Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

10.2 Stavanger byggdrift KF

10.2.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020–2023. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 15. august 2019. Det vises til kapittel 10.2.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I foretakets budsjettforslag for 2020 er det foreslått økning i priser på tjenester som leveres av foretaket. Det er foreslått en økning i timeprisen innenfor drift/prosjekt, prosjektledelse, renhold og måltider på henholdsvis 3,7 %, 2,7 %, 3,6 % og 2,8 %. Prisene på prosjektledelse og måltider ble ikke justert i 2019. Foreslått økning i måltidsprisen vil medføre en økning i matutgiftene for kommunale sykehjem, noe som i utgangspunktet gir et tilsvarende omstillingsbehov i 2020.

Foretaket legger i all hovedsak til grunn samme oppdragsvolum som tidligere år, med tillegg av estimerte endringer som følge av etableringen av nye Stavanger kommune. Det er videre lagt til grunn økte driftskostnader knyttet til bl.a. bilparken, øking i antallet årsverk og lønnsoppgjør. Foretaket har budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. kr 2,6 mill. Foretaket har videre lagt til grunn at investeringsrammen for 2020 på kr 2,2 mill. skal finansieres av egenkapitalen.

Foretaket avla årsregnskap 2018 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6,57 mill., hvorav kr 1,5 mill. ble overført til kommunekassen og kr 5,07 mill. ble avsatt til disposisjonsfond. Egenkapitalen var på kr 64,7 mill. før nevnt overføring til kommunekassen. Nivået på egenkapitalen bør ses i sammenheng med at foretaket er en del av Stavanger kommune som rettssubjekt, og at bykassen således er ansvarlig for foretakets forpliktelser.

Forslag til vedtak:

1. Årsbudsjett 2020 for Stavanger byggdrift KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2020-2023 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.2.2 Forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023

Foretakets virksomhet

Stavanger byggdrift KF utfører drift, vedlikehold, prosjektkoordinering og renhold for Stavanger kommune på de fleste kommunale bygg. Vi vedlikeholder og istandsetter boligene til Stavanger Boligbygg KF.  Vi har startet opp ny avdeling (etablert i 2019) som jobber inn mot borettslag og sameier. Stavanger byggdrift KF driver sentralkjøkken som produserer og leverer mat til flere kommunale sykehjem og barnehager. I tillegg drifter vi kantinen i Olav kyrresgate 23. Vi har egen regnskap og personal/hms avdeling. Stavanger byggdrift KF har lærlingeordning innen maler, tømrer og byggdrifterfaget. Fra 1.januar 2020 øker vi fra 340 personer til 395 personer i forbindelse med kommunesammenslåingen og overtakelse av renholdere fra ungdom og fritid i Stavanger kommune.

Organisering

Mål og prioriteringer

Å være den til enhver tid foretrukne leverandøren innenfor tjenesteområdene. Stavanger byggdrift KF er opptatt av effektivisering og at prisnivået holdes på laveste mulig nivå i henhold til eiermeldingen. Vi tar større samfunnsansvar både i form av ulike form for arbeidstrening/utprøving, kompetanseheving og en satsning med økt inntak av lærlinger. Vi har nært samarbeid med Nav og ByggOpp. I tillegg gjennomfører vi norsk kurs for våre renholdere samt kontinuerlige renholdskurs i egenregi gjennom hele året.

Våre satsningsområder er å utvikle, forenkle, modernisere, som gir økt trivsel og lønnsomhet.

Stavanger byggdrift blir oftere den foretrukne leverandøren innenfor tjenesteområdene. Vi ser stadig at flere bestiller våre tjenester innenfor fagfeltene vaktmestertjeneste, renhold, mindre og større vedlikeholdsoppgaver, prosjektledelse, flytteoppdrag og fasaderenoveringer.

Vi tilbereder, leverer og utvikler måltider til våre gjester på sykehjem. Vi holder foredrag og bistår helsepersonell innen ernæring og måltidsdøgn.  Etter Pilotprosjekt i barnehagene med ett varmt fiskemåltid pr. uke var ferdig, ble dette så positivt at vi har inngått avtale til fire barnehager. Dette tilsvarer 1000 måltider pr. uke. Vi ser også på hjemmemarkedet som et interessesant satsningsområdet. Denne satsninger vil kreve et annet kjøkken enn det vi har i dag. Kjøkkenet og dets utstyr vi har i dag er teknisk utgått på dato. Vi har hatt god og positiv utvikling i kantinen i OK 23. Med rette investering som ivaretas av Stavanger kommune til sommeren 2020 vil denne kunne utvikles enda mer.

Vi har tidligere igangsatt digitalisering av enkelte arbeidsoppgaver med eget system for innrapportering av ordre/bestillinger/timelister og dokumentasjon. I tillegg en egen ressurs-koordinator som fordeler arbeidsoppgaver utfra ledig ressurs. På denne måten får vi en helt annen ressursbruk som kommer bestillere til gode. Dette videreutvikles og vi ser etter hvert at dette bidrar til effektivisering som gjør at vi får utført mer oppdrag og enda bedre oversikt med dokumenterte arbeidsoppgaver. Samme system brukes i alle våre tjenesteområder og vi opplever synergier hvor informasjon overføres mellom de ulike fagområdene på en bedre, riktigere og enklere måt. Dette igjen bidrar til bedre vedlikehold av byggene og mer fornøyde kunder.

