Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

10.3 Stavanger natur- og idrettsservice KF

10.3.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger Natur- og idrettsservice KF (NIS) har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 20. august 2019. Det vises til kapittel 10.3.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Foretaket har budsjettert med driftsinntekter på kr 192,6 mill., driftskostnader på kr 192,3 mill. og et regnskapsmessig resultat etter finansposter på kr 0. Foretaket legger til grunn at lønnsoppgjør dekkes inn i hovedkontraktene. Foretaket legger videre til grunn at effektiviseringsgevinster i planperioden beholdes i foretaket for å dekke framtidige pensjons- og investeringskostnader.

Foretaket forutsetter en netto økning i bestillerbudsjettet som følge av etableringen av nye Stavanger kommune. Foretaket forutsetter også en tilbakeføring av kontrakten med grøntvedlikehold i Tasta bydel, jf. formannskapssak 54/19.  Foretaket arbeider for å styrke tjenesteleveranser og inntjening fra eksterne kunder, for å delvis kompensere for tidligere endringer i oppdragsvolum fra hovedbestillerne.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være styrende for hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2020. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer.

NIS har behov for utskifting av eldre kjøretøy og maskiner/utstyr. Foretaket har av den grunn lagt til grunn en investeringsramme på kr 6 mill. i 2020, hvorav kr 2 mill. i egenfinansiering og kr 4 mill. i lån fra Stavanger kommune. Økningen i investeringsrammen vil bidra til å redusere reparasjonskostnader og sikre økt pålitelighet gjennom redusert nedetid.

Forslag til vedtak

1. Årsbudsjett 2020 for Stavanger natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2020–2023 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.3.2 Forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023

Formål og visjon

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) jobber på oppdrag for Stavanger kommune med drift og vedlikehold av offentlige anlegg og uteområder.

I gjeldende eierstrategi er oppdragene gjennom formål og visjon omtalt som følgende:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker.

Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med spesielt oppmerksomhet på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets visjon, VI JOBBER FOR LIVET, utfyller kommunens overordnede visjon, SAMMEN FOR EN LEVENDE BY.

Vår visjon henspiller til foretakets formål om å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

– drift og funksjonsansvar for svømme- og idrettsanlegg
– drift og funksjonsansvar for turstier, parker og veiareal
– drift og ansvar for sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg.

Organisering

NIS er i dag organisert med optimal struktur for å ivareta ansvar og oppgaver.  Ansvar og oppgaver i foretaket er i hovedsak driftsrelaterte oppgaver, HMS, system og markedsoppfølging både for bestillerenhetene og eksterne kunder.

Foretaket er fortsatt IA bedrift og tillitsvalgte benyttes ved aktuelle saker der det er relevant.  Organisering for ledelse og HMS slik det er organisert p.t kan best fremstilles ved modellene nedenfor:

Administrasjon og HMS

Mål, prioriterte oppgaver og framtidsutsikter:

Foretakets mål er godt forankret blant ansatte og ledere.  NIS leverer på pris og kvalitet og har gode målinger på sykefravær og avvik.

Våre hovedmål er i tråd med foretakets intensjon og eierstrategi følgende:

1. Helse, miljø og sikkerhet

 • Godt driftsmiljø med oppmerksomhet på trygghet for våre ansatte og omgivelsene vi opererer i.
 • Nullvisjon for arbeidsuhell med fravær og generelt sykefravær under 6%.

2. Ansatte

 • Mulighet for alle til utvikling innen teori og praksis ved praktisk fagbrev eller ansvarsutvikling.
 • Til en hver tid 10 arbeidsplasser for tilrettelegging og arbeidstrening.
 • 1-2 nye faglærlinger hvert år, med mulighet til å øke både antall lærlinger og fagområder som f.eks fagopplæring for maskinfører og/eller verksted.

