Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

17 Forslag til vedtak

Rådmannens forslag

17 Forslag til vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 SAMT ÅRSBUDSJETT 2020

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2020-2023 samt årsbudsjett 2020 vil bli som følger:

 • Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan legges fram for kommunestyret 25. oktober 2019
 • Formannskapet (AU) 26. november 2019
 • Formannskapet behandler og innstiller til handlings- og økonomiplanen den 28. november 2019
 • Kommunestyret vedtar handlings- og økonomiplansaken den 16. desember 2019

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2020 fastsettes i henhold til:

 • Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett, jf. kapittel 13.1.3.
 • Budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt Investering, jf. kapittel 13.2.1.
 • Budsjettskjema 2B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 13.2.2.

2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til bevilgningsoversikt – drift budsjettskjema 1A i kapittel 13.1.1.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste tillatte kommunale skattøre som Stortinget vedtar.

I medhold av § 12 annet ledd i forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene avsettes en tilbakeholdt margin på bankkonto med 8,0 prosent for Stavanger kommune.

4. Eiendomsskatt i nye Stavanger kommune skrives i 2020 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, som følger:

Overgangsperiode for harmonisering av eiendomsskatten (esktl. § 13 tredje ledd) utsettes påbegynt til år 2021. For 2020 videreføres dermed eiendomsskatten i tidligere Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland (Ombo) kommuner slik skatten ble skrevet ut der i 2019:

Utskrivingsalternativer:

 • Tidligere Stavanger: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).
 • Tidligere Rennesøy: bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum (esktl. § 3 c).
 • Tidligere Finnøy: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Særskilte skattegrunnlag i alle de tidligere kommunene reduseres med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).

Skattesatser:

 • Tidligere Stavanger: generell sats 4 promille, sats for bolig/fritidseiendom 3 promille
 • Tidligere Rennesøy: generell sats 7 promille
 • Tidligere Finnøy: generell sats 5 promille
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): generell sats 7 promille, sats for bolig/fritidseiendom 2 promille

Bunnfradrag for bolig/fritidseiendom:

 • Tidligere Stavanger: kr 400 000 for hver godkjent boenhet
 • Tidligere Rennesøy: ikke eiendomsskatt på bolig/fritidseiendom
 • Tidligere Finnøy: kr 0
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland): kr 100 000 for hver godkjent boenhet

Fritak i henhold til esktl. § 7:

 • Tidligere Stavanger: Bystyrets vedtak (sak 11/05 og 63/07) videreføres for følgende punkter:
 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)
 • Tidligere Rennesøy: ingen vedtak
 • Tidligere Finnøy: ingen vedtak
 • Del av Ombo (tidligere Hjelmeland):

– det kan gis fritak for eiendomsskatt for eiendom som eies av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål – § 7 a)

– det kan gis helt eller delvis fritak for eiendom som har historisk verdi – § 7 b)

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med samme terminforfall som for kommunale avgifter.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2020:

a) Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 220 mill./avdragstid 25 år

b) Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 400,78 mill./avdragstid 30 år

c) Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 154,0 mill./avdragstid 30 år

d) Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 110,8 mill./avdragstid 30 år

e) Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 1,96 mill./avdragstid 30 år

f) Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 4,0 mill./ avdragstid 30 år

6. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2020 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2020-2023 anses som retningsgivende for den videre drift.

7. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår av kapittel 15.

8. Kommunestyret godkjenner at Stavanger kemner motregner tilgodebeløp på skatt og avgift i andre krav skyldner har mot kommunen i henhold til skattebetalingsloven kap. 13.