Videreutvikling av tjenestetilbud
 6. Sørge for funksjonell organiering av tjenesteproduksjonen
 7. Sørge for å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet
 8. Integrere samfunnsansvar og ha en klar miljøprofil

Foretaket har særlig oppmerksomhet på digitalisering av foretakets tjenester og utvikling av kommunens, og regionens ladetilbud for elbiler. Smartby-tankegangen implementeres i foretaket blant annet ved å ta i bruk nye digitale løsninger både til interne og eksterne formål, som vil være kostnadsbesparende og gjøre det enklere for kundene. Foretaket er sertifisert som Miljøfyrtårn.

MÅL 2020:

 1. Utvidelse av kameragjenkjenningsløsning i parkeringshus uten bom
 2. Øke tilfredshet med foretakets betalingsløsninger ved hjelp av KTI
 3. Flere kunder som benytter mobil som betalingsløsning
 4. Redusere kontantbetaling
 5. Bidra til nye og smarte løsninger for lading av elbil i samarbeid ned Smartbyen
 6. Sykefravær uendret
 7. Økt medabeidertilfredshet
 8. Utvikling av tjenestetilbudet ved å tilby flere løsninger via mobiltelefonapp
 9. Utvidelse av digital bestilling for parkering til gjester i boligsone
 10. «kunstprosjekt» i minst ett av foretakets parkeringsanlegg
 11. Bidra til positiv omdømmebygging

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2020

 • Statistisk beregning / historiske tall
 • Lønnsvekst 3,5% (SSB prognose)
 • Prisvekst 1,7% (SBB prognose)
 • Antall ansatte 36
 • SSB KPI juni 2018-juni 2019 1,9 + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Parkeringsbelegget forventes svakt synkende
 • Elbil betaler 50% av ordinær parkeringsavgift per time og andelen elbil forventes å øke ytterligere.

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2021-2023

 • SSB KPI fremskrivninger 2021 – 2023 1.9%-2,0%  + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Nedgang i parkeringsbelegg 4-3%
 • Elbil betaling 50% – andelen parkerende som betaler halv pris forventes svakt økende
 • Uendret gebyrinntekter
 • Antall ansatte uendret
 • Lønnsvekst 3,5% (SBB prognose)

REDEGJØRELSE FOR BASISBUDSJETT

Inntekter:

 • Vedtak i Stavanger Bystyre om KPI justering av priser 2,6% + 1%
 • Vedtak i Stavanger Bystyre om «dynamisk prising» for å sikre en jevnere utnyttelsesgrad
 • Elbilenene betaler halv parkeringsavgift:  Forventet økt andel elbiler i våre parkeringsanlegg, estimeres til om lag 4%. Forventet økt andel elbiler som benytter våre automatiske kameraløsninger, estimeres til om lag 2%
 • Nedgang på 1% i parkeringsbelegg
 • Parkeringsbelegg forventes redusert også som følge av økt kollektivbruk, flere syklende og gående som i 2019

Kostnader:

 • Lønn er budsjettert med en økning i henhold til SSB-tall på 3,8%.
 • Generell kostnadsvekst på innkjøp 1,9% jamfør SSB sin 12 månedes KPI juni 2018 til juni 2019
 • Delvis utskifting av bilparken
 • Avsatt 2 millioner til videreutvikling av ladekapasitet
 • Forventet økning i energikostnader som følge mer elbil lading og av økte strømpriser
 • Oppgradering til automatisk skiltlesning i parkeringshus uten bom
 • Ombygging og utbedring av parkeringshus
 • Rentekostnader økes som følge av økte renter

REDEGJØRELSE FOR NYE TILTAK/PROSJEKTER/ENDRINGER OG OMSTILLINGSARBEID

Stavanger Parkeringsselskap KF er samarbeidspartner i Smart by prosjekter og der jobbes med andre smarte prosjekter som blant annet handler om grønn energi i tråd med eierstrategiens punkt 8. Det vil i løpet av 2020 bli foretatt fortløpende prosjekter for å automatisere inn- og utkjøring av bomfrie parkeringshus for økt kundetilfredshet og lavere driftskostnder. Foretaket jobber videre med mer effektlive måter å håndheve på ved hjelp av ny teknologi der kameragjenkjenning er en viktig del av utviklingen.

Stavanger Parkeringsselskap KF bistår lere omkringliggende kommuner med saksbehandling. Foretaket utvider med dette sitt virkeområde i tråd med eierstrategiens punkt 4. Det er ventet at nytt parkeringsregime i Sola kommune vil tre i kraft fra 01.01.2020. I tillegg blir Nye Stavanger kommune større i utstrekning. Det er imidlertid ikke forventet at utvidelsen vil medføre vesentlige endringer for foretaket.

DRIFTSBUDSJETT

 Driftsbudsjett 2020-2023Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
 Driftsinntekter93 713 60090 360 30088 608 20087 194 100
 Sum inntekter93 713 60090 360 30088 608 20087 194 100
 Driftskostnader66 101 50065 718 00067 025 00068 348 000
 Sum driftskostnader66 101 50065 718 00067 025 00068 348 000
 Driftsresultat27 612 10024 642 30021 583 20018 846 100
 Finans    
 Finansinntekter1 450 0001 479 0001 509 0001 539 000
 Finanskostnader2 600 0002 729 0002 865 2003 008 500
 Netto finans1 150 0001 250 0001 356 2001 469 500
 Årsresultat drift inkludert finans26 462 10023 392 30020 227 00017 376 600
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Bystyre har vedtatt utbytte i størrelserorden 30 millioner kroner hvert år i årene 20,19 2020, 2021 og 25 millioner kroner i 2022. Som rådmannen bemerket i fjorårets HØP og som er like aktuell i år: «Foretakets egenkapital vil svekkes betydelig i planperioden. Det vil følgelig være behov for å løpende vurdere grunnlaget for eieruttak ved framtidige rulleringer av handlings- og økonomiplanen, utgangspunkt i oppnådde resultater og oppdaterte resultatprognoser».

Forslag til investeringsbudsjett 2020-2023

REDEGJØRELSE FOR TILTAK/FORUTSETNINGER

I budsjettet settes det av 2 millioner kroner per år i økning av elbilladepunkter.  Ombygging og utbedring av parkeringshus. Oppgradering til automatisk skiltlesning i parkeringshus uten bom.

INVESTERINGSBUDSJETT

 Investeringsbudsjett 2020-2023Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
 Investeringer6.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
 Årets finansieringsbehov    
 Finansiert slik:    
 Egenkapital100 %100 %100 %100 %
 Lån0   
Last ned tabelldata (Excel)