3. Drift

 • Fungerende og operativt avvikssystem
 • Innovative løsninger og moderne maskinpark
 • Miljørettet drift og bærekraftig tjenesteytelse

4. Marked

 • Oppmerksomhet og prioritering mot våre bestillerenheter i Stavanger kommune
 • Bekjentgjøre og utvikle NIS til et naturlig valg for eksterne kunder
 • Fornøyde og trygge kunder og brukere av våre anlegg og ansvarsområder

Prioriterte oppgaver:

Prioriterte oppgaver de neste årene er å videreutvikle foretakets posisjon som profesjonell aktør innen våre tjenester.  Det vil kommende periode bli lagt vekt på følgende områder:

 1. Videreutvikle det gode samarbeidet med våre bestillerenheter og presentere flere driftsløsninger for effektivisering av drift og miljøriktig produksjon. Foretaket er også i gang med å optimalisere samarbeidet med bestillere med mål om å redusere unødig saksbehandling til fordel for mer driftsrelaterte oppgaver.  Det vil være naturlig å videreføre dette arbeidet frem mot en alternativ organisering i Nye Stavanger fra 2020.
 2. På lengre sikt må NIS kombinere faste ansatte med vikarløsninger på grunn av fremtidig usikkerhet i økonomiske rammer.
 3. Styrke rollen til foretaket i kommunens beredskapsarbeid og forebygging mot naturkatastrofer og krisesituasjoner.
 4. Opprettholde eller øke andelen ansatte i arbeidstrening.  Viktig samfunnsansvar der også NIS må ta sin andel.
 5. Styrke tjenesteleveransene og inntjening i markedet for eksterne kunder.  Prioriteres som følge av tapte inntekter fra Stavanger kommune.
 6. Intern kommunikasjon vil bli prioritert.  Ved bruk av intranett, nyhetsbrev og referater fra interne møter skal flere ansatte få innblikk og forståelse for foretakets posisjon og verdier.

Framtidsutsikter:

Planlegging med langsiktige mål og evne til å følge plan er avgjørende for å lykkes også i fremtiden.  Foretaket har det siste året gjennom omstilling og strukturering styrket posisjonen både med fagkunnskap og oppdragsforståelse.  Vårt oppdrag for Stavanger kommune er nettopp å levere faglig riktig kvalitet og størst mulig arbeidsmengde innen våre rammevilkår.  Det er spesielt viktig i en tid der budsjetter reduseres og hver time må utnyttes optimalt.

Stavanger natur- og idrettsservice KF er bedt om å vurdere og komme med innspill til våre hovedbestillere, Idrettsavdelingen og Park og vei, for hvordan de tjenesteområder på Rennesøy og Finnøy, som naturlig hører til NIS, kan organiseres mest mulig effektivt inn i produksjonen.

Samtidig utfordres vår plassering som foretak i Stavanger kommune, samt vårt potensiale for å effektivisere samarbeidet med bestillere.  Det virker naturlig for foretaket å foreta en slik vurdering når tre kommuner skal bli til en.  For alle parter handler det om å få flest mulig timer på produksjon og ikke nødvendigvis øke andelen saksbehandlere. Foretaket skal i året som kommer ha gode samarbeidsmøter med våre bestillere og utfordre de med tanke på å vurdere ytterligere grep for å trygge kvaliteten på leveransene i en situasjon med reduserte rammebetingelser.

I dette prosjektet vurderes også samlokalisering med andre driftsenheter i kommunen ettersom NIS og andre enheter i kommunen vil ha fremtidig arealbehov både på kort og lang sikt.

Sentrale forutsetninger i budsjettforslaget:

Vårt budsjettforslag har følgende forutsetninger:

 1. Lønnsøkning dekkes inn gjennom økte bestillerbudsjett.
 2. Eventuelt effektiviseringsgevinster i perioden beholdes i foretaket for fremtidige pensjons- og investeringskostnader. 

 Driftsbudsjett 2020-2023:

Under ligger driftsbudsjett for perioden 2020-2023:

  Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
 Driftsinntekter    
 Faste kontrakter med Stavanger kommune-122 000-125 300-128 700-132 200
 Refusjon materialkjøp fast kontrakt-21 200-21 500-21 800-22 100
 Andre salgsinntekter-49 400-50 000-50 600-51 200
 Sum inntekter-192 600-196 800-201 100-205 500
      
 Driftsutgifter    
 Lønn inkl. sos utgifter115 850119 326122 906126 593
 Materialkjøp kontrakt21 10021 40021 70022 000
 Driftskostnader53 35053 77454 19454 607
 Egenfinansiering av investeringer2 0002 0002 0002 000
 Sum utgifter192 300196 500200 800205 200
      