Vi har 2019 investert i to større moppevaskemaskiner med en kapasitet på 2500 mopper pr. dag.

Vaskeriet vil være i bruk fra oktober 2019 med en forventning besparelse årlig med kr. 400.000,- sett opp mot innkjøpt tjeneste fra annen leverandør. Tiltaket bidrar til økt egenregi.

Vi kommer i 2020 til å etablere eget «dekkhotel» til våre servicebiler. Dette vil vi kunne bruke til å ta et større samfunnsansvar med flere i jobb. Flere av våre kunder og samarbeidspartnere vil også i fremtiden kunne nytte seg av dette tilbudet. Vår satsing mot styrene i borettslag og sameier som vi startet sommeren 2019 blir positivt mottatt og vi forventer en økt etterspørsel i 2020 i dette området.

Vi vil i tiden fremover effektivisere enda mere på alle våre tjenesteområder. Dette gjør vi med stadig små knepp og justeringer, – og vi vil være enda tettere på våre bestillere både i Stavanger Eiendom, Stavanger boligbygg og andre virksomheter for å samhandle krav og forventinger til hverandre.

Vi samarbeider med ulike avdelinger i kommunen når det gjelder utførelse og samhandling, dette spesielt Arbeidstreningsseksjonen, Stavanger Natur og Idrettsservice og Stavanger parkering.

Forutsetninger for budsjettet

Vårt budsjett er lagt til grunn etter selvkostprinsippet med et nøkternt regnskapsmessig mindreforbruk. Omsetningen baseres på tidligere års erfaringer og resultater, som har vært relativt jevne over flere år. I tillegg har vi lagt til grunn stillingsstørrelser over ansatte fra Finnøy, Rennesøy og Ungdom & Fritid i Stavanger kommune som innplasseres i Stavanger byggdrift fra 1. januar 2020.

En av usikkerhetsfaktorene er kommunesammenslåingen med oppdragsutførelse på Finnøy og Rennesøy. Foretaket har etter avtale med bestiller lagt til grunn en inntekt utfra stillingsstørrelser basert på timeprisen.

Styret i foretaket har i 2019 bevilget i underkant 1 mill for utjevning av lønnsforskjeller blant fagarbeidere i drift og prosjektavdelingen. De siste årene har foretaket hatt vanskeligheter med å rekruttere og beholde medarbeidere med både lav inngangslønn og en stor forskjell i lønn blant ansatte.

Vi justerer timeprisene på bygg-vedlikehold (drift/prosjekt, prosjektledelse og renhold) samt prisene for måltid/middag som de to siste årene ikke er blitt justert. Endringen i middagsprisen er basert spesielt på de siste års lønnsoppgjør og økte råvarekostnader. Lønnsutgifter er beregnet med utgangspunkt i ansattes lønn pr juli med forventet lønnsøkning 2019/2019 der vi legger oss på en økning i underkant av 4 %. Dette samt øvrig utgifter gir derfor kun et nøkternt driftsresultat i forhold til omsetning.

 TimetypeFagfelt/avdelingPris 2019Budsjett 2020% økning
 Timepris Drift og prosjekt4925103,7
 Timepris Prosjektleder 7507702,7
 Timepris Renhold3874013,6
 Middagspris Kjøkken72742,8
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til driftsbudsjett 2020– 2023

 Driftsbudsjett 2019-2022 (tall i hele 1000)BudsjettBudsjettBudsjett Budsjett
  2020202120222023
 Driftsinntekter372001381301390834400605
 Sum inntekter372001381301390834400605
 Driftsutgifter371202380482389994399744
 Sum utgifter371202380482389994399744
 Brutto driftsresultat799819840861
 Finanstransaksjoner1185121512441276
 Resultat eksterne finanstransaksjoner1185121512441276
 Netto driftsresultat1984203420842137
 Interne finanstransaksjoner600615630646
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk2584264927142783
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettene tar utgangspunkt i samme nivå og trend fra tidligere år. Økte driftsutgifter på biler og antall årsverk (kommunesammenslåing) samt lønnsøkning i 2019/2020 legges også til grunn. Videreføring av tilsvarende driftsvolum og vi legger oss nær opp til et selvkostbudsjett i hver avdeling i foretaket. Det vil fortsatt knyttes usikkerhet til KLP, reguleringspremie, premieavvik, AFP, lønnsoppgjør, omsetningsstørrelser, kommunesammenslåing og generell prisstigning på varer og tjenester.

 Investeringsbudsjett 2020-2023 (tall i hele 1000)Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
 Investeringer2200230024002500
 Årets finansieringsbehov2200230024002500
 Finansiert slik:drift/EK2200230024002500
 Udekket/udisponert0000
Last ned tabelldata (Excel)

I investeringsbudsjettet ligger det 1 mill første året til utskifting av utstyr på sentralkjøkkenet. Utstyret her har nådd teknisk levealder og har større kostnader til vedlikehold og har derfor tatt høyde for enkelte utskiftinger. Vi har lagt til grunn forsiktighetsprinsippet med første året 1 mill og deretter 1 mill årlig. Investeringene tas i forbindelse med foretakets resultat og egenkapital og blir derfor egenfinansiert. I tillegg egenkapital i forhold til KLP.

Budsjett og investeringsbudsjett ble styrebehandlet 15. august.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner budsjett og investeringsbudsjett som fremlagt.