 Netto driftsresultat-300-300-300-300
      
 Finansposter    
 Finansinntekter-200-200-200-200
 Finansutgifter500500500500
 Sum finansposter300300300300
      
 Netto resultat (overskudd)0000
 Investeringsbehov6 0006 0006 0006 000
Last ned tabelldata (Excel)

Det ligger signaler fra Park og vei samt idrett om kutt i deres driftsbudsjetter i HØP-perioden. En vesentlig del av deres kutt vil bli gjennomført ved å redusere bestillingene til foretaket. Til tross for dette legger NIS til grunn en økning både i driftsinntekter og i driftsutgifter grunnet økte driftsareal på park, vei og idrett i forbindelse med Nye Stavanger (Finnøy, Rennesøy). I tillegg legges til grunn en tilbakeføring av kontrakten med grøntvedlikeholdet i Tasta bydel, i tråd med vedtak i formannskapet sak 54/19 «Det fremlegges snarest en egen sak hvor tjenesten vurderes utført i egenregi (NIS)». Det forutsettes også at kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret dekkes inn i hovedkontraktene.

Foretaket legger opp til egenfinansiering av investeringer på kr 2,0 mill. hvert år i planperioden. Stavanger kommune har et mål om å egenfinansiere minst 50 % av de årlige investeringene, og med en årlig egenfinansieringsprosent på 29 % i økonomiplanens fireårsperiode, nærmer foretaket seg dette måltallet.

Investeringsbudsjett:

Foretaket har arbeidet systematisk med innovasjon og miljøtiltak. Satsningen på kjemikaliefri ugressbekjempelse har ført til behov for økte investeringer, i tråd med satsningen til våre bestillere i Park og vei og politiske vedtak. Flere biler, maskiner og utstyr som før ble drevet av fosilt brennstoff erstattes nå av batteridrevne alternativer. Foretaket har søkt om midler til å dekke deler av merkostnadene ved innkjøp av bla.a. el-biler, ladestasjoner og el-utstyr, og har i 2018-19 fått innvilget totalt inntil kr 1,2 mill. fra Miljødirektoratet til disse formålene. Vi vil sende tilsvarende søknader hvert år i planperioden.

Det har de siste årene vært gjort investeringer i dyrt utstyr, noe som har ført til at store deler av investeringsbudsjettet har gått med til dette. Utstyr og kjøretøy har derfor blitt foreldet, og vi ser et skrikende behov for fornyelse på flere områder. Foretaket har nå eksempler på lastebiler hvor det er brukt mere penger på reparasjoner de siste 2 årene enn hva antatt salgsverdi er i dag.

Foretaket har de to siste årene økt investeringsnivået med ca kr 2,0 mill. for å heve standarden på utstyrsparken generelt.  En slik heving av standard vil også bidra til reduserte reparasjonskostnader, samt mindre stopptid.  Dette er et viktig element for å imøtekomme våre oppdragsgiveres krav til pålitelighet og punktlighet.

Dagens og fremtidens krav fra våre oppdragsgivere til å rykke ut i ulike situasjoner forbundet med kriser eller nødsituasjoner er økende. Det er da helt essensielt for å nå målet at utstyrsparken holder nødvendig nivå.

 Investeringsbudsjett Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
 Investeringer6 0006 0006 0006 000
 Lånefinansiert4 0004 0004 0004 000
 Dekning via drift/EK2 0002 0002 0002 000
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket velger å finansiere en del av de årlige investeringskostnadene gjennom overføringer fra drift, fremfor lånefinansiering, for å unngå å akkumulere så mye gjeld. Foretaket har per august 2019 ca kr 11,3 mill. i lånegjeld, og betaler ca kr 1,9 mill. hvert år i avdrag. Selv med budsjettert egenfinansiering på kr 2,0 mill. hvert år i planperioden, vil foretakets lånegjeld øke med kr 16,0 mill., som utgjør mer enn en dobling av gjelden i løpet av 4 år. På sikt er derfor planen at NIS i større grad skal kunne egenfinansiere egne investeringer.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til Handlings- og økonomiplan for foretaket med vedlagte resultat for perioden.

 

Kurt Idland                                                            Anders Torvik Hansen

Daglig leder                                                           Økonomileder